Исламские науки | ЦРО ДУМК

Среда

22

мая

14
Зуль-къаде
1445 | 2024
Утр.3:11
Вос.4:56
Обед.12:45
Пол.16:45
Веч.20:23
Ноч.22:08
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Исламские науки

Рамазанны озгъаргъанда

Опубликовано:

Ойле бир айнен ведалашамыз ки, бу айда ораза тутып,  Аллахнынъ разылыгъыны къазанмагъа тырыштыкъ, туткъан оразаларымызнен сагълыгъымызгъа къавуштыкъ, берген зекят ве садакъаларымызнен малларымыз темизленди, маддий-маневий аятымызда пек чокъ гузелликлер олып кечти. Бу куньлери артыкъ  сененинъ сонъки  оразаларыны тутамыз ве  теравих намазларыны къыладжамыз. Бизни Рамазангъа къавуштыргъан ве ораза тутмагъа фырсат берген Раббимизге сонъсуз шукурлер олсун. Юдже Раббимиз туткъан оразаларымызны къабул этсин. Бир сенеден келеджек Рамазан айына сагъ-селямет олып, бутюн уммет-и Мухаммедни къавуштырсын. Эфендимизнинъ сёзлерине коре, Рамазан айынын башы - рахмет, ортасы - магъфирет, сонъу исе Джехеннемден къуртулыш вакъытыдыр. Бу айда рахмет таптыкъ, бу айнынъ урьметине, Ин ша Аллах, гунахларымыз багъышланды, бу айда япкъан ибадетлернен инсанлар арасы мунасебетлеримизнен, мусульманлыкъкъа келишкен яшайыш кечирип, Джехеннем азабындан, аз олса да, узакълаштыкъ. Рамазан айы девамында аятымызгъа кечирген бу гузелликлерни йыл боюнджа ве аятымызнынъ эр саасына яйылмасы - бизге ахиретте къуванч ве бахт береджек. Раббимиз Къуранда: «Санъа олюм кельмегендже ибадет эт» (Хиджр суреси, 15/99 ает) буюрып, бизге бу бахтнынъ ёлуны косьтере. Рамазан айыны озгъарыр экенмиз, энъ эвеля нелерни къазангъанымызнынъ  эсабыны япайыкъ. Эгер нелер къазангъанымызны анъласакъ, бу гузель къазанчларны омюр бою девам эттирмеге имкян олур. Рамазан - ораза айыдыр. Бу айда Юдже Аллахнынъ эмир эткен ибадетлеринден бириси олгъан оразамызны туттыкъ. Раббим оразаларымызны къабул этсин. Ораза ибадети Ислям динининъ беш шартындан бириси. Рамазан айында фарз оларакъ туткъан оразаны, Рамазан айындан сонъра да, базы куньлерде нафиле оларакъ тутмагъа девам этейик. Пейгъамберимиз эр афтанынъ Базарэртеси ве Джумаакъшамы куньлери, эр айнынъ 14, 15, 16 куньлерини оразанен кечире эди. Бизлер де элимизден кельгени къадар нафиле оразаларны тутмагъа тырышайыкъ. Чюнки ораза нефис истеклерини токътата, бизлерге ачлыкънынъ не олгъаныны косьтерип, мухтаджларнынъ вазиетини хатырлата, беденимизге сагълыкъ, гонълюмизге къуванч ве раатлыкъ бере. Рамазанда биз элимизге, тилимизге дикъкъат эттик. Бойле бир ораза беден ве рухумызны камиллештире, ахлякъны гузеллештире. Беденимизнинъ эр азасынен ораза тутып, кендимизни янълышкъа тюшмектен токътаттыкъ. Бу ал ве вазиетни омюр бою девам эттирип, Аллахнынъ эмир эткен шейлерини ерине кетирмели, ясакълагъан шейлеринден узакъ турмалы. Эр кес дюнья ве ахиретте бахтлы олмагъа истей. Ахиретте къайб эткен инсанлардан олмагъа ич биримиз истемеймиз. Не дюньямызны йыкъмакъ, не де ахиретимизни зараргъа огъратмакъ истемеймиз. Ойле исе, инангъанымыз къыйметлерге дикъкъат этип, эписини омюрге кечирейик. Рамазан - Къуран айыдыр. Бу айда Къуран эндирильмеге башлагъаны себебинден Рамазан айы он бир айнынъ султаны оларакъ къабул этильди, бу айда ораза тутмакъ фарз къылынды. Бу айда бинъ айдан даа да хайырлы олгъан Къадыр геджеси бар. Бу айда башкъа вакъытлардан даа да чокъ Къуран окъудыкъ. Бу алышкъанлыкъны бутюн омюрге яймакъ керекмиз. Чюнки Къуран, Оны окъугъан инсангъа севап кетире, гонъюллюлерге шифа бере, инсангъанларны рахметке къавуштыра, догъру ёлны косьтере.  Къуран - сонъки иляхи месадждыр. Къыяметке къадар келеджек инсанларгъа Аллахнынъ бир нимети. Бу ниметнен файдаланмакъ - бизим элимиздедир, бизге къадар ич бир арифи биле денъишмейип кельген Къуранны окъумакъ, анъламакъ ве аятымызгъа кечирмек керекмиз. Биз инсан оларакъ бир арада яшамакъ меджбурмыз. Кедерлермизни пайлашсакъ - азарыр, севинчлеримизни пайлашсакъ - чокълашыр. Иште, Рамазан айы бирлик-бераберлигимизни энъ юксек дереджеге чыкъармагъа весиле олгъан бир ай эди. Бергенимиз садакъа, зекятлар ве ифтар софраларында корюшювлер - бирлигимизни костерген къыйметлердир. Теравих намазларында бир арагъа кельгенимиз, бир сырада омуз-омузгъа тургъанымыз, бир къыблеге бакъмакъ, бир Раббимизге ибадет этмекнен къардашлыгъымыз къуветленди. Бу айда къазангъанымыз бирлик-бераберликни омюр бою девам эттирмек керек. Рамазан - ярдымлашув айыдыр.Бу айда зенгинлеримиз - зекятларыны, имкяны еринде олгъанлар - фитир садакъаларыны мухтаджларгъа берди ве бермеге девам эте. Эгер бу вакъыт кечсе, ве зекятымыз, фитир садакъаларымызны бермеген олсакъ, байрам сабахына кедер ичинде олмагъа истемеген къардашларымызгъа садакъаларымызны берейик. Пейгъамберимиз (с.а.с.) бойле буюра: «Мусульман мусульманнынъ къардашы. Онъа зулюм этмез.Оны душмангъа теслим этмез.Ким дин къардашына ярдым этсе, Аллах та онъа ярдым этер .Ким мусульман къардашынынъ  бир сыкъынтысыны кеткизсе, Аллах та онынъ къыямет кунюндеки сыкъынтыларындан бирисини кеткизир. Ким бир мусульманнынъ айыбыны сакъласа,  Аллах та къыямет куню онынъ айыпларыны орьтер» (Бухари). Рамазан - севимли Пейгъамберимизнинъ муждесине коре, гюнахларгъа кефалет айы.Чюнки Пейгъамберимиз бойле буюрды: «Инсан буюк гунахлардан узакъ турса, беш вакъыт намаз, эки джума ве эки Рамазан, араларында ишленген кучюк гунахларгъа кефалетидир» (Муслим). Рамазанда гунахлардан узакъ турып, гонълюмизни темизледик ве, бойлеликнен, ишлеген хаталарымызны тюшюнмеге имкянымыз олды. Бу ай бизге сабырны огретти. Нефиснинъ истеклерине сабыр, шейтан весвеселерине сабыр, ачлыкъ ве сувсызлыкъкъа сабыр, инсанлардан кельмеси ихтимали олгъан яманлыкъларгъа сабыр, буларнынъ эписи бу айнынъ бизге огреткен гузелликлеридир. Бу сабырны аятымыз бою косьтермели. Мына-мына Рамазан айы битеджек. Бир къач куньден сонъ онынънен веда этеджемиз. Бельки де, бир даа Рамазангъа етишип оламамыз. Бир даа Рамазаннынъ фейз ве берекетинден файдаланып оламамыз.Элинде олгъанынынъ къыйметини бильген инсанлар бахтлыдыр. Унутмайыкъ ки, омюр - бизге берильген энъ буюк ниметлерден бириси. Бу аятны мувафакъиетнен битирмек ичюн Рамазанда къазангъанымыз къыймет ве гузелликлерни омюрюмизге яймакъ керекмиз. Севгили Пейгъамберимизнинъ шу сёзлерини даима акъылымызда тутайыкъ: «Амеллернинъ энъ хайырлысы, аз олса да, девамлы олгъандыр» (Бухари). Аллаху Теаля туткъан оразаларынъызны ве Рамазан боюнджа япкъан хайырлы ишлеринъизни къабул этсин!   Иса ВЕЛИЕВ

Пост и здоровье!

