Ниет ве ихляс | ЦРО ДУМК

Суббота

22

июня

16
Зуль-хидждже
1445 | 2024
Утр.2:49
Вос.4:47
Обед.12:50
Пол.16:55
Веч.20:43
Ноч.22:41
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Ниет ве ихляс

Опубликовано:

Япкъанымыз бутюн ишлер, ибадетлер ве итаатнен багълы меселелерде динимиз Ислямнынъ эмиет берген энъ муим хусусиетлеринден бири – ниет ве ихлястыр.
Ниет, бу бир себат, макъсатта айнылыкъ, юрекнинъ бир шейге къарар берип, о ишнинъ не ичюн япылгъаныны бильмектир. Ихляс исе, ал ве ве арекетлерде Аллахнынъ ризасына самимий бир шекильде ёнельмек демектир.
Пейгъамбер Эфендимиз Мухаммед Мустафа (с.а.с.): «Амеллер ниетке коредир», – деп, амеллернинъ къыймети ве эджири ниетке багълы олгъаныны бизлерге бильдире (Бухарий). Динимизде эсас олгъан ниеттир. Аллахкъа нисбетен къуллугъымызда гузель ве догъру ниет шарттыр. Чюнки бир муминнинъ ниети иш ве арекетлеринден эвель келе. Раббимиз Аллах бунынъ акъкъында Къуранда бойле буюра: «Айт: «Ичинъиздекилерни гизлесенъиз де, ашкяр этсенъиз де Аллах оны биле. Коклерде ве ерде олгъанларны да биле. Аллах эр шейге къадирдир» («Али-Имран» суреси, 3/29 ает).
Гузель ниет бизге не къазандыра? Кимерде аятымызда эр шейнинъ денъишмесини истеймиз. Кимерде де, аз вакъытта бир чокъ шейни къазанмакъ истеймиз. Озюмизге: «Чокъ ибадет, зикир ве дуа этмек истейим, лякин вакъыт ойле тез кече! Дюньевий ишлеримни етиштирейим деп, ибадетке вакъыт къалмай», – деп, шикяет этемиз.
Эльбетте, базы бир ибадетлернинъ озюнинъ вакъыты-сааты бар. Меселя, фарз намазлар, Рамазан оразасы, дженазе намазы ве иляхре, оларнынъ вакъыты беллидир. Амма, ниет ойле аджайип бир шей! Бир ниетнен бир чокъ арзуларымызгъа таба къапылар ачмагъа мумкюн. Чюнки: «Тек муим ве белли шейлер ичюн ниет япылыр», – деп, сынъырлар къоймакъ догъру дегильдир. Ниет эр алда, эр ерде ве ихляс иле олмалы. Меселя:
а — Ишке барып чалышмагъа мубахтыр (инсаннынъ ичюн япылып-япылмамасы сербест арекет). Лякин, инсан элял рызыкъ къазанмакъ ичюн чалышса, онынъ ичюн саваптыр.
б — Мектепке ве университетте окъумакъ мубахтыр. Амма, Раббининъ берген хайырлы илимини огренмек ичюн барылса, бу – саваптыр.
в – Ашамакъ-ичмек мубахтыр. Факъат, мумин Аллахкъа нисбетен къуллугъыны ерине кетирмек ичюн кучь-такъат керек деп ашаса, бу онынъ ичюн саваптыр. Чюнки бутюн бу арекетлерде самимимет бар.
Демек, аятымызнынъ эр анги саасында ишлеген арекетлеримизге бир мана, къыймет берсек, яни гузель бир ниетте булунсакъ, Аллахнынъ разылыгъыны ве савабыны къазанмакъ ичюн, озюмизге хайырлы бир фурсат къапыларыны ача билемиз.
Лякин, бир мусульман ниетлерини эр даим незарет этмек керек. Базыда бир гузель амель ярамай ниети нетиджесинде инсангъа бир шей къазандырмай. Меселя, джамиге барып, хутбе динълемек саваптыр. Лякин, инсан джамиге барып, бири акъкъында ошек этип турса, корюниште не къадар хайырлы бир ибадетке джамиге кельген деп корюнсе де, къыймети къалмай. Базан инсаннынъ ичинде ярамай ниетлер кечмеси мумкюн. Эсас олгъан, буны ис эткенимизде, Аллахкъа сыгъынып, тёвбе этмек ве Аллахтан ярдым истемек.
Эр кеснинъ юрегини ве ниети тек Аллах биле. Пейгъамберимиз бойле буюргъан: «Инсанда бир аза бар. Эгер о сагълам олса, бутюн вуджут сагълам олур, эгер о бозулса, бутюн вуджут бозулыр. Дикъкъат этинъиз! О, юректир» (Бухарий).
Бир яхшы ниет бутюн дюнья аятыны ахиретлик япар. Бир ярамай ниет бутюн ибадетлерни дюньялыкъ япар. Ниет гузель олса, гузелликлер огюмизде ачылыр.
Ниетлеримиз эр даим хайырлы олсун!

Сафие Куртдеде