Источник Мудрости | ЦРО ДУМК | Страница 6

Суббота

22

июня

16
Зуль-хидждже
1445 | 2024
Утр.2:49
Вос.4:47
Обед.12:50
Пол.16:55
Веч.20:43
Ноч.22:41
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Источник Мудрости

Хазрет-и Юсуф (а.с.)

Опубликовано:

Девамы... Зиндан Юсуфнынъ дуасы къабул олгъаны ичюн, «Сонъра, бу къадар делиллерни корьселер де, кене де Юсуфны бир муддетке къадар зиндангъа атмакъ фикири агъыр басты» («Юсуф» суреси, 12/35). Юсуфнынъ устюндеки урбалар чыкъарылып, онъа юнден тoкъулгъан бир эльбисе кийдирильди ве аякълары зынджырнен багъланды. Юсуф зиндан къапысына кельгенде, башыны эгди ве «бисмиллях» деп, зиндангъа кирди. Эр кес этрафында тoплангъан эди, Юсуф (а.с.) исе, агъламагъа башлады. Джебраиль кельди ве Юсуфтан не ичюн агълагъаныны сорады. Юсуф намаз къылмагъа бир ер oлмагъанындан кедерленип агълагъаныны бильдиргенде, Джебраиль (а.с) онъа: «Истеген ерде намаз къыл! Аллах зинданнынъ ичинде ве тышында къыркъ аршын ерни сенинъ ичюн темиз къылды», – деди. Эвельки динлернинъ шериат къанунларына коре, пейгъамберлер ве умметлери эр ерде ибадет этмелери мумкюн дегиль эди. Ибадетлерини анджакъ белли ерлерде япып ола эдилер. Ресулюллахкъа (с.а.с.) берильген бир имтияз оларакъ, бутюн ер юзю онынъ уммети ичюн ибадет ери къылынды. Пейгъамберимиз (с.а.с.): «Ер юзю меним ичюн месджит ве темиз этильди», – буюргъан (Бухарий, «Тееммум», 1). «Зиндангъа онен берабер эки деликъанлы даа кирди. Олардан бири деди: «Мен (тюшюмде) шарап сыкъкъанымны корьдим». Дигери де: «Мен де башымнынъ устюнде отьмек ташыгъанымны корьдим. Ондан къушлар ашай эдилер. Бизге бунынъ ачыкъланмасыны бильдир. Чюнки биз сени эйилик япкъанлардан олгъанынъны коремиз», – деди. (Юсуф) деди: «Сизге ашатыладжакъ аш кельмеден, онынъ ачыкъланмасыны сизге мытлакъа бильдиреджем. Бу, – Раббимнинъ манъа огреткенлериндендир. Шубесиз, мен Аллахкъа инанмагъан бир къавмнынъ дининден узакълаштым. Олар ахиретни инкяр эткенлердир» («Юсуф» суреси, 12/36-37). Бу эки яшнынъ зиндангъа атылмасы акъкъкында бойле бир ривает бар: Мысырнынъ энъ зиялыларындан бир къысым инсанлар мелик (падиша) Реян бин Велидни зеэрлетип ольдюрмеге ве ерине араларындан бирини къоймагъа истедилер. Бунынъ ичюн меликнинъ софрасыны азырлагъан бир ашчы ве шербетчини чешит сёзлернен алдаттылар. Оларны меликнинъ ашына ве ичеджегине зеэр къошмагъа разы эттилер. Шербетчи бу ишнинъ не къадар ярамай олгъаныны анълады ве зеэр къошмамагъа къарар берди. Ашчы исе, бу гунахны япты. Софра азырланып, мелик элини узаткъанда, шербетчи: «Эй, мелик! Сакъын ашама, чюнки о аш зеэрлидир», – деди. Ашчы да: «Эй, мелик! Сакъын ичме, чюнки о ичеджек зеэрлидир», – деди. Буны эшиткен мелик шербетчиге софрада олгъан ичеджекни ичмесини эмир этти. О да ич шубесиз ичти. Сонъра ашчыгъа айланып, софрадаки ашны ашамагъа эмир этти, лякин ашчы ашамады. Ашны бир айвангъа ашаттылар, о айванда аман о ерде ольди. Бундан сонъ, экиси де зиндангъа атылды. Зинданда олар аетте анълатылгъан тюшлерни корьдилер (Къуртубий, «Эль-Джами», IX, 189). Юсуф (а.с.) зинданда янында къалгъан эки яшкъа тевхит динини теблигъ этмек истеди. Бунынъ ичюн, оларнынъ тюшлерини табир этмеден эвель, озю хакъ дин узьре олгъаныны, илимининъ Аллах тарафындан берильгенини ве мысырлыларнынъ янълыш ёлда oлгъаныны бильдирип, оларны тевхитке азырлады. Сонъра да хакъ динни оларгъа теблигъ этти. Мындан алынаджакъ дерс – бир муминнинъ энъ зoр алларда биле «яхшылыкъны эмир этмек, яманлыкътан вазгечирмек» вазифесини терк этмемесидир. Иште, ашагъыдаки учь ает Юсуфнынъ (а.с.) теблигъ этмесини анълата: «Аталарым Ибрахим, Исхакъ ве Якъубнынъ динине уйдым. Аллахкъа эр анги бир шейни ортакъ къошувымыз бизге ярашмаз. Бу, Аллахнынъ бизге ве инсанларгъа олгъан лютуфындандыр. Факъат, инсанларнынъ чокъу шукюр этмей. Эй, зиндан аркъадашларым! Чешит танърылар даа яхшымы, ёкъса, кучюне къаршы турылмайджакъ тек бир Аллахмы? Аллахны быракъып да, табынгъанларынъыз, сизинъ ве аталарынъызнынъ такъкъан бир такъым исимлерден башкъа бир шей дегиль. Аллах олар акъкъында эр анги бир делиль эндирмеген. Укюм, садедже, Аллахкъа аиттир. О, сизге озюнден башкъасына ибадет этмеменъизни эмир эткен. Иште, дос-догъру дин будыр. Анджакъ, инсанларнынъ чокъу бильмей» («Юсуф» суреси, 12/38-40). Хазрет-и Юсуфнынъ тюшлерни табир этмеси Хазрет-и Юсуф ондан тюшлерининъ ачыкъланмасыны сoрагъан эки зиндан аркъадашыны Хакъкъа давет эткенден сонъ, оларгъа деди: «Эй, зиндан аркъадашларым! (Тюшлеринъизге кельгенде,) биринъиз (даа эвель олгъаны киби) эфендисине шарап ичиреджек; дигери исе, асыладжакъ ве къушлар онынъ башындан (мийини) ашайджакъ. Ачыкъланмасыны сорагъан ишинъиз (бу шекильде) кесен-кес олды». (Сонъра, Юсуф) олардан къуртуладжагъыны бильген кимсеге деди: «Мени эфендинънинъ янында анъ (бельки, мени чыкъарыр)». Лякин, шейтан онъа эфендесине (бу меселени) анъмакъны унуттырды. Бу себептен (Юсуф) бир къач сене даа зинданда къалды» («Юсуф» суреси, 12/41-42 ает). Нетиджеде, Юсуфнынъ (а.с.) айткъаны киби олды, шербетчи зиндандан чыкъып, эски вазифесине къайтты. Ашчы исе, идам этильди. Базы тефсирджилерге коре, Юсуф (а.с.) Раббинден башкъасындан ярдым истегени ичюн, зелле (хата) ишледи. Бу зелле себебинден Юсуф беш йыл аписхане аятындан сонъ, еди йыл даа зинданда къалды. Бойледже, о, oн эки йыл зинданда къалды. Малик бин Динардан ривает этильгенине коре, Юсуф (а.с.) шербетчиге: «Мени эфендинънинъ янында анъ!» – дегенден сонъ, Аллах Тааля онъа бойле буюргъан: «Эй, Юсуф! Менден башкъасыны векиль эттинъ. Мен де сенинъ аписханедеки муддетини узатаджам!» Юсуф (а.с.) агъламагъа башлады ве: «Я, Раббим! Кедер ве беляларнынъ чокълугъындан юрегиме къасевет кельди, энди, бундан сонъ, агъызымдан бойле сёз чыкъмаз!» – деди. Хасан Басрий Хазретлери бу аетни эр oкъугъанында агълай ве бойле дей эди: «Башымызгъа бир иш кельгенде, инсанларгъа чапамыз. Бу алымызнен сонъумыз не oладжакъ?» Пейгъамберимиз (с.а.в.) буюра: «Аллах къардашым Юсуфкъа рахмет этсин! O шербетчиге: «Мени эфендинънинъ янында анъ!» – демесе эди, зинданда беш йылдан сонъ еди йыл даа къалмайджакъ эди» (Бурсевий, «Руху’ль-беян», IV, 264). Лякин, Аллахнынъ пейгъамберлерге ве велилерге бергени белялар, сыкъынтылар ве чешит зорлукълар оларгъа джеза оларакъ дегиль, бир лютуф, мераметлик оларакъ бериле. Хадис-и шерифте бойле буюрылгъан: «Аллах бир къулуны севгени вакъыт, онынъ устюне беляларыны къат-къат ёллар!» (Али Муттакъий, «Кензу’ль-уммаль», III, 334/6811). Эбу Саид Худрий (р.а.) Пейгъамберимиз (с.а.в.) хаста олгъанда, оны зиярет эткен, ве онынъ къатлангъан буюк аджыларына шаат олгъан. Сахабе бу вакъианы бойле анълата: «Элимни устюне къойдым, сыджагъыны ёргъаннынъ устюнден ис эттим. – Эй, Аллахнынъ Ресули, сыджагъынъыз пек юксек! – дедим. – Биз (пейгъамберлер) бойлемиз. Белялар бизге къат-къат келе, бунъа бакъып, мукяфатлары да къат-къат бериле, – буюрды. – Эй, Аллахнынъ Ресули! Инсанлардан энъ чокъ кимлер беляларгъа маруз къала? – деп сорадым. – Пейгъамберлер! – деп, джевап берди. – Сонъра кимлер? – сорадым. – Сонъра салихлер! Олардан базысы фукъареликке о къадар тюшер ки, озюни къапатаджакъ ортюден башкъа бир шей тапып оламаз. Олар сизлер боллукъкъа севингенинъиз киби, белягъа севинелер» (Ибн Мадже, «Фитне», 23). Девамы оладжакъ... Лейля Умерова

БАЛАЛАРЫМЫЗ ХАЙЫРЛЫ ЭВЛЯТМЫ?

