Фиравуннынъ салих апайы кимдир? | ЦРО ДУМК

Вторник

25

июня

19
Зуль-хидждже
1445 | 2024
Утр.2:50
Вос.4:48
Обед.12:51
Пол.16:55
Веч.20:44
Ноч.22:41
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Фиравуннынъ салих апайы кимдир?

Опубликовано:

Мукъаддес Китабымызда анълатылгъанына коре, Къадим Мысырда бир фиравуннынъ корьген тюшюни табирлеген, ачыкълагъан бир кяхин, Исраиль огъуллары ичинде оседжек бир баланынъ байлыгъыны элинден аладжагъыны айткъан. Шу себептен фиравун Исраиль огъулларында догъуладжакъ бутюн огълан балачыкъларнынъ ольдюрюльмесини эмир эткен. Аллаху Тааля шу вакъианы бизлерге бойле анълата: «Фиравун (Мысыр) топрагъында, акъикъатен, адден ашкъан, халкъыны чешит топлулыкъларгъа больген эди. Олардан бир топлумны кучьсиз коре, буларнынъ огъулларыны ольдюре, къызларыны исе, сагъ къалдыра эди. Чюнки, о, бозгъунджылардан эди» («Къасас» суреси, 28/4).
Иште, бойле бир вакъытта Юдже Аллах Исраиль огъулларындан бир баланы къорчалайджакъ ве фиравуннынъ сарайында сыгъындыраджакъ эди.
Анасы Хазрет-и Мусаны дюньягъа кетирген ве, ольдюрильмесинден къоркъкъаны ичюн, Аллахтан кельген бир ильхам иле, оны бир сандыкъ ичинде къойып, Нил озенине ташлагъан. Ичинде Муса олгъан сандыкъ фиравуннынъ сарайы янына кельгенде, фиравуннынъ къадыны сандыкъны фаркъ эткен. Къуран-ы Керимде «фиравуннынъ апайы» деп, сёз юрьсетильген къадыннынъ ады – Асиедир. Асие сандыкътаки сабийчикни сарайгъа алып кетирген. Сонъра, къоджасы фиравунны икъна этип, баланы ольдюртмеген.
Хазрет-и Мусанынъ анасы ильк геджени баласыны къайгъырып, къасевет ичинде кечирген. О, къызына кичкене къардашынынъ сандыгъы къайда ялдап кеткенини бакъмакъ вазифесини берген эди. Бунъа коре де, баласы къайда олгъаныны биле эди.
Бир кунь сарайдан бала ичюн сют анасы къыдырылгъаны хабери кельген. Асиенинъ къолундаки бала ич бир къадыннынъ сютюни эммей экен. Хазрет-и Мусанынъ анасы сарайгъа кельсе, бала аман анасынынъ сютюни эмип башлагъан. Бойледже, Аллахнынъ такъдири иле Хазрет-и Мусаны озь анасы бакъып осьтюрген.
Муса оськен сонъ, Аллаху Тааля онъа пейгъамберликни насип эткен. Онъа ильк инангъанлардан ве иман эткенлерден бири – Хазрет-и Асие олгъан. Онынъ насыл иман эткенинен алякъалы эки ривает бар. Бир риваетке коре, сарайдан бир хызметчи къадын, Аллахкъа иман эткени ичюн, фырында якъылгъан. Онынъ руху мелеклер тарафындан чыкъарылгъаныны корьген Асие Аллахкъа ве пейгъамбери Мусагъа иман эткен. Башкъа бир риваетке коре, Асие Хазрет-и Мусанынъ фиравуннынъ сихирбазлары огюнде аса муджизесини корьген сонъ, Мусагъа иман эткен.
Фиравун къадыны Мусанынъ динине кечкенини огренген сонъ, оны шиддетли азапларгъа огъраткъан. Оны ерге мыкълап, устюне балабан бир ташны къойдураракъ, кунешнинъ сыджагъында къалдыргъан. Иште, бу анда Хазрет-и Асие Раббине дуа япкъан. Шу вакъиа Къуран-ы Керимде бойле кече: «Аллах инангъанларгъа фиравуннынъ къадыныны мисаль косьтерди. О: «Раббим! Манъа къатынъда дженнетте бир эв яп ве мени фиравундан ве онынъ (фена) ишлеринден къорчала, мени залымлар топлулыгъындан къуртар!» – деген эди» («Тахрим» суреси, 66/11).
Хазрет-и Асиенинъ дуасы къабул этильди ве, Аллах онъа дженнеттеки макъамыны косьтергенден сонъ, о, ич бир аджы дуймадан, шеит олгъан.
Аллахым, Хазрет-и Асие анамыз киби иманлы, ферасетли, сабырлы олмакъны бизлерге насип эт. Амин.

 

Мерьем СУЛЕЙМАНОВА