Эсма бинт Езид (радыяллаху анха) | ЦРО ДУМК

Вторник

25

июня

19
Зуль-хидждже
1445 | 2024
Утр.2:50
Вос.4:48
Обед.12:51
Пол.16:55
Веч.20:44
Ноч.22:41
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Эсма бинт Езид (радыяллаху анха)

Опубликовано:

Ханымларнынъ хатиби…
Джесюр ве кучьлю табиатлы бир ханым…
Пейгъамберимизге ильк беят эткен къадынлардан…
Куньлерден бир кунь Эсманынъ эки догъмуш агъасы Муаз бин Джебель мусульман олды. Эсма буны эшиткен сонъ, ондан Ислям акъкъында сорады. Муаз (р.а.) онъа Къурандан аетлер окъуды. Ислямнынъ тек Аллахкъа инанмакъ олгъаныны, гунах ишлемемеге огреткенини анълатты. Бундан сонъра, Эсма барып, Пейгъамберимизнинъ янында мусульман олды. Пейгъамберимизге беят этмеге истеди ве элини узатты, амма Пейгъамберимиз (с.а.с.): «Мен къадынларнынъ элине тиймем!», – деди ве беятыны сёзнен, эль сыкъышмадан алды (Тирмизий).
Эсма (р.а.) сыкъ-сыкъ Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) янына барып, сухбетини динълей эди. Бир кере эт ве отьмек пиширип, Пейгъамберимизге кетирди. Пейгъамберимиз (с.а.с.) намазыны битирип, джамиде отура эди. Эсма (р.а.) келип, онъа кетирген ашларыны икрам этти. Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) янында 40 киши бар эди. Эписи тойып ашадылар, этнен отьмек исе, ич тийильмегени киби тура эди. Буны корьген Эсма (р.а.) шашып къалды ве: «Джаным элинде олгъан Аллахкъа ант олсун ки, бу пейгъамберимизнинъ берекетинден башкъа бир шей дегиль!»
Бир кунь, Пейгъамберимиз (с.а.с.) оларнынъ эвинде бир сув тулубындан ичти. Эсма шу тулупны эвинде сакълады, ве бир кимсе хаста олса, шифа ниетинен онъа о сувдан ичире эди.
Башкъа бир вакъыт, Пейгъамберимиз (с.а.с.) джамиде сухбет эткени вакъыт, янына Эсма (р.а.) келип, меракълы бир суаль сорады:
– Анам, бабам санъа феда олсун, эй, Аллахнынъ Пейгъамбери! Санъа къадынлар адындан кельдим. Юдже Аллах сени эм эркек, эм къадынларгъа ёллагъан. Биз санъа инандыкъ, санъа итибар эттик. Биз, къадынлар, сиз, эр кишилернинъ эвлеринъизни бакъамыз, сизни къувандырамыз ве балаларынъызны тербие этемиз. Сиз эм джемаатнен намаз къыласынъыз, эм дженазеге, эм де, истеген вакъытынъызда, аджылыкъкъа барасынъыз. Ве, эльбетте, динни къорчаламакъ ичюн дженкке кетесинъиз. Я биз? Савап тарафындан сизге насыл етейик?!
Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с.) юзюни эркек сахабелерге чевирип:
– Дини акъкъында бу апайнынъ сорагъанындан даа гузель суаль эшиттинъизми?
– Ёкъ, эй, Аллахнынъ пейгъамбери! – дедилер сахабелер.
Пейгъамберимиз (с.а.с.) Эсмагъа бакъып:
– Эсма! Бар, дигер къадынларгъа хабер эт! Сизинъ акъайларынызгъа яхшы муамеле этменъиз, оларны разы этменъиз, шу айткъанларынъа тенъдир! – деди.
Эсма (р.а.):
– Ля иляхе илляллах! Аллах Буюктир! – деп, къуванып, джамиден чыкъты.
Апайларнынъ акъайларыны динълеп, элял черчивеси ичинде итаат этмелери не буюк бир савап! Ве козюмизге не къадар къыйын корюнген бир иш…
Бу джесюр къадын, эм Пейгъамберимизнинъ вакъытында, эм ондан сонъра дженклерде булунды. Хазрет-и Умер (р.а.) девиринде Ермук деген бир ерде румларнен дженк олып кечти. Анда Эсма (р.а.) да иштирак этти. Румлар сонъу корюнмеген ордунен кельдилер. Мусульманлар оларнынъ дагълар киби чокъ олгъаныны корип шаштылар.
– Румлар не къадар чокъ! Биз не къадар азмыз! – дедилер.
Буны эшиткен Халид бин Велид (р.а.) итираз этти:
– Ёкъ! Румлар не къадар аз, мусульманлар не къадар да чокътыр! – деп айтынъыз. Аскер гъалебенен билинир, сайынен дегиль!
Къадынлар да арттаки сафларда турып, эгер акъайлар къачаджакъ олса, оларны къайтара эдилер. О куню Эсма (р.а.) озь элинен 9 румлыны енъди.
Аллах ондан разы олсун!