Опубликовано:

Бир хадис-и шерифинде Аллах Ресулю (с.а.с.) бойле буюргъан: «Ольгенден сонъ, къулнынъ дереджеси юксельтилир. Къул: − Эй, Раббим! Бу савап къайдан кельди? − деп сорар. Аллаху Тааля да онъа: − (Аркъанъда къалдыргъан) хайырлы ве салих эвлядынъ сенин ичюн багъышлав тиледи, дуа этти, − деп буюрур» (Ибн Мадже, «Эдеб», 1; Ахмед, II, 509). Хадис-и шерифте анълатылгъаны узьре, салих эвлятлар вефат эткен ана-бабалары ве кечмишлери ичюн бир садакъа-и джарие ве рахмет весилеси олалар. Факъат, бунынъ терсине, диний тербиелери ихмал этильген эвлятлар исе, ана-бабалары ичюн, – Аллах къорчаласын, – бир сеййие-и джарие (яни, девам эткен бир гунах) себеби алына келелер. Бойле ана-бабалар, чокъ мухтадж олгъанлары алда, къабирлеринде зияретчисиз ве яп-ялынъыз къалалар. Лякин, олар бугунь буны анъламайлар, бир де: «Аман, джаным, не оладжакъ, о даа яш, заманнен тюзелир», –деп, балаларыны озь алларына ташлайлар. Динимиз ве адетлеримиз чизгисинде етиштирильмеген о эвлятлар къыйямет куню ана-бабаларындан даваджы ве шикяеджи оладжакъ ве: «Анам-бабам мени ихмал этти, яхшы бир мусульман эвляды оларакъ етиштирмеди», – дие, шикяет этеджеклер. Унутмайыкъ ки, балалар дженнетке ляйыкъ, тер-темиз шекильде дюньягъа келелер. Амма, ана-бабалар озьлерине иляхий бир эманет олгъан балаларынынъ маневий тербиелерини ихмал этселер, о дженнет къушларыны, – Аллах къорчаласын, – янълыш ерлерге учурырлар! Ве динимизни ве адетлеримизни бильмегени ичюн эвлятларына да буларны огретип оламагъан ана-бабалар ахиретте буюк бир месулиетнинъ астында къаладжакълар. Кунюмизде эвлятларнынъ яхшы бир келеджеги олсун деп, дюньевий тасиллерине буюк эмиет берилип, бу ёлда керек олгъан вакъыт, акъча ве гъайрет фазласындан чокъ сарф этиле, оларнынъ эбедий бахтларыны къазандыраджакъ диний тасиллерине исе, асыл къулакъ асылмай. Дюньяда ишке ярайджакъ дипломлары янында, о бир дюнья дипломларына дикъкъат этильмей. Балаларны яз татилинде бир-эки айгъа джамиге ёлламакъ биле истемеймиз. Ондан сонъ да балаларымыз фаркълы-фаркълы, олмайджакъ ёлларда юрелер. Онынъ ичюн ана-бабалар башларыны эки эллерининъ арасына алып, тюшюнмек кереклер: Келеджекни берген ким? Асыл келеджегимиз дюньядамы, ахиреттеми? Аджеба, эвлятларымызнынъ гузель бир тасиль алып, шу фаний аят базарында яхшы бир ерге кельмесини арзу эткенимиз къадар эбедиет юрту ахиретте де гузель бир макъамда олмаларыны арзу этемизми? Эвлятларымыз керчектен диний анълайышымызгъа, тилимизге, урфумызгъа, адетимизге ве бизим къыйметлеримизге багълы бизим эвлядымыз олып етишеми? Оларнынъ шахсиет ве характерини кимлер шекиллендире? Балларымызмы телевизор, интернет, бильгисаяр ве джеп телефонларыны къуллана, ёкъса, бу джихазлармы эвлятларымызны къуллана?! Эльбетте, эр бир ана-баба яврусыны энъ гузель урбалар ичинде корьмек истей. Амма о бир алемде эвлядыны дженнет урбаларымы, ёкъса, джеэннемнинъ къоркъунч атешими сараджакъ деп, ич къасевет этмезми? Эвлятларымызны насыл кийиндиремиз? Тыш корюнишини гузеллештирмек ичюнми, ёкъса, гонъюль дюньяларынынъ Къуран ве Суннетнен гузеллешмеси ичюнми даа зияде тырышамыз? Аллаху Таалянынъ къулларындаки къыймет бергени асыл васыф ает-и керимеде бойле бильдириле: «Шубесиз, Аллах къатында энъ керемлинъиз (къыйметли олгъанынъыз), энъ чокъ такъва саиби олгъанынъыздыр» («Худжурат», суреси, 13). Хадис-и шерифте де бойле буюрылгъан: «Ич шубесиз, Аллах Тааля беденлеринъизге ве суретлеринъизге бакъмай, къальплеринъизге бакъа» (Муслим, «Бирр», 33). Демек ки, эбедиет ёлджулыгъымызда бизге ве эвлятларымызгъа файда кетиреджек шей не беденнинъ кучю-къуветидир, не де тыш гузелликтир, бир тек иман, такъва ве салих амеллердир. Нетиджеде, ярын къара бир къабирде агъыр бир алда ялынъыз къалмамакъ ве эвлятларымызнынъ дуасыны ве истигъфарыны ала бильмек ичюн, бугунь фырсат эльде бар экен, явруларымызгъа дин ве адетлеримизни огретип, оларны етиштирмеге гъайрет этмек керекмиз. Эвлятларымызнынъ тербиесинен якъындан алякъадар олмакъ керекмиз, оларнынъ тер-темиз юреклерине Аллах ве Пейгъамбер севгисини, Къуран ве Суннет анълайышыны, ватанына-миллетине севгини, урфына-адетине сайгъыны къоймакъ керекмиз. Бунъа иришмек ичюн де эллеримизден кельгенини япмакъ керекмиз. Балаларымызны бир башкъасы огретмесин, бизге аит олмагъан къыйметлер бизге керекмей. Балаларымызны татлы сёзлернен, эдиелернен гузель шекильде тербие этейик де, балаларымыз аркъамыздан дуа эткен, озь къыйметлерине саип чыкъкъан эвлятларымыз олсун. Имам Малик Хазретлери бойле анълаткъан: «Мен эр хадис эзберлегенимде, бабам бир эдие бере эди. Ойле бир заман кельди ки, бабам эдие бермесе биле, хадис эзберлемек, менде бир лезет алына кельди». Унутмайыкъ ки, эвлятларымызнынъ гонъюль топрагъына къайсы урлукъларны эксек, онынъ мейвасыны топлармыз. Яни не бере бильсек, тек оны беклей билемиз.   Раим Гъафаров

СУРА 86 «ИДУЩИЙ НОЧЬЮ» («ТАРИК»)

Опубликовано:

Несаи передал от Джабира бин Абдуллаха, который сообщил следующее: «Когда Муаз проводил вечерний намаз, он читал суры «Корова» и «Женщины», и Пророк (с.а.с.) сказал ему: «Разве не искушаешь ты, о, Муаз!? Разве тебе не было достаточно прочитать суры «Идущий ночью», «Солнце» и подобные?» В этом хадисе Посланник Аллаха (с.а.с.) призвал читать на вечернем намазе не самые длинные, а небольшие суры из Корана. بســـم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (1) Клянусь небом и ночным путником! وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (2) Откуда ты мог знать, что такое ночной путник? اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ (3) Это – звезда, пронизывающая (небеса своим светом). إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (4) Поистине, над каждой душой есть хранитель. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) Пусть посмотрит человек, из чего он создан. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) Он создан из изливающейся жидкости, يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (7) которая вытекает меж спинным хребтом и грудными костями. إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (8) Воистину, Он способен вернуть его. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (9) В тот день будут испытаны тайны, فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (10) и тогда не будет у него ни силы, ни помощника. Сура начинается с того, что Всевышний Аллах клянётся небом и небесными светилами: ﴾ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿ «Клянусь небом и ночным путником!» Далее Аллах сказал: ﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿ «Откуда ты мог знать, что такое ночной путник?», – и в следующем аяте дает разъяснение: ﴾ اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿ «Это – звезда, пронизывающая (небеса своим светом)». Катада и другие толкователи сказали: «Звезда названа ночным путником, так как она становится видна только ночью и скрыта днём». ﴾ اَلثَّاقِبُ ﴿ «Пронизывающая», т.е. «излучающая свет, пронизывая небеса своим светом», как сказал Ибн Аббас. Судди истолковал так: «Она пронизывает шайтанов, когда она направляется к ним». Икриме сказал: «Она светится и сжигает шайтанов». ﴾ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿ «Поистине, над каждой душой есть хранитель». У каждого человека есть хранитель от Аллаха, который защищает его от различных катаклизмов. Всевышний Аллах сказал подобным образом в суре «Рад», аят 13/11: لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ «Есть у него (человека) ангелы, следующие впереди него и позади него и охраняющие его по повелению Аллаха». ﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿ «Пусть посмотрит человек, из чего он создан». Аллах обращает внимание человека на хрупкость вещества, из которого он был создан. В этом аяте Аллах наставляет человека на признание потустороннего мира, ибо кто способен положить начало, тот способен повторить это тем же способом. Как сказал Аллах в другом месте Корана: ﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴿ «Он – Тот, Кто создаёт творения в первый раз, а затем воссоздаёт их, и сделать это для Него ещё легче» (Сура «Рум», 30/27 аят). ﴾ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ﴿ «Он создан из изливающейся жидкости», – т.е. из извергаемой мужской и женской семенной жидкости, от которых, с позволения Аллаха, рождается ребёнок. ﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿ «Которая вытекает меж спинным хребтом и грудными костями». Ибн Аббас истолковал так: «Ребёнок рождается только из соединения жёлтой и желеобразной жидкостей, изливающихся из мужской поясницы и женской груди». Муджахид пояснил: «Сульб (спинной хребет) – это часть тела между плечами и грудью». Катада обозначил «сульб» так: «между его поясницей и горлом». ﴾ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿ «Воистину, Он способен вернуть его». По поводу смыслов этого аята есть два мнения. Первое: «Всевышний Аллах властен вернуть эту изливающуюся жидкость обратно в место исхода». Такого мнения придерживались Муджахид, Икрима и др. Второе: «Он властен вернуть (воскресить) человека, созданного из изливающейся жидкости, к жизни в Следующем мире». Данное высказывание принадлежит Даххаку и Ибн Джериру. Поэтому Аллах сказал: ﴾ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿ «В тот день будут испытаны тайны», – т.е. в Судный день, когда всё тайное станет явным. ﴾ فَمَا لَهُ ﴿ «И тогда не будет у него», – т.е. у человека в Судный день, ﴾ مِنْ قُوَّةٍ ﴿ «ни силы» у него самого, ﴾ وَلَا نَاصِرٍ ﴿ «ни помощника», – т.е. ни кого-то другого. Другими словами, никто не придёт к нему на помощь. Аллах сказал далее: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (11) Клянусь небом, возобновляющим! وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (12) Клянусь землёй, раскалываемой! إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13) Воистину, это – Слово различающее, وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (14) а не суесловие. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (15) Они строят козни, وَأَكِيدُ كَيْدًا (16) и Я устрою им козни. فَمَهِّلْ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (17) Так дай же неверующим отсрочку, подожди немного! Относительно аята: ﴾ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿ «Клянусь небом, возобновляющим!» Ибн Аббас сказал: «Небо возобновляет дождь или дождевые тучи». Катада прокомментировал так: «Возобновляющим ежегодно средства к существованию рабам Всевышнего, поскольку, в противном случае, они бы погибли сами, и погиб бы их скот». ﴾ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿ «Клянусь землёй, раскалываемой!» Как сказали Ибн Аббас, Ибн Джерир, Икрима, Даххак, Хасан, Катада, и Судди: «Раскалываемой при прорастании растений». ﴾ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿ «Воистину, это – Слово различающее». Т.е. истина, как пояснил Ибн Аббас. Это – справедливый приговор, как утверждают другие толкователи. ﴾ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿ «а не суесловие», – т.е. это не пустословие, не шутка, не ложь и не лицемерие. Это серьёзное и правдивое слово. Далее Всевышний Аллах говорит о неверных, которые не верят в Судный день, возводят ложь на Него и чинят препятствия другим на Его пути. Он говорит: ﴾ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ «Они строят козни» – т.е. плетут интриги, чтобы опровергнуть истинность Корана и отвратить людей религии Всевышнего. ﴾ فَمَهِّلْ الْكَافِرِينَ ﴿ «Так дай же неверующим отсрочку», – т.е. подожди, и не торопи их, ﴾ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿ «подожди немного!», и ты увидишь, что стало с ними, какие муки, какое наказание и погибель их ждет. Подобно этому Аллах сказал: ﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ «Мы позволим им пользоваться благами недолгое время, а потом принудим к страшным мучениям» (Сура «Лукман», 31/24). Илимдар Джамбазов

«Ля иляхе илляллах» сёзюнинъ манасы

Опубликовано:

Пейгъамберимиз Мухаммед Мустафа (с.а.с.) буюргъанына коре, зикирлернинъ энъ буюги – «Ля иляхе иляллах» сёзюдир. Келиме-и тевхид дие анъылгъан бу сёз – «Аллахтан гъайры илях ёкътыр» манасыны бильдире. Тевхид, яни бир тек Аллахкъа инанмакъ ве тек Онъа къуллукъ этмек – Ислям динининъ эсасыдыр. Аллаху Тааля – Тек ве Екяне бир иляхтыр. Ондан башкъа къуллукъ этильмеге ляйыкъ кимсе ёкътыр. Онынъ ортагъы ёкътыр, Онъа тенъ оладжакъ кимсе ёкътыр, Онынъ анасы-бабасы, апайы ве балалары ёкътыр. Юдже Раббимиз «Ихляс» суресинде бойле буюра: قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ «Айт: «Аллах бирдир. Аллах ич бир кимсеге мухтадж дегильдир. О, догъмады ве догъурмады. Ве Онъа тенъ бир кимсе ёкътыр». Къуран-ы Керим Аллахнынъ бар олгъаныны чокъ ерде исбат эте, Къураннынъ сёзюнден даа кучьлю сёз исе, ёкътыр! Келинъиз, бойле исбатларнынъ базыларына бир назар ташлайыкъ. Биринджи исбат: Эр бир яратыкъ, Тек Бир Яратыджы тарафындан яратылгъан. Чюнки бир шейнинъ бар олмасы ичюн оны яраткъан бирисининъ олмасы меджбур. О яратыджы –Аллаху Таалядыр. Юдже Раббимизден башкъа яратыджы ёкътыр. Аллаху Тааля бойле буюра: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اٰلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْـأً وَهُمْ يُخْلَقُونَ «Олар (мушриклер, путперестлер) Аллахны къалдырып, ич бир шей яратмагъан, аксине, озьлери яратылгъан танърыларны таптылар» («Фуркъан» суреси, 25/3); قُلْ اَرَاَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوَاتِ «Айт: «Аллахтан гъайры Онъа ортакъ оларакъ сыгъынгъанларынъызны ич тюшюндинъизми? Косьтеринъ манъа, олар ер устюнде не яраттылар ки? Я да коклернинъ яратылмасында ортакъ олдылармы?» («Фатыр» суреси, 35/40); هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ «Иште бу – Аллахнынъ яраткъаныдыр. Шимди Манъа костеринъ, Ондан башкъалары не яратты?» («Лукъман» суреси, 31/11). Экинджи исбат: Шу бир керчектир ки, Аллахтан башкъа эр шей яратылгъан. Ве эр шейнинъ яратыджысы Аллахтыр. Яратылгъан барлыкълар оларны бар эткен Яратыджыгъа тенъ оламаз, ве Онъа ошамаз. Чюнки бутюн бу барлыкълар Аллахнынъ къулларыдыр. Аллах истегени вакъыт оларны яратты, истегенде, оларны ёкъ этер. Аллаху Тааля бойле буюра: إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ «Аллахтан башкъа табынгъанынъыз (иляхлар), сизлер киби, яратылгъан къуллардыр» («Араф» суреси, 7/194); قُلْ أَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ «Айт: «Аллах, эр шейнинъ Рабби экен, мен ондан башкъа Раб къыдыраджаммы?» («Энам» суреси, 6/164). Учюнджи исбат: Эки ве даа зияде яратыджы олгъан олса эди, араларында ихтиляф чыкъар, кяинатта бозгъунлыкъ пейда олур эди. Бири инсанны яшатмагъа истесе, башкъасы ольдюрмек истер эди. Бири бир шейни къыбырдатса, башкъасы оны токътатмакъ истер эди в.с. Экисининъ де истегенини япмасы мумкюн дегиль, чюнки инсан бир анда эм тири, эм олю оламаз. Эм къыбырдагъан, эм токътагъан оламаз. Дигер тарафтан, бирининъ истеги ерине кельсе, экинджисининъ истеги ерине кельмесе, демек бири танъры, экинджиси дегиль. Бирининъ кучю эр шейге ете, экинджисининъ исе, етмей. Кучьсиз ве истеклери ерине кельмеген бири илях оламаз. Этрафта эр шейнинъ низамлы ве екяне къанунлар узьре олгъанына бакъсакъ, анълашыла ки, яратыджы бирдир, о да Аллахтыр! Буны исбат эткен бойле бир ает бар: لَوْ كَانَ فِيهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا «Эгер эр экисинде (ерде ве коклерде) Аллахтан башкъа иляхлар олса эди, ер ве коклер бозулыр (дагъылып кетер) эди» («Энбия» суреси, 21/22). Аллаху Тааля бойле буюра: قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ اِذاً لَابْتَغَوْا اِلٰى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً «Айт: «Эгер, айткъанлары киби, Аллахтан башкъа танърылар олса эди, олар да Аршнынъ Саиби (Аллахкъа) якъынлашмакъ ичюн ёллар къыдырыр эди» («Исра» суреси, 17/42). Дёртюнджи исбат: Эгер биз эки танърынынъ бар олгъаныны тюшюнсек, олардан эр бири фаркълы шейлер яратыр эди. Бирининъ яраткъан шейлери, башкъасынынъ яраткъан шейлеринден фаркъы олур эди. Биз дюньяда олгъан барлыкъларгъа бакъкъанымызда, оларнынъ бир-биринен багълы олгъаныны коремиз. Бутюн инсанлар тек бир анадан ве бабадан бар олгъан. Айванлар да, фаркълы-фаркълы олсалар да, юзйыллар ичинде ич денъишмейип, бар олгъанлар. Бунынъ манасы шудыр: эр инсаннынъ, эр айваннынъ, эр осюмликнинъ ве бутюн дюньянынъ яратыджысы Аллахтыр! Инсаннынъ яшамасы ичюн аш, сув, ер, ава, кунеш, ай ве саире керек, ве буларнынъ эр бири дигеринен багълы олмасы керек. Мадде маддени танымай. Мадде маддени бильмей. Мадденинъ маддеге кучю етмез. Эр бир шейни бир-биринен багълагъан Аллахтыр. Эр бир шейни бойле чалыштыргъан Аллахтыр. Эр шейнинъ бир-бирини анълагъаны киби арекет этмеси Аллахнынъ эмиринен керчеклеше. Аллаху Тааля бойле буюра: إِنَّـمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْـٔاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ «(Аллаху Тааля) бир шейнинъ бар олмасыны истегенде, Онынъ буюругъы «Ол!» демектир. О да аман ерине келе» («Ясин» суреси, 36/82); مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلٰهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَ «Аллах ич бир вакъыт озюне эвлят алмады. Онен берабер башкъа бир илях да ёкътыр. Эгер ойле олса эди, эр бир илях яраткъаныны алып кетер эди. Ве базылары базыларына устюн келир эди. Керчектен де, Аллах (мушриклернинъ Онынъ акъкъында) айткъанларындан узакътыр» («Муминун» суреси, 23/91). Аллаху Тааля бирдир. Ортагъы, шерики, эвляды, апайы, къызлары, ярдымджылары ёкъ. Аллах эр шейге къадир, ве эр шей Онынъ яратмасынен барлыгъыны девам эттире.   Рамазан Асанов

