Эсма бинт Езид (радыяллаху анха) | ЦРО ДУМК

Суббота

24

февраля

14
Шабан
1445 | 2024
Утр.6:04
Вос.7:21
Обед.13:02
Пол.15:53
Веч.18:33
Ноч.19:49
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Эсма бинт Езид (радыяллаху анха)

Опубликовано:

Ханымларнынъ хатиби…
Джесюр ве кучьлю табиатлы бир ханым…
Пейгъамберимизге ильк беят эткен къадынлардан…
Куньлерден бир кунь Эсманынъ эки догъмуш агъасы Муаз бин Джебель мусульман олгъан. Эсма буны эшиткен сонъ, ондан Ислям акъкъында сорагъан. Муаз (р.а.) онъа Къурандан аетлер окъугъан. Ислямнынъ тек Аллаха инанмагъа, гунах ишлемемеге огреткенини анълаткъан. Бундан сонъ, Эсма барып, Пейгъамберимизнинъ (с.а.с) янында мусульман олгъан. Пейгъамберимизге беят этмеге истеген ве элини узаткъан, амма Пейгъамберимиз (с.а.с.):
– Мен къадынларнынъ элине тиймейим! – деген, ве беятыны сёзнен алгъан.
Эсма (р.а.) сыкъ-сыкъ Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) янына барып, онынъ сухбетини динълей эди. Бир кере эт ве отьмек пиширип, Пейгъамберимизге кетирген. Пейгъамберимиз (с.а.с.) намазыны битирген, джамиде отура эди. Эсма (р.а.) келип, онъа булардан икрам эткен. Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) янында 40 киши бар эди. Эписи тойып ашадылар, этнен отьмек исе, ич тийильмеген киби тура эди. Буны корьген Эсма (р.а.) шашып къалды ве:
– Джаным элинде олгъан Аллахкъа ант олсун ки, бу Пейгъамберимизнинъ берекетинден башкъа бир шей дегиль! – деген.
Бир кунь Пейгъамберимиз (с.а.с.) оларнынъ эвинде бир сув тулубындан ичкен. Эсма бу тулупны эвинде сакълады, ве бир кимсе хаста олса, шифа ниетинен онъа о сувдан ичире эди.
Пейгъамберимиз (с.а.с.) джамиде сухбет эткени вакъыт, янына Эсма (р.а.) келип, меракълы бир суаль сорагъан:
– Анам, бабам санъа феда олсун, эй, Аллахнынъ Пейгъамбери! Санъа къадынлар адындан кельдим. Юдже Аллах сени эм эркеклерге, эм къадынларгъа ёллагъан. Биз санъа инандыкъ, санъа итибар эттик. Биз, къадынлар, сизинъ эвлеринъизни бакъамыз, сизни къувандырамыз ве балаларны тербие этемиз. Сиз, эркеклер, эм джемаатнен намаз къыласынъыз, эм дженазеге барасынъыз, эм де, истегенинъиз вакъыт, хаджылыкъкъа барасынъыз. Ве, эльбетте, динни къорчаламакъ ичюн дженкке кетесинъиз. Я биз? Савап тарафтан сизге насыл етейик?!
Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с.) бетини эркек сахабелерге чевирип:
– Дини акъта бу къадыннынъ сорагъанындан даа гузель суаль эшиттинъизми?
Сахабелер:
– Ёкъ, эй, Аллахнынъ Пейгъамбери! Онынъ бу къадар диндар олгъаныны тюшюнмей эдик., – дегенлер.
Пейгъамберимиз (с.а.с.) Эсмагъа бакъып:
– Эсма! Бар, дигер къадынларгъа хабер эт! Сизинъ ходжаларынъызгъа яхшы муамеле этменъиз, оларны разы этменъиз, бу айткъанларынъа тенъдир! – деген.
Эсма (р.а.):
– Ля иляхе илля ллах! Аллах Буюктир! – деп, къуванып, джамиден чыкъкъан. Апайларнынъ акъайларыны динълеп, элял черчевеси ичинде итаат этмелери не буюк бир савап! Ве, козюмизге не къадар къыйын корюнген бир иш…
Бу джесюр къадын, эм Пейгъамберимизнинъ вакъытында, эм ондан сонъра дженклерде иштирак этти. Хазрет-и Умер (р.а.) девиринде Ермук деген бир ерде румларнен дженк олып кечкен. Бу дженкте Хазрет-и Эсма (р.а.) да иштирак эткен. Румлар сонъу корюнмеген ордунен кельгенлер. Мусульманлар оларнынъ дагълар киби чокъ олгъаныны корип, шаштылар.
– Румлар не къадар чокъ! Биз не къадар азмыз! – дегенлер.
Буны эшиткен Халид бин Велид (р.а.) итираз этти:
– Ёкъ! Румлар не къадар аз, мусульманлар не къадар да чокътыр! – деп айт. Аскер гъалебенен билине, сайынен дегиль!
Къадынлар да арттаки сафларда турып, эгер акъайлар къачаджакъ олса, оларны къайтара эдилер. О куню Эсма (р.а.) озь элинен 9 румлыны енъди.
Аллах ондан разы олсун!

Эмине Асанова