Рубеййи бинт Муаввиз (радыяллаху анха) | ЦРО ДУМК

Вторник

25

июня

19
Зуль-хидждже
1445 | 2024
Утр.2:50
Вос.4:48
Обед.12:51
Пол.16:55
Веч.20:44
Ноч.22:41
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Рубеййи бинт Муаввиз (радыяллаху анха)

Опубликовано:

Ислям давети 12 йылдыр Меккеде яйылмакъта эди. Мединедекилер де Ислямнен шерефленип, динни яхшыджа огренмеге истей эдилер. Бунынъ ичюн Пейгъамберимиз (с.а.с.) Мединеге Мусаб бин Умейрни оджа оларакъ йиберди. Гузель ве икметли давети нетиджесинде буюк шахыслардан Усейд бин Худайр ве Сад бин Муаз мусульман олдылар. Бойледже, Мединеде бир-бирине сой олгъан Эвс ве Хазредж къабилелери арасындаки душманлыкъ ёкъ олмагъа башлады ве Медине халкъы хузургъа къавушты. Амма, чокъ кечмеден, Мекке мушриклери мусульманларгъа уджум эттилер ве Бедир къуюлары янында дженк олып кечти. Бу дженкте Рубеййининъ бабасы Муаввиз (р.а.) Ислямнынъ энъ хыянет душманы Эбу Джехильни ольдюрди.
Дженктен эвель Рубеййи бинт Муаввиз Ильяс бин Букейрнен эвленди. Сабасына Пейгъамберимиз (с.а.с.) эвлерине мусафирликке кельди. Миндернин устюне отурып, олар ичюн хайыр дуа япты. Бундан сонъ, оларнынъ Мухаммед адында бир эвлядлары олды.
Бала тербиесине пек эмиет берген бу сахабе бойле анълата: «Пейгъамберимиз (с.а.с.) бизге Ашуре кунюнде ораза тутмамызны тевсие этти. Балаларымыз да бу савапны къазанмалары ичюн, юнден оюнджакълар азырлай эдик ве, ач олгъанлары вакъыт, бу оюнджакъларнен оларны эглендире эдик ки, оразаларыны бозмасынлар» (Бухарий).
Пейгъамберимиз (с.а.с.) ара-сыра оларгъа зияретке келип тура эди. Бир кунь эвлеринде абдест алмагъа истеди. Рубеййи сув толу бир савутны кетирди. Пейгъамберимиз (с.а.с.) учь кере эллерини ювды, сонъра агъызыны ве буруныны чайкъады, сонъра бетини учь кере ювды, онъ ве сол къолларыны тирсеклернен берабер учь кере ювды. Сонъра башыны месх этти. Даа сонъра онъ ве сол аякъларыны топукъларнен берабер учер кере ювды ве бойле деди: «Ким меним алгъаным киби абдест алып, сонъра да хушунен эки рекят намаз къылса, кечмиште япкъан гунахлары багъышланыр» (Бухарий). Пейгъамберимизнинъ вефатындан сонъ пек чокъ сахабе келип, ондан абдест алув шекилини сорап язгъан эдилер.
Рубеййи (р.а.) бир кунь Пейгъамберимизге (с.а.с.) бир тепси хурма ве бир тепси де юзюм кетирди. Пейгъамберимиз (с.а.с.) онъа алтын бир зийнет эдие эткени ривает этиле.
Рубеййи (р.а.) Аз. Айшенен (р.а.) берабер Ухуд дженкинде иштирак эткен сахабе ханымлардан эди. Олар аскерлерге сув таркъатып, хызмет эте, ве яралыларны тедавий эте эдилер. Ондан гъайры, Рубеййи бинт Муаввиз Худейбиеде Пейгъамберимизге беят эткен ханымлардан бири эди.
Бир кунь Эбу Убейде бин Мухаммед ибн Аммар ибн Ясир келип, ондан бойле суаль сорады:
— Манъа Пейгъамберимизни (с.а.с.) тариф эт!
Пейгъамберге ашыкъ олгъан бу ханым сахабе онъа:
— Огълум! Сен оны корьсенъ, кунеш догъа, деп беллер эдинъ!» – деп, джевап берди (Абдулязиз Шеннавий).

 

Эмине Асанова