Хидает | ЦРО ДУМК | Страница 20

Среда

22

мая

14
Зуль-къаде
1445 | 2024
Утр.3:11
Вос.4:56
Обед.12:45
Пол.16:45
Веч.20:23
Ноч.22:08
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Хидает

Джами эдеби

Опубликовано:

Динимиз джами ве джемааткъа пек буюк эмиет бермектедир. Чюнки джемаатта кучь, айырылыкъта исе зайыфлыкъ ве ёкъ олмакъ хавфы бар. Джами исе джемаатнынъ бир ерде ве бир макъсаднен топлангъан бахт ве ишанч еридир. Пейгъамбер Эфендимизнинъ (с.а.в.) ифадесинен джамилер «Аллах къатында энъ макъбуль мекянлардыр» [Муслим]. Джамилернинъ минарелери инсанларны намазгъа, къуртулышкъа чагъыра, михраплары бир эмирге итаат этип, аркъасындан кетмеге огрете, минберлери медресе вазифесини эда эте. Динимиз эр иште риает этилюви керек олгъан эдеп къаиделерини къойды. Онынъ ичюн ёлнынъ, эвнинъ, тиджаретнинъ, лаф этмекнинъ, джамининъ ве джемаатнынъ эдеби ве къаиделери бардыр. Джами эдебинде биринджи къаиде: джамилернинъ тек Аллах ичюн къурулмасыдыр. Аллахкъа бинълердже шукюрлер олсун, кунюмизде Къырым ярымадамызнынъ эр кошесинде бир чокъ джами къурулмакътадыр. Юдже Раббимиз Къуран-ы Керимде шойле буюрдылар; «Аллахнынъ джамилерини бир тек Аллахкъа ве ахирет кунюне инангъан, намазны къылгъан, зекятны берген ве Аллахтан башкъасындан къоркъмагъан кимселер къурарлар. Догъру ёлда олгъан кимселер - олардыр» («Тёвбе» суреси, 9/18 ает). Севгили Пейгъамберимиз (с.а.в.) бир хадисте шойле буюрдылар: «Ким Аллах ичюн бир эв (джами) къурса, Аллах да дженнетте онынъ ичюн бир эв къурар» (Бухари, Муслим). Къурулгъан джамилер «Месджид-и Дырар», яни фитне макъсадынен къурулгъанындан себеп Пейгъамберимиз (с.а.в) тарафындан сындырылгъан джами киби олмасын. Джамиге кельген адамнынъ зикир, намаз, ибадет ве Аллахнынъ ризасыны къазанмакъ макъсадлары олмалы. Инсанлар арасында фитне, джемаат арасында душманлыкъ, давалашмакъ, къавгъалашмакъ ичюн кельмемели. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.в.) бир хадисте шойле буюрдылар: «Бир кимсе эвине кельгенини насыл икрам этсе, Аллах да эвине (джамисине) кельгенлерни ойле икрам эте» (Бухарий). Джамиге сарымсакъ, согъан, сигарет чекип я да сасыгъан чорапларнен кирмемек керек. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.