Кемал Гъафаров: «Аллах эр меселенинъ чезилюв ёлуны бере» | ЦРО ДУМК

Вторник

25

июня

19
Зуль-хидждже
1445 | 2024
Утр.2:50
Вос.4:48
Обед.12:51
Пол.16:55
Веч.20:44
Ноч.22:41
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Кемал Гъафаров: «Аллах эр меселенинъ чезилюв ёлуны бере»

Опубликовано:

Джурчи районынынъ баш имамы Кемал Гъафаров 1972 сенеси, мектепте яхшы окъугъаны ичюн, Къырымда ерлешкен Артек пионерлер лагерине ёлланылды. Ватаннынъ гузеллигини озь козюнен корьген сонъ, Ватангъа къайтмакъ макъсадынен яшады. Ве 1987 сенеси Къырымгъа къайткъан сонъ, Джурчи районында ерлешти ве артыкъ 18 йыл девамында Джурчи районынынъ имамы вазифесини эда эте.

Кемал оджа! Джурчи районы акъкъында тариф этинъиз. Не къадар кой, къасаба бу районгъа кире?
Джурчи районы Къырымнынъ чёль тарафында ерлеше, мында Джурчи къасабасынен 41 кой ерлеше. Койлер 17 кой шурасында топлангъан. Сюргюнликтен эвель мында чокъ халкълар яшагъан, къырымтатарлардан гъайры, руслар, украинлер, немселер, чуфутлар, эстонлар, чехлер, эрменилер ве дигерлери де бар эди. Къасабада, сюргюнликтен эвель яшагъан адамларнынъ сёзлерине коре, джами ве медресе чалышкъан эди, балабан къуюлар да бар эди, шимди де бар, амма суву ёкъ. Алькеч (шимди Алексеевка) коюнинъ четинде Къыркъ Чолпан азизи ерлешкен. 2004 сенеси оларгъа багъышланып баш таш къоюлды.

Шимди не къадар джами ве ибадетханенъиз бар? Янъы къурулгъан джамилернинъ къурулыш тарихы акъкъында тариф этинъиз.
Бугуньки куньде районымызда учь джами ве он ибадетханемиз бар. 1999 сенеси Джурчи (Первомайское) къасабасы ве Тогъайлы (Кормовое) коюнде джамилернинъ къурулышы башланды. Бу макъсадлар ичюн араплар тарафындан пара берильди ве кой джемааты озь кучюнен бу джамилерни котерди. Коюмизнинъ эр бир сакини бу ишке буюк арзу-истекнен къол тутты ве джамилер тез вакъытта азыр олды. Учюнджи джамимиз, Сарыбаш коюнде ерлеше, бу джамининъ къурулышына тюрк къардашларымыз дестек косьтерди.

Келеджекте джами я да ибадетханелер къурмагъа ниетинъиз бармы?
Эльбетте, келеджекте эр бир коюмизде джамимиз олмасыны истеймиз. Шу себептен, джами къурулмасы ичюн топракъ алына. Мисаль, Айбар (Войково) коюнде топракъ алынды, джамининъ лейхасыны япып, къурулышкъа азырлыкъ коремиз. Районымызнынъ Дер Эмес (Правда), Къыят (Островское), Эски Аликеч (Алексеевка) ве Буюк Бузав (Сусанино) койлеринде исе, джамилер ёкъ, амма келеджекте къурулмасы ичюн топракъ меселесини чезмеге ёл къыдырамыз.

Джурчи районы джемаатынынъ фаалиетлери насыл? Ерли диний джемиетинъиз бармы?
Къасабамызнынъ эр бир коюнде къырымтатарлар яшай. Джурчиде ве базы койлеримизде, меселя, Токъулчакъ (Гришино) ве Черново койлеринде джемаатымыз аз дегиль, атта, Айбар коюнинъ 50 файызы къырымтатарлар. Сарыбаш кою исе, айры ерни тута, чюнки бу койнинъ 95 файызы халкъымыздыр. Шу койде миллий мектеп ве миллий балалар багъчасы чалыша. Район боюнджа секиз ресмийлештирильген дин джемиети фаалиет косьтере, башкъа койлерде де дин джемиетлернинъ тешкиль этильмеси козьде тутула.

Джамилерге кельгенлернинъ сайысы чокъмы, азмы? Оларнынъ орта яшы насыл, яшлар я да къартлар?
Бизни къувандыргъан шу ки, кельгенлернинъ чокъу – яшлар. Бойле вазиет бизге буюк ишанч ве умют бере, – келеджекте джамилеримиз бош къалмайджакъ, генчлеримиз къартларымызнынъ аркъасындан кельмекте. Даа бир къуванчлы нокъта – базы джамилерде яшлар беш вакъыт намазны къылмагъа тырышалар.

