БАЛАЛАРЫМЫЗ БИЗДЕН ЭВЕЛЬ КЕТСЕ | ЦРО ДУМК

Среда

22

мая

14
Зуль-къаде
1445 | 2024
Утр.3:11
Вос.4:56
Обед.12:45
Пол.16:45
Веч.20:23
Ноч.22:08
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

БАЛАЛАРЫМЫЗ БИЗДЕН ЭВЕЛЬ КЕТСЕ

Опубликовано:

Дюнья – имтиан еридир, ве эр кеснинъ сынавы фаркълыдыр. Кими малнен, кими сагълыкънен, кими де бала-чагъасынен сынала. Инсан ичюн энъ агъыр сынавларындан бири – онынъ севген якъынларындан бирисининъ бу дюньядан айырылмасыдыр. Эльбетте, эр бир олюм вефат эткеннинъ якъынлары ичюн агъыр бир кедер, буюк бир имтиандыр. Амма эгер вефат эткен кимсе – баламыз олса, бу айры бир аджы ве кедердир, эльбет.
Эбу Мусадан (р.а.) ривает этильгенине коре, Ресулюллах (с.а.с.) бойле буюргъан эди: «Бир къулнынъ баласы ольгени вакъыт, Аллаху Тааля мелеклерине: «Къулумнынъ баласынынъ рухуны алдынъызмы?» – деп, буюра. Мелеклер: «Эбет», – дейлер. Аллаху Тааля: «Къулумнынъ гонъюль мейвасыны, джан парчасыны къопардынъызмы?» – деп, сорай. Мелеклер: «Эбет», – дейлер. Аллаху Тааля: «Я, къулум не деди?» – дей. Мелеклер: «Санъа хамд этти ве «Инна лилляхи ве инна илейхи раджиун» («Шубесиз, биз Аллах ичюнмиз ве, шубесиз, биз Онъа къайтаджакъмыз») айтты», – дейлер. Бунъа джевап оларакъ, Аллаху Тааля: «Айса, къулум ичюн дженнетте бир эв япынъ ве адыны да «Хамд эви» къоюнъыз!» – деп, буюра» (Тирмизий, «Дженаиз», 36).
Энестен (р.а.) ривает этильгенине коре, Ресулюллах (с.а.с.) бойле буюргъан: «Даа пишкинлик чагъына етмеген учь баласы ольген эр мусульманны Аллах, балаларына олгъан рахмет ве шефкъаты себебинден дженнетке къояр» (Бухарий, «Дженаиз», 6, 91; Муслим, «Бирр», 153. Айрыджа бакъ: Тирмизий, «Дженаиз», 64; Несаий, «Дженаиз», 25; Ибн Мадже, «Дженаиз», 57). Лякин, бойле алларда Аллахкъа исьян этмейип, сабыр этмек керек; сабыр этильсе, эм буюк саваплар къазанылыр, эм дженнетте озь балаларынен къавушмагъа фурсат догъар.
Энес бин Маликтен (р.а) ривает этильгенине коре, Ресулюллах (с.а.с.) баласынынъ мезары башында багъырып агълагъан бир къадыннынъ янындан кечкен эди. Онъа:
– Аллахтан къоркъ ве сабыр эт! – деп буюрды.
Къадын:
– Чекилип кет башымдан, чюнки меним башыма кельген фелякет, Сенинъ башынъа кельмеген», – деди.
Къадын Ресулюллах Эфендимизни (с.а.с.) танымагъан эди. Онъа бу инсаннынъ Аллах Ресули олгъаныны айттылар. Къадын буны дуяр-дуймаз, Небий-и Экрем Эфендимизнинъ (с.а.в) къапысына чапты. Ве:
– Я, Ресулюллах! Сизни таныямадым, – деп, багъышлав тиледи.
Аллах Ресули (с.а.с.) о къадынгъа буюк бир мерхаметнен насиатта булунды:
– Керчек сабыр – фелякетнинъ ильк анинде косьтерильген сабырдыр!» (Бухарий, «Дженаиз», 32).
Асылында, Хазрет-и Пейгъамберимизнинъ де балалары ондан эвель кетти, бир тек Хазрет-и Фатиме Пейгъамберимизнинъ вефатындан сонъ дюньядан кетти. Хазрет-и Пейгъамберимиз де бу агъыр сынавдан кечкен эди. Усаме бин Зейд (р.а.) бойле анълата: «Къызы (Зейнеп) Небийге (с.а.с.): «Огълум ольмек узьредир, лютфен, бизге къадар келинъиз», – деп хабер ёллады. Пейгъамбер (с.а.с.): «Алгъан да, берген де Аллахтыр. Онынъ къатында эр шейнинъ белли бир вакъыты бар. Сабыр этсин ве эджирини Аллахтан беклесин!» – буюрып, къызына селям ёллады. Бундан сонъ, къызы Аллах Ресулюне: «Не олур, мытлакъа кельсин», – деп, текрар хабер ёллады. Бу кере Аллах Ресули (с.а.с.) янында Сад бин Убаде, Муаз бин Джебель, Убей бин Каб, Зейд бин Сабит ве башкъа базы сахабийлер олгъаны алда, къызынынъ эвине кетти. Баланы Хазрет-и Пейгъамберге бердилер, къучагъына алды. Явру нефес алмагъа зорлана эди. Ресулюллахнынъ мубарек козьлеринден яшлар бошанды. Вазиетни корьген Сад бин Убаде: «Эй, Аллахнынъ Ресули, бу не алдыр?», – деди. Аллах Ресули де: «Бу Аллахнынъ къулларындан тилегенининъ къальбине къойгъаны мерхамет дуйгъусыдыр. Аллах бир тек мерхаметли къулларына рахмет этер», – деп буюрды» (Бухарий, «Дженаиз», 33; «Эйман», 9; «Мерда», 9; Муслим, «Дженаиз», 9, 11).
Шубе ёкъ ки, темйиз, яни яхшылыкъны ярамайлыкътан фаркъ этеджек чагъына кирмеден ольген бутюн балачыкълар дженнетке баралар. Ресулюллах (с.а.с.) Эфендимиз бир кунь тюшюнде Хазрет-и Ибрахимни (а.с) бутюн чичеклер олгъаны кенъ ве ем-ешиль бир багъчанынъ ортасында аятында ич корьмегени къадар чокъ бала иле бирликте корьгенини айтты. Бу балаларнынъ Ислям дининде ольген балалар олгъаныны бельгиледи. «Мушрик балалары да буларгъа киреми?» суалине: «Эбет, кире», – джевабыны берди» (Бакъ: Бухарий, «Табир», 48; «Дженаиз», 93; «Техеджджуд», 12; «Бую», 2; «Джихад», 4; «Бедъу’ль-халькъ», 6; «Энбия», 8; «Тефсир» 9/15; «Эдеб», 69; Тирмизий, «Руя», 10/2295).
Эгер бала энди темйиз яшына кирип, даа сонъра пишкинликке иришсе, онынъ ичюн дуалар этмек керекмиз, чюнки ана-бабанынъ баласы ичюн дуасы къабул олуна.
Эбу Хурейреден (р.а.) ривает этильгенине коре, Ресулюллах (с.а.с.) бойле буюргъан: «Къабул олгъанына шубе олмагъан учь дуа бар: мазлумнынъ дуасы; мусафирнинъ дуасы; бабанынъ баласына эткен дуасы» (Эбу Давуд, «Витр», 29; Тирмизий, «Бирр», 7).
Аллаху Тааля кимсеге эвлят аджысыны яшатмасын!

 

Раим Гафаров