в.) шойле буюрдылар: «Согъан я да сарымсакъ ашагъан, джамиден узакъ турсын, эвинде отурсын» (Бухарий). Гузель къокъулар сюрюп, кулерюзьлю олмагъа тырышмакъ керектир. Кельген эр кеснинъ ибадет ичюн кельгенини унутмайып, джамиде дюньялыкъ лафлардан, тиджареттен ошек ве раатсыз этеджек башкъа арекетлерден къачынмакъ керек. Пейгъамберимиз (с.а.в.) шойле буюрдылар: «Дикъкъатлы олунъыз! Эпинъиз Раббинъизге ибадет этесинъиз. Бири-биринъизни раатсыз этменъиз!...»(Бухарий). Имам хутбе окъугъанда, сабыр ве хушу ичинде оны динълемек диний бир бордждыр. Бирисинен лаф этмек, телефонгъа бакъмакъ, аякъ узатып ятмакъ, бирисини тенбиелемек олмаз. Севгили Пейгъамберимиз (с.а.в) бир хадисте шойле буюрдылар: «Джума куню имам хутбе окъугъанда, лаф этменъиз ве башкъасына «яваш ол, чшш», деп айтманъыз. Бойле япкъан кимсе янълыш япкъандыр» [Бухарий]. Джемааткъа етишмек ичюн джамиге чапып кирмек, имамдан эвель руку ве седжделерге кетмек, аякъларны пек ачып, омузларны узакълаштырмакъ олмаз. Сафларны бозуп, инсанларны раатсыз этип, огге чыкъып, сонъ кене эр кес намазгъа тургъанда, сафларны ачып, аркъагъа чекильмек, намаз къылгъанларнынъ огюнден кечмек, сафта белли ер айырмакъ ясакъ этильгендир. Пейгъамберимиз (с.а.в.) шойле буюрдылар: «Бир кимсе намаз къылгъан кимсенинъ огюнден кечмекнинъ  не къадар буюк гюнах олгъаныны бильсе эди, кечмемек ичюн, юз йыл беклемеге разы олур эди» [Ибни Мадже]. Джамиге сагъ аякънен кирип, сол аякънен чыкъмакъ, кимсени раатсызлатмайджакъ шекильде джамини селямламакъ макъсадынен эки рекят намаз къылмакъ суннеттир. Джамиге абдест алып, темиз урбалар кийип, кетмеге тевсие этиле. Юдже Раббимиз шойле буюралар: «Эй, Адемнинъ балалары! Джамиге кеткен вакъытынъызда гузель ве темиз урбалар кийинъиз …» («Араф» суреси, 7/31-нджи ает). Бу меселеде муим олгъан хусусиетлерден бири - кийильген урбаларнынъ динимизге уйгъан шекильде олмасыдыр. Аврет ерлерининъ керекли киби къапалы олып, намазда рукугъа кеткенде аркъанынъ ачылмамасыдыр. Кийильген урбаларда айван, шейтан я да къадын ресимлерининъ олмамасыдыр. Урбанынъ пек индже я да аврет ерлерини косьтереджек къадар тар олмамасыдыр. Бу къаиде ве шартлар эм акъай, эм де къадынларгъа аиттир. Раббим эпимизни эр бир ишнинъ усулуны билип, догъру арекет эткен къулларындан эйлесин. Джемааттан ве джемаат арасы гузель мунасебетлерден айырмасын!     Ридван МАКСУДОВ