Мечеть Тахталы-Джами в Бахчисарае

Опубликовано:

Можно привести множество примеров, когда художники разных лет, желая отобразить неповторимую атмосферу старой части Бахчисарая, снова и снова изображают один и тот же сюжет: узкая улица изгибается между двумя сплошными рядами старых домов, над кровлями которых одиноко возвышается изящный минарет. Великое множество живописных произведений, нарисованных за многие десятки лет с этого ракурса, сделали улицу под минаретом одним из самых узнаваемых уголков городского пейзажа, а сама мечеть стала настоящей «визитной карточкой» старого города, уступая в этом лишь Хансараю. Речь идет, конечно же, о Тахталы-Джами, которая действительно является настоящим украшением города. Помимо популярного ракурса с главной городской улицы, мечеть в прошлом очень эффектно смотрелась и с обратной стороны, с речного берега внизу, когда её небольшое здание, словно ласточкино гнездо, нависало над крутым прибрежным склоном и было заметно издалека. Несмотря на скромный размер, здание мечети спланировано очень гармонично и даже с некоторой роскошью. Подпорная стенка прочно удерживает фундамент здания на крутом косогоре; перед входом устроена небольшая площадка с чешме для омовений; входной портал мечети украшен тремя резными цветочными розетками, а резьба по камню на балкончике минарета напоминает каменные узоры на минаретах Буюк-Хан-Джами. Тахталы-Джами – одна из очень немногих городских мечетей, дошедших до наших дней от эпохи Крымского ханства. Как известно, в ханской столице существовало свыше тридцати квартальных мечетей, из которых в узнаваемом виде уцелело лишь пять: Буюк-Хан-Джами, Орта-Джами, Исми-Хан-Джами, Молла-Мустафа-Джами и Тахталы-Джами. Лишь старые рисунки и фотоснимки позволяют теперь сравнить Тахталы-Джами с прочими, давно разрушенными бахчисарайскими мечетями. Эти изображения показывают, что в Бахчисарае строились мечети двух архитектурных типов. К первому типу относились небольшие и очень простые постройки (вроде мечетей в кварталах Шах-Булат, Бурма-Чешме и других): по размеру и внешнему виду они мало отличались от соседних жилых домов, строились из самана с деревянным каркасом, а их минареты имели вид отдельно стоящих четырехугольных башенок высотой около 5 метров, порой деревянных. К сожалению, ни одна из этих «малых мечетей» не сохранилась: некоторые из них снесены целиком, а некоторые перестроены под жилые дома. Второй тип мечетей включал более внушительные сооружения. Такие мечети как Ешиль-Джами, Ени-Джами, Арслан-Ага и подобные им были гораздо выше и просторнее, строились из тёсаного камня, а их высокие минареты с круговыми балкончиками напоминали те, которые возвышаются над Ханской мечетью во дворце. К этому типу принадлежат все пять сохранившихся в городе квартальных мечетей ханских времен, в том числе и самая малая по размерам из них, – Тахталы-Джами. Пытаясь разыскать в исторических источниках сведения о Тахталы-Джами, мы обнаружим, что такое название появляется в документах очень поздно: лишь на рубеже 19 и 20 столетий, а в списках бахчисарайских мечетей ханских времен упоминаний о мечети под названием Тахталы-Джами не встречается вовсе. Однако не приходится сомневаться, что мечеть возведена в ханские времена: об этом ясно свидетельствует надпись на закладной плите, вмурованной над входом. Надпись указывает год постройки мечети – 1120 (1708/09), а также сообщает, что жертвовательницей средств на строительство была Бек-Хан-Султан-ханым, дочь хана Хаджи Селима I Герая. Это упоминание об участии ханской дочери в возведении мечети относит Тахталы-Джами к категории бахчисарайских памятников женской мусульманской благотворительности. Таких памятников в городе было несколько. В одном из прошлых номеров журнала я уже рассказывал о великолепной мечети Ешиль-Джами, выстроенной на средства Диляры-бикеч. Стоит вспомнить и о сохранившейся до наших дней мечети, которую основала ханская родственница Исми-Хан-кадын. Другие религиозные заведения, учреждённые знатными жительницами столицы, не дошли до наших дней – как, например, мектебы, основанные упомянутой Исми-Хан и Умму-Гульсум, а также мечеть улу-беим-султани («улу-беим-султани» – это высокий придворный титул, который чаще всего носили ханские сёстры). Таким образом, строительство Тахталы-Джами было продолжением издавна устоявшейся традиции, когда женщины ханского рода жертвовали средства на строительство столичных культовых сооружений. Что же касается кажущегося противоречия между солидным возрастом мечети и отсутствием упоминаний о Тахталы-Джами в документах ханской эпохи, то оно легко разрешается, если учесть, что изначально мечеть носила другое название. Её первоначальное название упоминается, например, в документах 1880-х годов, касающихся ремонта этой мечети местной мусульманской общиной. В этих документах мечеть именуется не «Тахталы-Джами», а «Осман-Ага». А такое название, в отличие от «Тахталы-Джами», не раз встречается на страницах старых источников: от созданных в царский период списков городских махалле вплоть до ханского реестра 1714 года, где упомянут «Осман-Ага Месджид Махалеси». Правда, остается совершенной загадкой, кем был тот таинственный Осман-ага, в честь которого получил название не только городской квартал, но и мечеть, основанная ханской дочерью. Никаких сведений об этом человеке пока не обнаружено. С точностью можно быть уверенным лишь в том, что Осман-ага не был хатипом этой мечети и не являлся служителем культа, поскольку в иерархии ханских времен слово «агъа», кроме своего нынешнего значения, служило также титулом, который носили офицеры и приравненные к ним придворные чины. В названиях бахчисарайских кварталов запечатлены имена еще не менее десяти человек с этим титулом: Малич-Ага, Ахмед-Ага и другие. Логично предполагать, что они могли быть высокопоставленными придворными, проживавшими по соседству с Ханским дворцом, – однако каких-либо сведений об абсолютном большинстве из них до наших дней не дошло. (Можно ещё добавить, что на карте Бахчисарая отразились и имена столичных улемов: названий кварталов наподобие Катип-Эфенди, Хасан-Эфенди тоже насчитывалось около десятка). Что же касается того наименования мечети, под которым она известна сейчас, то, по всей видимости, название «Тахталы-Джами» возникло после обширных ремонтов, проведённых в ней в конце 19 и в первые годы 20 столетий. Известно, что тогда, среди прочих ремонтных работ, каменный пол мечети был покрыт деревянным дощатым настилом. Такое конструктивное решение нечасто встречалось в других каменных мечетях города, и этот факт вполне способен пояснить, почему с начала 20 века бывшая мечеть Осман-Ага стала известна среди горожан уже как «Тахталы». ...Возможно, Тахталы-Джами потому и приобрела такую популярность у современных художников и фотографов, что осталась, по сути, единственной городской квартальной мечетью, которая уцелела на видном месте: на многолюдном туристическом маршруте между Ханским дворцом и Чуфут-Кале. Присутствие Тахталы-Джами в пейзаже напоминает о том, как выглядела ханская столица в прошлом, когда над городскими крышами возвышались многие десятки высоких резных минаретов. Потому изображаемая на сотнях картин и фотографий кривая улица под одиноким алемом – это не просто живописный уголок города, а одно из последних зримых отражений старого Бахчисарая, с каждым годом всё дальше уходящего в дымку прошлого под бурным натиском современности.   Олекса Гайворонский

Фитра

Опубликовано:

Одним из вопросов исламского вероучения, традиционно рассматриваемым в мусульманском богословии (науке келям), в том числе в матуридитской богословской школе является вопрос фытрата (фитра). Этот термин в исламском богословии обозначает природу человека, его естество. Учёные появившегося по историческим меркам в недавнее время ваххабитского течения в Исламе, обосновывая свои воззрения, подвергают критике устоявшееся мнение суннитских учёных матуридитсткой богословской школы, к которой традиционно относят себя большинство тюркских мусульманских народов, в том числе крымские татары. Ответом на критику в одном из таких вопросов и является данная статья. Один из ваххабитских учёных, Мухаммед Эль-Хумеййис, доктор богословия в исламском университете имени Имама Мухаммада бин Сауда так подытожил общее мнение этого течения в своей книге «Менхеджу’ль-матуридиййе филь-акыде» («Метод матуридитов в исламском вероучении»): «Если бы люди были оставлены сами на себя, без какого либо внешнего влияния, то все бы были мусульманами, т.к. это соответствует здравому фытрату, его естеству …», далее он продолжает: «человек не нуждается в правилах науки келям (богословия) и методах аргументации философов, чтобы достичь до утверждения существования Аллаха, ибо, поистине, эта вещь (существование Аллаха), была вложена человеческой душе и разуму». Этими словами автор хочет сказать, что нет нужды в изучении науки келям, ибо доказательства существования Аллаха вложены в человеческую природу, что называется фытрат. Мало того, приверженцы ваххабитского течения говорят, что все вопросы акыды связаны с фытратом, поэтому можно заметить, как они нередко аргументируют вопросы вероучения понятием фытрат. И обычно они используют в качестве аргументации аят «…по устроению (фытрату) Аллаха, который устроил людей так», а также хадис, в котором говорит Пророк, мир ему: «Любой новорожденный рождается на фытрате, а затем его родители либо делают его иудеем, либо христианином либо меджусом…», и они не приводят продолжение хадиса, которое мы приведём дальше. Также они приводят хадис кудси: «Поистине, Я создал всех своих рабов единобожниками, а затем к ним пришли их шейтаны и отвернули от их религии». Итак, обозначим позицию матуридитского мезхеба в вопросе фытрата и ответим на критику ваххабитов в этом вопросе. Известный исламский суннитский богослов из Иордании, Саид Фуда, доктор в области исламской теологии, относящий себя к эшаритской школе, в опровержение книги вышеуказанного ваххабитского автора Мухаммада Хумаййиса написал свой труд «Накд ве таквим» («Критика и оценка»), в которой, в частности рассмотрел вопрос, связанный с фытратом. Во-первых, он привел значение слова фытрат (фитра) в арабском языке. Ибну’ль-Фарис в «Макайис» да следующее значение слову «фытрат»: «оно указывает на открытие чего-то или обнаружение». Также это значение упомянул Эр-Рагиб Эль-Исфахани в «Муфредат»: «фатара» это создание чего-либо в готовой форме». Т.е. в языке фытрат – это придание готовой определённой формы. И этот языковой смысл и есть тот смысл, который подразумевается в вышеупомянутых аяте и хадисах. Аллах Всевышний создал людей в определённом образе и форме, и вложил в них силу, такую, что если бы они её использовали правильным образом, то это бы привело их к истинной религии, которой является Ислам. Поэтому сказал имам Исфахани: «фытратуллах – это то, что сконцентрировано в человеке из потенциальной силы, которая может привести к познанию имана». Т.е. фытрат это вложенная сила (без влияния на создание чего либо), в виде милости Аллаха своему рабу. Когда раб использует этот фытрат правильным образом, Аллах создает в нём знание об Аллахе и Его религии. Это что касается понимания фытрата с точки зрения арабского языка. А что касается хадисов, которые упомянул автор, то ни он, ни его последователи не приводят этот хадис полностью. Это потому что они понимают, что окончание хадиса, опровергает тот смысл, который хотят вложить они. Что касается окончания хадиса о фытрате, он передаётся в некоторых достоверных передачах у Муслима, а также Бейхаки, и также их упомянул Суюти в «Джамиу’с-сагыр». В них говорится, что Посланник Аллаха (с.а.с.) после слов «они делают его иудеем, либо христианином, либо меджусом» сказал: «если же родители были мусульманами, то и он мусульманин». И это продолжение хадиса ни один из ваххабитских авторов не привёл. В то время как она явно говорит о том, что ребёнок, подобно тому, как он попадает под влияние родителей-христиан, иудеев и меджусов, таким же образом попадает под влияние родителей-мусульманю. А это указывает на то, что в основе ребёнок не имеет религии и не попадает под хукм верующего или неверующего. Хукм, под который попадает ребёнок не является основным изначально, а является приобретённым из-за следования за родителями, либо же места проживания, окружающей среды и других причин, как это указывается в книгах по фикху. Как говорит иорданский богослов: «По нашему мнению, этот вопрос настолько ясный, что он не нуждается в аргументации. Ибо их заявления о том, что фытрат в человеке дает знание человеку о существовании Аллаха, то это не чувствует в реальности никто из людей, и в том числе это не наблюдалось у них самих, когда они были детьми, также мы не видим этого в детях которые есть сейчас. Утверждать, что ребёнок выходит из чрева матери и знает о существовании Аллаха могут, поистине, лишь те, кто ослеплён фанатичностью к своему течению». Что касается тех случаев, когда ребенок исповедует какие-либо воззрения в малом возрасте, то это лишь по причине следования за родителями, учителями и пр., потому что ребёнок рождается и приходит в этот мир с полным отсутствием какого-либо знания, но при этом у него есть способность приобретать эти знания посредством органов чувств и разума. Как это указывается в Коране, где Всевышний Аллах говорит: «Аллах вывел вас из чрев ваших матерей, и вы не знали ничего» (Сура «Нахль», 16/78 аят). Этот аят отвергает наличие какого либо знания у ребёнка на момент рождения, хотя при этом у него есть фытрат. Это означает, что фытрат сам по себе не является знанием. На это указывали исследователи из ранних и поздних учёных. Суть этого вложенного фытрата состоит в том, чтобы дать возможность человеку воспринимать и приобретать знания. Очевидно, что понимание ваххабитским автором фытрата как изначально заложенных знаний о тевхиде и других вопросах акъыды, ложное. Поэтому становится ясным, что изучение и обучение это обязательные вещи для человека, ищущего истину. Следовательно, наука Келям является необходимой наукой для утверждения постулатов религии, их осознания и защиты этих постулатов от сомнений оппонентов.   Амет Алиев

РЕСИМ, СУРЕТ ве ЭЙКЕЛЬ

Опубликовано:

