Бурдж | ЦРО ДУМК

Среда

22

мая

14
Зуль-къаде
1445 | 2024
Утр.3:11
Вос.4:56
Обед.12:45
Пол.16:45
Веч.20:23
Ноч.22:08
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Бурдж

Опубликовано:

Бурч – кок юзюндеки хусусий йылдыз джыйынларынынъ эр бирине берильген исимдир ве бильгенимиз киби, он эки бурч бардыр. Буларнынъ, кок юзюндеки ерлеринен багълы. Мисаль оларакъ, Кунеш киби дюньянен бири-бирлерине чешит чешит тесири олабиле. Лякин олардан келеджекнен ве гъайыпнен багълы олгъан бильгилернинъ алынмасы мумкюн дегиль. Чюнки «гъайыпны ялынъыз Аллах билир» («Энам суреси, 6/59 ает). Кунюмизде пек яйгъын олгъан газета ве меджмуаларда басылгъан бурчларгъа эсаслангъан, келеджекнен багълы хаберлерге инанмакъ, динимизге коре, янълыш ве гунахтыр. Бурчларгъа бакъып базы мана ве укюмлер чыкъармакъ хурафедир, янълыштыр. Ресулюллах Эфендимизнинъ суннетинде бойле бир шей ёкъ. Бу хусустаки базы расткельмелерге алданмамакъ керек. Чюнки Дженаб-ы Хакъ, къулларыны имтиан ичюн мунеджджимлернинъ (звездочёт) ве фалджыларнынъ базы сёзлерини догъру чыкъарабилир. Биз буларгъа ишанып иш япсакъ, гунахкъа кирермиз.

         Аллах Ресули, Худейбиеде экен, гедже ягъгъан ягъмурдан сонъ, сабах намазыны къылдырды. Намазны битирип, джемааткъа айланып:

«Раббинъизнинъ не буюргъаныны билесизми?», деп сорады. Асхабнынъ, «Аллах ве Ресули даа эйи билир!», джевапларына:

«Буюрди ки: къулларымдан бир къысмы мумин, башкъа бир къысмы исе кяфир олып сабахлады. «Аллахнынъ рахмет ве берекети иле бизге ягъмур ягъды», деген – манъа инангъан йылдызны инкяр эткен олур. «Фалан ве фалан йылдыз фалан бурчкъа кирген я да ондан чыкъканы ичюн ягъмур ягъды», деген де – мени инкяр эткен, йылдызгъа инангъан олур», буюрып, гонъюллерде пейда олмасы мухтемель ширк тюшюнджелерини токътатмакъ истегендир (Бухарий, Эзан, 156).

        Йылдызларнынъ вазиет ве арекетлеринден укюмлер чыкъармакъ, башкъа миллетлерден къалгъан янълыш бир адеттир.

         Фал исе, Къуран-ы Керимнинъ ифадеси иле «шейтаннынъ ишлеринден бир писликтир» («Маиде» суреси, 5/90 ает). Бу ёлнен де гъайып сайылгъан бильгилер эльде этилемез. Дикъкъат этильсе, «Бурч» ве «Йылдыз фалы» киби шейтанлыкъларнен инсанларны мешгуль эткенлернинъ озьлери бир йылдан сонъ дегиль, бир саниеден биле сонъ не оладжагъыны бильмейлер. Биз исе оларгъа инангъанымызда насыл гъарип бир алда олгъанымызны тюшюнинъиз. Аллах джумлемизни догъру ёлдан ве имандан айырмасын.

 

РАИМ Гафаров