Умму Харам

Опубликовано:

Умму Харам – белли ханым сахабелеринден биридир. Энес бин Маликнинъ тизесидир. Энъ шерефли акъраба багъы исе Пейгъамберимизге (с.а.с.) сют тизеси олмасыдыр. Биринджи акъайы Амр бин Кайс эди. Умму Харам Мединеде Ислямнынъ ильк кирювинен мусульман олды ве акъайынынъ да бу нур иле шерефленмесини джан-юректен истей эди. Лякин, бу ёлда не къадар гъайрет этсе де, ич бир нетидже олмады. Акъайы, мусульман олмакънынъ ерине омюрини къаранлыкъ  ичинде девам этмеге истеди. Умму Харам омюрини Ислям давети ичюн адагъан эди, амма мушрик олгъан акъайы онъа бу ёлда даима кедер эте эди. Ве бу мубарек ханым акъайындан айырылды. Арадан чокъ кечмеден, бу фазилетли ханымгъа белли сахабе Убаде бин Самит эвленмеге теклиф эте. Ве, ниает, Умму Харам бу юдже давада озюне ляйыкъ бир инсаннен ёлуна девам этти. Пейгъамберимиз (с.а.с.) бу мубарек ханымны, сют тизесини, сыкъ-сыкъ зиярет эте эди. Базы вакъытлары, онынъ эвинде уйле вакъытында ятып «кайлюле»[1] япа эди. Куньлерден бир кунь, Пейгъамберимиз (с.а.с.) кене уйле вакъытында онынъ эвинде юкъугъа дала. Уянгъанында, юзюнде тебессюм бар эди. Буны корьген Умму Харам: «Эй, Аллахнынъ Пейгъамбери! Анам, бабам санъа феда олсун! Не ичюн кулесинъиз?», –  деп сорады.  Севгили Пейгъамберимиз (с.а.с.):  – «Эй, умму Харам! Умметимден базыларынынъ гемилерге отурып, кяфирлернен дженк этмеге кеткенлерини корьдим». Бу сёзлерни эшиткен Умму Харамнынъ козьлери йылтырамагъа башлады ве: «Эй, Аллахнынъ Пейгъамбери! Дуа этсенъиз де, мен олардан бири олсам!», – деп риджа этти о анда. Пейгъамберимиз: «Я, Раббим! Бу ханымны да олардан эйле», – деди ве кене юкъугъа далды.  Бираздан, кене тебессюм этип уянды ве: «Умметимден базыларынынъ падишаларнынъ тахтларына отургъанлары киби дженкке кеткенлерини корьдим», – деди. Умму Харам, Пейгъамберимизнинъ текрар дуа этмесини истеди. Амма Пейгъамберимиз (с.а.с.): «Сен биринджилерденсинъ», – деп буюрды. Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) вефатындан сонъра, Умму Харамнынъ акъайы Убаде бин Самит (р.а.) Хумус шеэрине инсанларгъа Ислямны анълатмакъ ичюн ёлланылды. Берабер Хумускъа кочип, Ислямнынъ нуруны даркъатмакъ ичюн хызмет эттилер. Хазрети Османнынъ (р.а.) халифелик девиринде стратегик эмиети себебинден  Кипр адасына бир сефер азырлана. Бу ордуда[2] Убаде бин Самит ве апайы Умму Харам да бар эдилер. Ве бизим къараманымыз Умму Харам о вакъыт 86 яшында эди! Юдже Аллахнынъ динини юджельтмек ичюн насыл бир гъайрет! Кунюмизде инсангъа бу имкянсыз киби корюнебиле, амма оларгъа кучь берген, оларны рухландыргъан Иман нуру эди. Бу фетих мусульманларнынъ ильк денъиз сефери эди.  Бу себептен ёлда чокъ къыйынлыкълар чектилер. Умму Харам бу сеферни аяты боюнджа бекледи. Юдже Аллахнынъ шехитлерге береджеги дереджени тюшюнип, сабыр эте эди. Бир къач афта ичинде Кипр къамачавы[3] девам этти. Сонъунда, ромалылар[4] теслим олып[5], берги[6] бермеге разы олдылар. Бойледже, Кипр адасы хиджретнинъ 28-джи сенесинде фетих этильди ве Кипр халкъы Ислямнынъ адалети ве мераметинен танышты. Дженктен сонъра Ислям ордусы гъалебе севинчинен эвге къайта эди. Амма Умму Харам шехит олма арзусынен яна ве буны беклей эди. Албуки, онынъ ичюн шеит олмакъ баш язысы эди. Бинъ бир тюрлю мешакъат толу бу сеферден къайткъанда, атындан тюшип шеит олды. Бойледже, шеитлик киби юдже дереджеге наиль олды. Умму Харам, Кипр адасында Ларнака[7] шеэринде дефн этильди. Османлы падишалары онынъ мезары янына тюрбе къурып, зиярет ери яптылар. Адыны да «Хала Султан» къойдылар. Бу шеэр янындан гемилернен кечкенлеринде топ атешинен онъа селям бериле эди. Аллах ондан разы олсун!   [1] Кайлюле – сон после обеда, сунна Пророка Мухаммеда (с.а.с.) [2] Орду - войско [3] Къамачав- осада [4] Ромалы - римлянин [5] Теслим олмакъ - сдаться [6] Берги - налог [7] Ларнака – город на юго-востоке Кипра   Эмине АСАНОВА

Ибн Аль-Хайсам — отец оптики

Опубликовано:

Ибн аль-Хайсам был величайшим мусульманским физиком и исследователем оптических явлений всех времён. Будь то в Англии или далёкой Персии, все пили из одного источника. Он оказал большое влияние на европейскую мысль в книге "История науки" Ибн Аль-Хайсам родился в 965 году в иракском городе Басра. Благодаря своим выдающимся способностям он смог занять должность визиря своего родного города, но когда встал вопрос «наука или политика», он сделал выбор в пользу первого – науки. Однажды Ибн Аль-Хайсам высказался, что смог бы приручить непредсказуемые воды Нила, построив плотину южнее города Асуан. Весть об этом вскоре дошла до халифа Египта Хакима би-амри-Ллах (996–1021 гг.), и тот пригласил учёного в Египет. Но, прибыв на место, ибн Аль-Хайсам отказался от своей идеи, ибо уровень имеющихся в его распоряжении технических средств не позволял реализовать этот проект (это стало возможным только в середине 20 века). Отказ халиф воспринял как нежелание и приказал казнить «взбунтовавшегося» учёного. Чтобы спасти свою жизнь, Ибн Аль-Хайсам вынужден был симулировать душевное помешательство, и смертный приговор был заменён на домашний арест. Однако именно эта мрачная страница в жизни учёного послужила причиной величайшего научного открытия. В один прекрасный день Ибн Аль-Хайсам обратил внимание на свет, проходивший через крошечное отверстие в его тёмной комнате, проецируя образ внешнего мира на противоположной стене. Путем экспериментов учёный выяснил, что лучи света проходят по прямой линии и видение образуется, когда эти лучи поступают в наши глаза. В дальнейшем, экспериментируя в тёмной комнате или иначе – в камере-обскуре, Ибн Аль-Хайсам подтвердил своё открытие. Вот так заточение одного человека привело к открытию того, как мы видим. Ибн аль- Хайсам понял, что чувства склонны к искажениям, и предложил научные методы верификации, тестирования и экспериментирования  для открытия истины о тех природных явлениях, которые мы наблюдаем. Например, он удивлялся тому, что  луна кажется такой большой, когда находится низко над горизонтом. Прежде знатоки думали, что это результат атмосферных искажений. Однако Ибн аль- Хайсам первым высказал правильную мысль о том, что это просто зрительная иллюзия, и учёные до сих пор не могут уверенно сказать, почему это происходит. Поиск доказательств, которым занимался Ибн Аль-Хайсам, подготовил сцену для развития экспериментальной науки и для рационального подхода, которого придерживались учёные, жившие позднее. В 1021 халиф Хаким би-амри-Ллах скончался, и Ибн Аль-Хайсам, наконец, получил возможность вернуться к нормальной жизни. С этого момента и до конца жизни он оставался в Египте, окружённый почётом и уважением со стороны новой власти. Скончался выдающийся мусульманский учёный в Каире в 1039 году. Но это, конечно же, не все достижения мусульманского учёного-универсала. У него также есть изыскания в области математики, механики, физики и астрономии. Ибн Аль-Хайсам продолжил исследования Евклида о природе света. До него оптика древних знала только простейшие эмпирические законы световых явлений: закон прямолинейного распространения света в однородной среде; закон отражения света от поверхностей зеркал; явление преломления света на границе двух прозрачных сред. Вслед за древнеримским учёным-медиком Галеном Аль-Хайсам исследовал строение глаза, доказав несостоятельность идей Платона и Евклида о человеческом зрении. Аль-Хайсам разработал концепцию бинокулярного зрения (видения двумя глазами). Он первым объяснил феномен зрения как процесс, в котором лучи, поступающие в глаз от объектов, формируют внутри хрусталика изображение. Ибн Аль-Хайсам ввёл в научный оборот понятие тяжести воздуха, связал плотность воздуха с высотой. После него учёные стали заниматься проблемами преломления света. Однако до начала 17 века больших открытий в сфере оптической науки не было. В 14 веке Кемалуддин Абульхасан Аль-Фариси составил к труду Аль-Хайсама комментарий, который попал в Европу. В 1572 г. «Книга оптики» была переведена на латинский язык, по этому переводу знакомился с проблемами оптики Иоганн Кеплер. Айше ДУРАН

«Хидает» и «Источник мудрости» в каждый дом! Муфтият Крыма объявляет о подписке

Опубликовано:

Муфтият Крыма объявляет о начале подписной кампании на издания Духовного управления мусульман Республики Крым и г. Севастополь - общественно-религиозную газету «Хидает» и религиозный журнал ДУМК «Источник мудрости» («Икмет чокърагъы»). Газета «Хидает» - это актуальная информация о событиях в жизни крымских мусульман, религиозные материалы, подготовленные преподавателями ислама ДУМКа, специалистами в сфере исламского права и исламского просвещения, аналитические статьи педагогов  и психологов. В газете «Хидает»  читатель найдет все о здоровье с точки зрения ислама, детские сказки и советы для женщин, словарь крымскотатарских слов, мусульманский календарь и расписание намазов. Кроме того, газета периодически газета проводит конкурсы на различную тематику, а также отвечает на вопросы читателей. «Хидает» - газета для мусульман и для тех, кто интересуется Исламом. Газета «Хидает» выходит один раз в месяц. Подписаться на печатное издание «Хидает» в любом почтовом отделении вашего города. Подписной индекс: 21743. Стоимость годовой подписки 156 руб. Журнал «Источник мудрости « («Икмет чокърагъы») ориентирован на широкий круг читателей. В материалах издания основы религиозных знаний, исторический экскурс, социология, психология, философия, семья и воспитание детей и т. д. Журнал «Источник мудрости» выходит 6 раз в год. Подписаться на «Источник мудрости» можно во всех отделениях почты. Индекс журнала в почтовых каталогах: 68363. Стоимость подписки: на 6 мес. (3 номера) -  192 руб. на 12 мес. (6 номеров) – 390 руб. Подписная кампания продлится до 20 декабря. [gallery link="file" columns="4" size="medium" ids="22409"] Пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма

В Муфтияте Крыма говорили о духовной и идейной миссии национальных СМИ (ФОТО)

Опубликовано:

В Духовном управлении мусульман Крыма и г. Севастополь состоялся «круглый стол» на тему «Крымские печатные издания. Актуальные вопросы, перспективы развития». Заседание прошло в рамках торжественных мероприятий, посвященных 25-летию официального печатного органа ДУМК религиозно-общественной газеты «Хидает». Своей точкой зрения на состояние крымскотатарских печатных изданий, их функциональные задачи и идейную миссию поделились писатели, журналисты, историки и религиоведы. Перед началом «круглого стола» участникам продемонстрировали видео-опрос среди студентов на предмет чтения газет. На вопрос, выписывают и читают ли они газеты, подавляющее большинство ответили отрицательно. По мнению публициста Айдера Эмирова большую озабоченность вызывает молодое поколение, которое не интересуется национальными периодическими изданиями, не читает на родном языке. Он подчеркнул, что такая ситуация приведет к полному исчезновению языка. «Если сейчас не читать, то через два-три поколения существование языка станет невозможным, язык просто исчезнет», - посетовал Айдер Эмиров. Что касается перехода крымскотатарских печатных СМИ в интернет-пространство, Айдер Эмиров выразил надежду, что в будущем все же останется место для бумажных книг. «Электронная книга победит бумажную, но в мире будут господствовать те нации, у которых бумажная книга уйдет последней», - сказал Айдер Эмиров. В свою очередь поэт, писатель, переводчик Аблязиз Велиев сделал акцент на том, что газеты не должны читать мораль, они должны заставить человека думать, анализировать, делать выводы. Его поддержал главный редактор газеты «Янъы дунья», которая на днях отметила свое 100-летие Сейран Сулейман. Он также подчеркнул, что у людей, работающих в национальных СМИ в первую очередь должно быть «языковое чутье». Главный редактор радио ДУМ Крыма «Ирфан» Анвар Тушаков в свою очередь отметил, что национальные СМИ, в том числе и газета «Хидает» должны перейти в интернет-пространство. «Есть три кита, на которых держатся газеты. Это креатив, грамотная подача и актуальность. Именно на них и должны держаться газеты», - сказал он. По мнению художника-дизайнера газеты «Хидает» Эрвина Сейтасанова, привлекательность и читабельность газеты зависит от формы, дизайна, цвета, особой подачи фотографий. С механизмами работы национальной библиотеки ознакомила участников «круглого стола» директор Республиканской  крымскотатарской библиотеки им И. Гаспринского Гульнара Ягъяева. О том, какой подачи ждут от телепередач, и какова функция блогеров в продвижении национальных СМИ поделились преподаватель основ ислама, ведущая телепрограммы «Къадынлар алеми» на телеканале «Миллет» Лейля Сеитмеметова и блогер Нияра Нагаева. В завершении участники «круглого стола» поблагодарили всех, кто трудится над созданием газеты «Хидает» -  авторов религиозных статей и эссе, исторических очерков, рассказов для детей, поэтических публикаций, а также редактора, художника-дизайнера, переводчиков и пожелали талантливому коллективу успешной работы и новых открытий. Пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма [gallery link="file" columns="4" size="medium" ids="22308,22350,22348,22346,22344,22342,22340,22338,22336,22334,22332,22330,22328,22326,22324,22322,22320,22318,22316,22314,22312,22310"]

В Муфтияте Крыма готовятся к 25-летию газеты «Хидает»

Опубликовано:

27 ноября 2018 года в Муфтияте Крыма состоится торжественное мероприятие, посвященное 25-летию социально-религиозной газеты Духовного управления мусульман Республики Крым и г. Севастополь -  «Хидает». В программе мероприятия запланирован «круглый стол» на тему «Крымскотатарские печатные издания. Актуальные вопросы, перспективы развития» с участием журналистов, редакторов крымскотатарских СМИ, авторов публикаций в газете «Хидает». В рамках мероприятия состоится выставка фото-архива газеты «Хидает», которая расскажет о создании газеты и ее развитии в разные годы. Кроме того, запланировано выступление детского ансамбля студии «Эманет» Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь. Начало мероприятия в 15:00. Симферополь, ул. Курчатова, 4. Конференц-зал. Пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма