Рубеййи бинт Муаввиз (радыяллаху анха) | ЦРО ДУМК

Вторник

16

июля

10
Мухаррем
1446 | 2024
Утр.3:14
Вос.5:02
Обед.12:54
Пол.16:56
Веч.20:36
Ноч.22:24
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Рубеййи бинт Муаввиз (радыяллаху анха)

Опубликовано:

Ислям давети 12 йылдыр Меккеде яйылмакъта эди. Мединедекилер де Ислямнен шерефленип, динни яхшыджа огренмеге истей эдилер. Бунъа коре Пейгъамберимиз (с.а.с.) Мединеге Мусаб бин Умейрни дин оджасы оларакъ йиберди. Мусабнынъ гузель ве икметли давети нетиджесинде буюк шахыслардан Усейд бин Худайр ве Сад бин Муаз мусульман олдылар. Бойледже, Мединеде сойдашлар арасында олгъан душманлыкъ ёкъ олмагъа башлады ве Медине халкъы хузургъа къавушты. Амма, чокъ кечмеден, Мекке мушриклери мусульманларгъа уджюм эттилер ве Бедир къуюлары янында дженк олып кечти. Бу дженкте Рубеййининъ бабасы Муаввиз (р.а.), Ислямнынъ энъ хыянет душманы Эбу Джехильни ольдюрди.
Дженктен эвель Рубеййи бинт Муаввиз Ильяс бин Букейрнен эвленди. Сабасына Пейгъамберимиз (с.а.с.) эвлерине мусафирликке кельди. Миндернинъ устюне отурып, олар ичюн хайыр дуа япты. Даа сонъра оларнынъ Мухаммед адында бир эвлядлары олды.
Бала тербиесине пек эмиет берген шу къадын сахабе бойле анълаткъан: «Пейгъамберимиз (с.а.с.) бизге Ашуре кунюнде ораза тутмамызны тевсие этти. Балаларымыз да бу савапны къазанмалары ичюн юньден оюнджакълар азырлай эдик ве, ач олгъанлары вакъыт, оразаларыны бозмасынлар деп, оларны шу оюнджакъларнен эглендире эдик» (Бухарий).
Пейгъамберимиз (с.а.с.) ара-сыра оларгъа зияретке келип тура эди. Бир кунь эвлеринде абдест алмагъа истеди. Рубеййи сув толу бир савут кетирди. Пейгъамберимиз (с.а.с.) учь кере эллерини ювды, сонъра агъызыны ве буруныны чайкъады, сонъра бетини учь кере ювды, сагъ ве сол къолларыны тирсеклернен берабер учь кере ювды. Сонъра башыны месх этти. Даа сонъра сагъ ве сол аякъларыны топукъларнен берабер учер кере ювды ве бойле деди: «Ким, меним алгъаным киби, абдест алса, сонъра да хушунен эки рекят намаз къылса, кечмиште япкъан гунахлары багъышланыр» (Бухарий).
Пейгъамберимизнинъ вефатындан сонъра пек чокъ сахабе келип, Рубеййиден абдест алув шекилини сорап язгъан эдилер.
Риваетлерге коре, Рубеййи (р.а.) бир кунь Пейгъамберимизге (с.а.с.) бир тепси хурма ве бир тепси де юзюм кетирген эди. Пейгъамберимиз (с.а.с.) исе, онъа алтын бир зийнет эдие эткен эди.
Рубеййи (р.а.) Хазрет-и Айшенен (р.а.) берабер Ухуд дженкинде иштирак эткен сахабе ханымлардан эди. Олар аскерлерге сув таркъатып, хызмет эте, ве яралыларны тедавийлей эдилер. Ондан гъайры, Рубеййи бинт Муаввиз Худейбиеде Пейгъамберимизге беят эткен ханымлардан эди.
Бир кунь Эбу Убейде бин Мухаммед ибн Аммар ибн Ясир келип, онъа бойле айткъан: «Манъа Пейгъамберимизни (с.а.с.) тариф эт!» – «Огълум! Сен оны корьсе эдинъ, кунеш догъа деп беллер эдинъ!» – деп, джевап берген Хазрет-и Рубеййи.

 

Эмине Асанова