Къадир геджеси | ЦРО ДУМК

Вторник

23

апреля

14
Шевваль
1445 | 2024
Утр.4:06
Вос.5:34
Обед.12:46
Пол.16:33
Веч.19:49
Ноч.21:16
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Къадир геджеси

Опубликовано:

Инсанлар, умумен, эр вакъыт муджизе къыдыралар, аятындаки меселелер тылсымлы бир шекильде чезильмесини истейлер. Атта, базыда, адий шейлерге муджизевийлик къошалар ве адиселерни дюльберлештирелер. Амма, энъ чокъ истенильген бир шей бу – ихтишам, байлыкъ, сервет, боллукъ къазанмакъ, даа догърусы, къазанмакъ дегиль де, тылсымлы бир шекильде эльде этмек! Бу истеклернинъ артындан инсанлар чапа, лякин Раббимиз берген чарелерни ве ниметлерни корьмейлер. Дюнья ичинде олгъан муджизелерни ич сайып битиремезлер, дюнья ичинде дегиль де, озь беденимизде олып кечкен джерьянларны эсаплап оламазлар. Факъат, Юдже Раббимиз бизлерни о къадар севе ки, даа бермеге девам эте. Инсан дюнья ичиндекилерни эльде этмек истей – Джумерт Раббимиз бутюн дюньядан даа хайырлысына сёз бере. Пейгъамберимиз (с.а.с.) буны хадисинде бильдирди: «Саба намазындан эки рекяты (суннети) бутюн дюньядан ве ичиндекилерден даа хайырлыдыр!» (Муслим).
Амма, Аллах ойле вакъытларны берген ки, олар саба намазынынъ вакъытындан даа да къыйметлидир. Инсан аятынынъ узун олмасыны истей де, Раббимиз ойле вакъытны берген, бир гедже бинъ айнынъ ерини алыр: «Къадир геджеси бинъ айдан даа хайырлыдыр» («Къадир» суреси, 97/3 ает). Инсан сакинликни, джанынынъ раат олмасыны истей, селяметликни къыдыра – эгер инсан Рабби ондан разы оладжагъы ёлнен кетсе, бу сакинликни тапар, Раббини зикир этсе, юреги теселли тапар: «Олар, иман эткен ве къальплери Аллахны зикир этмекнен теселли тапкъанлардыр. Яхшы билинъиз ки, гонъюллер Аллахны анъмакънен хузур тапар» («Рад» суреси, 13/28 ает). Эгер де бу арекетлер Къадыр геджесинде япылса, селяметликке иришилир: «О гедже, танъ ерни агъарткъангъа къадар сюрген бир селяметтир» («Къадир» суреси, 97/5 ает).
Инсан бир озю къалмасындан къоркъа. Биринджиден, Аллах эр даим бизнен берабердир: «Кедерленме, шубесиз, Аллах бизнен берабердир» («Тевбе» суреси, 9/40 ает). Экинджиден, мелеклер даима янымызда, амма, Къадир геджесинде олар этрафымызда толып-ташалар: «Мелеклер ве Рух онда (шу гедже) Рабблерининъ изининен эр иш ичюн энелер» («Къадир» суреси, 97/4 ает). Пейгъамберимиз (с.а.с.) Къадир геджесиндеки мелеклернинъ сайысы акъкъында бойле деген: «Ве, шубесиз, бу гедже мелеклернинъ сайысы ер юзюндеки ташларнынъ сайысындан даа чокътыр» (Ахмед).
Яни, анълаймыз ки, аят девамында бизлер хаялий шейлерни къыдырып юремиз, кунюмизнинъ фильмлери ве китаплары буна даа чокъ тесир эте, лякин Раббимиз берген аджайып муджизелерни корьмеймиз. Аллах бизлерге ойле бир тылсымлы дюньяны берген ве бундан бинъ къатыны къазанмакъ ичюн фырсатларны багъышлагъан ки! Тек башымызны котерип, козюмизни ачып, этрафымызгъа бир назар ташламакъ керекмиз. Афсус ки, чокъумызнынъ огюнде перде бар, онынъ артындакилерни корьмеймиз. Атта, иман этмегенлерни четте къалдырайыкъ, иман эткенлерни козьден кечирейик. Ине къулагъындан деве кечмесине къачымыз ишаныр? Ёкъ, сёзнен дегиль, керчекте, юрегимизнинъ энъ терен кошелеринде, ич шубе къошмадан. Деве ине къулагъындан кечирильмеси ибретли бир мисаль, амма дюнья юзюнде, козь огюмизде олгъан шейлерден не къадары Аллахнынъ юджелигини ачыкъ-айдын косьтере. Не къадар тылсымлы шейлерге ве вакъиаларгъа дикъкъат айырмаймыз. Олардан бири – Къадир геджеси!
