Источник Мудрости | ЦРО ДУМК | Страница 4

Среда

22

мая

14
Зуль-къаде
1445 | 2024
Утр.3:11
Вос.4:56
Обед.12:45
Пол.16:45
Веч.20:23
Ноч.22:08
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Источник Мудрости

Имам Невевий – хадис илимининъ къалеси

Опубликовано:

Асыл ады Эбу Зекерья Яхья бин Шереф ибн Мури Невевий бу буюк алим 631 йылында, мухаррем айынынъ орталарында, Суриедеки Хавран больгесининъ Нева коюнде дюньягъа кельген, онынъ ичюн ады Невевий (яни Невалы) олгъан. Ислям динине хызметлери себебинден онъа Мухйиддин (Динни яшаткъан) фахрий ады бирильген. Яхья 10 яшындан башлап, бабасынынъ тюкянында чалышмагъа башлай. Бу ишнен огърашмагъа пек севмей, айны вакъытта, озь акъранларынен ойнамакътан да пек хошланмай эди. Мукеллеф яшына кельгенде, Къуран-ы Керимни эзберлеп, девамлы оны окъуп, зевкъ ала эди. Невевий 18 яшына къадар мемлекетинде яшап оськен, эм бабасына ярдым эте, эм де ислямий илимлерни огрене эди. 18 яшы толгъанда, бабасы оны медреседе ерлештирген. Медреседе талебеге куньде бир отьмек парчасы бериле эди. Яхья бу шартлар ичинде осип, алимлерден бильги огренген. Илериде де, эр вакъыт саде бир омюр тарзыны сайлай эди, башкъаларнынъ оны макътамасыны ич севмей эди. Эки йыл окъувдан сонъ, о, бабасынен берабер хаджылыкъкъа кеткен. Ёлда пек хасталангъан ве, Меккеге барып етмеден, пек агъырлашкъан. Лякин, сесини чыкъарып, ич алыны башкъаларгъа анълатаракъ, шикяет этмеген. Шу себептен Мединеде къалгъан, буны фырсат билип, бир бучукъ ай мединели алимлерден дерс алгъан. Озю анълаткъанына коре, илимге пек меракълы олгъаны ичюн, бильгини энъ гузель шекильде огренейим, деп, эки йыл боюнджа ерде узанып ятмады. Юкъусы кельгенде, китапларына таянаракъ, юкълап къала, бираз раатлангъандан сонъ, уянып, иляхий илимлернинъ тамчыларыны синъдирмеге девам эте эди. Онынъ илимге бу къадар севгиси бизим ичюн пек буюк бир орьнектир. О, оджаларына барып кельгенден сонъ, алгъан бильгилерини текрар эте эди. Йыллар сонъра язгъан эсерлеринде къайд эткени киби: «Илимнен огърашмакъ – Аллах ризасыны къазанмакъ ичюн тутулгъан энъ догъру ёл ве энъ устюн ибадеттир. Илим тахсили нафиле ораза, намаз ве зикирден даа да фазилетлидир». Эр кунь эки оджадан арап тили, сарф, нахив, фыкъых, хадис, келям киби сааларда он эки чешит дерс ала эди. Хадис илиминде озюни пек яхшы етиштирген ве аман-аман бутюн хадислерни эзберден биле эди. Невевий фаркълы медреселерде илим огреткен, алимлер арасында юксек ильмий дереджеге келип еткен. О, орта бойлу, къара сачлы бир кимсе эди. Бир къач сачы агъаргъан сыкъ ве къара сакъалы эйбетли корюнишине айры бир агъырлыкъ бере эди. Джиддий юзюнде тебессюм сийрек корюне эди. Кийим-къушамы яшагъан девирининъ алимлернинъ кийинмесине ич ошамай эди, о, пек саде кийине эди. Омюрини илимге багълагъан Невевий омюр бою ич эвленмеген. Бельки, эвлилик оны илимден узакълаштырып, асыл макъсадына етишмектен алып къояджагъындан сакъына эди. Ахырет аятыны тюшюнип, Аллахнынъ разылыгъына етмемектен пек сагъынгъаны себебинен дюнья зевкъларына, ашап-ичмеге, дюльбер кийнмеге ве раат яшамагъа авес этмей эди. Куньде бир кере, гедже маалинде, тек бир чешит аш ашай эди. Софрасында эки чешит емек пек сийрек ола эди. Илимнен бу къадар чокъ огърашмасына бакъмадан, Къуран окъумагъа ве Аллахны зикир этмеге чокъ вакъыт айыра эди. Юксек макъамда олгъан инсанлар хата этселер, оларны тенбиелемектен чекинмей ве догъру олгъанны Аллах ризасы ичюн айтмагъа къоркъмай эди. Шимдики вакъытта онынъ киби инсанлар пек сийректир, амма, биз бойле инсанларны етиштирмеге гъайрет косьтермек керекмиз. Имам Невевий киби инсанлар джемиетнинъ келеджеги ве кучюдир, ойле инсанлардан биз орьнек олып, илимге севгини ашламалымыз. Алиме Абдулмеинова

ОЛЮМНИ ТЮШЮНМЕК

Опубликовано:

Мукъаддес Китабымыз Къуран-ы Керимде эр джанлынынъ олюмнинъ дадыны аладжагъы бильдириле («Энбийя» суреси, 35 ает). Эр биримиз кочип кеткен о кервангъа эрте я да кеч къошуладжакъ. Эджель къапымызны чалгъанда, бу аетнинъ мухатаплары олып, онъа буюр айтаджакъмыз. Джумагъа джамиге баргъаным заман, биринджи сырада отургъан къартбабаларнынъ бетлерине бакъкъанымда, араларында бир талай даа тюневин келип тургъан инсанларнынъ энди янымызда олмагъаныны корем. Арамыздан инсанларнынъ бу дюньядан кетмеси бизге олюмни хатырлата. «Раббинъе къайт!» («Феджр» суреси, 28 ает) эмирини эшиткенджеге къадар озюне такъдир этильген заманны яшагъан бизлернинъ эн буюк дерди – сонъ нефес олмакъ керек. Буны унутмагъа тырышмакъ, олюмден къачмакъ, эльбетте, бош ерге болдурмакътыр. Дженаб-ы Аллах «Къаф» суресининъ 19-ынджы аетинде бойле буюра: «Олюм сархошлугу керчектен келир де, – «Эй, инсан! Иште, бу – сенинъ баштан берли къачкъанынъ шейдир», – айтылыр». Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с.) олюмни тюшюнмек дюнья ве ахирет аятымыз ичюн не къадар файдалы олгъаныны бойле ачыкълагъан: «Олюмни чокъча хатырланъыз! Чюнки олюмни хатырламакъ (инсанны) гунахлардан темизлей, дюнья севгисинден къуртара. Эгер зенгин олгъанынъызда олюмни тюшюнсенъиз, бу сизни байлыкънынъ беляларындан къорчалар. Фукъаре олгъанынъызда олюмни тефеккюр этсениз, аятынъыздан мемнун олманъызны теминлер» (Суютий, «Джамиу’с-сагъыр», I, 47). Кене Ресулюмиз (с.а.с.) бойле буюргъан: «Бутюн зевкъларны тамырындан ёкъ эткен олюмни чокъча хатырланъыз!» (Тирмизий, «Къыямет», 26). Дюньягъа бу къадар багълы олгъанымызда, о багъны текаран чезмек, бираз да олса, юзюмизни ахиретке чевирмек, аятымызнынъ манасыны даа теринден анъламакъ, яхшы бир мусульман олмакъ ичюн олюмни тефеккюр этмек, тюшюнмек макъсадынен къабирлерни зиярет этмек мумкюн. Пейгъамбер Эфендимиз бшойле буюргъан: «Къабирлерни зиярет этмегек истеген зиярет этсин. Чюнки къабир зиярети бизге ахиретни хатырлата» (Тирмизий, «Дженаиз», 60; Эбу Давуд, «Дженаиз», 77). Къабристан зияретлери инсан къальбининъ йымшамасына, дюнья севгисинден къуртулмасына весиле ола. Нефистеки арзу ве истеклернинъ не къадар бош олгъаныны, дюньянынъ аркъасындан чапкъалагъанымыз арада сонъумызнынъ насыл оладжагъыны, къыскъаджасы, унуткъанларымызны хатырлата. Бизим де, анда яткъанлар киби ятаджагъымызны, оларнынъ янына кетеджегимизни бизге эслете. Хазрет-и Пейгъамбер (с.а.с.) сахабелерине къабристангъа баргъанлары заман бойле айтмаларыны огрете эди: «Селям сизге, эй, бу диярнынъ мумин ве муслим халкъы! Иншаллах, якъында биз де аранъызга къошуладжакъмыз. Аллахтан бизни де, сизни де багъышламасыны тилейим» (Муслим, «Дженаиз», 104). Керчек шу ки, биз де бизден эвелькилер къайткъанлары киби къайтаджакъмыз. Белли ки, юзь йыл сонъра ич биримиз бу дюньяда энди олмайджакъмыз. Амма къышнынъ келеджегини бильген инсан къыш ичюн азырлана. Комюр ала, одун джыя. Не ичюн инсанлар олюмни унуталар? Не ичюн динимизни огренип, онъа азырланмайлар? Хадис-и шерифте: «Инсан яшагъаны ал узьре оле ве ольгени ал узьре о бир дюньягъа бара», – буюрылгъан (Мунавий, «Фейзу’ль-къадир», V, 663). Бунынъ янында, башкъа хадис-и шерифте бойле буйрулгъан: «Бир кимсе сонъ нефесте (темиз бир къальп иле) келиме-и тевхид айтса, дженнетке кирер» (Хаким, «Мустедрек», I, 503). Сонъ нефес меселесинде пейгъамберлер тышында ич кимсе эмин дегильдир. Атта, Юсуфнынъ (а.с.) Аллаху Таалягъа «(Аллахым!) Джанымны мусульман оларакъ ал, ве мени салихлернен берабер эйле!» шекилинде дуа этмеси бизлер ичюн буюк ибреттир (Бакъ: «Юсуф» суреси, 101 ает). Бундан себеп, мумин хавф ве раджа (къоркъу ве умют) дуйгъулары арасында сонъ нефес имтианына азырланмагъа гъайрет этмек керек. Невбеттеки ает-и керимеде бойле буюрыла: «(Инсанлар!) Сакъын дюнья аяты сизни алдатмасын ве шейтан, Аллахнынъ багъышлавыны ишандырып, сизни къандырмасын» («Лукъман» суреси, 33 ает). Хадис-и шерифте де бойле буюрылгъан: «Бир кимсе узун заман дженнетликлернинъ амелини ишлер, амма сонъ амели джеэннемликлернинъ амелинен нетиджелендирилир. Бир кимсе де узун заман джеэннемликлернинъ амелини ишлер, амма сонъ амели дженнетликлернинъ амелинен нетиджелендирилир» (Муслим, «Къадер», 11). Дженаб-ы Аллах джумлемизге шуларны унутмайып, сонъуны тюшюнген ве сонъ нефесине азырлангъан къулларындан олмагъа насип эйлесин. Сонъ нефеслерини кемал иман узьре берген къулларындан олайыкъ. Раим Гъафаров

