Къырым Муфтилиги дерслерге давет эте! | ЦРО ДУМК

Среда

22

мая

14
Зуль-къаде
1445 | 2024
Утр.3:11
Вос.4:56
Обед.12:45
Пол.16:45
Веч.20:23
Ноч.22:08
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Къырым Муфтилиги дерслерге давет эте!

Опубликовано:

Янъы окъув йылынынъ башлангъанынен, Къырым мусульманлары Диний Идареси маариф фаалиетини девам эте. Татильден сонъ, Муфтиликте фаркълы сааларда курслар ачылды.

Ислям дини эсас-лары. Къуран курслары:
• «Халкъ медресеси» курсына экинджи сефер къабул этюв илян этильди. Программа черчивесинде, Ислям дини эсаслары, арап элифбеси, Къуран окъувы ве къырымтатар халкъынынъ миллий аньанелери огрениле. 15 яшындан башлап йигитлер ве эркеклер давет этиле. Дерслер, эр джумаакъшамы куню саат 18:00 «Сеит-Сеттар» диний куллиесинде, Акъмесджит ш., Клара Цеткин сокъагъы, 34 адреси боюнджа кечириле.
• Къадын-къызлар, тезлештирильген Къуран окъувы курсларына давет этиле. Курс учь ай девам этеджек. Дерслер эр базар куню саат 11:00 — 12:00 къадар КЪМДИ конференц-залында (Акъмесджит ш., Курчатов сокъ., 4) олып кечеджек. Язылмакъ ичюн телефон: +7 (978) 031 75 60.
• Кене де къадын-къызлар ичюн, Къуран окъувы курслары Борчокъракъ къасабасынынъ джамисинде де отькериледжек. Язылмакъ ичюн телефон номерасы: +7 (978) 049 09 51.
• Къырым Муфтилигинде, Ислям дини эсаслары, намаз, зекят, къадынларгъа аит инджеликлер, рухий-маневий суаллерге де джевап тапмакъ ичюн, эр афта семинарлар отькериле. Тавсилятлыджа: +7 (978) 892 07 26 телефон номерасы вастасы иле огренмек мумкюн.
• Арап тилини огренмеге истегенлер ичюн Къырым мусульманлары Диний Идаресинде арап тилининъ «Медине курсы» кечириледжек. «Медине курсы», 34 дерстен ибарет олып, 5 ай девам этеджек. Динълейиджилернинъ къабул этюви тестлерден сонъ олып кечеджек. Курс программасы, лакъырды этюв, окъув, язув ве анълав къабиелиетини инкишаф эттирмеге ярдым эте. Дерслер базарэртеси ве джума куньлери саат 17:00 кечириледжек. Курсларгъа 2019 сенеси октябрь 31 кунюне къадар язылмакъ мумкюн. Дерслерге 14 яшына еткен йигитлер ве эркеклер къабул этиле. Малюмат ичюн телефон номерасы: +7 (978) 738 23 12.
«Янъы баарь» маариф лейхасы исе мектептен эвель яшындаки балаларны янъы окъув йылына давет эте. Мында балалар меракълы ве эгленджели шекильде диний бильгилерни алабиле: арап тили, дуалар, Пейгъамберлернинъ аяты. «Янъы баарь» оджалары, земаневий окъутув усулларындан файдаланалар. Язылынъыз: +7 (978) 038 17 05, +7 (978) 014 51 83.
Къырымтатар тили курслары:
• Къырым ве Севастополь шеэри мусульманлары диний идаресинде, къырымтатар тилининъ огренилюви боюнджа курсларгъа невбеттеки группа къабул этильди. Курс программасы, тильни башлангъыч севиеде огренмеге башлагъан талебелер ичюн тешкиль этильди. Бундан да гъайры, дерслер девамында курс иштиракчилери, къырымтатар тилинде къонушув, язув ве окъув теджрибесини къазанаджакъ. Дерслер афтада эки кере (салы ве джумакъшамы куньлери) кечириле. Дерслер 3,5 ай девам этеджек.
Инглиз тилининъ огренилюви:
• «Файдалы илим» окъутув-маариф лейхасы черчивесинде, балалар ичюн инглиз тили боюнджа янъы группаларнынъ ачылувы илян этиле. Биринджи такъымгъа – 6-9 яшындаки балалар, экинджи группагъа исе 10-13 яшындаки балалар давет этиле. Дерслер эр джумаакъшамы ве базар куньлери кечириледжек. Язылмакъ ичюн телефон номерасы: +7(978) 143 05 07. Адрес: Акъмесджит ш., Победа джаддеси, 128.
Тикиш курслары:
• Эль ишини севген ханымлар ичюн «Тикиш курслары» ачыладжакъ. Курс динълейиджилери, эр куньлюк аятта ве эр эвде керек олгъан урба ве шейлерни тикмеге огренеджек. Курс дёрт ай девам этеджек. Истегенлер:
+7 (978) 738 23 14 телефон номерасы вастасы иле мураджаат этебилелер.
Къырым мусульманлары Диний Идареси теклиф эткен дерслерге къошулынъыз! Къырымнынъ чешит районлары ве койлеринде отькерильген дерслер акъкъында малюматны ерли имамлардан огренмек мумкюн.