Битмез-тюкенмез, сонъсуз берекет дерьясы Рамазан айынынъ бир геджесини къаплап алгъан, бизим ишимиз тек эллеримизни ачып, онынъ сувларындан тойып ичмек. Лякин, о сувларгъа наиль олмакъ ичюн, башта о дерьяны тапмакъ керек.
Къадир геджеси Рамазан айынынъ къайсы бир геджеси олгъаны акъкъында пек чокъ хадислер бар. Чокъ топлумлар, алимлер ве девлетлер тарафындан къабул этильген тарих – бу Рамазаннынъ 27 геджесидир. Бу гедже дюнья юзюнде чокътан-чокъ гузель тедбирлер алып барыла, ибадетлер чокълаштырыла. Ве бутюн бу мерасимлернинъ 27 геджеси кечирильмесине, шу гедже Къадир геджеси олгъанына умют этильмесине бир сыра делиллер бар, олардан бириси де: «Къадыр геджеси – бу 27 куннинъ геджесидир» (Хадис Муавиеден, Эбу Давуднынъ джыйынтыкъларында, меселя: Суютий Дж., «Эль-джамиу’с-сагъыр», с. 472, хадис № 7723). Бизим джемиетимиз де тедбирлерни бу гедже кечире, 27 гедже Къадир геджеси олгъанына эпимиз берабердже умют этемиз. Раббимиз онъа наиль олмагъа эпимизге насип эйлесин!
Лякин, Аллах берген 365 кунь ве геджеден тек бир геджени ибадетке багъышламакъ пек аз дегильми, сайгъылы аркъадашларым? Ибадет ве тедбирлернинъ бутюн джемаатнен берабер эр кунь кечирильмеси къыйын меселе, амма озюмиз Рамазан айынынъ даа чокъ геджелерини джанландырмамыз мумкюн! Пейгъамберимиз (с.а.в.) хадис-и шерифинде бойле айткъан: «Къадир геджесини (дуа япып, намаз къылып, хайырлы ишлернен толдырып) Рамазан айынынъ сонъ 10 кунюнде къыдырынъыз» (Бухарий). Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) суннетине уйып, Рамазаннынъ сонъ он кунюни итикаф ичинде кечирсек ве бу он геджени ибадетке айырсакъ, бизлер ичюн даа хайырлы олур.
Эгер бу гедже Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) тевсиелерини ерине кетирсек, Раббимиз бутюн башкъа берген ниметлеринен берабер эвельки гунахларымызны да багъышлар: «Ким Аллахнынъ мукяфатына ишанып ве умют этип, Къадир геджесини ибадет ичинде кечирсе, бутюн эвельки гунахлары багъышланыр» (Бухарий, Муслим). Ибадетлеримиз, зикирлеримиз, дуаларымыз арасына Айше анамыздан (р.а.) ривает этильген дуаны да къошсакъ пек гузель олур. О, бойле сорагъан эди: «Эй, Аллахнынъ Ресули, эгер мен Къадир геджесине раст кельсем, не айтмакъ керегим?» Пейгъамберимиз (с.а.с.) бойле джевап берди:
قُولِي: اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
«Айт: «Аллахым! Шубесиз, Сен – афу этиджисинъ, афу этмекни севесинъ, мени афу эт» (Тирмизий).
Раббимиз эпимизге Къадир геджесининъ берекетлерине наиль олмагъа насип эйлесин, гунахларымызны багъышласын ве дженнетнинъ энъ юксек дереджелеринде эпимизни берабердже ерлештирсин!

Таир Ибрагимов