Зульхидждже айы ве Арефе куню

Опубликовано:

Рамазан айынынъ келип кечкенини дуймайып къалдыкъ. Энди шу рахмет, магъфирет ве гунахлардан багъышланув айы битти, бир ерине бинъ берильген геджелер кечип кетти. Шевваль айында тутулгъан алты куньлюк ораза бир талай вакъыткъа даа бизлерге Рамазанны хатырлатты ве юреклеримизни раатлатты. Санки Рамазаннынъ кичик бир девамы олгъан эди. Къурбан байрамындан эвельки Зульхидждже айынынъ ильк он куню исе, Рамазандаки чокъ саваплы ве пек фейизли ибадетлерге асрет къалгъан гонъюллеримизге санки экинджи бир эдие киби. «Кешке Рамазан бираз узун олсайды?» – я да: «Ах, Рамазанны кереги киби кечирсе эдим», – деп янгъан гонъюллер ичюн бу он гедже буюк бир фырсаттыр. Аллаху Тааля Зульхидждженинъ ильки он кунюнен емин этти: «Феджрге (танъгъа) емин олсун! Ве он геджеге (емин олсун)! Эм чифтке ве текке (емин олсун)! Ве кечип кеткен, геджеге (емин олсун)! (Бу) анъылгъан шейлерде акъыл саиби инсанлар ичюн емин этильмеге ляйыкъ шейлер бар, ойле дегильми? («Феджр» суреси, 89/1-5 аетлер). Зульхидждженинъ башындаки бу куньлер Юдже Аллах къатында къыйметли куньлерден сайыла. Хаджылыкътан эвельки шу он кунь муминлер ичюн мужделер ташыгъан мубарек бир вакъыт тилимидир. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с.) Зульхидждженинъ ильк он кунюнде япылгъан амеллернинъ дигер айларда япылгъан амеллерден даа къыйметли олгъаныны бильдирген сонъ, сахабелер: «Я, Расулюллах, бу айнынъ ильк куньлеринде япылгъан амеллер Аллах ёлунда джихаттан даа къыйметлими?» – деп сорагъанлар. Пейгъамберимиз исе: «Эбет, джихаттан да къыйметли, амма джаныны, малыны аджымайып, дженклешерек шеит олгъаннынъ джихады даа да къыйметлидир», – буюргъан (Бухарий). Эбу Хурейра Пейгъамберимизнинъ бойле айткъаныны ривает эткен: «Зильхидждженинъ ильки он кунюнде япылгъан ибадет Аллах къатында дигер куньлерде япылгъан ибадеттен даа да гузельдир. Чюнки бунынъ эр бир кунюнде тутулгъан ораза бир сене ораза тутмакъ кибидир, ве эр бир геджесини ибадетнен кечирмек де, Къадир геджесини ибадетнен кечирмек кибидир» (Тирмизий). Зильхидждже айынынъ секизинджи кунюне «тервие куню», докъузынджы кунюне «Арефе куню» дейлер. Арефе куню инсангъа берильген энъ къыйметли вакъытлардан биридир. Арефе – Къурбан байрамындан бир эвельки кунь, хиджрий такъвимге коре, Зильхидждже айынынъ 9-ынджы кунюдир. Бу куньде хаджылыкъкъа баргъанлар Арафат вадийсинде дуа ичюн топлангъанлары себебинен бу куньге «Арефе» деп айтылгъан. Арафатта турмакъ къабирден къыямет сабасына турмакъны ве джемаат-джемаат махшер мейданында топланмакъны хатырлата. Анда бутюн къуллар Аллахнынъ хузурында кучьсюз ве мухтадж алда, умютнен афу этильмекни беклейлер. Гонъюллер ве козьлер тёвбе яшларынен яшлана, Аллахкъа самимий дуалар япыла. Аят дефтеринде тер-темиз саифе ачыла, ве Аллахкъа, омюрнинъ бундан сонъраки къысымында итаат узьре яшанаджагъына сёзлер бериле. Башкъа тарафтан, Арафат бизлерни эски хатыраларгъа алып кете. Билингени киби, Хазрет-и Адем иле Хавва анамыз ясакъ мейвагъа якъынлашкъанлары ичюн дженнеттен чыкъарылып, дюньяда бир-биринден узакъ айры-айры ерлерге ёлланылгъанлар, бойлеликнен, бир-бирине асрет къалгъанлар. Адем (а.с.) Хазрет-и Мухаммеднинъ (с.а.с.) урьметине Аллаху Таалядан афу сорагъан сонъ, Юдже Раббимиз оны афу эткен, ве онъа Мекке тарафына ёлны костерсин деп, бир мелекни вазифелендирген. Бу дуанынъ берекетинен Джиддеде яшагъан Хавва анамыз да дигер мелекнинъ рехберлигинде Адемге тараф ёлгъа чыкъты. Олар Арефе куню, экинди вакъыты Арафат вадийсинде булушып, агълашкъанлар ве текрар истигъфар эткенлер. Пек мерхаметли олгъан Аллах эм оларнынъ дуаларыны къабул эткен, эм де къыяметке къадар оларнынъ несилинден эр сене Арафатта афу сорап, тёвбе эткенлерни багъышлайджагъына сёз берген. Иште, хаджыларнынъ Арефе куню Арафаткъа чыкъып, истигъфар этмелерининъ икмети ве себеби будыр. Пейгъамберимизден Арефе куню тутулгъан оразанынъ фазилети акъкъында сорагъанлар. О да: «Кечмиш бир йылнынъ ве келеджек бир йылнынъ гунахларына кеффарет олур», – буюргъан (Муслим). Тыпкъы Рамазан айында олгъаны киби, Зульхидждже айынынъ ильки 10 куню де, куньдюзлерини ораза, намаз, зикр, дуа, инфакъ ве хайырлы ишлернен, геджелерини исе, ибадет, Къуран ве тефеккюрнен кечире бильгенимиз фурсат куньлеридир. Мумкюн олса, ильк 8 кунюнде ораза тутмакъ, чаре олмаса, ич олмадымы, Тервие ве Арефе куньлерини оразанен кечирмек суннеттир ве буюк саваптыр. Зульхидждже айынынъ бу ильки 10 кунюнде миллионларнен хаджылар мубарек топракъларда, барып оламагъанлар исе, эвлеринде, иш ерлеринде: «Буюр, Аллахым, буюр! Буюр, Сенинъ шерикинъ ёкътыр, буюр! Шубесиз, хамд да, нимет де, мульк де Сенинъдир. Сенинъ ортагъынъ ёкъ» манагъа кельген тельбиелер кетирелер. Бу куньлер – намаз, ораза, зекят, хадж, инфакъ киби бутюн эмир ве ясакъларнынъ, «Буюр, Аллахым» айтыларакъ къылынгъаны, итаат япылгъан къуллукънынъ энъ юксекте олгъаны куньлердир. Арафатнынъ ве Арефе кунюнинъ буюклигини бильдирмек ичюн Пейгъамберимиз (с.а.с.): «Хадж – Арафаттыр», – дие буюргъан (Тирмизий). Яни Арафатта бир муддет къалып, дуа этмек – хаджылыкънынъ рукюнидир, ким Арафатта олмаса, хаджылыкъны къачыргъан олур. Бу куньде «Субханаллахи вель-хамду лилляхи ве ля иляхе илляллаху валлаху экбер» киби зикирлер тиллерде айтылып, юреклерни раатлата. Пейгъамбер Эфендимизнинъ сёзюне коре, бу зикирни айтмакъ онынъ ичюн кунешнинъ догъып баткъаны эр шейден даа да къыйметлидир (Муслим). Бу кунь Аллах Таалягъа тёвбе этип, гунахлардан арынув, ширктен узакълашув ве харамлардан хиджрет этюв куньлеридир. Хазрет-и Айше анамыз анълаткъанына коре, Пейгъамберимиз (с.а.с.) бойле айткъан эди: «Аллах Арефе куню къулларыны азат эткени къадар башкъа куньлерде азат этмез. Аллах махлюкъаткъа рахметинен якъынлаша ве оларны мелеклерге макътап : «Коресинъизми, къулларым нелер сорай», – дер» (Муслим). Юдже Раббимиз бу мубарек куньлерде джумлемизнинъ дуаларыны Арафатта къабул этильген дуалар киби къабул эйлесин! Иса Велиев

ДИНИМИЗНИ ТЕМИЗ ТУТМАКЪ

Опубликовано:

