Эрва бинт Курейз (радыяллаху анха) | ЦРО ДУМК

Вторник

25

июня

19
Зуль-хидждже
1445 | 2024
Утр.2:50
Вос.4:48
Обед.12:51
Пол.16:55
Веч.20:44
Ноч.22:41
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Эрва бинт Курейз (радыяллаху анха)

Опубликовано:

Пейгъамберимизнинъ аласынынъ къызы, Хазрет-и Османнынъ анасы олгъан Эрва бинт Курейз Меккеде догъды. Бабасынынъ ады Курейз бин Ребия, анасы исе, – Пейгъамберимизнинъ аласы, Бейза бинт Абдульмутталиб.
Хазрет-и Эрва Ислям дини акъкъында эшиткенде, оны аман къабул эткен эди. О, Хазрет-и Эбу Бекир ве Аммар бин Ясирнинъ анасы Сумеенен (Аллах эписинден разы олсун) бир вакъытта мусульман олгъанлар.
Эрванынъ биринджи акъайындан Хазрет-и Осман ве Эмине догъдылар. Экинджи акъайындан даа 5 баласы олгъан. Эрва (р.а.) диний меселелерде джиддий олгъан ве йымшакълыкъ бермеген, кучьлю табиатлы бир ханым олгъан. Балаларыны ляйыкъ инсанлар оларакъ етиштирмек ичюн пек гъайрет эткен. Аман-аман бутюн эвлятлары мусульман олгъанлар, Ислямнен шерефленгенлер. О, пек чокъ мусульман киби, Ислямнынъ ильк йылларында эскенджелерге огърагъан. Сонъра исе, Хабешистангъа хиджрет эткен.
Эрва (р.а.) сёзюне садыкъ бир ханым эди. Ислям огъруна, керек олса, малыны, джаныны биле феда этмеге азыр эди. Эвини, баркъыны ташлап, Мединеге кочькен. Не ичюн? Динини яшамасына кимсе кедер этмемеси ичюн. Къоркъмайып ве сакъынмайып, ораза тутмакъ, намазыны къылмакъ ичюн. Бу фаний дюньяда о бир дюньяны гъайып этмемек ичюн. Буны эр кес япалмаз.
Эрва бинт Курейз бизим ичюн башкъа тарафтан да эмиетлидир. О, эвлятларынынъ тербиесине айыргъан дикъкъатынен беллидир. Тек беден тарафыны дегиль де, эм рух ихтияджларыны да ерине кетирмеге даима гъайрет эте эди. Кунюмизде аналар балаларны инглиз тили, оюн, робототехника киби чешит тюрлю курсларгъа яздырып, вакъыт тапып, алып баралар. Бу пек яхшы ве кереклидир, амма баланынъ рухий сагълыгъыны да унутмамакъ керек. Динимизни, тилимизни ве адетлеримизни огретмесек, бизим эвлятларымызнынъ мусульман олмагъан балалардан фаркъы не оладжакъ?
Эрванынъ огълу Осман (р.а.) келеджекте учюнджи Ислям халифеси олгъаны онынъ берген тербиесине де ишарет олса керек. Эрва (р.а.) Пейгъамберимизнинъ эки къызы Умму Кульсум ве Рукъиеге де къайнана олгъан. Оларны козю киби бакъып севе эди.
Къараманымыз Эрва (р.а.) узун омюр яшап, огълу халифе олгъанда, 91 яшында бу дюньяны терк эткен. Мединеде, Бакъий мезарлыгъында комюльген. Огълу Осман (р.а.) мезарындан узун вакъыт айрылмады, козьяшлары ичинде анасы ичюн Аллахкъа дуа эткен. Раббим джумлемизге хайырлы эвлятлар насип этсин!
Аллах оларнынъ джумлесинден разы олсун!

Эмине Асанова