Къурбан кесильген айван насыл олмалы? | ЦРО ДУМК

Вторник

25

июня

19
Зуль-хидждже
1445 | 2024
Утр.2:50
Вос.4:48
Обед.12:51
Пол.16:55
Веч.20:44
Ноч.22:41
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Къурбан кесильген айван насыл олмалы?

Опубликовано:

Къурбан чалынгъан айванларгъа нисбетен базы талаплар бар, онынъ ичюн, къурбанлыкъ айванны сайлагъанда, инсан дикъкъатлы олмалы.
Анджакъ къой, эчки, буюк баш айванлар ве девелер къурбан кетириле биле.
Мезкюр дёрт джыныс айван къурбан оларакъ чалына биле. Дигер айванлар ве къушлар къурбан оларакъ чалынмай. Уфакъ баш айван – къой я да эчки, къочкъар я да теке союлса, олар тек бир инсаннынъ адындан чалынмакъ керек, ёкъса, къурбан сайылмаз. Девелер ве буюк баш айванлар, – сыгъырларнен бугъалар, ве оларгъа ошагъан дигер эв айванлары, меселя, сув сыгъырлары, бирден еди инсаннынъ адындан чалына биле. Бу хадислернен тасдикълана. Меселя, сахабелерден Джабир (р.а.) бойле айткъан эди: «Аллахнынъ пейгъамберинен берабер Худейбиеде еди инсандан девени ве еди адамдан буюк баш айванны къурбан чалгъан эдик» (Муслим).
Къурбанлыкъ айван къусурсыз олмакъ керек.
«Къурбан» сёзю – якъынлашмакъ демектир. Къурбан ибадетини ерине кетирип, биз Аллахкъа якъынлашмакъны мурат этемиз. Аллахкъа ибадет ичюн энъ дегерли малымызны бермеге азыр олгъанымызны бильдиремиз. Бунъа коре, къусурлы – кёр, бир козьлю, топал, тишсиз, пек арыкъ, къулакъларынынъ буюк къысмы кесильген, къуйругъы кесильген айванлар къурбан чалынмай. Пейгъамберимиз (с.а.с.) бойле деген: «Бу къусурлары олгъан айванлар къурбан чалынмаз: къылый козьлю, хаста ве пек арыкъ олгъанлар» (Тирмизий).
Бойнузсыз я да бойнузлары къырылгъан, къулакълары тешильген айванлар къурбан чалына биле. Бундан да гъайры, этлери ягълы ве леззетли олмасы ичюн джынсий органлары пичильген я да бурулгъан ве, бойледже, къачмагъан айванлар да къурбан чалынмасы мумкюн.
Эгер къурбанлыкъ айван къусурсыз олып, ёлда кельгенде, козю чыкъарылса я да аягъы къырылса, о да къурбан кетириле биле.
Къурбан кетирильген айваннынъ яшы.
Къурбан чалынгъан къой ве эчкилернинъ яшы бир йыл ве бундан зиядеси олмалы. Амма эгер къой, алты айыны толдургъан сонъ, буюк корюнсе ве бир йыллыкъ къойгъа бенъзесе, о да къурбан чалына биле. Буюк баш айванларнынъ яшы исе, эки йыл ве бундан зиядеси олмалыдыр.