Расулюллах Эфендимиз (с.а.с.) бойле буюргъан: «Элял олгъан шейлер белли, харам олгъан шейлер беллидир. Бу экиси арасында бир чокъ кимсенинъ бильмегени шубели шейлер бар. Ким шубели шейлерден сакъынса, динини ве намусыны къорчалагъан олур. Ким де шубелилерни ишлесе, харамгъа тюшер. Тыпкъы сюрюсини башкъасына аит бир тарланынъ этрафында отлаткъан чобан киби, онынъ бу тарлагъа кирме телюкеси бар. Дикъкъат этинъиз! Эр султаннынъ кирильмеси ясакъ бир тарласы бар. Унутманъыз ки, Аллахнынъ ясакъ тарласы да харам къылгъаны шейлердир. Шуны яхшы билинъиз ки, инсан вуджудында кичик бир эт парчасы бар. Эгер о сагълам олса, бутюн вуджуд сагълам олур. Эгер о бозулса, бутюн вуджуд бозулыр. Иште, бу эт парчасы къальптир» (Бухарий, «Иман», 39; Муслим, «Мусакъат», 107, 108). Шубели шейлерден узакъ турмакъ иманны кемалгъа ириштирген ве тамамлагъан хусуслардан биридир. Бу мевзуларда энъ дикъкъатлы олгъанлардан бири Хазрет-и Эбу Бекир эди. Хазрет-и Айше бойле анълата: «Эбу Бекир Сыддыкънынъ бир къулу бар эди. Бу къул къазанчынынъ белли бир къысымыны Эбу Бекирге бере, o да бундан ашай эди. Кене бир кунь къул къазангъаны бир шейни кетирди, Эбу Бекир де oны ашамагъа башлады. Къул Эбу Бекирге: – Ашагъан шейинъ не oлгъаныны билесинъми? – деп сoрады. Эбу Бекир: – Айт, бакъайым, не экен? – деп, ачыкъламасыны истеди. Къул буларны сёйледи: – Фалджылыкътан анъламагъаным алда, джахилие девиринде фалджылыкъ япып, бирини алдаткъан эдим. Бугунь oнен къаршылаштыкъ. Адам o япкъаным ишке къаршылыкъ, иште, бу ашагъан шейинъни берди. Бу лафтан сонъ Эбу Бекир пармагъыны агъызына сокъуп, ашагъанларынынъ эписини къусып чыкъарды (Бухарий, «Менакъибу’ль-энсар», 26). Мумин киши харамлардан пек сакъына. Озюнинъ ве аилесининъ къурсагъына харам лoкъма къoймакънынъ буюк бир гунах oлгъаныны биле. Атта, Хазрет-и Эбу Бекирнинъ япкъаны киби, харам oлмасы ихтималы олгъан шейлерден узакъ тура. Чюнки, o яхшы биле ки, харам бир гъыданынъ теминлегени къуветнен япылгъан ибадетлер ве дуалар къабул этильмез. Аллах Таалянынъ бизге элял эткени ниметлер сайыламайджагъы къадар чoкъ. Буларнен къанаатланмайып, харам ихтималы олгъан шейлерге ёнельмек къуллукъкъа ярашмагъан бир арекеттир. Дигер тарафтан, къулланылмасы шубели oлгъан шейлерден сакъынаджам деп, элял oлгъан ниметлерден узакъ турмакъ я да элял oлгъан ниметлер акъкъында керексиз шубелерге кирип, мусульманларгъа сыкъынты бермек де дoгъру дегиль. Мусульманнынъ бoзулмагъан темиз виджданы яхшылыкънен яманлыкъны, шубели oлгъан шейнен шубели oлмагъанны айырып оладжакъ бир хусусиетке саип. Мумин, ичинде чынълагъан бу иляхий сеске къулакъ бермек керек. Мусульман, бир иш япкъанда, гонъюлинде кедер, къасевет дoгъса, ве o ишнинъ башкъалары тарафындан эшитильмесини истемесе, o арекет мытлакъа шубелидир, чиркиндир ве япылмамасы керек. Бу, эр кеснинъ раатлыкънен къулланып оладжакълары бир ольчюдир. Бу себептен, япылгъан бир арекетнинъ гунах oлып-oлмагъаны хусусында шубеге тюшмек биле, o арекетни терк этмек ичюн етерли бир себептир. Бунынъ ичюн мумин, эр анги бир ишни япмадан эвель гонъюлинде бир раатсызлыкъ дуйгъан олса, ичини бир шубе кемирип турса, аман o иштен вазгечмелидир. Бир кимсенинъ темиз гонъюлли, ихляс саиби ве догъру ёлда oлгъаныны анъламакъ ичюн, oнынъ япкъан ибадетлеринден зияде, юректеки севиесине, аятында харам-элял дикъкъатына ве шубели шейлерден узакъ турмакъ гъайретине бакъылмалы. Мустафа Аджибекиров

Курбан и покорность

Опубликовано:

Словарное значение слова «курбан» – «приближаться, близость», – и обозначает то, что способствует духовному приближению к Всевышнему Аллаху. Как исламский термин, «курбан» означает животное (соответствующее каноническим требованиям Ислама), которое в дни праздника Курбан-Байрам приносится в жертву ради Аллаха с целью приблизиться к Нему и удостоиться Его милости. В более широком значении «курбан» близок к понятию «садака» (милостыня) и подобным ему. В тюркских языках слово «курбан» означает «животное, принесённое в жертву для выполнения заповеди религии или обета» и используется в ряде устойчивых выражений с общим смыслом «жертвовать что-либо». Как следует из сказанного выше, курбан – это действие, совершаемое с целью приближения к Создателю. Так устроена психология человека, что он ближе всего воспринимает самого себя, затем – членов своей семьи, родственников, соседей, друзей и знакомых. Фактически, все действия, совершаемые людьми ради того, чтобы стать ближе, не ожидая никакой выгоды для себя, есть не что иное, как ступень на пути приближения к Всевышнему. Однако в этом отношении не стоит забывать, что самая большая и высшая близость – это близость со своим Создателем, преданность Ему. Принимая во внимание сказанное, коснёмся подробнее некоторых моментов, которые объясняют место курбана в нашей религиозной жизни. КУРБАН И ВЕРУЮЩИЙ В Священном Коране так говорится о жертвоприношении, совершенном ради Аллаха двумя сыновьями пророка Адама (мир ему): «И прочитай (о, Пророк) им (иудеям и другим вопрошающим) истинный рассказ о двух сыновьях Адама. Вот они оба совершили жертвоприношение (чтобы приблизиться к Аллаху); и было принято оно от одного из них (а именно от того, который остерегался гнева и наказания Аллаха) и не было принято от другого. (И тот, чьё жертвоприношение не было принято, стал завидовать своему брату и) сказал: «Непременно я убью тебя!» (Его брат) сказал: «Ведь Аллах принимает только от остерегающихся (наказания Аллаха)» (Сура «Маиде», 5/27 аят). В этом аяте ясно говорится, что Всевышний Аллах принимает жертвоприношения от богобоязненных, то есть почитающих своего Создателя, выполняющих Его заповеди и избегающих того, что запрещено. Аллах принимает то жертвоприношение, которое совершено только ради достижения Его довольства и приближения к Нему. Основное правило принятия курбана или других деяний, совершенных ради Аллаха, – быть богобоязненным. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ И ЕГО СВЯЗЬ С БОГОБОЯЗНЕННОСТЬЮ Курбан оценивается не только с видимой стороны. Ведь Всевышний Господь не нуждается ни в мясе, ни в крови жертвенного животного, также как Он не нуждается ни в каких поклонениях, мольбах, поминаниях (зикре) и созерцании проявлений Его Могущества Его рабами. Ибо тот, кто нуждается в этом, – сам раб Всевышнего. Поэтому, совершая жертвоприношение, верующий выражает свою преданность и почтение Аллаху. В Коране говорится: «Ни мясо, ни кровь их (жертвенных животных) не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность. Так Он подчинил их вам, чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Обрадуй же благой вестью творящих добро» (Сура «Хадж», 22/37 аят). ПРАВО НА ЗАКЛАНИЕ ЖИВОТНОГО ДАНО КАЖДОЙ ОБЩИНЕ Традиция жертвоприношения существовала на протяжении всей истории человечества, во всех божественных религиях, о чем сказано в аяте: «Для каждой общины Мы установили места жертвоприношений (или религиозные обряды), чтобы они поминали имя Аллаха над скотиной, которой Он наделил их» (Сура «Хадж», 22/34 аят). Повелением Аллаха этот ритуал был предписан и умме Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха). В Священном Коране говорится: «Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву» (Сура «Маиде», 5/27 аят). О том, что курбан был обычаем пророков, говорится во многих хадисах. Когда благородные сподвижники спросили у пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха), в чём заключается мудрость заклания, он ответил: «Воистину, это сунна вашего предка Ибрахима (мир ему)» (Ибн Мадже, «Эдахи», 3). Всё это является доказательством, что курбан – это вид поклонения, который выполняли сами пророки. КУРБАН – ВЫРАЖЕНИЕ ПОКОРНОСТИ Поскольку жертвоприношение, как поклонение, разрешено всем общинам и является сунной пророков, то выполнение этого ритуала является показателем веры и проявлением преданности и покорности Аллаху. Любое повеление Всевышнего мусульманин должен принимать без малейших колебаний, со словами: «Слушаюсь и повинуюсь», выражая свою преданность и покорность Господу. Это же относится и к повелению совершать курбан. Не подобает мусульманину, поддаваясь всяким пропагандистским заявлениям, проявлять слабость и малодушие в исполнении этого вида поклонения. Верующий должен прежде всего поставить себе примером покорность приказу Всевышнего пророков Ибрахима и Исмаила (мир им). В суре «Саффат» говорится: «(Затем он обратился к Аллаху с мольбой): «Господи, одари меня потомством из числа праведников!» И обрадовали Мы его (вестью, что у него родится) сдержанный мальчик. Когда он достиг того возраста, чтобы усердствовать вместе с ним, он (Ибрахим) сказал: «Сын мой! Я вижу во сне (откровение), что приношу тебя в жертву. Посмотри, что ты думаешь?» Он (сын его Исмаил) сказал: «Отец мой! Сделай то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдешь меня из терпеливых». Когда они оба покорились, и он уложил его на бок, Мы воззвали к нему: «О, Ибрахим! Ты оправдал сновидение». Воистину, так Мы воздаем творящим добро. Это и есть явное испытание. Мы выкупили его (Исмаила) великой жертвой» (Сура «Саффат», 37/100-107 аяты). Курбан – это выражение смирения и непреклонного подчинения повелению Аллаха. Это показатель привязанности и верности. Это ясное испытание, после прохождения которого верующий станет ближе к великому обещанию Всевышнего Аллаха о Рае и найдёт в этом утешение. Если жертвоприношение совершается с осознанием этого, то оно достигает своей цели. И в конечном итоге верующий постигает наивысший уровень подчинения Аллаху, с которым пророк Ибрахим (мир ему) совершил свое посвящение. СОВЕРШАТЬ КУРБАН – ПРИЗНАК ЖЕРТВЕННОСТИ Обряд курбана – это расходование средств на пути Аллаха и переживание счастья от проявления душевной щедрости. Это поклонение, которое радует обездоленных, терпящих нужду и одиноких. Это то, что укрепляет родственные узы и способствует добрососедству. По этой причине пророк Мухаммед (мир ему и благословение Аллаха) советовал: «Выбирая животных для заклания – выбирайте самых крупных и откормленных, потому что в Судный День они будут вашим надёжным средством передвижения по мосту Сырат». (Нисабури, Мухаммед бин Хусейн, Кумми, Нисабури, «Тефсиру гъараиби’ль-Къуран ве рагъаибу’ль- фуркъан», Каир, 1987). Пророк Аллаха (мир ему и благословение) всячески побуждал состоятельных мусульман совершать курбан и предупреждал тех, кто имел достаточные средства, но не делал этого: «Тот, кто обладал достатком и не совершил жертвоприношение, пусть не приближается к нашим мечетям» (Ибн Мадже, Ахмед). А следующие хадисы указывают на важность этого поклонения: «О, люди! Для одной семьи раз в году необходимо (ваджиб) совершать жертвоприношение» (Тирмизи); «Сыны Адама ничем так не могут достичь приближения к Аллаху, кроме как пролитием крови (жертвенных животных) в праздничные дни» (Тирмизи). Пророк Мухаммед (мир ему и благословение Аллаха) начал совершать курбан со второго года хиджры (переселения мусульман из Мекки в Медину) и на протяжении всей своей жизни не прекращал выполнение этого поклонения (DİA, Kurban maddesi). Мусульмане, совершающие заклание жертвенного животного, чтят ту беззаветную покорность повелениям Аллаха, которую проявляли пророк Ибрахим и его сын Исмаил (мир им), и показывают свою верность этим принципам и готовность повиноваться истине на пути Всевышнего, если это необходимо. Они ощущают душевную радость в сплочённости с братьями по вере и возможности делиться с ними. Курбан, принесенный в дар Аллаху, укрепляет братские узы и поддерживает дух единения в обществе, способствует реализации социальной справедливости. Курбан-Байрам – это тот момент, когда близость к Всевышнему Господу достигает наивысшей точки. Благодаря этому верующие достигают материального и духовного сближения со своими братьями-мусульманами в независимости от того, находятся они близко или далеко от них. ПРОЯВЛЯТЬ ДОБРОЕ ОТНОШЕНИЕ И НЕ ПРИЧИНЯТЬ ВРЕД ЖЕРТВЕННОМУ ЖИВОТНОМУ Поскольку жертвоприношение – это поклонение (ибадет) и средство приближения к Всевышнему Аллаху, то и доброе отношение к жертвенному животному и не причинение ему вреда и мучений также является частью поклонения. Помимо этого, мясо жертвенных животных, их шкура и потроха не должны пропасть. Несъедобные и неиспользуемые части туши не следует оставлять открыто на улице. Их необходимо закопать в землю. Важно помнить, что подобные действия также являются частью поклонения. Ведь аяты Корана и хадисы Посланника Аллаха указывают на необходимость деликатного и благодарного отношения к жертвенному животному. «Возвести людям о хадже, и они будут прибывать к тебе пешком и на всех поджарых верблюдах с самых отдалённых дорог. Пусть они засвидетельствуют то, что приносит им пользу, и поминают имя Аллаха в установленные дни над скотиной, которой Он наделил их. Ешьте от них и кормите неимущего страдальца! Затем пусть они завершат свои обряды, исполнят свои обеты и обойдут вокруг древнего Дома (Каабы). Вот так! Кто почитает святыни Аллаха, тот поступает во благо себе перед своим Господом. Вам дозволена скотина, кроме той, о которой вам читается. Избегайте же скверны идолов и избегайте лживых речей» (Сура «Хадж», 22/27-30 аяты); «Вот так! И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах» (Сура «Хадж», 22/32 аят). Садык Абдуллаев