Инсанлар бар олгъаны куньден берли тевхид динлери путперестликнен эр вакъыт куреше. Путперестлик – ресим, сурет, эйкель ве дигер шекиллернен тасвирленген Аллахтан гъайры илях деп тюшюнильген хаялий яратыкъларгъа бойсунмакъ, оларны буюк корьмек, оларгъа сайгъы ве ибадет этмектир. Яни ширктир. Суретке ве эйкельге сайгъы тарих бою инсанларны Аллахтан узакълаштыргъан. Инсанларнынъ догърудан буларгъа ибадетлери, олардан угъур ве бахт тилемелери, оларны араджы ве весиле къылмалары, суретчиликнинъ ве эйкельджиликнинъ тевхид динлерининъ назарында итибар джоймасына себеп олгъан. Кунюмизде энди бу анълайыш ёкъ олды демек де догъру дегиль, чюнки эйкельнинъ япылыш себеби, пут ясап, ибадет этмек олмаса да, бир чокъ алларда, бир кимсени я буюк косьтермек, я макътамакъ, я да бир сайгъы косьтермектир. Бунынъ ичюн Ислямиетнинъ эйкель япылмасына яхшы бакъкъаныны айтмакъ олмаз. Лякин бала оюнджакъларыны, абстракт фигураларны, тек тарафлы ресимлерни, чизгили карикатураларны «эйкель» оларакъ саймакъ янълыштыр. Чюнки буларда мезкюр сайгъы васыфлары ёкъ, олар Тевхидге де зарар кетирмейлер. Ахлякътан тыш олмасалар, айыпларны косьтермеселер, оларнынъ сатышыны япмагъа мумкюн. Бир талай адамлар: «Эйкель бир санаттыр, не ичюн ясакъ олсун?» – деп сорайлар. Музейлерде олгъан эйкеллерни араштырсанъыз, джахилие вакъытында, ислямиеттен эвель, ве сонърасы, Рома ве Бизанс девлетлерининъ заманларында инсанларнынъ чокъу эйкель ве ресимлерге ибадет эткенини корерсинъиз. Аллаху Тааля исе, инсанны таштан ве агъачтан озь элинен ясагъан эйкель ве ресимлерге япкъан ибадеттен къуртарып, ляйыкъ олгъан макъамгъа чыкъармакъ ичюн, джанлы махлюкъларнынъ эйкель ве ресимлерини ясакълады. Бу мевзуда Пейгъамбернинъ (с.а.в.) бир сыра сахих хадислери бар. Меселя: «Къыямет куню бу суретлерни япкъанларгъа: «Япкъанынъызны джанландырынъыз!» – деп айтыладжакъ» (Бухарий); «Къыямет куню Аллахнынъ энъ шиддетли азабына тюшеджеклер – Аллахнынъ яраткъанларыны такълит эткенлердир» (Ахмед бин Ханбель, «Муснед»); «Хазрет-и Айше бир кунь ресимли бир ястыкъ сатып алды. Пейгъамбер (с.а.с.) тышарыдан ястыкъны корьгенде, ичериге кирмеди. Къапынынъ огюнде аякъта къалды. Хазрет-и Аише (р.а.) да онынъ бетиндеки мемнюниетсизлигини анълады ве бойле деди: – Я, Ресулюллах! Аллах ве Онынъ Ресулине тёвбе этем, гунахым не? Пейгъамбер (с.а.с.) онъа джевап берди: – Ястыкътыр! Хазрет-и Айше: – Устюне отурып ясланманъ ичюн сатып алдым, – деди. Пейгъамбер (с.а.с.) буюрды: – Ресим япкъанларгъа азап бериледжек, япкъанынъызны джанландырынъыз айтыладжакъ. Ичинде ресим олгъан эвге мелеклер кирмез» (Муслим, IV/90). Ибн Хаджер джанлы махлюкъатларнынъ суретлерини япмакъ гунах олгъаныны, эвде асылмасыны да джаиз олмагъаныны бельгилегенден сонъ, бойле деген: «Джансыз махлюкъатларнынъ ресимлерини япмакъ ве яптырмакъ ясакъ олмагъаны киби, ерде ве аякъ астында ятмаларында сыкъынты ёкъ. Амма аякъ астында къалмасы ичюн биле олса, джанлы махлюкъатларнынъ ресимини япмакъ джаиз дегильдир» («Зеваджир», II/33; «Эль-Фикху’ль-мезахиби’ль-эрбеа», II/41). Кольгели ресимлер сахабе, табиин, джумхур улема иле Эбу Ханифе, Шафиий ве Севрий киби муджтехитлерге коре де харам корюльген (Зеваджир, II /33). Амма ясакъ олмагъан ресимлер де бар. Булар: 1. Кичкене балаларнынъ ойнамалары ичюн оюнджакъ ресимлер. 2. Баш я да кобектен башлап, беденнинъ юкъары тарафынынъ ресими. Бойле бир ресим там олмагъанындан мумкюндир. Чюнки бойле бир махлюкъатнынъ яшамасы мумкюн дегильдир. 3. Дагъ, денъиз, терек, чешит орьнеклер ве бутюн джансыз махлюкъатларнынъ ресимини япмакъ ве яптырмакъ мумкюндир. Фотосуретлер ресим кибими, ёкъмы тартышыла. Бир чокъ алимге коре айрыдыр. Фотосурет кузьгюде корюнген ресим кибидир. О, харам олмагъаны киби, бу да харам дегильдир, айталар. Табиий, ресимдеки аллар Ислямгъа терс олмаса. Намаз къылынгъан одада фото къоймакъ мекрухтыр. Ресимлер къыбла тарафында исе, мекрух кучьлене, янында исе, азала, артта исе, даа да азалгъан сайыла. Бойле ресимлер я алына, я да устю ортюлип, намазгъа турулыр. Бутюн бойны косьтерген ресимлерини къапалы бир ерде тутмакъ, тек керек олгъанда бакъыладжакъ алда сакъламакъта яманлыкъ ёкътыр. Айрыджа, базы телюкели адамларны танымакъ ичюн чекильген зарурий бой ресимлери ичюн де рухсат бар. Булар ихтиядж ресимлеридир. Хырсызлар, джинаетчилер бу ресимлер ярдымынен къолайджа тутула биле. Бугуньки ресимлер, асылында, ибадет этмек ичюн чекильмей. Амма ахлякъкъа, инсанлыкъкъа ве Ислямгъа терс ресимлер ола биле, бу исе, ясакътыр. Шимдики вакъытта эр ерде фото чекип, интернетке къоймакъ пек мода олды. Ислям боюнджа бунынъ да бир чокъ сакъынджылары бар. Ве, эр вакъыт айткъанымызны мында да текрарламакъ истейим, баш ташларына ольген кишининъ ич бир ресимини къоймагъа олмаз, мелеклерни ве дуаларны о кишиден узакълаштырманыз! Аллахнынъ рахмети, мелеклернинъ дуалары джумлемизнинъ устюнде олсун! Раим Гъафаров

Вспышки гнева у детей

Опубликовано:

Взрослый человек, а тем более, ребёнок ежедневно испытывает букет разнообразных чувств и эмоций. И гнев этому не исключение. Для детей дошкольного возраста это очень даже обыденное занятие, ведь их причиной является фрустрация – несоответствие желаний имеющимся возможностям. Ребёнок впадает в истерику, когда не хочет делать что-то, что ему говорят родители, или когда ему что-то запрещают. Такие вспышки в 80% случаев встречаются у детей в возрасте от 1 года до 4 лет. Приблизительно 20% случаев – это приступы гнева у детей в возрасте 2 лет, и 10% – дети в возрасте 4 лет. Пророк Мухаммед (с.а.с.) в одном хадисе сказал: «Остерегайтесь гнева, воистину, это уголёк, который раскаляется в сердце сына Адама. Разве вы не видите, как он краснеет во время гнева и как раздуваются его кровеносные сосуды?» (Ахмед, Эбу Давуд). Ребёнок, по мере взросления, учится иначе реагировать на непредвиденную ситуацию, внешний раздражитель, легче справляется с фрустрацией. Конечно, он может сорваться, проявить гнев в пределах разумного. Всё зависит от конкретной ситуации и стадии развития, в которой находится ребёнок в тот или иной момент. Истерики могут быть признаком жестокости или агрессии у ребёнка. Тут нужно быть внимательнее, так как это говорит о психологических проблемах ребёнка. В результате семейных ссор, недостатка внимания, неправильного воспитательного воздействия, среды, состояния здоровья или иных ситуаций ребёнок может начать испытывать сложности с самоконтролем. Иногда проявления гнева могут быть сопряжены с травмами и другими проблемами психики. Очень важно как можно раньше обнаружить симптомы, которые свидетельствуют о проблемах с гневом у ребёнка. Нужно понаблюдать, как часто у него бывают вспышки гнева и надолго ли. Бывает, что истерики длятся по 20 минут, и с частотой до 5-6 раз в день. Разумеется, это уже тревожный симптом. Как справиться с этим состоянием? 1. Игнорирование вспышки гнева и показ, как можно выразить положительно свой гнев. Не нужно уговаривать, шантажировать или стыдить ребёнка. Попытки что-то объяснить только усугубят ситуацию. Он должен выплеснуть эти чувства, а не закапывать еще глубже внутрь себя. Просто предложите ему альтернативу: побоксовать подушку, порезать бумагу, почеркать в черновике. Важно, как это чувство проявляется – негативно или позитивно. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Если ты разгневался стоя – сядь, если разгневался сидя – ляг» (Ахмед). Хаттаби передал толкование данного хадиса: «Стоящий сам по себе готов к дальнейшим действиям, удару и т.д. Сидящий – менее способен на это, а лежащий не способен на подобные действия (если он не встанет). И повеление Пророка (с.а.с.) сесть или лечь направлено на удержание гневающегося от действий, в совершении которых он потом будет раскаиваться». 2. Техника тайм-аута (применяется после 3 лет). Что нужно сделать? Дать ребёнку время. Но делать это не отдаляя его от себя, а находясь рядом. «Я жду тебя. Мы поговорим, как только ты успокоишься». Думаете, он сразу успокоится? Нет. И следующие несколько раз он ещё испытает ваши нервы «на прочность», но только так он поймет, что вы непоколебимы и такое поведение ни к чему не приведет. 3. Похвалите его за то, что он пришёл в себя. Обнимите. Не наказывайте и не вешайте ярлыки, типа «плакса, нытик, невоспитанный». 4. Признайте его чувства. Так и скажите: «Я знаю, что тебя расстроило…», «Я тоже иногда злюсь, но при этом никого не обижаю». 5. Для себя же нужно отметить, что послужило причиной этого поведения и в будущем избегать возникновения конфликтных ситуаций. Например, проблема возникла в магазине игрушек. Тогда, в следующий раз, при походе туда, нужно договориться, что мы не будем покупать всё что видим, а купим то, что ты давно хотел. Либо из-за того, что ты не умеешь себя вести, мы не будем заходить в этот магазин. Неделю, две, три рефлексируя одинаково, мы закрепим в его сознании формулу поведения. Но если ребёнку позволять и дальше проявлять гнев деструктивно, если не работать с этим его чувством, вполне вероятно, что эта проблема будет проявляться у него и в подростковом возрасте, и даже во взрослой жизни. А это, огромный риск как для ребёнка, так и для окружающих его людей.   Эмине Асанова