Опубликовано:

Пост в месяц Рамазан - это возможность для организма отдохнуть и очиститься как духовно, так и физически, за 11 месяцев непрерывного потребления пищи и жизненной суеты у нас есть один месяц, который мы можем посвятить себе. В хадисе говорится «Кто хочет быть здоровым, пусть непременно постится». Доказательная медицина также подтверждает данное высказывание Пророка Мухаммеда (салляллаху алехи ве селлем). Вот малый перечень целительных свойств поста в Священный месяц: - кровоснабжение пищеварительного тракта снижается, а другие системы организма наоборот кровоснабжаются лучше, например, сердце, лёгкие, головной мозг… - к концу месяца уровень внимания и память улучшаются, мозг работает в полном объёме - активность лейкоцитов повышается, работа иммунитета по борьбе с вредоносными бактериями и токсинами усиливается, происходит процесс детоксикации - во время поста лёгкие также очищаются от скопившихся токсинов - время поста используется желудком и кишечником для нормализации микрофлоры и кислотно- щелочного равновесия, очищения от шлаков - организм в качестве энергии использует гликоген, вырабатываемый печенью, когда он на исходе начинается сжигание жировых клеток - во время голодания в светлое время суток наши почки поглощают лишние соль и воду, что помогает снизить кровяное давление -  снижается уровень сахара и инсулина,  гормональный баланс приходит в состояние равновесия - если вы питаетесь на сухур, потребляя белки,  углеводы и жиры, а также зелень, содержащую витамины и минералы, а на  вечерний приём пищи (ифтар) – разговляетесь достаточным объёмом воды, то, несомненно, к концу поста почувствуете облегчение в теле. Во время поста многие из нас допускают ошибки в питании: пренебрегают утренним приёмом пищи и переедают на вечернее разговение. Однако существует секрет правильного питания во время поста: Перед рассветом  проснуться за полчаса, начать утренний приём пищи сухур с двух-трёх бокалов воды (250-500 мл).  Пока вы приготовите, разогреете еду, вода восполнит водный баланс. На сухур нужно непременно употреблять орехи (источники растительных жиров Омега 3 , Омега 6), сухофрукты, белки (например, творог, сыры, нежирные сорта мяса) и долго усваемые углеводы (например, злаковые каши). Обязательно съесть щепотку соли, так как ионы натрия задерживают воду в организме, которая нам нужна в течении дня. После заката солнца придерживаться первого правила – пить воду натощак, также нужно съесть пару фиников, они являются ценным источником глюкозы. После совершения вечернего намаза вода покинет полость желудка, глюкоза возбудит рецепторы, что облегчит усвоение  пищи. На ифтар следует есть больше салатов, овощей и фруктов, не налегать на жирную пищу, так как вы должны проголодаться до утра. Рекомендации относительно физических нагрузок: при правильном приёме пищи и наличии сна в обеденное время физическую активность ограничивать не стоит, наоборот, физическая культура в течении дня благотворно влияет на работу головного мозга,  и обеспечит вас энергией. Из упражнений рекомендуем элементарные отжимания 20-30 раз и приседания 20-30 раз по 3-5 подходов в течении дня. Тем, кто профессионально занимается спортом советуем отложить тренировку ближе к ифтару, это поможет быстро восстановиться организму. Пусть Аллах примет ваш пост! Будьте здоровы!   Алим АМЕТОВ

Рамазан айы акъкъында 5 меракълы малюмат

Опубликовано:

Бизим яш эр шейни бильмеге севген, яш окъуйыджыларымыз! Биз шимди мубарек Рамазан айындамыз. Бу гузель, февкъуляде айы акъкъында даа чокъ бильмеге истесенъиз, келинъиз шу 5 меракълы малюматларны окъуйыкъ! Малюмат № 1: Рамазан - ислямий такъвимнинъ 9-нджи айыдыр. Ислямий такъвими – къамер такъвимидир. Анда да 12 ай бардыр. Оларнынъ арасында Рамазан айы 9-нджи ай сайылмакъта. Эр бир ай янъы къамер догъушынен башлана.   Малюмат №2: «Рамазан» сёзю арапчадан «якъкъан», «якъкъан сыджакъ» киби терджиме этиле.   Малюмат №3:Рамазан айында энъ мубарек, энъ хайырлы (бинъ айдан даа хайырлы олгъан) бир гедже сакъланмакъта. Шу гедженинъ ады – Къадыр геджесидир. Къураны Керимде бу гедже акъкъында «Къадыр» адлы бир суре бардыр. О гедже Къураны Керим энмеге башлады. Бунынъ ичюн Рамазан айгъа Къуран айы, деп айтыла, ве бунынъ ичюн, бу айда Къуранны чокъ окъулмасы ве огренильмесине дикъкъат этмек керек.   Малюмат №4:Рамазан айы девамында хусусий бир намаз къылына. Бу  Теравих намазыдыр. Теравих намаз – Пейгъамберимизнинъ (саляллаху алейхи ве селлемнинъ) суннетидир. О ятсы намазындан сонъ къылына, 8 я да 20 рекяттан ибарет. «Теравих» сёзю арапчадан «раатлыкъ» демектир. Чюнки шу намазны къылгъан инсанлар эр 4 рекяттан сонъ отурып, зикр этип, раатланалар.   Малюмат №5: Энъ узун Рамазан (ораза) куньлери 2016 сенесинде эди. 2016 сенеси Рамазан айы тамам яз куньлерине расткельди. Бильгенимиз киби, яз куньлери энъ узун сайылмакъта (июнь 22 куню йылнынъ энъ узун ве кунешнинъ язлыкъ турушы кунюдир). 2017 сенесинден башлап, ве такъминнен даа 16-17 сене девамында ораза куньлерининъ узунлыгъы кет-кете къыскъараджакъ.   Гульсум ШИРИНСКАЯ

Начни новую жизнь в этот Рамазан!

Опубликовано:

Начался священный месяц Рамазан, который по праву зовётся «Султаном 11 месяцев». Рамазан – это школа духовного развития, позволяющая пересмотреть ценность бесчисленных благ, которыми мы обладаем, и пробуждает в нас чувство благодарности Всевышнему Аллаху. Мы знаем, что полноценным ораза будет считаться тогда, когда человек своим поведением очищается от грехов и получает довольство Аллаха. Эта возможность предоставляется раз в году и непозволительно терять время впустую в течении Священного месяца. Ведь именно в эти дни мусульмане могут быть вознаграждены за совершённые благие дела многократно. Мудрость ораза заключается в усовершенствовании нравственных качеств мусульман: укрепляются общественные и родственные связи, чувство ответственности и сострадания. Кроме физической и духовной пользы, Рамазан это еще и испытание на стойкость, возможность преодолеть низменные желания нефса (ред. нефис – сильное желание, страсть), «обуздать» его. Расскажу вам одну историю: «Однажды войско во главе с командиром, одержав победу, возвращалось домой. Когда опустились сумерки, командир сказал: «Перед нами темный тоннель, мы должны будем пройти через него. Советую вам набрать как можно больше камней, лежащих на дороге!» Услышав слова командира, войско поделилось на три группы: первые, послушав командира, набрали камни в карманы, рюкзаки. Вторые не осознавая смысл приказа, взяли по пару камешков, чтобы избежать наказания. Третья же группа солдат, ничего не взяв, рассуждала: «Мы и так очень уставшие и изнуренные, нам что делать нечего, ещё камни собирать?! Мы итак победили, чего ему ещё не хватает! К тому же и до дому немного осталось». Пройдя по ту сторону этотого длинного и тёмного тоннеля, солдаты обнаружили, что это были не простые камни, а драгоценные - в их руках оказались бриллианты! Представьте себе радость послушавших совет командира, и сожаление и досаду тех, кто ослушался. Солдаты не знали, что их ждёт в том тоннеле, мы же с вами знаем, какие подарки нас ожидают в месяц Рамазан. Но порой, люди из-за недостаточного количества знаний или отсутствия мотивации, могут оттолкнуть все подарки этого месяца. Поэтому, следует поставить перед собой цели и двигаться в этом направлении. 1. Не бояться трудностей. Как только мы отступаем, вслед моментально вырастет еще десяток препятствий. И наоборот, демонстрация уверенного решения одной проблемы, поможет достичь цели. Даже после самой тёмной ночи наступает рассвет. 2. Нельзя ни на минуту сомневаться в достижимости цели. 3. Оцените себя: достоинства и недостатки, и начните меняться прямо СЕГОДНЯ. Не завтра, именно сегодня. Действуйте стратегически: оцените арсенал имеющихся знаний и подумайте, чего ещё не хватает для победы. Можно пройти какие-то курсы, прочесть книгу и тд. 4. Смотрите на более богобоязненных в вопросах религии, и на менее обеспеченных в вопросах мирского. Так, мы учимся критически себя оценивать, а также довольствоваться тем, что имеем. 5. Постоянно развивайтесь! Вы должны быть лучшим в сфере, которой занимаетесь. Даже достигнув желаемого – не расслабляйтесь. Жизнь – это море, перестанешь плыть – утонешь. Не забывайте, наше развитие влияет на развитие Ислама и отношения к нам людей. Пусть Аллах позволит нам достичь поставленных целей и заслужить Его довольство!   Эмине АСАНОВА