Ораза-Байрам Воспоминания детства

Опубликовано:

Праздники в жизни любого ребенка занимают особое место. Воспоминания о них самые радостные, добрые и тёплые. Они греют сердце даже спустя десятки лет. У нас много знаменательных и интересных дат в календаре, но две из них занимают особое место для каждого мусульманина. Это священные праздники Ораза-Байрам и Курбан-Байрам. В этой статье, уважаемый читатель, приглашаю вас совершить совместное увлекательное путешествие по нашим воспоминаниям. В те дни, когда все мы были детьми и с нетерпением ждали Ораза-Байрам. Моё детство пришло на то время, когда стали появляться компьютеры и телефоны, но ещё не было их повсеместного использования. Это были счастливые дни. Мы с утра до вечера гуляли, играли на улице. Родители заводили нас домой, когда уже садилось солнце. Не знаю, знали ли они хадис Пророка (с.а.с.): «Держите ваших детей (поближе к себе) с наступлением ночи, ибо, поистине, в этот период (по земле) расходятся шайтаны, а по прошествии некоторого времени можете отпускать (детей)» (Муслим), но действовали согласно ему. Видимо этот хадис с принятием Ислама стал частью нашей культуры, где взрослые знали, что дети не должны гулять на улице во время заката. В один из таких зимних дней я забежала домой. Во время ужина состоялся разговор, где я поняла, что завтра наступает долгожданный месяц Рамазан. Все будут держать пост. Для меня это было чем-то волшебным и необычным. Подумав немного, я сказала родителям, что тоже буду держать пост с ними, и чтобы меня обязательно разбудили на сахур. Они сдержали своё обещание и утром я встала вместе со всеми. Конечно, пост в тот день я не смогла продержать полностью. Но тот сахур до сих пор хранится в моей памяти и вызывает тёплую улыбку. Постепенно я знакомилась с правилами поведения в благословенный месяц Рамазан. Детей учили обращаться ко всем с уважением, не ссорится, помогать, делиться с друг другом. Когда я выросла, все эти наставления я прочитала в хадисах Пророка Мухаммеда (с.а.с.) и была благодарна родителям, которые привили нам эти нравственные качества. В один из благословенных дней Рамазана наша соседка пригласила мою бита (бабушку) на ифтар. Бита попросила меня сопроводить её, сейчас я понимаю, так она знакомила меня с культурой проведения ифтара. Выслушав получасовую лекцию как правильно себя вести, мы наконец отправились в гости. Стол ломился от угощений, хозяйка постаралась на славу покормив постящихся и, иншаллах, заработала довольство Всевышнего. Как говорится в хадисе: «Один человек спросил Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Каково самое лучшее проявление Ислама?» На что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Кормление людей, а также распространение приветствия тем кого знаешь, и кого не знаешь» (Бухари и Муслим). В те дни битам часто включала магнитофон с записью Корана, говоря о том, что месяц Рамазан ознаменован Кораном, так как в этот месяц, в Благословенную ночь Кадр, началось ниспослание нашей священной книги Пророку Мухаммеду (с.а.с.). На тот момент никто из нас не умел читать Коран, поэтому мы слушали не отвлекаясь. И так пролетел месяц. В последствии я узнала, что в этот месяц нужно совершать дополнительные поклонения, такие, как намаз теравих и давать фитр садака. Так и пролетел этот прекрасный султан одиннадцати месяцев – Рамазан. За несколько дней до праздника в каждом доме проводилась генеральная уборка. За день до праздника, который называется Арефе куню, ближе к ифтару, из каждого дома доносились приятные запахи приготовленных чебуреков, локумов (булочек, запечённых в духовке), янтыков, кобете, бурма, хрустящих лепешек... У нас, у крымских татар есть прекрасный обычай. Для того, чтобы оповестить всех о наступлении праздника, в день пред ним в каждом доме готовят вышеперечисленные вкусности. Этот адет называется «къокъу чыкъармакъ». Но интерес заключался в том, что все соседи обменивались блюдами, тем самым, у каждого был полный стол. В процессе обменивания главную роль играли дети. Как сейчас помню, это было сродни соревнованию, отнести угощения всем соседям на улице. Конечно, взамен дети получали различные угощения и конфеты. Тем самым с детства нас приучали хорошему отношению к соседям. В день байрама все мужчины семьи отправлялись на праздничную молитву (Байрам-намаз). В это время просыпались дети, одевали свои прекрасные наряды, поздравляли женскую часть семьи и ждали отцов и дедушек, чтобы поцеловать им руки. Взрослые обязательно награждали детей, в основном это были деньги, конфеты, игрушки и новая одежда. В конце дня дети устраивали подсчёты, сколько вознаграждений они получили, разглядывали подарки друг-друга. Отец возвращался после намаза не с пустыми руками. Он приносил сладости и фрукты. Мама варила вкусный кофе, детям не всегда удавалось испить этого ароматного напитка. Но когда разрешали, то разбавляли большим количеством молока. После завтрака начинался обход гостей. Сначала шли к старшим, поздравляли, целовали руки в знак уважения, а они в свою очередь читали дуа за благополучие. Затем обходили всех ближайших и дальних соседей. Остальные два дня праздника все навещали родственников, которые живут далеко. Те, у кого в семье были старшие, готовились принимать гостей. У нашей семьи сложилась традиция кормить приезжих гостей. Обычно для этого мы каждый год готовили плов или шурпу на очаге. Каждый байрам для меня был особым. Была возможность (был повод) увидеть родственников, с которыми не виделся год. В каждом доме царила атмосфера радости и всеобщего ликования. Сейчас мы также интересно проводим праздники. Для детей проводят фестивали. Для взрослых, тоже интересные соревнования и концерты. У нас появилась возможность, благодаря интернету, поздравить родственников, к которым нет возможности поехать. Мы сами уже в роли взрослых, варим кофе, готовим подарки для детей. Объясняем важность Ораза-Байрама и месяца Рамазан. Теперь пришла наша очередь оставить прекрасные воспоминания от проведённых праздников в сердцах наших детей. Айше Дуран  