Районынъызда диний курслар, мерасимлер кечирилеми?
2010 сенесинден башлап, 2020 сенесине къадар районымызнынъ эр бир коюнде эки йыллыкъ «Темель диний бильгилер» серлевхалы дерслер ве Къуран курслары кечирильди. Джурчи, Айбар, Сарыбаш койлеринде яз татиллери девамында балалар ичюн лагерьлер чалышты. Район медениет эвининъ бинасында чокъ мерасимлер кечирильди: «Мевлид», «Ораза», «Къомшулар арасында мунасебет» ве генчлер ичюн чешит лейхалар. Бундан да гъайры, Къурбан, Ораза байрамлары кечирильди. Ковид меселеси себебинден, джамилеримизде окъув мерасимлери токътатылды, амма Къуран курслары дистанцион шекилинде девам эте.

Имамларынъыз акъкъында тариф этинъиз.
Бизим имамларымыз акъыллы, инсафлы, тербиели инсанлардыр. Беш вакъыт намаз, джума, дженазе, байрам намазлары, къуванчлы никях ве балагъа ад къоюв мерасимлери киби вазифелерини буюк месулиетнен беджерелер.

Не вакъыттан берли сиз Джурчи район имамы вазифесини беджересинъиз? Вазифелеринъиз акъкъында тариф этинъиз.
Мен 2003 сенеси Джурчи районынынъ баш имамы оларакъ сайландым ве шимдиге къадар шу, меним ичюн муим олгъан вазифелеримни беджерип келем. Эр ай Муфтияттан алгъан хабер-малюматларны кой имамларына еткиздирем. Койлерде олгъан диний мушкюллерни бирликте чезмеге тырышамыз.

Не вакъыт Къырымгъа авдет олдынъыз? Не ичюн айны Джурчиде токъталдынъыз? Кельген сонъ, биринджи йыллары насыл проблемаларнен къаршылаштынъыз?
1972 сенеси, майыс айында, мектепте яхшы окъугъаным ичюн Къырымда ерлешкен Артек пионерлер лагерине ёлланылдым. Ватанымнынъ гузеллигини озь козюмнен корьген сонъ, Ватан асретлиги ве севгиси эп артты. 1987 сенеси, декабрь айында биринджилер сырасында Къырымгъа ёл алдым. Анам-бабам, къайната-къайнанам Къырымнынъ чешит тарафларындан эдилер, яни эв алмакъ ичюн Ватанымнынъ чокъ ери меним ичюн уйгъун эди. Чокъ ерлерге бардым, къарадым, къыдырдым, амма Аллахнынъ берген къысмети – Джурчи къасабасы экен. Азыр эв-азбарымны, ишимни къалдырып кельген инсаннынъ янъы ерде, эльбетте, чокъ проблемалары ола, амма, чокъ шукюр, Аллах эр меселенинъ чезилюв ёлуны бере. Элимде институт дипломы олса биле, адий ишчи оларакъ чалышмагъа разы олдым.

Озь аиленъиз акъкъында тариф этинъиз. Бала, торунларынъызнынъ тербиесинде белли бир принциплеринъиз бармы?
Бабам, Абдувели Гъафаров Озьбекистанда тиль оджасы олып чалышты, 2008 сенеси бу дюньяны терк этти, Аллахнынъ рахметинде олсун. Анам Пембе Гаффарова, шимди 89 яшында, Аллахкъа чокъ шукюрлер олсун, бизни къувандырып яшай. Озьбекистанда эбанай олып чалышты. Меним эки огълан ве бир къыз къардашым бар. 36 йыл эвельси омюр аркъадашым Насибе ханымнен таныштыкъ ве эвлендик. Омюр аркъадашым эсап оджасы олып, 36 йыл мектепте чалышаракъ, пенсиягъа чыкъты. Бизим эки огълумыз ве бир къызымыз бар. Балаларымыз алий окъув юртларыны битирдилер, чалыштылар, эвлендилер. Шимди бизим секиз торунымыз бар. Эльбетте, балалар, торунлар тербиесинде инсафлыкъ, намуслыкъ, мустакъиллик, незакетлик, буюклерге урьмет киби ахлякъий хусусиетлер меним ичюн муимдир.

Халкъымызгъа насыл тилеклеринъиз оладжакъ?
Ватаныма ве, умумен, дюньягъа тынчлыкъ тилейим. Миллетимнинъ сайысы артсын, эр бир иште бирликте олайыкъ, бир-биримизге мерхамет, севги, урьмет косьтерейик. Джамилеримиз бош къалмасын, сыраларымыз эп чокълашсын. Ватанымызда сагъ-селямет яшап, онъа саип чыкъайыкъ!

Эвелина Аблязова