УЧЬ АЙЛАР

Опубликовано:

Динимизге коре, дюньяда олгъан эр шейни Юдже Аллах яратты. Инсаннынъ аятында олгъан эр шей де – Аллахнынъ эдиесидир. Беденимиз, барлыгъмыз, сагълыгъымыз, ана-бабамыз, эвлятларымыз, омюримизнинъ эр аны – Раббимизден кельген бирер ниметтир. Бу ниметлерге саип чыкъмакъ, ве буларны бизге берген Аллахкъа къуллукъ этмек – боюн борджумыздыр. Мерхаметли Раббимиз бу вазифемизни къолайлаштырмакъ ичюн бизге савабы къат-къат берильген вакъыт парчаларыны – мубарек ай, кунь ве геджелерни багъышлады. Бойле вакъытларнынъ энъ дегерлиси – халкъымызда «Учь айлар» деп анъылгъан маневият мевсимидир. Чюнки бу заман тилимине айларнынъ энъ мубарек олгъаны – Рамазан айы, ве геджелернинъ энъ хайырлысы – Къадир геджеси кирмекте. Учь айларгъа кирген ильки эки ай – Реджеб ве Шабан айларыдыр. Олар, савап нокъта-и назарындан берекетли вакъыт парчалары олгъанынен, ичинде мубарек геджелер булунгъанынен берабер, Пейгъамберимизнинъ хадислерине эсасен, Рамазан айына азырлыкъ оларакъ дегерлендирильген. Чюнки Рамазан айынынъ берекетине наиль олмакъ ичюн, онъа эйи-дже – маддий ве маневий тарафлардан – азырланмакъ керек. Меджазий бир ифаденен, Реджеб айы – экинлер сачылгъан, Шабан – суварылгъан, Рамазан исе – махсулат топлангъан айдыр. Яни, салих эдждатларымыз, Пейгъамберимизге уйып, адета, Рамазан айына Реджеб айындан башлап азырлана эдилер. Февраль 25-те башлагъан Учь айларнынъ ильки – Реджеб айы – харам айлардан биридир. Харам айлар – Ислямдан эвель де арапларда урьмет ве итибар этильген, мукъаддес ве къан тёкюльмеси ясакъ олгъан айлардыр. Бу айларда даа зияде савап беджермек, гунахтан узакъ турмакъ тырышылгъан. Къуран-ы Керимде, «Тёвбе» суресининъ 36-нджы аетинде, бойле буюрыла: «Коклерни ве ерни яраткъан кунюнде, Аллахнынъ язысына эсасен, Аллах къатында айларнынъ сайысы он экидир; олардан дёртю харам айлардыр». Пейгъамберимиз (с.а.с.) исе, буларны бизге бойле ачыкълагъан: «Шубесиз, вакъыт Аллах яраткъан шекилинен акъып кете. Йыл он эки айдыр. Булардан дёртю харам айлардыр. Учю арт-арткъа келе: Зиль-къаде, Зиль-хидждже, Мухаррем. Бир де Джумазие’ль-ахырнен Шабан айлары арасында кельген Мудар къабилесининъ айы – Реджеб айыдыр» (Бухарий, «Тефсиру суре», 8, 9). Хадислерде Реджеб айынен берабер ондан сонъ кельген Шабан ве Рамазан айлары да къошулып анъыла. Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) бойле айткъаны ривает этиле: «Реджеб айы – Аллахнынъ айы, Шабан – меним айым, Рамазан да – умметимнинъ айыдыр» (Аджлуний, «Кешфу’ль-хафа», 1/423). Дигер бир хадисте, Энес бин Малик (р.а.) ривает эткенине коре, Реджеб айы киргенде, Азрет-и Пейгъамбер бойле дуа этип, бизге де япылмасыны огреткен эди: «Аллахым! Реджеб ве Шабанны бизге мубарек эйле, ве бизни Рамазангъа къавуштыр» (Ахмед, «Муснед», 1/259). Энъ мубарек ве азиз айны Юдже Раббимиз ораза ибадетинен кечирмеге эмир эткен («Бакъара» суреси, 183). Бунъа коре, динимиздже озюри олмагъан эр бир мусульманнынъ Рамазан айында ораза тутмасы – онынъ боюн борджудыр. Ислямнынъ беш темелинден бири олгъан ораза – савабы буюк, мусульманнынъ маневий осьмесинде иссеси чокъ олгъан бир ибадеттир. Бунъа эсасен, ораза айы Рамазангъа азырлыкъ олгъан Реджеб ве Шабан айларында да чокъ ораза тутмагъа гъайрет этмели. Реджеб айы – харам айлардан биридир, Пейгъамберимиз (с.а.с.) исе, харам айларда учер кунь ораза тутып, учер кунь тутмамакъны тевсие эткен эди (Эбу Давуд, «Савм», 54). Аллахнынъ Эльчиси (с.а.с.) Шабан айында чокъ ораза тута эди. Хазрет-и Айше анамыз (р.а.) бойле ривает эте: «Ресулюллах (с.а.с.) базы айларда чокъ ораза тута эди. Атта, биз оны бу айда ич ифтар этмегенини айта эдик. Базы айларда да чокъ ифтар эте эди. Атта, биз оны бу айда ич ораза тутмагъаныны айта эдик. Ресулюллах (с.а.с.) Рамазандан башкъа бир айнынъ оразасыны тамамлагъаныны корьмедим. Шабандаки къадар чокъ ораза тукъаны бир айны да корьмедим» (Бухарий, «Савм», 51). Энес бин Маликтен (р.а.) ривает этильгенине коре, Пейгъамберимизден бойле суаль сорагъанлар: «Рамазандан гъайры энъ фазилетли ораза айы къайсы айдыр?» Пейгъамберимиз (с.а.с.) бойле джевап берди: «Рамазанны тазим ичюн (Рамазан урьметине) Шабанда тутулгъан оразадыр» (Тирмизий, «Зекят», 28). Пейгъамберимизнинъ суннетине уйып, Реджеб ве Шабан айларында, эр базар эртеси ве джума акъшамы куньлери ораза тутула билир. Аллах Ресули (с.а.с.): «Амеллер Аллах Таалягъа базар эртеси ве джума акъшамы куньлеринде арз этиле. Мен де амелимнинъ оразалы олгъанымда арз этильмесини истейим», – буюргъан эди. Оразанен берабер Къуран-ы Керим окъумакъ, суннет ве нафиле намазлар къылмакъ, садакъа бермек, илим огренмек, ал-вазиетимизни тюшюнип, даа гузельге ынтылмакъ, къоранта азаларына, сой-сопкъа, эш-досткъа ве эр бир инсангъа эйилик япмакъ киби ибадетлер де чокълаштырылмалы. Учь айлар ичинде олгъан мубарек геджелерни – Реджеб айынынъ ильк джума геджеси – Регъаиб къандилини, шу айнынъ сонъундаки Мирадж геджесини, Шабан айынынъ ортасында ерлешкен Бераат геджесини, ве Рамазаннынъ сонъунда ерлешип, бинъ айдан даа хайырлы олгъан Къадир геджесини энъ семерели шекильде кечирейик, эбедий юртумыз ичюн азырлыкъ япайыкъ, озюмиз ве этрафымыздаки инсанлар ичюн дуа этейик. Учь айлар киргенинен Пейгъамберимизнинъ шу дуасыны айтмагъа унутмайыкъ: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ «Аллахумме барик лена фи Раджебе ве Шабан ве беллигъна Рамазан». Юдже Раббимиз Реджеп ве Шабан айларыны бизлер ичюн мубарек ве берекетли этсин, джумлемизни де Рамазан-ы Шерифке къавуштырсын!   Эмира-Асан Умеров

Пост в три священных месяца

Опубликовано:

Для всех мусульман являются священными месяцы Реджеб, Шабан и Рамазан. На это указывал Пророк Мухаммед (с.а.с.), совершая следующее дуа с наступлением месяца Реджеб: «О, мой Аллах! Сделай месяцы Реджеб и Шабан благословенными для уммы и пусть они приведут нас к Рамазану» (Ахмед бин Ханбель, «Муснед», I, 259). Также известен хадис: «Реджеб – месяц Аллаха, Шабан – мой месяц, а Рамазан – месяц всей мусульманской уммы» (Аджлуний, «Кешфу’ль-хафа», I, 423). Известно, что держать пост в Рамазан – это обязательное деяние. Об этом сказано в Коране: «В месяц Рамазан был ниспослан Коран – верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и различение (между истиной и ложью). Тот из вас, кого застанет этот месяц, – пусть проводит его, постясь. А если кто будет болен или в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения, желает, чтобы вы завершили число дней, (определенных для поста,) и чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что Он направил вас на истинный путь. Быть может, вы возблагодарите Его»» (Сура «Бакъара», 2/185). Пророк Мухаммад (с.а.с.) держал дополнительный пост (нафиле) по многу дней во время месяцев Реджеб и Шабан, однако во время Рамазана он ни дня не пропускал это богослужение, которое является фарзом именно в Рамазан. Об этом известно из различных хадисов (Бухари, «Савм», 52-53; Муслим, «Сыям», 173-179). Поэтому нигде не сказано о том, что в месяцы Реджеб и Шабан нужно непрерывно держать пост. Это богослужение является добровольным для каждого мусульманина. Человек может совершать его так долго, сколько сам пожелает, или насколько позволяет состояние здоровья. Что касается поста в понедельник и четверг, то Эбу Катада (р.а.) однажды спросил Пророка (с.а.с.), почему он часто постится по понедельникам. Тот ответил: «В этот день недели я появился на свет и в этот же день ко мне снизошло первое Откровение от Аллаха» (Муслим, «Сыям», 197, 198). Эбу Хурайра (р.а.) слышал, как Расулюллах (с.а.с.) говорил: «В понедельник и четверг желательно совершать деяния ради Аллаха. Я предпочитаю держать пост ради Всевышнего» (Тирмизи, «Савм», 44). Также известен хадис, переданный Эбу Зерром (р.а.). Посланник Всевышнего (с.а.с.) сказал: «В течение месяца постарайся держать пост хотя бы три дня, и пусть это будут 13-й, 14-й и 15-й дни месяца» (Тирмизи, «Савм», 54). Эрвин Джеппаров

Ночь Бераат

Опубликовано:

Ночь Бераат, которую также называют ночью середины месяца Шабан, приходит на 14 ночь этого месяца. В это время мумины словно переживают возрождение. Это ночь принятия решений и различения, так как сегодня определяется и записывается всё, что связано с рождениями и смертями, уделом и деяниями, которые возносятся к Аллаху для решения. Пророк Мухаммед (салляллаху алейхи ве селлем) говорил: «Совершайте намаз в ночь, когда наступает середина месяца Шабан, а днем поститесь. Ведь Всевышний Аллах с заходом солнца низводит свет Своей Милости на землю и до восхода удостаивает рабов Своим обращением к ним: «Нет ли того, кто просит у Меня прощения? Я прощу его. Нет ли того, кто просит у Меня пропитания? Я наделю его пропитанием. Нет ли того, кто пребывает в страданиях? Я облегчу его страдания. Нет ли такого, нет ли другого?..» (Ибн Мадже, «Икамету’с-салят», 191); «В эту ночь Всевышний Аллах проявляет особое снисхождение всем Своим рабам и держит двери милости Своей широко открытыми до самого наступления рассвета» (Ибн Мадже, «Зухд», 15). Посланник Аллаха (с.а.с.) отмечал, что ночь Бераат, проведённая в молитвах, и день поста заключают в себе особое благословение. Кроме совершения намазов, мусульмане должны посвятить это время чтению Корана, зикру, произнесению саляватов, духовным беседам. В последующие ночи и дни нужно также старательно совершать поклонения, ведь они помогают ощутить приближение священного месяца Рамазан. Искренние мумины в это время приумножают благие дела и совершают намазы в состоянии духовного восторга, в ощущении гармонии между душой и телом. Ведь намаз – это встреча раба с Аллахом. Однажды к Пророку (с.а.с.) пришёл человек и попросил научить его чему-нибудь полезному. Тот посоветовал: «Совершай каждый намаз так, словно он последний в твоей жизни. Не говори ничего такого, за что потом придётся извиняться. И никогда не возлагай надежд на то, что в руках других людей» (Ибн Мадже, «Икамету’с-салят», 191). Каждый верующий должен стремиться не потерять ни одного блага от совершаемого им богослужения. Ведь Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Один раб совершает намаз, но ему достаётся награда лишь за половину, одну треть, одну четверть, одну пятую, одну шестую, одну седьмую, одну восьмую, одну девятую или же одну десятую часть его» (Эбу Давуд, «Салят», 123-124). Месяц Рамазан настолько ценен, что будет осенять нас милостью и благословением вплоть до Судного Дня. Это время и есть воспитание жизнью и действиями. В аяте сказано: «Тот из вас, кого застанет месяц Рамазан, в котором был ниспослан Коран – истинное руководство для людей, разъяснение прямого пути и различение (между истиной и ложью), – пусть проводит его, постясь. А если кто будет болен или в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения, а не затруднения, желает, чтобы вы завершили число дней, (определённых для поста), и чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что Он направил вас на истинный путь. Быть может, вы возблагодарите Его» (Сура «Бакара», 2/185). Священный Коран – это руководство для всего человечества, полное назиданий и мудрости. Аллах повелевает мусульманам держать пост, совершать намаз, читать Коран и заниматься духовным совершенствованием. Недостаточно лишь внимать аятам и представлять себе услышанные истины, нужно с душевным трепетом и восторгом повиноваться их указаниям. Ведь мумин, погружаясь в духовность Корана, вступает в борьбу с нефсом. О, Всевышний! Помоги нам провести благословенный месяц Рамазан в глубоких переживаниях и прожить жизнь, достойную Рая! Пусть вера и Коран поддержат нас на этом пути, пусть пост станет милостью, сахуры – благословением, а ифтары – моментами приближения к Тебе. Аминь! Эскендер Меметов

Низаму’ль-мульк

Опубликовано:

Низаму’ль-мульк унванынен белли олгъан иранлы языджы, девлет адамы Эбу Али Хасан Тус шеэринде дюньягъа кельди. Яшагъан девирнинъ алимлеринден бильги алгъандан сонъ, янъы къурулгъан Сельджукълы Девлетининъ хызметине кирип, Алп Арслан ве Меликшах киби укюмдарларнынъ баш везирлигини япты. Бунен берабер, вазифеси боюнджа, джами, кервансарай ве мектеп киби чокъ эсер яптырды. Везирлик вазифесини беджергенде, о, укюмдарларгъа ёл косьтермек ичюн пек чокъ тильге терджиме этильген мешур «Сиясетнаме» эсерини язды. Адалети, идареджилик истидаты, джумертлиги, бильгилилиги ве гузель ахлякъынен танылгъан, халкънынъ укъукъына риает эткен эмиетли бир девлет адамыдыр. Девлет къапысынынъ шикаетчилерге даима ачыкъ олмасыны истей эди. Икътисадият саасыны гъает инкишаф эттирген ве халкънынъ яшайышыны гузеллештирген. Низаму’ль-мульк яшагъан девиринде яйылмагъа ве къуветленмеге башлагъан бозукъ фыркъаларгъа къаршы Эхл-и Суннет бильгилерининъ тертипли шекильде огренильмесини теминледи. Бунынъ ичюн Багъдад, Балх, Нишапур, Герат, Исфахан, Басра ве Мосул киби буюк шеэрлерде онынъ адынен анъылгъан Низамие медреселирини къурдырды. 10-нджы асырда Эхл-и Суннетке къаршы чешит джерьянлар яйылмагъа башламасы себебинен Ислям дюньясында ортагъа чыкъкъан къарышыкълыкъларнынъ ёкъ этильмесинде Низамие медреселерининъ пек буюк хызмети кечти. Бу медреселернинъ энъ мешурларындан бири – Багъдад Низамие медресесинде асырнынъ буюк алимлеринден бири Эбу Исхакъ Ширази дерс берген. Йыллар девамында япкъан бутюн бу фаалиетлери козь огюне алынаракъ, онъа «Низаму’ль-мульк» – яни «Мулькнинъ низамы», –мемлекетнинъ, девлетнинъ низамыны къурып, аякъта туткъан кимсе манасында унван берильди. Бу ад онъа Аббасий халифеси Къаим Биэмриллях тарафындан такъдим этильди. Низаму’ль-мулькнинъ мезары бугуньки Ираннынъ Исфахан шеэринде, четтеки маалелернинъ биринде ерлешкен тюрбеде булуна. Бир риваетке коре, фукъаре ве кимсесиз бир къадын везир Низаму’ль-мульктен, бир ихтияджыны къаршыламасы ичюн, ярдым истеген. Низаму’ль-мульк де онен лаф этмеге башлагъан. Буны корьген хызметчи къоруйыджылардан бири оны янындан узакълаштырмагъа истеди. Везир, хызметчининъ бу арекетини чиркин корип, бойле айткъан: «Мен санъа бойле кимселерге ярдым эт, деп, вазифе бердим». Бундан сонъ, оны бу иштен бошатгъан. Низаму’ль-мульк илим ве медениетни даима инкишаф эттирмеге тырышкъан ве эр бир ерде буларны яймагъа арекет эткен бир адам олгъаны ичюн инсанлар тарафындан пек сайгъы корьген бири эди. Аллах ондан разы олсун.   Алиме Абдулмеинова