Лечение по Сунне Пророка Мухаммеда (мир ему)

Опубликовано:

Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Если бы люди знали сколько пользы в хильбе (пажитник), то покупали бы её по цене золота». Многие травы исторически использовались как «панацея» от многих болезней и расстройств или сильнодействующие тонизирующие средства. Среди этих трав – чёрный тмин, хильба и алоэ – три из наиболее любимых лекарственных растений Пророка (мир ему). Посланник Аллаха рекомендовал использовать в качестве лекарства семена черного тмина: «В чёрном тмине излечение от любой болезни, кроме «самма» (смерти)», – говорил он (Бухари). Зарубежные научные журналы на основе медицинских исследований пришли к выводу, что семена чёрного тмина богаты белком, углеводами, незаменимыми жирными кислотами, витаминами A, B1, B2, C и ниацином, а также кальцием, калием и железом. Это те самые питательные вещества, которых, по мнению современной науки, нам больше всего не хватает. Кроме того, в семенах чёрного тмина содержатся вещества, которые противостоят развитию рака. Например, бета-ситостерол, антигистамины, антиоксиданты, антибиотики и т.д. Семена чёрного тмина используются человечеством в качестве лекарства уже как минимум 3000 лет. Известно, что в древности семена чёрного тмина использовались для лечения респираторных заболеваний. Посланник Аллаха (мир ему) закапывал раствор 20 семян чёрного тмина в нос при простуде. Кроме того, семена чёрного тмина облегчают пищеварение, избавляя от вздутия живота и коликов. Мазь из чёрного тмина полезна при любых заболеваниях кожи – от укусов насекомых до выпадения волос. Черный тмин, также, останавливает противовоспалительные процессы. Также Посланник Аллаха (мир ему) уделял большое снимание хильбе (пажитнику). Как-то Пророк (мир ему) посетил в Мекке Саада ибн Эбу Ваккаса и сказал: «Позовите ему врача!». Позвали Хариса бин Кальда. Он посмотрел на Саада и сказал: «Ничего страшного. Дайте ему фарику (хильба варёная с прессованными влажными финиками) и пусть пьёт её небольшими глотками». Сделал Саад как он сказал и выздоровел». Лабораторные исследования показали, что семена пажитника очень богаты питательными веществами, особенно жирными, которые сопоставимы с полезными маслами печени трески и другими лечебными маслами, содержащие большое количество витамина А и холина. Алим Аметов

Начни новую жизнь в этот рамазан

Опубликовано:

Вот мы и вошли в священный месяца Рамазан, который по праву зовётся Султаном 11 месяцев. Месяц Рамазан – это школа духовного развития, позволяющая пересмотреть ценность бесчисленных благ, которыми мы обладаем, и пробуждающая в нас чувство благодарности Всевышнему Аллаху. Мы знаем, что полноценным ораза будет считаться тогда, когда человек своим поведением очищается от грехов и получает довольство Аллаха. Эта возможность предоставляется раз в году и непозволительно терять время впустую в течение Священного месяца. Ведь именно в эти дни мусульмане могут быть вознаграждены за совершенные благие дела многократно. Мудрость ораза заключается в усовершенствовании нравственных качеств мусульман: укрепляются общественные и родственные связи, чувство ответственности и сострадания. Кроме физической и духовной пользы, Рамазан это ещё и испытание на стойкость, возможность преодолеть низменные желания нефса, «обуздать» его. Расскажу вам одну историю. Однажды войско во главе с командиром, одержав победу, возвращалось домой. Когда опустились сумерки, командир сказал: «Перед нами тёмный тоннель, мы должны будем пройти через него. Советую вам набрать как можно больше камней, лежащих на дороге!» Услышав слова командира, войско поделилось на три группы: первые, послушав командира, набрали камни в карманы, рюкзаки. Вторые, не осознавая смысла приказа, взяли по паре камешков, чтобы избежать наказания. Третья же группа солдат, ничего не взяв, рассуждала: «Мы и так очень устали и изнурены, нам что, делать нечего, ещё камни собирать?! Мы итак победили, что ему ещё не хватает! К тому же и до дому немного осталось». Пройдя по ту сторону этот длинный и тёмный тоннель, солдаты обнаружили, что это были не простые камни, а драгоценные – в их руках оказались бриллианты! Представьте себе радость послушавших совет командира, и сожаление и досаду тех, кто ослушался. Солдаты не знали, что их ждёт в том тоннеле, мы же с вами знаем, какие подарки нас ожидают в месяц Рамазан. Но порой, люди из-за недостаточного количества знаний или отсутствия мотивации, могут оттолкнуть все подарки этого месяца. Поэтому, следует поставить перед собой цели и двигаться в следующем направлении: 1. Не бояться трудностей. Как только мы отступаем, вслед моментально вырастет еще десяток препятствий. И наоборот, демонстрация уверенного решения одной проблемы поможет достичь цели. Даже после самой тёмной ночи наступает рассвет. 2. Нельзя ни на минуту сомневаться в достижимости цели. 3. Оцените себя: достоинства и недостатки, и начните прямо СЕГОДНЯ меняться. Не завтра, именно сегодня. Действуйте стратегически: оцените арсенал имеющихся знаний и подумайте, чего ещё не хватает для победы. Можно пройти какие-то курсы, прочесть книгу и т.д. 4. Смотрите на более богобоязненных в вопросах религии и на менее обеспеченных в вопросах мирского. Так, мы учимся критически себя оценивать, а также довольствоваться тем, что имеем. 5. Постоянно развивайтесь! Вы должны быть лучшим в сфере, которой занимаетесь. Даже достигнув желаемого – не расслабляйтесь. Жизнь – это море, перестанешь плыть – утонешь. Не забывайте, наше развитие влияет на развитие Ислама и отношения к нам людей. Пусть Аллах позволит нам достичь поставленных целей и заслужить Его довольство! Эрвин Джеппаров

Рубеййи бинт Муаввиз (радыяллаху анха)

Опубликовано:

Ислям давети 12 йылдыр Меккеде яйылмакъта эди. Мединедекилер де Ислямнен шерефленип, динни яхшыджа огренмеге истей эдилер. Бунынъ ичюн Пейгъамберимиз (с.а.с.) Мединеге Мусаб бин Умейрни оджа оларакъ йиберди. Гузель ве икметли давети нетиджесинде буюк шахыслардан Усейд бин Худайр ве Сад бин Муаз мусульман олдылар. Бойледже, Мединеде бир-бирине сой олгъан Эвс ве Хазредж къабилелери арасындаки душманлыкъ ёкъ олмагъа башлады ве Медине халкъы хузургъа къавушты. Амма, чокъ кечмеден, Мекке мушриклери мусульманларгъа уджум эттилер ве Бедир къуюлары янында дженк олып кечти. Бу дженкте Рубеййининъ бабасы Муаввиз (р.а.) Ислямнынъ энъ хыянет душманы Эбу Джехильни ольдюрди. Дженктен эвель Рубеййи бинт Муаввиз Ильяс бин Букейрнен эвленди. Сабасына Пейгъамберимиз (с.а.с.) эвлерине мусафирликке кельди. Миндернин устюне отурып, олар ичюн хайыр дуа япты. Бундан сонъ, оларнынъ Мухаммед адында бир эвлядлары олды. Бала тербиесине пек эмиет берген бу сахабе бойле анълата: «Пейгъамберимиз (с.а.с.) бизге Ашуре кунюнде ораза тутмамызны тевсие этти. Балаларымыз да бу савапны къазанмалары ичюн, юнден оюнджакълар азырлай эдик ве, ач олгъанлары вакъыт, бу оюнджакъларнен оларны эглендире эдик ки, оразаларыны бозмасынлар» (Бухарий). Пейгъамберимиз (с.а.с.) ара-сыра оларгъа зияретке келип тура эди. Бир кунь эвлеринде абдест алмагъа истеди. Рубеййи сув толу бир савутны кетирди. Пейгъамберимиз (с.а.с.) учь кере эллерини ювды, сонъра агъызыны ве буруныны чайкъады, сонъра бетини учь кере ювды, онъ ве сол къолларыны тирсеклернен берабер учь кере ювды. Сонъра башыны месх этти. Даа сонъра онъ ве сол аякъларыны топукъларнен берабер учер кере ювды ве бойле деди: «Ким меним алгъаным киби абдест алып, сонъра да хушунен эки рекят намаз къылса, кечмиште япкъан гунахлары багъышланыр» (Бухарий). Пейгъамберимизнинъ вефатындан сонъ пек чокъ сахабе келип, ондан абдест алув шекилини сорап язгъан эдилер. Рубеййи (р.а.) бир кунь Пейгъамберимизге (с.а.с.) бир тепси хурма ве бир тепси де юзюм кетирди. Пейгъамберимиз (с.а.с.) онъа алтын бир зийнет эдие эткени ривает этиле. Рубеййи (р.а.) Аз. Айшенен (р.а.) берабер Ухуд дженкинде иштирак эткен сахабе ханымлардан эди. Олар аскерлерге сув таркъатып, хызмет эте, ве яралыларны тедавий эте эдилер. Ондан гъайры, Рубеййи бинт Муаввиз Худейбиеде Пейгъамберимизге беят эткен ханымлардан бири эди. Бир кунь Эбу Убейде бин Мухаммед ибн Аммар ибн Ясир келип, ондан бойле суаль сорады: - Манъа Пейгъамберимизни (с.а.с.) тариф эт! Пейгъамберге ашыкъ олгъан бу ханым сахабе онъа: - Огълум! Сен оны корьсенъ, кунеш догъа, деп беллер эдинъ!» – деп, джевап берди (Абдулязиз Шеннавий).   Эмине Асанова

Хазрет-и Юсуф (а.с.). Фиравуннынъ тюшю

Опубликовано:

Ает-и керимеде къыссанынъ девамы бойле анълатыла: «Мелик (фиравун) айтты: «Мен (тюшюмде) еди семиз сыгъыр корьдим, олар еди арыкъ арыкъ сыгъырны ашай эдилер. Бир де, еди ешиль башакънен еди къуру башакъ корьдим. Эй, илери кельгенлер! Сиз тюшлерни табир эткен олсанъыз, меним тюшюмни да манъа анълатынъыз. (Чевресиндеки кяхинлер:) «Бу корьгенлеринъиз къарышыкъ тюшлердир. Бир бойле къарышыкъ тюшлернинъ табирини бильмеймиз», – дедилер. (Зиндандаки) эки адамдан къуртулгъан сою, узун бир замандан сонъ, (Юсуфны) хатырлап, деди: «Онынъ (тюшнинъ) табирини сизге мен бильдиририм, сиз мени бир ёлланъыз (джевабыны огренип келейим». Зиндангъа, Юсуфнынъ янына келип, деди:) «Эй, Юсуф! Эй, догъру сёзлю адам! (Фиравуннынъ шу мушкуль тюшюни табирле:) Еди семиз сыгъырны ашагъан еди арыкъ сыгъырнен еди ешиль башакъ ве еди къуру башакънынъ манасы недир? Умют этем ки, инсанларгъа (догъру табиринънен) къайтарым, ве олар, бельки де, догъруны огренирлер» («Юсуф» суреси, 43-46 аетлер). Юсуф (а.с.) Аллаху Таалянынъ онъа багъышлагъан илиминен тюшни бойле табир этти: «(Юсуф) деди: «Еди йыл адетинъиз узьре экин экерсинъиз. Амма, ашайджакъларынъыз аз бир микъдардан гъайры, топлагъанларынъызны башагъында къалдырып сакъларсынъыз. Сонъра, бунынъ артындан еди къуракълыкъ йыл келеджек, (урлыкъ ичюн) сакълайджагъынъыз аз бир микъдар тышында эвель топлагъанларынъызны ашап битирирсинъиз. Сонъра, бунынъ артындан бир йыл келеджек ки, инсанлар бол ягъмургъа къавушаджакълар ве (сыкъынтыдан къуртулып,) бол-бол мейва сувы сыкъаджакълар» («Юсуф» суреси, 47-49 аетлер). Хазрет-и Юсуфнынъ табирини эшитерек, раатлап севинген фиравун оны мукяфатландырмагъа истеди: «Укюмдар деди: «Оны манъа кетиринъ!» (Онынъ) эльчиси, (Юсуфкъа) кельген вакъытта, (Юсуф) деди: «Эфендинъе къайт да, ондан: «Эллерини кескен о къадынларнынъ меселеси не эди?» – деп сора. Шубесиз, меним Раббим оларнынъ ийлесини чокъ яхшы биле!» («Юсуф» суреси, 50 ает). Хазрет-и Юсуф бу ерде Зулейханынъ адыны эдепке уйып, айтмады. Бир де онъа душманлыкъ япаджагъыны тюшюнгени ичюн янъы бир ийле япмасындан сакъынды. Укюмдар о къадынларны топлап: «Деди: «Юсуфны эльде этмеге тырышкъанынъыз вакъыт истегинъиз не эди? (Олар): «Асла! Аллах ичюн (айтыладжакъ олса,) биз oндан ич бир феналыкъ корьмедик!» – дедилер. Азизнинъ къарысы (исе,) деди: «Шимди акъикъат ортагъа чыкъты. Онынъ нефисинден файдаланмакъ истеген мен эдим. О исе, шубесиз, догъру айткъанлардандыр» («Юсуф» суреси, 51 ает). Бойледже, о, Юсуфкъа ифтира аткъаныны итираф этти. Юсуф (а.с.) бу арекетининъ себебини изаатламакъ ичюн бойле буюрды: «Бу (япкъанымны) – ёкълугъында онъа хаинлик этмегенимни ве Аллах хаинлернинъ ийлесине мувафакъиет къазандырмайджыгъыны (азиз) бильсин дие (яптым)» («Юсуф» суреси, 52 ает). Юдже Аллах ийлекяр, бир шейлер уйдырып, дигерлерни алдаткъан хаинлерни севмегенини бильдире: «Шубесиз, Аллах хаинлерни севмей» («Энфаль» суреси, 58 ает). Энъ буюк хыянетлик исе, Аллах ве пейгъамберине къаршы япылгъан хыянетликтир. Раббимиз бу хусуста бизлерни, Онынъ къулларыны бойле тенбиелей: «Эй, иман эткенлер! Аллахкъа ве Ресулине хаинлик япманъыз, (ёкъса) биле-биле озь эманетлеринъизге хаинлик япкъан олурсынъыз!» («Энфаль» суреси, 27 ает). Къулларынынъ акъкъыны чекип алмакънен Аллах Таалянынъ эмир ве ясакъларына хаинлик этип, нетиджеде озь эманетлерине хыянетлик эткенини фаркъ эткен Дарван асхабынынъ ибретли къыссасы хаинликтен кельген зарарнынъ садедже хаинлерге къайтып келеджегини чокъ ачыкъ бир шекильде анълата. Дарван къыссасы Риваетке коре, Йеменде яшагъан джумерт бир кишининъ Сана шеэри якъынларында юзюм багъы, хурмалыкъ багъчасы ве экин тарласы бар эди. Бу джумерт инсан берекет топлангъан вакъытта фукъарелерге, мухтаджларгъа ушюр пайыны зиядесинен бере экен. Вефатына якъын, балаларыны топлап, оларгъа да мухтаджларгъа ярдым этмелерини васиет эте. Лякин, шу салих киши вефат эткенден сонъ, балаларынынъ козюни мал-мульк хырсы къаплай. Озь араларында: – Къорантамыз байгъы къалабалыкъ, малымыз исе, аз. Артыкъ фукъарелерге бир шей бермейик! Айды, олар кельмеден, берекетни топлайыкъ, – деп, анълашалар. Аллах оларнынъ бу ярамай ниетлеринден къыскъа бир вакъыт сонъра багъ-багъчаны якъып, харабе алына кетире ве къап-къара япа. О буюк семерели топракълар танылмаз алгъа келе. Буны корип, шашыргъан саран эвлятлар козьлерине инанмай къалалар: – Аджеба, биз янълыш ерге кельдикми? – дейлер. Бабаларынынъ ушюр зекятыны джумертче таркъатып, мухтаджларнынъ дуасыны алмасы багъ-багъчагъа зиядесинен берекет кетире эди. Бутюн фукъаре ве ёкъсуллар о багъчалардан файда коре эди. Анджакъ эвлятларынынъ козюнде бабалары берген ушюр ве садакъалары пек буюк корюнип, барлыкъларынынъ азалмасына кетире эди. Бунъа коре, оны озьлери ичюн сакълап, бермеге истемей эдилер. Олар Аллахнынъ бу багъчаларгъа берген берекети къайдан кельгенини анъламай эдилер, фаркъында дегиль эдилер. Чюнки гъафлет оларнынъ къальплерини кёр эткен эди. Бунъа коре, Юдже Тааля: «Гъафиллерден олма!» – деп буюра («Араф» суреси, 205 ает). Дарван асхабы, яни Дарванда яшагъанларнынъ къыссасы оларакъ билинген шу адисени Аллах Тааля Къуран-ы Керимде бойле анълата: «Биз (вакъытында) багъча саиплерини сынагъанымыз киби, оларны (Хазрет-и Пейгъамберге къаршы чыкъкъан мушриклерни) де сынайджакъмыз. Олар (багъча саиплери) саба-саба (кимсе корьмеден) оны (махсулатны) топлап аладжакъларына сёз бердилер. (Мухтаджларгъа ярдым этмек ичюн) бир истисна да япмай эдилер. Амма, олар юкълагъанда, Раббинъден этрафны саргъан бир афет (атеш, багъчаларыны) сарып алды, ве олар къап-къара олды. Саба чыкъкъанда, олар: «Эгер де топлайджакъ олсанъыз, эртеден махсулатнынъ янына барынъыз», – дие, бир-бирине сеслендилер. Ве: «(Аман,) бугунь анда ич бир мискин (ёкъсул) сизге сокъулмасын», – дие, бир-бирине фысылдап, ёлгъа чыкътылар. (Эбет, фукъарелерге ярдым этмек ичюн) кучь-такъатлары еткени алда, (бир шей бермемек ичюн) къарарлы оларакъ сабадан ёлгъа чыкътылар» («Къалем» суреси, 17-25 аетлер). Багъ-багъчаларына барып, къаршыларындан саранлыкъларынынъ ве ийлекярлыкъларынынъ акъибетини коререк, пешманлыкъ атешине тутулдылар. Аллах Тааля оларнынъ шашмалагъанларыны ве пешманлыкъ дуйгъанларыны бойле анълата: «Лякин, багъчаны корьгенде: «Биз мытлакъа ёлумызны шашырдыкъ!» – дедилер. (Сонъра, догъру ерге кельгенлерини анълап, дедилер:) «Ёкъ, ёкъ, догърусы, биз фелякетке огърадыкъ!» Энъ инсафлылары исе: «Мен сизге Аллахны тесбих этменъизни айтмагъан эдимми?» Олар: «Биз Раббимизни тесбих этемиз; догърусы, биз (озь-озюмизге) языкъ эттик», – дедилер. Артындан, бир-бирини къабаатламагъа башладылар. (Ниает, бойле) дедилер: «Языкълар олсун бизге! Керчектен биз яманлыкъ япкъан кишилермиз! Бельки Раббимиз бизге бунынъ ерине даа гузелини берер. Шубесиз, биз (артыкъ) Раббимизге (онынъ разылыгъына) гъайрет этемиз» («Къалем» суреси, 26-32 аетлер). Юдже Раббимиз шу аетлерде фукъаренинъ, гъарип кимсенинъ ушюр акъкъыны бермемек ичюн оларгъа ийлекярлыкъ япкъан мераметсиз багъча саиплерининъ кедер бериджи сонъуны, бир ибрет оларакъ, не гузель анълата. Юректеки бутюн ниетлер Аллах Тааля ичюн ачыкътыр. Онынъ буюклиги эр шейни къаврамакъта. Юдже Аллах шу къыссаны бойле муим тенбиелевнен битире: «Иште, азап бойледир. Ахирет азабы исе, эльбетте, даа буюктир. Эгер де бильсе эдилер!» («Къалем» суреси, 33 ает). Девамы оладжакъ... Лейля Умерова

БАЛАЛАРЫМЫЗ БИЗДЕН ЭВЕЛЬ КЕТСЕ

Опубликовано:

Дюнья – имтиан еридир, ве эр кеснинъ сынавы фаркълыдыр. Кими малнен, кими сагълыкънен, кими де бала-чагъасынен сынала. Инсан ичюн энъ агъыр сынавларындан бири – онынъ севген якъынларындан бирисининъ бу дюньядан айырылмасыдыр. Эльбетте, эр бир олюм вефат эткеннинъ якъынлары ичюн агъыр бир кедер, буюк бир имтиандыр. Амма эгер вефат эткен кимсе – баламыз олса, бу айры бир аджы ве кедердир, эльбет. Эбу Мусадан (р.а.) ривает этильгенине коре, Ресулюллах (с.а.с.) бойле буюргъан эди: «Бир къулнынъ баласы ольгени вакъыт, Аллаху Тааля мелеклерине: «Къулумнынъ баласынынъ рухуны алдынъызмы?» – деп, буюра. Мелеклер: «Эбет», – дейлер. Аллаху Тааля: «Къулумнынъ гонъюль мейвасыны, джан парчасыны къопардынъызмы?» – деп, сорай. Мелеклер: «Эбет», – дейлер. Аллаху Тааля: «Я, къулум не деди?» – дей. Мелеклер: «Санъа хамд этти ве «Инна лилляхи ве инна илейхи раджиун» («Шубесиз, биз Аллах ичюнмиз ве, шубесиз, биз Онъа къайтаджакъмыз») айтты», – дейлер. Бунъа джевап оларакъ, Аллаху Тааля: «Айса, къулум ичюн дженнетте бир эв япынъ ве адыны да «Хамд эви» къоюнъыз!» – деп, буюра» (Тирмизий, «Дженаиз», 36). Энестен (р.а.) ривает этильгенине коре, Ресулюллах (с.а.с.) бойле буюргъан: «Даа пишкинлик чагъына етмеген учь баласы ольген эр мусульманны Аллах, балаларына олгъан рахмет ве шефкъаты себебинден дженнетке къояр» (Бухарий, «Дженаиз», 6, 91; Муслим, «Бирр», 153. Айрыджа бакъ: Тирмизий, «Дженаиз», 64; Несаий, «Дженаиз», 25; Ибн Мадже, «Дженаиз», 57). Лякин, бойле алларда Аллахкъа исьян этмейип, сабыр этмек керек; сабыр этильсе, эм буюк саваплар къазанылыр, эм дженнетте озь балаларынен къавушмагъа фурсат догъар. Энес бин Маликтен (р.а) ривает этильгенине коре, Ресулюллах (с.а.с.) баласынынъ мезары башында багъырып агълагъан бир къадыннынъ янындан кечкен эди. Онъа: – Аллахтан къоркъ ве сабыр эт! – деп буюрды. Къадын: – Чекилип кет башымдан, чюнки меним башыма кельген фелякет, Сенинъ башынъа кельмеген», – деди. Къадын Ресулюллах Эфендимизни (с.а.с.) танымагъан эди. Онъа бу инсаннынъ Аллах Ресули олгъаныны айттылар. Къадын буны дуяр-дуймаз, Небий-и Экрем Эфендимизнинъ (с.а.в) къапысына чапты. Ве: – Я, Ресулюллах! Сизни таныямадым, – деп, багъышлав тиледи. Аллах Ресули (с.а.с.) о къадынгъа буюк бир мерхаметнен насиатта булунды: – Керчек сабыр – фелякетнинъ ильк анинде косьтерильген сабырдыр!» (Бухарий, «Дженаиз», 32). Асылында, Хазрет-и Пейгъамберимизнинъ де балалары ондан эвель кетти, бир тек Хазрет-и Фатиме Пейгъамберимизнинъ вефатындан сонъ дюньядан кетти. Хазрет-и Пейгъамберимиз де бу агъыр сынавдан кечкен эди. Усаме бин Зейд (р.а.) бойле анълата: «Къызы (Зейнеп) Небийге (с.а.с.): «Огълум ольмек узьредир, лютфен, бизге къадар келинъиз», – деп хабер ёллады. Пейгъамбер (с.а.с.): «Алгъан да, берген де Аллахтыр. Онынъ къатында эр шейнинъ белли бир вакъыты бар. Сабыр этсин ве эджирини Аллахтан беклесин!» – буюрып, къызына селям ёллады. Бундан сонъ, къызы Аллах Ресулюне: «Не олур, мытлакъа кельсин», – деп, текрар хабер ёллады. Бу кере Аллах Ресули (с.а.с.) янында Сад бин Убаде, Муаз бин Джебель, Убей бин Каб, Зейд бин Сабит ве башкъа базы сахабийлер олгъаны алда, къызынынъ эвине кетти. Баланы Хазрет-и Пейгъамберге бердилер, къучагъына алды. Явру нефес алмагъа зорлана эди. Ресулюллахнынъ мубарек козьлеринден яшлар бошанды. Вазиетни корьген Сад бин Убаде: «Эй, Аллахнынъ Ресули, бу не алдыр?», – деди. Аллах Ресули де: «Бу Аллахнынъ къулларындан тилегенининъ къальбине къойгъаны мерхамет дуйгъусыдыр. Аллах бир тек мерхаметли къулларына рахмет этер», – деп буюрды» (Бухарий, «Дженаиз», 33; «Эйман», 9; «Мерда», 9; Муслим, «Дженаиз», 9, 11). Шубе ёкъ ки, темйиз, яни яхшылыкъны ярамайлыкътан фаркъ этеджек чагъына кирмеден ольген бутюн балачыкълар дженнетке баралар. Ресулюллах (с.а.с.) Эфендимиз бир кунь тюшюнде Хазрет-и Ибрахимни (а.с) бутюн чичеклер олгъаны кенъ ве ем-ешиль бир багъчанынъ ортасында аятында ич корьмегени къадар чокъ бала иле бирликте корьгенини айтты. Бу балаларнынъ Ислям дининде ольген балалар олгъаныны бельгиледи. «Мушрик балалары да буларгъа киреми?» суалине: «Эбет, кире», – джевабыны берди» (Бакъ: Бухарий, «Табир», 48; «Дженаиз», 93; «Техеджджуд», 12; «Бую», 2; «Джихад», 4; «Бедъу’ль-халькъ», 6; «Энбия», 8; «Тефсир» 9/15; «Эдеб», 69; Тирмизий, «Руя», 10/2295). Эгер бала энди темйиз яшына кирип, даа сонъра пишкинликке иришсе, онынъ ичюн дуалар этмек керекмиз, чюнки ана-бабанынъ баласы ичюн дуасы къабул олуна. Эбу Хурейреден (р.а.) ривает этильгенине коре, Ресулюллах (с.а.с.) бойле буюргъан: «Къабул олгъанына шубе олмагъан учь дуа бар: мазлумнынъ дуасы; мусафирнинъ дуасы; бабанынъ баласына эткен дуасы» (Эбу Давуд, «Витр», 29; Тирмизий, «Бирр», 7). Аллаху Тааля кимсеге эвлят аджысыны яшатмасын!   Раим Гафаров

СУРА 84 «РАЗВЕРЖЕНИЕ» («ИНШИКАК»)

Опубликовано:

Бухари передал со слов Эбу Рафи: «Я выстаивал утренний намаз вместе с Эбу Хурайрой. Он прочитал суру «Развержение» и совершил земной поклон. Потом я спросил его об этом земном поклоне, и он ответил: «Я совершал поклон за Эбу’ль-Касымом (т.е. Пророком, да благословит его Аллах и приветствует) и буду совершать его до самой встречи с ним» (Бухари, Муслим и Несаи). بســـم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1) Когда небо разверзнется, وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (2) и внемлет своему Господу, как ему надлежит, وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (3) когда земля будет распростёрта, وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (4) и извергнет то, что в ней, и опустошится, وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (5) и внемлет своему Господу, как ей надлежит... يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (6) О, человек! Ты стремишься к своему Господу и встретишься с Ним! فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7) Тот, кому его книга будет дана в правую руку, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8) получит лёгкий расчет, وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (9) и вернётся к своей семье радостным. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (10) А тот, кому его книга будет вручена из-за спины, فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (11) станет призывать погибель, وَيَصْلَى سَعِيرًا (12) и будет гореть в Пламени. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا (13) Он радовался, находясь в кругу своей семьи, إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (14) он полагал, что не вернётся обратно. بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (15) Но нет! Господь его видел его. Аллах Всевышний говорит: ﴾ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴿ «Когда небо разверзнется», расколовшись, разделившись на части в День Воскресения. ﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا ﴿ «И внемлет своему Господу», т.е. выслушает Своего Господа и повинуется Его приказу разверзнуться и расколоться. И произойдет это в День Воскресения. ﴾ وَحُقَّتْ ﴿ «Как ему надлежит», т.е. оно будет обязано повиноваться приказу Великого Аллаха, которого невозможно ослушаться, ибо всё сущее подвластно и покорно Ему. Затем Аллах сказал: ﴾ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿ «Когда земля будет распростёрта», т.е. расстелена, расширена и выровнена. Об этом также сказано в хадисе: «Когда наступит День Воскресения, Аллах распрострёт землю так, что у человека не будет места, кроме как для своих ног» (хадис Ибн Джерира со слов Али ибн Хусейна). ﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿ «И извергнет то, что в ней, и опустошится», т.е. извергнет из своих недр мёртвых и опустеет. ﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿ «И внемлет своему Господу, как ей надлежит», – т.е. земля, как и небо, выслушает в День Воскресения Своего Господа и повинуется Его приказу, которого невозможно ослушаться. ﴾ يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا ﴿ «О, человек! Ты стремишься к своему Господу», т.е. спешишь к своему Господу, идёшь стремительно по дороге к встрече со своим Господом, и совершаешь различные поступки, благие и греховные. ﴾ فَمُلَاقِيهِ ﴿ «И встретишься с Ним!», со Всевышним Аллахом, чтобы держать ответ пред Ним за всё, что совершил, за добро или зло, которое творил. И наш Господь воздаст тебе по твоим делам и намерениям. Джерир сообщил, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Джибриль сказал: «О, Мухаммед, живи, сколько хочешь, ведь ты умрешь. Люби что хочешь, ведь ты с ним расстанешься. И делай что хочешь, ведь ты это встретишь» (хадис Эбу Давуда Таялиси). Ибн Аббас сказал: «Чтобы ты ни творил, добро или зло, ты встретишься с этим с Аллахом». Катада, читая этот же аят, сказал: «Поистине, твои усилия, сын Адама, слабые. А кто в состоянии устремить свои усилия на служение Аллаху пусть так и делает, ибо нет силы, кроме, как у Аллаха». Далее Аллах сказал: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا «Тот, кому его книга будет дана в правую руку, получит лёгкий расчет». Это значит, что он не подвергнется спросу за каждый незначительный поступок. И наоборот, тот, кому достанется такой полный расчет, будет, несомненно, в очень тяжёлом положении. Имам Ахмед передал от Айше (да будет доволен ею Аллах), которая сообщила: «Однажды Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Тот, у кого потребуют полного отчёта, будет подвергнут наказанию». Я сказала: «А разве не сказал Всевышний Аллах: ﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ «Получит легкий расчет»?» Он ответил: «Это в действительности не отчет, а лишь представления, но тот человек, дела которого будут обсуждаться в День Воскресения, будет наказан!» (хадис Ахмеда, Бухари, Муслима, Несаи и Тирмизи). ﴾ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ «И вернётся к своей семье радостным», т.е. встретится со своей в Раю счастливым тем, что дал ему Аллах. Таберани передал, что Севбан, вольноотпущенник Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Вы совершаете неизвестные дела, а скоро отсутствующий вернется к своей семье радостным или подавленным». ﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿ «А тот, кому его книга будет вручена из-за спины», т.е. получит свою книгу слева из-за спины, ﴾ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ﴿ «станет призывать погибель», т.е. пожелает умереть, исчезнув навечно, предпочитая это наказанию в аду. ﴾ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿ «И будет гореть в Пламени». ﴾ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ «Он радовался, находясь в кругу своей семьи», радовался в мирской жизни, не задумываясь о последствиях и не страшась того, что предстоит ему в будущем, поэтому эта его лёгкая радость сменится долгой грустью. ﴾ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ﴿ «Он полагал, что не вернётся обратно», не думал, что вернётся к Аллаху и предстанет пред Ним после воскресения из мертвых. ﴾ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿ «Но нет! Господь его видел его», Аллах знает всё, что он совершал и воссоздаст его, как он сотворил его в первый раз, затем воздаст ему по делам его, хорошим и плохим. Аллах сказал далее: فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16) Клянусь зарёй! وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (17) И ночью, и тем, что она собирает! وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (18) И луной, когда она становится полной! لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (19) Вы переходите из одного состояния в другое. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) Так что же с ними, что они не веруют, وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (21) и не падают ниц, когда им читают Коран? بَلْ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (22) Неверующие считают (это) ложью, وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (23) Аллаху же лучше знать, что они таят. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (24) Обрадуй же их мучительным наказанием, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (25) кроме тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. Им – награда неиссякаемая. Относительно аята: ﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿ «Клянусь зарёй!» Али и Ибн Аббас сказали: «Шафак (заря) – это красное зарево». Абдурраззак, ссылаясь на Эбу Хурайру, сказал: «Заря – это белизна», т.е. включает в себя и просветление неба до утренней зари, или после вечерней зари. Следовательно, заря в данном случае – это природное явление при восходе солнца, как сказал Муджахид, либо на закате, как считают арабисты. Халиль сказал: «Шафак (заря) – это красное зарево, которое появляется на заходе солнца и продолжается до самой темноты. Когда краснота проходит, то говорят, что солнце село». Как сказано в хадисе: «Время вечернего намаза продолжается вплоть до исчезновения (вечерней) зари – шафака» (хадис Муслима от Абдуллы ибн Амра). Однако верным толкованием данного аята является высказывание Муджахида о том, что здесь имеется в виду не только период зари, но весь день, исходя из следующего аята, который гласит: ﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿ «(Клянусь) и ночью, и тем, что она собирает!» В предыдущем и этом аятах Аллах поклялся светом и тьмой. Ибн Джерир сказал: «Аллах поклялся подходящим к концу днём и наступающей ночью». Катада прокомментировал слова: ﴾ وَمَا وَسَقَ ﴿ «И тем, что она собирает!» таким образом: «Собирает звёзды и домашних животных». Икрима сказал по поводу этого аята, что ночь собирает своим мраком, поскольку с приходом ночи всё устремляется домой. ﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿ «И луной, когда она становится полной!» Из толкований учёных можно сделать вывод, что Аллах поклялся луной, когда она наполняется светом во время полнолуния, учитывая смысл предыдущего аята. ﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿ «Вы переходите из одного состояния в другое». Дословно: «из одного слоя в другой слой». Бухари передал комментарий Ибн Аббаса к этому аяту: «О том, что здесь речь идет о переходе из одного состояния в другое сказал ваш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)». Шаби интерпретировал этот же аят так: «Ты переходишь, о, Мухаммед, от одного неба к другому», имея в виду Мирадж – чудо вознесения Пророка. Другие сказали: «Из одного положения в другое». Судди сказал относительно этого аята: «Это дела всех тех, которые были до вас из одного в другое». Он словно имел в виду достоверный хадис: «Поистине, вы непременно последуете обычаям тех, кто был до вас – пядь за пядью, локоть за локтем. И даже если они залезут в нору ящериц, то и тогда вы последуете за ними». Люди спросили: «О, Посланник Аллаха! Это за иудеями и христианами?» Он ответил: «А за кем же еще?» Саид ибн Джубейр сказал, что здесь подразумевается следующее: тот, кто был обездолен в земной жизни, поднимется в последующей жизни, а кто был превозносился – в Последней жизни подвергнется унижению». Икрима сказал: ﴾ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿ «Из одного состояния в другое» означает из одной стадии в другую: отнятие от груди после грудного вскармливания, старость после молодости». Хасан Басри сказал: «Расслабление после напряжения и напряжение после расслабления, богатство после бедности и бедность после богатства, здравие после болезни и болезнь после здравия». Ибн Джерир считал, что ближе всего к истине были те, кто истолковал этот аят следующим образом: «Мухаммед, вы переходите из одного состояния в другое, от одной невзгоды к другой. Хотя это обращение направлено к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует), но оно также имеет отношение ко всем людям, которые находят много трудностей в День Воскресения». فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ «Так что же с ними, что они не веруют, и не падают ниц, когда им читают Коран?» Другими словами, что мешает им уверовать в Аллаха, Его Посланника и Последний день? Почему они не падают ниц в знак уважения и почета, когда им читают слова Аллаха – Коран? ﴾ بَلْ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿ «Неверующие считают (это) ложью» из-за своего упорства в неверии, отрицая истину. ﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ «Аллаху же лучше знать, что они таят». Муджахид и Катада прокомментировали: «Что скрывают в душе». ﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ «Обрадуй же их мучительным наказанием», сообщи им, Мухаммед, что Всевышний Аллах уготовил им мучительные страдания. ﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿ «Кроме тех, которые уверовали и совершали праведные деяния», исключением являются те, кто уверовал сердцем. ﴾ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿ «Им – награда неиссякаемая», таким праведным рабам уготована неиссякаемая награда в вечной жизни. Ибн Аббас сказал: «Гъайру мемнун (неиссякаемая) – значит неубывающая». Муджахид относительно этого сказал: «Не поддающаяся измерению». Это бесконечная награда, как Аллах сказал в другом аяте: ﴾ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿ «В качестве неиссякаемого дара» (Сура «Худ», 11/108 аят). Уверовавшие и стремящиеся совершать праведные деяния войдут в Рай благодаря Его милости, а не благодаря своим делам. И Его милость к ним будет вечной. Вечная хвала Одному Аллаху.   Илимдар Джанбазов