Оразанынъ инсангъа къазандыргъан дегерлери

Опубликовано:

Раббимизнинъ бизлер ичюн мубарек къылгъан айлардан энъ муими – Рамазан айыдыр. О, ичинде пек чокъ гузеллик ве хайыр олгъан бир айдыр. Къуран Рамазан айында эндирильмеге башланды ве бу айда ораза тутулмасы фарз этильди. Рамазан – Аллахнынъ мерхамет къапыларыны ачкъан рахмет, берекет ве магъфирет заманыдыр.   Дженнет къапыларыны ачкъан бир ай Пейгъамбер  Эфендимиз (с.а.в.) муминлерге Рамазан айынен багълы бу муждени бере: «Рамазан айы киргенде, иляхий рахмет муминлерни эр вакъыттакинден даа чокъ къучакълай. О къадар ки, дженнетке алып баргъан бутюн хайыр ве берекет къапылары ачыла. Джеэннемге чагъыргъан шейтанларнынъ фаалиетлери, арекетлери тарлаша, тесирлери пек азала. Бойлеликнен, джеэннемге алып баргъан яманлыкъ къапылары къапала ве муминлерни весвесеге тюшюрип, ёлдан чыкъармагъа тырышкъан инсан ве джин шейтанларынынъ эли-къолу зынджырларнен багълана» (Бухарий). Мумин туткъан оразасынен, окъуп анълагъан Къураннен, къылгъан намазларынен, теравихлернен, япкъан тесбих ве зикирлеринен, зекят, садакъа ве ярдымларынен озюне дженнетнинъ ёлуны ача. Харамлардан, яманлыкътан, зулумдан узакъ тургъаны ичюн де, джеэннемнинъ къапылары къапала ве шейтанлар зынджырларнен багълангъан ола. Ораза – бир тек Аллахнынъ эмири олгъаны ичюн тутулмакъ керек. Бунен берабер, ораза инсанлар ичюн пек чокъ файдасы олгъан бир ибадеттир. Рамазан айы – Къуран ве Ораза айыдыр. Къуран ве оразанен топлум бир йыллыкъ эсабыны япып, дигер айларгъа орьнек оладжакъ гузель ахлякъ ве арекетлер къазана. Рамазан бир йыл девамында яшайыш чапкъаламасындан болдургъан беденге эм маддий, эм де маневий джеэттен кучь бере.   Ораза не демек? Ораза ибадети – Ислямнынъ беш шартларындан биридир. Ораза Пейгъамбер Эфендимизнинъ (с.а.с.) Мединеге хиджретинден бир ярым йыл сонъ, Шабан айында фарз этильди. Оразанынъ эр мусульманнынъ боюн борджу олгъаны бу аетнен бильдирильди: «Эй, иман эткенлер! Сизден эвелькилерге фарз этильгени киби, ораза сизлерге де фарз этильди» («Бакъара» суреси, 2/183 ает). Имсакъ (яни темчит) арапчадан «озюни тутмакъ, маниа олмакъ» манасына келе. Оразанынъ темелинде де бу бар. «Имсакъ вакъыты» (темчит вакъыты) ибареси динимизде оразанынъ ясакъларындан (ашамакътан, ичмектен ве джынсий мунасебетлерден) узакъ турмакъ вакъытынынъ башлангъаны манасында къулланыла. Имсакъ вакъыты танъ ерининъ агъарувы (феджр-и садыкъ) заманы демектир. Ораза ибадети имсакъ вакъыты башламасынен, яни уфукънынъ агъармагъа башламасынен кунешнинъ къавушмасына къадар девам эте.   Оразанынъ инсангъа къазандыргъан дегерлери:   Ораза буюк мукяфат къазандыра ве гунахларнынъ багъышланмасына имкян бере. Муминлер оразанен Аллахнынъ афу ве магъфиретине наиль олалар. Оразаны кереги киби туткъанлар эр тюрлю гунахтан темизленелер. Ораза ойле бир ибадет ки, онынъ ичине косьтеришнинъ къарышмасы пек къыйын. Бу ибадетнинъ савабы не къадар бол олгъаныны Пейгъамберимизден (с.а.с.) динълейик: «Ким (юректен) инанып ве къаршылыгъыны тек Аллахтан беклеп (яни ихляс ве самимиетнен) Рамазан оразасыны тутса, (къазанаджакъ мукяфатынен берабер) кечмиш гунахлары да багъышланыр» (Бухарий, Муслим). Бу мевзунен багълы башкъа хадис-и шерифлерде бойле айтыла: «Оразалы киши ашамасыны, ичмесини ве джынсий мунасебетини Меним ризам ичюн терк эте. Ораза Меним ичюн япылгъан бир ибадет олгъаны ичюн, онынъ мукяфатыны Мен береджем. Эр эйилик ичюн он къат мукяфат алырлар» (Бухарий); «Дженнетте Рейян адлы бир къапы бар ки, Махшер куню о ерден тек ораза туткъанлар киреджек, олардан башкъа ич кимсе о къапыдан киремейджек. «Оразалылар не ерде?» – деп чагъыраджакълар, олар да турып, о ерден дженнетке киреджеклер. Оразалылар кирген сонъ, о къапы къапатыладжакъ ве бир даа о ерден ич кимсе кирип оламайджакъ» (Бухарий). Ораза яманлакълардан къорчалай. Ораза себебинен мусульманлар эр тюрлю гунахтан, яманлыкътан къорчалана. Севимли Пейгъамберимиз (с.а.с) бойле айта: «Ораза, (эр тюрлю яманлыкъларгъа, гунахларгъа къаршы) бир къалкъандыр. Онынъ ичюн биринъиз оразалы олгъанда, (не олса-олсун) яман сёз айтмасын, багъырып чагъырмасын.Эгер бири оны сёгсе я да онъа илишсе: «Мен оразалым! (Яманлыкъкъа яманлыкънен джевап бермем)», – десин». Бойлеликнен, Ораза туткъан инсан ахлякъыны да гузеллештирир. Чюнки яманлыкъкъа къаршы яманлыкъ япмамакъ тербиеси ораза себебинен къазаныла.   Ораза ирадени ве шехветни контроль астында тутып, нефисимизге аким ве сабырлы олмакъны огрете. Инсаннынъ аятта мувафакъиетли олмасы ичюн ираде акимиетининъ ве къыйынлыкълар къаршысында сабыр этип, даянмасынынъ буюк ролю бар. Ораза нефис истеклерини контроль этювде тесирли бир ёлдыр. Ораза ибадети фаркълы шекильде олса да, аман-аман бутюн динлерде бар. Ораза туткъан адам ачлыкъкъа ве сувсызлыкъкъа даянып, сабыр этмекни де огрете.   Ораза ахлякъны гузеллештире. Ораза инсанда мерхамет ве аджымакъ дуйгъуларыны кучьлендире. Инсанлар арасында ярдымлашув, сайгъы ве эйилик япмакъ киби арекетлерни яя. Пейгъамберимиз (с.а.с.) бойле буюргъан: «Ким ялан айтмакъны ве яланнен амель этмекни быракъмаса, о инсаннынъ ашамакъны, ичмекни быракъмасына Аллах мухтадж дегиль» (Бухарий). Ораза яман алышкъанлыкълардан къуртулып, гузель алышкъанлыкълар къазанмакъ ичюн энъ муим фырсаттыр. Ораза тек ашкъазан иле тутуладжакъ бир ибадет дегиль. Оразаны бутюн азаларымызнен берабер тутмакъ керекмиз. Эллернинъ ве аякъларнынъ ораза тутмасы – эр тюрлю гунахтан узакъ турулмасыдыр. Козьлернинъ оразасы – гунахкъа бакъмамакъ, къулакъларнынъ оразасы – инсанны гунахкъа, яманлыкъкъа алып кеткен эр тюрлю сёзден узакъ олмакътыр. Ашкъазан ве агъызнынъ оразасы исе, – ашамамакъ, ичмемек, эр тюрлю ялан, ошек, бефтан ве бош лаф киби гунахлардан узакъ турмакътыр.   Ораза сагълыкъны къорчалай ве шукюр этмекни хатырлата. Ораза туткъан инсан, сагълыгъыны да къорчалагъан ола. Бир йыл токътамайып чалышкъан ашкъазан ве онен багълы азалар раатланып янъартыла. Мусульманлар эм маневий, эм де маддий янъартувны япа билелер. Ораза вакъытында, ашамакъны ве ичмекни токътаткъанымыз ичюн, ниметлернинъ къыйметини хатырлаймыз ве бу ниметлерге шукюр этмекни огренемиз. Оразалы кишилернинъ ифтар ве темчитлерде керегинден чокъ ашамалары янълыштыр. Языкъ ки, бугуньки джемиетимиз ораза тутулгъан куньлерде, дигер вакъытларгъа бакъкъанда, даа зияде ашай. Санки Рамазан айы «ашамакъ» айыдыр. Эльбетте, ифтарда да къарарлы олмакъ керек.   Ораза фукъарелернинъ, ачларнынъ алларыны хатырлатып, къардашлыкъны, ярдымлашмакъны ве пайлашмакъны арттыра. Ораза фукъаре инсанларнынъ алларыны даа яхшы анъламакъны къолайлаштыра. Бойлеликнен, оларнынъ дертлеринен дертленмекни огрете. Ораза дюньягъа алданып, малны топлап, озь менфаатындан башкъа ич бир кимсени тюшюнмеген, менменджи ве къызгъанч инсанларгъа буюк огютлер бере. Инсан аятында аз къыйынлыкълар яшагъан олса да, оразанен ач ве сувсыз къалып, озю ёкъсулларнынъ алларыны анълай. Рамазан айы ве оразанынъ шуурында олгъан мусульманлар Аллахкъа нисбетен вазифе ве месулиетлерини хатырлай. Къурангъа олгъан багълылыкъларыны янъарталар. Бойлеликнен, Аллах иле олгъан багълары къуветлене.   Аллах джумлемизге бу ибадетни кереги киби кечирмеге насип эйлесин! ИСА Велиев 

БАЛАЛАРЫМЫЗ БИЗДЕН ЭВЕЛЬ КЕТСЕ

Опубликовано:

Дюнья – имтиан еридир, ве эр кеснинъ сынавы фаркълыдыр. Кими малнен, кими сагълыкънен, кими де бала-чагъасынен сынала. Инсан ичюн энъ агъыр сынавларындан бири – онынъ севген якъынларындан бирисининъ бу дюньядан айырылмасыдыр. Эльбетте, эр бир олюм вефат эткеннинъ якъынлары ичюн агъыр бир кедер, буюк бир имтиандыр. Амма эгер вефат эткен кимсе – баламыз олса, бу айры бир аджы ве кедердир, эльбет. Эбу Мусадан (р.а.) ривает этильгенине коре, Ресулюллах (с.а.с.) бойле буюргъан эди: «Бир къулнынъ баласы ольгени вакъыт, Аллаху Тааля мелеклерине: «Къулумнынъ баласынынъ рухуны алдынъызмы?» – деп, буюра. Мелеклер: «Эбет», – дейлер. Аллаху Тааля: «Къулумнынъ гонъюль мейвасыны, джан парчасыны къопардынъызмы?» – деп, сорай. Мелеклер: «Эбет», – дейлер. Аллаху Тааля: «Я, къулум не деди?» – дей. Мелеклер: «Санъа хамд этти ве «Инна лилляхи ве инна илейхи раджиун» («Шубесиз, биз Аллах ичюнмиз ве, шубесиз, биз Онъа къайтаджакъмыз») айтты», – дейлер. Бунъа джевап оларакъ, Аллаху Тааля: «Айса, къулум ичюн дженнетте бир эв япынъ ве адыны да «Хамд эви» къоюнъыз!» – деп, буюра» (Тирмизий, «Дженаиз», 36). Энестен (р.а.) ривает этильгенине коре, Ресулюллах (с.а.с.) бойле буюргъан: «Даа пишкинлик чагъына етмеген учь баласы ольген эр мусульманны Аллах, балаларына олгъан рахмет ве шефкъаты себебинден дженнетке къояр» (Бухарий, «Дженаиз», 6, 91; Муслим, «Бирр», 153. Айрыджа бакъ: Тирмизий, «Дженаиз», 64; Несаий, «Дженаиз», 25; Ибн Мадже, «Дженаиз», 57). Лякин, бойле алларда Аллахкъа исьян этмейип, сабыр этмек керек; сабыр этильсе, эм буюк саваплар къазанылыр, эм дженнетте озь балаларынен къавушмагъа фурсат догъар. Энес бин Маликтен (р.а) ривает этильгенине коре, Ресулюллах (с.а.с.) баласынынъ мезары башында багъырып агълагъан бир къадыннынъ янындан кечкен эди. Онъа: – Аллахтан къоркъ ве сабыр эт! – деп буюрды. Къадын: – Чекилип кет башымдан, чюнки меним башыма кельген фелякет, Сенинъ башынъа кельмеген», – деди. Къадын Ресулюллах Эфендимизни (с.а.с.) танымагъан эди. Онъа бу инсаннынъ Аллах Ресули олгъаныны айттылар. Къадын буны дуяр-дуймаз, Небий-и Экрем Эфендимизнинъ (с.а.в) къапысына чапты. Ве: – Я, Ресулюллах! Сизни таныямадым, – деп, багъышлав тиледи. Аллах Ресули (с.а.с.) о къадынгъа буюк бир мерхаметнен насиатта булунды: – Керчек сабыр – фелякетнинъ ильк анинде косьтерильген сабырдыр!» (Бухарий, «Дженаиз», 32). Асылында, Хазрет-и Пейгъамберимизнинъ де балалары ондан эвель кетти, бир тек Хазрет-и Фатиме Пейгъамберимизнинъ вефатындан сонъ дюньядан кетти. Хазрет-и Пейгъамберимиз де бу агъыр сынавдан кечкен эди. Усаме бин Зейд (р.а.) бойле анълата: «Къызы (Зейнеп) Небийге (с.а.с.): «Огълум ольмек узьредир, лютфен, бизге къадар келинъиз», – деп хабер ёллады. Пейгъамбер (с.а.с.): «Алгъан да, берген де Аллахтыр. Онынъ къатында эр шейнинъ белли бир вакъыты бар. Сабыр этсин ве эджирини Аллахтан беклесин!» – буюрып, къызына селям ёллады. Бундан сонъ, къызы Аллах Ресулюне: «Не олур, мытлакъа кельсин», – деп, текрар хабер ёллады. Бу кере Аллах Ресули (с.а.с.) янында Сад бин Убаде, Муаз бин Джебель, Убей бин Каб, Зейд бин Сабит ве башкъа базы сахабийлер олгъаны алда, къызынынъ эвине кетти. Баланы Хазрет-и Пейгъамберге бердилер, къучагъына алды. Явру нефес алмагъа зорлана эди. Ресулюллахнынъ мубарек козьлеринден яшлар бошанды. Вазиетни корьген Сад бин Убаде: «Эй, Аллахнынъ Ресули, бу не алдыр?», – деди. Аллах Ресули де: «Бу Аллахнынъ къулларындан тилегенининъ къальбине къойгъаны мерхамет дуйгъусыдыр. Аллах бир тек мерхаметли къулларына рахмет этер», – деп буюрды» (Бухарий, «Дженаиз», 33; «Эйман», 9; «Мерда», 9; Муслим, «Дженаиз», 9, 11). Шубе ёкъ ки, темйиз, яни яхшылыкъны ярамайлыкътан фаркъ этеджек чагъына кирмеден ольген бутюн балачыкълар дженнетке баралар. Ресулюллах (с.а.с.) Эфендимиз бир кунь тюшюнде Хазрет-и Ибрахимни (а.с) бутюн чичеклер олгъаны кенъ ве ем-ешиль бир багъчанынъ ортасында аятында ич корьмегени къадар чокъ бала иле бирликте корьгенини айтты. Бу балаларнынъ Ислям дининде ольген балалар олгъаныны бельгиледи. «Мушрик балалары да буларгъа киреми?» суалине: «Эбет, кире», – джевабыны берди» (Бакъ: Бухарий, «Табир», 48; «Дженаиз», 93; «Техеджджуд», 12; «Бую», 2; «Джихад», 4; «Бедъу’ль-халькъ», 6; «Энбия», 8; «Тефсир» 9/15; «Эдеб», 69; Тирмизий, «Руя», 10/2295). Эгер бала энди темйиз яшына кирип, даа сонъра пишкинликке иришсе, онынъ ичюн дуалар этмек керекмиз, чюнки ана-бабанынъ баласы ичюн дуасы къабул олуна. Эбу Хурейреден (р.а.) ривает этильгенине коре, Ресулюллах (с.а.с.) бойле буюргъан: «Къабул олгъанына шубе олмагъан учь дуа бар: мазлумнынъ дуасы; мусафирнинъ дуасы; бабанынъ баласына эткен дуасы» (Эбу Давуд, «Витр», 29; Тирмизий, «Бирр», 7). Аллаху Тааля кимсеге эвлят аджысыны яшатмасын!   Раим Гафаров

БЕРААТ ГЕДЖЕСИ

Опубликовано:

03.04.2020 БЕРААТ ГЕДЖЕСИ   قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغ-ْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [Къуль я ибадие’ллезине эсрафу аля энфусихим ля текънету мир рахметиллях. Иннеллахе егъфиру’з-зунубе джемиа. Иннеху хуве’ль-гъафуру’р-рахим].   Азиз муминлер! Рахмети сонъсуз, багъышлавы сынъырсыз олгъан Юдже Раббимиз окъугъаным «Зумер» суресининъ 39/53-юнджи аетинде бизлерге бу муждени бере: «Айт: «Эй, озь нефислерине къаршы адден ашкъан къулларым! Аллахнынъ рахметинден умют кесменъиз! Чюнки Аллах бутюн гунахларны багъышлай. Шубесиз, О, чокъ багъышлайыджы, чокъ мерхаметлидир». Урьметли мусульманлар! Базы дегерли вакъытлар бар ки, Юдже Раббимиз эсналарында мусульманларгъа даа зияде багъышланув ве тёвбе ичюн имкянлар бере. Бойле мубарек вакъытлардан бири – Шабан айынынъ ортасында ерлешкен Бераат геджесидир. Бу йыл апрельнинъ 7-сини 8-ине багълагъан шу гедже акъкъында Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с.) бир хадисинде бойле буюргъан: «Шабан айынынъ он бешинджи кунюни оразалы кечиринъиз. Геджесинде исе, ибадетке турунъыз. Чюнки, о куню, кунеш баткъаны вакъыт, Аллах Таала энъ якъын семагъа теджелли этип, танъ аткъангъа къадар: «Менден багъышланув тилеген ёкъмы, оны багъышлайым?! Менден рызыкъ истеген ёкъмы, онъа рызыкъ берейим! Мусибетке огърагъан ёкъмы, она афиет берейим, …», – буюра» (Ибн Маджe, «Икъамету’с-сaлят», 191). Мухтерем джемаат! Омюримиз – энъ къыйметли сермиямыздыр. Бераат геджеси де – аят ёлджулыгъымызнынъ энъ берекетли ерлеринден биридир. Бераат геджеси – бизлерге аятымызны янъыдан козьден кечирмек, озь-озюмизни эсапкъа чекмек ве тефеккюр этмек ичюн буюк фырсаттыр. Берат геджеси – иляхий рахметнинъ теджелли эткени куньдир. Берат геджеси – пешманлыкъ ве умют заманы, эллернинъ дуагъа, гонъюллернинъ коклерге ачылгъаны геджедир. Бу мубарек гедже бизлерге эр тюрлю гунахтан узакъ къалмагъа огрете. Аллахнынъ багъышлавына иришмеге тырышмакънен берабер афу этмек кереклигини де хатырлата. Чюнки Аллахтан афу беклеген кимсе озю де багъышлайыджы олур. Якъынларына, дин къардашларына, этрафтаки инсанларгъа нисбетен сабырлы, анълайышлы ве афу этиджи олур. Аллахнынъ разылыгъыны истеген мусульман, ич кимсени хор ве кичик корьмез. Аллахнынъ севгисине иришмек истеген мумин эр вакъыт юрегинде севги ве мерхамет ташыр. Бераат геджеси эм де гонъюллерни алмакъ, даргъынлыкъ диварларыны йыкъмакъ, кин, нефрет ве интикъам дуйгъуларыны ашмакъ куню олмалы. Сайгъылы диндашларым! Бу гедже весилесинен бир кере даа хатырлатмакъ истейим ки, инсанлыкъ ичюн ёлланылгъан хайырлы бир уммет олмакъ ёлунда эпимизге айры-айры месулиетлер юклене. Келинъиз, шу берекетли заман ичинде унуткъанымыз ве терк эткенимиз вазифелеримизни янъыдан хатырлайыкъ. Энъ якъынларымыздан башлап, этрафтаки инсанларгъа севги ве мерхаметимизни бералмасакъ, етим ве оксюзлерге, зулумгъа огърагъан къардашларымызгъа ярдым элини узатамасакъ, бунынъ ичюн тёвбе этейик. Ихмал эткен къуллугъымызны козьден кечирейик. Гонъюль дюньямызны дуа, ибадет ве тефеккюр иле гузеллештирейик. Гунахкъа ве ярамайлыкъкъа кеткен ёлларны къапатайыкъ. Эйилик укюм сюрген бир дюнья ичюн кучюмизни сарф этейик. Аллахнынъ рахмети бол олгъан бу геджени энъ гузель шекильде дегерлендирейик. Аллахкъа бойсунып ве теслим олып, гузель амеллеримизнен тёвбелеримизни ве истигъфарларымызны ялынъыз Онъа арз этейик. Хаталарымыздан, къусурларымыздан, гунахларымыздан, оларгъа бир даа къайтмамакъ узьре, юз чевирейик. Хутбени Пейгъамберимизнинъ дуасынен битирмеге истейим: «Аллахым! Гъазабынъдан разылыгъынъа, джезанъдан багъышлавынъа, Сенден кене Санъа сыгъынам. Санъа макътавларны саймакънен битирип оламам. Сен Озюнъни насыл макътагъан олсанъ, ойлесинъ» (Mуслим, «Сaлят», 222); «Аллахым, Сени анъып, зикир этмек, ниметине шукюр этмек, Санъа энъ гузель шекильде ибадет этмек ичюн бизге ярдым эт» (Эбу Давуд, «Витир», 26).

ИНСАН, ИМАН ВЕ АЯТ

Опубликовано:

27.03.2020 - ИНСАН, ИМАН ВЕ АЯТ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ    ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ  إِلَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ [Лекъад халекъна’ль-инсане фи эхсени такъвим. Сумме радеднаху эсфеле сафилин. Илле’ллезине амену ве амелю’с-салихати фелехум эджрун гъайру мемнун].   Мухтерем мусульманлар! Окъугъаным «Тин» суресинде кечкен аетлерде Аллах Тааля бойле буюра: «Биз инсанны энъ гузель шекильде яраттыкъ. Сонъра, оны ашагъыларнынъ ашагъысына эндирдик. Иман этип, салих амель ишегенлер (бундан) истиснадыр. Олар ичюн эксильмеген (девамлы) мукяфат бар» («Тин» суреси, 95/4-6). Севгили Пейгъамберимиз Мухаммед Мустафа (с.а.с.) де озь хадисинде бойле буюра: «Аллахны Мевля, Ислямны дин, Мухаммедни пейгъамбер оларакъ гонъюльден менимсеген кимсе иманнынъ дадыны алгъан олур» (Муслим, «Иман», 56). Азиз муминлер! Ерлернинъ ве коклернинъ екяне саиби олгъан Юдже Аллах инсаны мукеммель шекильде яраткъан. Онъа догъру иле янълышны айырмагъа ярагъан бир акъыл ве эйилик ёлунда реберлик эткен бир видждан берген. Кучьлю, шуурлы, ираде ве месулиет саиби бир барлыкъ оларакъ, инсан кяинатнынъ козь бебегидир. Инсанны ёкътан бар эткен, оны ашаткъан, ичирген, тоюргъан, къорчалагъан Аллах Таалянынъ ондан истегени исе, иман этмеси ве гузель ишлер япмасыдыр. Инсаннынъ бар олув себеби – бир къул оларакъ эманетни юкленип, дюньяны инсанлыкъ ичюн хузурлы, адиль ве яшана биледжек бир юва япмакътыр. Къыйметли мусульманлар! Инсан огълу сонъ дередже устюн васыфларгъа, имтиязлы кучь ве къабилиетлерге саиптир. Булар саесинде эйиликке ниет этип, аятны эйи истикъаметте ёнлендире билир. Амма, ярамайлыкъны истеп, дюньягъа зулум да яя билир. Инсан сабырлы, азимли, федакяр, барышыкъ ве адиль арекетлернен бахтлы бир дюнья къура биледжеги киби, джаиль, кибирли, ачкозь, хырслы, аджеледжи ве нанкёр арекетлери себебинден озюни ве чевресини телюкеге де ата биле. Шу себептен Раббимиз, инсанны ич бир заман башы бош быракъмады, аятта ялынъыз, ниметсиз ве ярдымсыз къалдырмады. О, эр ань коре, козете, идаре эте, эр ань янымызда, боюн дамарымыздан бизге даа якъындыр. Юдже Аллахнынъ бизлерге энъ буюк дестеги исе, – пейгъамбери ве китабы иле ёл косьтермесидир. Дегерли муминлер! Дин ильк инсан иле башлагъан ве ахиретке къадар бар оладжакъ. Эпимиз билемиз ки, «Шубесиз, Аллах къатында дин Ислямдыр» («Ал-и Имран», 3/19). Къыяметке къадар бутюн инсанлыкъ Севгили Пейгъамберимиз Мухаммедге (с.а.с.) уммет олмакънен, онынъ даветине иджабет этмекнен мукеллефтир. Чюнки «Ким Ислямдан башкъа бир дин сайлап алса, бильсин ки, бу ондан асла къабул этильмейджек ве о, ахиретте зиян эткенлерден оладжакъ» («Ал-и Имран», 3/85). Инсаннынъ суаллерине джевап ала биледжеги, меселелерине чезюм тапа биледжеги энъ сагълам бильги менбасы диндир. Ислямнынъ даветине уйып, иман эткен кимсе, аятынынъ энъ догъру къарарыны берген. Эр анги бир зорлав олмадан, озь терджихи ве арзусынен Аллахкъа ёнельген. Онынъ эмир ве ясакъларыны къабул эткен. Артыкъ, ондан бу иманнынъ кереклерини ерине кетирмеси, муминдже яшамасы бекленир. Сайгъылы мусульманлар! Иман эткен кимсе, келиме-и шехадет кетирип, дюнья ве ахирет ичюн инанч, умют ве бахтлылыкъ къапыларыны ача. Бу къапыдан кечкен кимсе, низам ве сабырнен ибадетлерини эда этер. Ислямда ибадетнинъ макъсады – инсаннынъ озюнен, Раббинен ве дигер бутюн барлыкъларнен сагълам бир мунасебет къурмасыны теминлемектир. Бу себептен, эр бир ибадет гузель ахлякъ иле екюнленмекни беклер. Мусульманджа бир аят, ибадетлерде олгъаны киби, ахлякий эсасларгъа де саип чыкъмакънен яшаныр. Акъраба багъыны къорчаламакъ, буюклерге урьмет этмек, кичиклерге мерхамет косьтермек, адалет, дюрюстлик, алчакъгонъюллилик, ишкирлик ве джомертлик иле аяткъа берекет къошмакъ мусульманынъ аслий васыфыдыр. Унутмайыкъ, акъылыны хакъкъа, къальбини хайыргъа, имкянларыны файдалы ишлерге багълагъанлар иманнынъ керегини ерине кетирген олур. Мухтерем мусульманлар! Хутбени екюнлер экеним, бир хусускъа дикъкъатынъызны чекмеге истейим. Диний идаремиз Къырым мусульманлары фондынен берабер ярдымгъа мухтадж агъыр хаста балаларгъа, етимлерге, ихтиядж саиплерине ярдым ниетинен «Ёлунъ эйилик олсун» шиарынен башлатылгъан «Мерхаметлик» ярдым кампаниясыны девам эте. Эр кесни бу эйилик сеферберлигине давет этемиз. Садакъаланъызны имамларгъа я да Муфтиятнынъ озюне бермек мумкюн. Аллах садакъаларынъызны къабул этсин!

ИСРА ВЕ МИРАДЖ

Опубликовано:

20.03.2020 - ИСРА ВЕ МИРАДЖ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [Субхане’ллези эсра биабдихи лейлем мине’ль-месджиди’ль-харами иле’ль-месджиди’ль-экъса’ллези баракна хавлеху линуриеху мин аятина. Иннеху хуве’с-семиу’ль-басыр].   Мухтерем мусульманлар! Мартнынъ 21-ини 22-сине багълагъан гедже – Исра ве Мирадж геджесидир. Исра Дженаб-ы Аллахнынъ къулу ве пейгъамбери Хазрет-и Мухаммедни (с.а.с.) Месджид-и Харамдан алып, Месджд-и Акъсагъа алып бармасыдыр. Мирадж исе, Хазрет-и Мухаммеднинъ (с.а.с.) Месджид-и Акъсадан юксек табакъаларгъа чыкъмасыдыр. Муджизевий шекильде бир геджеде олып кечкен Исра ве Мирадж адисеси эм рух, эм де беден оларакъ керчеклешти. Бу вакъиа хиджреттен эвель, пейгъамберликнинъ 13-нджи йылында, Реджеп айынынъ 27-нджи геджеси олып кечти. Ресулюллах (с.а.с.) Месджид-и Акъсагъа (Бейт-и Макъдиске) ёлджулыгъыны адымыны козьнинъ ирише биледжеги ернинъ огюне аткъан Буракъ адындаки бир айван устюнде япкъан. Месджид-и Акъсагъа кельгенде, Аллахнынъ Ресули о ерде бутюн пейгъамберлерге намаз къылдырып, сонъра семагъа догъру юксельтильди. Эр къатта она чешит тюрлю адиселер ве ибретлер костерильди. Энъ сонъ Сидрету’ль-мунтеха деген ерге барып етти. Анда Джебраиль (а.с.) Ресулюллахтан айрылды, Пейгъамберимиз исе, Аллах иле корюшти. О ерде мусульманлар ичюн куньде беш вакъыт намаз къарар этильди, «Бакъара» суресининъ сонъ эки аети – «Аменеррасулю» берильди; ширк тышында бутюн гунахларнынъ афу этиле биледжеги муждеси берильди. Мираджда Мухаммед Пейгъамберге (с.а.с.) дюньядаки эйи амеллернинъ мукяфаты, ярамай амеллернинъ де джезасы костерильди. Азиз муминлер! Ресулюллах (с.а.с.), Мирадж ёлджулыгъыны анълаткъанда, иман этмегенлернинъ кюфюри, мусульманларнынъ исе, иманы къат-къат арта эди. Иманлары пекинмегенлернинъ бир къысымы, бу адисенинъ хабери чыкъкъан сонъ, мушриклернинъ тесиринен динден чыкъып, бу имтианда мувафакъиетсиз олгъан эдилер. Базы мусульманларнынъ юрегине шубе тюшти, дигерлери бу фитнеден раатсыз олдылар. Иманлары къавий олгъанлар: «Эшиттик ве итаат эттик!» – деп, Пейгъамберни тасдыкъ эте эдилер. Хазрет-и Эбу Бекир (р.а.) инкяр эткенлерге: «Эгер бу адисени Ресулюллах (с.а.с.) анълаткъан исе, мытлакъа догърудыр. Бунда шашыладжакъ не бар?» – деп теслимиетини ортагъа къойгъан эди. Бу айда Хазрет-и Пеигъамбернинъ догъру сёзлю, ишанчлы бир инсан олгъаны ортагъа къоюла эди. Чокъ вакъыт кечмеден, Пейгъамберимизнинъ сёзю догъру олгъаныны тасдикъ эткен делиллер пейда олды. Ич бир вакъыт Къудусте олмагъан Пейгъамберимиз (с.а.с.) Аллахнынъ ярдымынен андаки Бейт-и Макъдиснен алякъалы мушриклернинъ суаллерине джевап берип, Мираджгъа чыкъкъаныны тасдикълагъан. Дегерли мусульманлар! «Исра» суресининъ 1-нджи аетинде анъылгъан Месджд-и Харам ве Месджид-и Акъса мусульманлар ичюн пек эмиетли ве мукъаддес олгъан эки мекяндыр. Мекке ве Къудус (Иерусалим) шеэрлеринде ерлешкен бу мубарек ерлер тевхид динининъ бир бютюн олгъаныны косьтерген бирер тимсальдир. Месджд-и Акъса мусульманларнынъ биринджи къыбласы, Месджд-и Харам исе, 14 асыр эвель аетнен бельгиленген къыбламыздыр. Зиярет этильмесине ляйыкъ мукъаддес мекянлар учтюр – ичинде Кябе олгъан Месджид-и Харам, Месджид-и Акъса ве Медине шеэринде ерлешкен Месджид-и Небийдир. Урьметли мусульманлар! Исра ве Мирадж муджизесининъ эр бир мусульман ичюн эмиети пек буюктир. Бу геджени бир фырсат билип, ибадетлеримизни ве хайыр-хасенатымызны чокълаштырайыкъ. Эм Исра ве Мирадж адисесининъ, эм де динимизнинъ бирер муджизе ве нимет олгъаныны хатырлайыкъ, буны балаларымызгъа анълатайыкъ. Эр йылнынъ Мирадж геджесинде мукъаддес топракъларнынъ бизлер ичюн эмиетини ве Месджид-и Акъсанынъ шимдики алыны эр вакъыт акъылымызгъа кетирейик. Андаки вазиетнинъ тюзельмеси, мусульманларгъа япылгъан зулумларнынъ токътамасы ве шейтан оюнларынынъ бозулмасы ичюн Аллахкъа дуа этейик, Ондан ярдым истейик.   [embed]http://www.youtube.com/watch?v=4b5SOHBuc9E&t=6s[/embed]

ТЕФЕККЮР

Опубликовано:

13.03.20 - ТЕФЕККЮР وَمَا هـٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚوَإِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [Ве ма хазихи’ль-хаяту’д-дюнья илля ляхвув ве леиб. Ве инне’д-дара’ль-ахирате лехийе’ль-хаеван. Лев кану елемун].   Мухтерем мусульманлар! Окъугъаным «Анкебут» суресининъ 29/64-юнджи ает-и керимесинде Юдже Раббимиз бойле буюра: «Бу дюнья аяты садедже бир эглендже, бир оюндыр. Ве, ич шубесиз, ахирет юрту исе, – (асыл) яшав еридир. Кешке бильселер эди!». Мевзунен алякъалы хадис-и шерифте исе, севгили пейгъамберимиз Мухаммед Мустафа (с.а.с.) бойле буюргъан: «Дюньяда кимсесиз бир гъарип я да келип кечкен бир ёлджу киби ол!» (Бухарий, «Рикъакъ», 3). Азиз муминлер! Яшларымыз фарклы олса да, эпимиз омюр деп айтылгъан сайылы куньлерге саипмиз. Не бир нефес эвель, не де бир нефес сонъра, ялынъыз Аллах Тааля бильген бир вакъытта джан эманетимизни теслим этип, бу дюньядан кочеджекмиз. Эсап ичюн махшер мейданына догъру ёлгъа чыкъкъанымыз вакъыт, янымызда иманымыз ве салих амеллеримиз тышында алгъанымыз олмайджакъ. Заманнынъ къыйметини, аятнынъ анъламыны, яшлыкънынъ эмиетини, бир локъма ниметнинъ ве бир нефес сагълыкънынъ шукюрини идрак эткен олсакъ, не гузель бизге! Амма куньлеримизни зая эткен, малымызны исраф эткен, акъылымызны я да беденимизни зеэрлеген, севгенлеримизни ынджыткъан, ибадетлеримизни акъсаткъан олсакъ, эйвахлар олсун бизге! Мухтерем мусульманлар! Бу дюнья аятымызнынъ макъсадыны, япкъанларымызнынъ догъру олып-олмагъаныны анъламакъ ичюн даима тефеккюр этмек керекмиз. Тефеккюр – эр анги бир мевзуда терен тюшюнип, онынъ шууруна бармак демектир. Тефеккюр инсанны инсан япкъан, онъа хас ве оны дигер махлюкълардан айыргъан энъ муим хусусиеттир. Динимизде тюшюнмек пек муимдир. Къуран-ы Керимде бир чокъ ает-и кериме бутюн инсанларны тюшюнмеге чагъыра. Тюшюнген инсан этрафта олгъан эр бир шейде Юдже Раббимизнинъ барлыгъы, бирлиги ве къудретининъ аляметлерини корер. Сайгъылы мусульманлар! Раббимизнинъ бизлерге ихсан эткени омюр ичинде Онъа олгъан багълылыгъымызны, севги ве итаатымызны эп берабер тюшюнейик. Ниметлернинъ шукюри ве ихтиядж саиплернинъ акъкъы олгъан садакъа ве зекят анълайышымызны козьден кечирейик. Пайлашкъанымыз вакъыт бахтлы оладжагъымызны ве саранлыкъ хасталыгъындан къуртуладжагъымызны билейик. Пейгъамберимизни орьнек алып, аиле дегерлеримизге саип чыкъайыкъ. Севгинен къургъанымыз юваларымызны адалет ве мерхаметнен къорчалайыкъ. Къадынларымызгъа баскъы япмайып, меселелеримизге акъл-ы селим иле чаре тапайыкъ. Къыйметли муминлер! Дюнья аятында ахиретке догъру юрген инсан месулиет юкленген бир ёлджу кибидир. Омюр исе, мешакъкъатлы, амма къыйметли бир ёлджулыкътыр. Ойле экен, дюньяда ёлджу олгъанымызны акъылымыздан чыкъармайыкъ. Бу яланджы дюньяда къалдырып кетеджегимиз беш къурушлыкъ мал ичюн, сиясет ичюн, макъам ичюн бир-биримизнинъ джаныны агъыртмайыкъ. Сой-соп арасында къавгъа-дава олмасын. Айрылыкъкъа тюшмейик. Дюньялыкъ олгъан не бар исе, эписине бир ёлджу къадар къыймет берип, сонъ мурадымызнынъ Аллахнынъ разылыгъы ве дженнети олгъаныны унутмайып яшайыкъ. Омюримизнинъ ве элимиздеки имкянларнынъ къыйметини билейик. Эр кюнюмизни Раббимизнинъ ризасына келишкен файдалы ишлер иле эйилик япып, аятымызны тефеккюр иле кечирейик. Хиджрий 1441-инджи йылнынъ орталарына кельгенимиз шу куньлерде, келинъиз, ярым хиджрий йыл ичинде нелер яшагъанымызны, къайсы маневий берекет къапыларындан ве иляхий имтианлардан кечкенимизни, къайсы имтианларны берип оламагъанымызны тюшюнейик.   [embed]http://www.youtube.com/watch?v=Fm74eEZjL7k&t=4s[/embed]

ИСЛЯМДА КЪАДЫН

Опубликовано:

06.03.20 - ИСЛЯМДА КЪАДЫН يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى [Я эййюха’н-насу инна халекънакум мин зекерив ве унса].   Азиз муминлер! Aллaхнынъ инсанлыкъкъa рахмети олгъан Ислям динининъ гузелликлеринден бири – къадынлар джемиетини юджельтип, оларнынъ акъларыны ве урриетлерини бельгилемесидир. Эркеклерге нисбетен, беден ве рух тарафындан фаркълы хусусиетлер ташыгъан къадын динимизде эр кишинен тенъ дегерлендириле. «Эй, инсанлар! Сизни бир эркек иле бир къадындан яраттыкъ» аети къадын ве эркекнинъ инсаниетликте бир бутюн олгъаныны ифаде эте («Худжурат» с., 49/13). Раббимизге къуллукъта да эркек ве къадын тенъ шекильде месулиетлидир. Намаз, зекят, ораза ве хадж киби ибадетлер эркеклерге эмир этильгени киби, къадынларгъа да эмир этильген. Зина, фаиз, къумар ве ички киби гунахлар да эр экисине ясакъ этильген. Динимизде къадынларгъа, эркеклерден бир фаркъ олмадан, чалышмакъ, къазанмакъ, масраф этмек, алмакъ, сатмакъ, васиет этмек, хайрие ишлерини япмакъ, темсиль этмек ве этильмек киби акълар берильген. Динимиз, къадынларнынъ яратылышыны итибаргъа алып, базы темель меселелерде оларны эркеклерден фаркълы тутаракъ, вазифелерини азлаштыра ве къолайлаштыра, акъларыны титизликнен къорчалай, месулиетни даа зияде эркеклер устюне юклей. Мухтерем муминлер! Аятлары бонджа къадынлар къыз бала, омюр аркъадашы ве ана оларакъ огюмизге чыкъа. Ве эр бир сыфатында динимиз оларгъа гузель бакъылмасыны эмир этип, бунынъ буюк савапларгъа ёл ачкъаныны бельгилей. Къыз балаларнынъ дегерини Пейгъамберимиз (с.а.с.) бир хадисинде бойле анълаткъан: «Эр кимнинъ бир къыз баласы олса, ве о, къызыны хор корьмесе ве огълан баланы онъа устюн тутмаса, Аллах, о кимсени дженнетке къояр» (Тирмизий, 1915). Келеджек несильнинъ маневий мимарлары оладжакълары ичюн, хусусан, къыз балачыкъларнынъ тербиесине агъырлыкъ берген Пейгъамберимиз (с.а.с.) эм де бойле буюргъан: «Бир мумин эки къызыны гузель бир шекильде тербие этип, ихтияджларыны къаршыласа, мен ве o кимсе дженнетте ян-янгъа оладжакъмыз» («Теджрид-и Сарих», 10/432). Гузель тербие – динимизни ве элял-арамны огренмек демектир. Эвлиликтен сонъра да къадынларгъа насыл давранмакъ керек олгъанымыз акъкъында Юдже Раббимиз бойле эмир эте: «Къадынларынъызнен яхшы мунасебетте олунъыз» («Ниса» суреси, 4/19). Веда хутбесинде исе, Пейгъамберимиз (с.а.с.) бойле буюргъан: «Эй, инсанлар! Къадынларнынъ акъларына риает этменъизни ве бу хусуста Аллахтан сакъынманъызны тевсие этем. Сиз къадынларны Аллахнынъ эманети оларакъ алдынъыз. Оларны Аллах адына сёз берип, элял эттинъиз. Сизинъ къадынлар устюнде акъкъынъыз, оларнынъ да сизинъ устюнъизде акълары бар» («Муснед», 5/278). Урьметли муминлер! Пейгъамбер Эфендимиз энъ хайырлы ниметлернинъ бири – инанчына коре яшамагъа ярдымджы олгъан къадын олгъаныны бильдирип (Тирмизий, 1162), онъа мунасебетимиз насыл оладжагъыны бойле бильдирген: «Сизинъ энъ хайырлыларынъыз къадынларына нисбетен ахлякълы олгъанларынъыздыр» («Мишкатуль-Месабих», 1898). Сайгъылы муминлер! Юдже Раббимиз аналарымызны сёзю мытлакъа динъленеджек, оларгъа алякъа косьтериледжек азиз кимселер оларакъ такъдим эте. «Исра» суресининъ 23-нджи аеттинде бойле буюрыла: «Раббинъ ялынъыз Онъа ибадет этменъизни ве ана-бабагъа эйиликлер япманъызны эмир эте». Севгили Пейгъамберимиз (с.а.с.) исе, эйилик ве сайгъы ичюн энъ ляйыкъ кимсе ана олгъаныны бильдирип (Ибн Мадже, 3658), бойле айткъан: «Дженнет аналарнынъ аякълары астындадыр» («Кешфу’ль-хафа», 1078). Анагъа косьтериледжек лякъайтлыкъ ве сайгъысызлыкъ да – агъыр бир гунахтыр. Азиз муминлер! Кунюмизде де къадын, бир тарафтан, динимизнинъ эмирлерине ве къадыннынъ фытратына терс шекильде тербие алып, яшай биле, дигер тарафтан исе, онъа динимиз юклемеген вазифелер берилип, акъкъына кириле биле. Ич шубесиз, кучюмизден файдаланып, къадынны эзмек – буюк зулумдыр! Эр заманда олгъаны киби, къадынгъа керчек дегерини береджек ве оны бахтлы этеджек низам динимиз Ислямдыр. Динимизни яшап, хайырлы мусульманлар олмагъа, Раббимизнинъ разылыгъына етишмеге истесек, къадынларымыз ичюн хайырлы арекет япмагъа тырышайыкъ.   [embed]http://www.youtube.com/watch?v=v1PWo6yAfDE[/embed]

Пейгъамберимизнинъ тилинден дуалар

Опубликовано:

28.02.20 - ПЕЙГЪАМБЕРИМИЗНИНЪ ТИЛИНДЕН ДУАЛАР وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ [Ве иза сеэлеке ибади анни феинни къариб. Уджибу давете’д-даи иза деан. Фель-естеджибу ли вель-юмину би леаллехум ершудун].   Мухтерем мусульманлар! Фаний дюнья аятында, кунь келе, ниметке иришемиз, шукюр этемиз; кунь келе, сыкъынтыгъа огъраймыз, сабыр этемиз. Мувафакъиетни, бахтны да, кедер ве мешакъкъатны да мумин киби къаршыламагъа гъайрет косьтеремиз. Бизлер, эр алымызда, иманымызны арттыргъан, аятымызгъа умют ве тиренмек кучюни къошкъан эшсиз бир ниметке саипмиз. Иште, бу нимет – ибадетлернинъ озеги олгъан дуадыр. Дуа – Аллахкъа ичтен ялварып сорамакътыр. Раббимизнинъ сонъсуз къудрети къаршысында зайыфлыгъымызны итираф этмектир. Онынъ лютуфына ве багъышлавына сыгъынмагъа гъайреттир. Онъа къуллугъымызны арз этип, Ондан ярдым истемектир. Къыйметли муминлер! «Бакъара» суресининъ 2/186-нджы аетинде Юдже Раббимиз бойле буюра: «Къулларым, Мени сенден сорасалар, бильсинлер ки, Мен оларгъа чокъ якъыным. Манъа дуа эткенде, дуа эткеннинъ дуасына къаршылыкъ берем. Айса къулларым даветиме уйсунлар ве Манъа иман этсинлер, бельки де, бойледже, догъру ёлны тапарлар». Аллах Таалянынъ бир ады да «Эль-Муджиб», яни дуаларгъа джевап бергендир. Бизге бизден даа якъын олгъан Раббимиз гизли я да ачыкъ бутюн дуаларымызны эшите ве биле, озь ирадесинен къабул эте. Дегерли мусульманлар! Эр арекетинде Раббине севгисини, садакъатыны ифаде эткен Пейгъамберимиз (с.а.с.) тилинден дуаны эксик этмеди. Эр ан ве эр мекянда дуа эте эди. Бизлерге насыл дуа этеджегимизни де о огретти. Саба, кунь башлагъанда, бойле дуа эте эди: «Аллахым! Къудретинъ иле сабагъа чыкътыкъ, къудретинъ иле акъшамгъа ириширмиз. Къудретинънен яшаймыз, къудретинънен олюрмиз. Энъ сонъ къайтышымыз да анджакъ Санъадыр» (Тирмизий, «Даават», 13). Кунь бою, бойле дуа эте эди: «Аллахым! Манъа хайырлысыны бер ве меним ичюн энъ хайырлысыны сайла» (Тирмизий, «Даават», 85); «Аллахым! Бизге дюньяда эйилик бер, ахиретте де эйилик бер. Бизни джеэннем азабындан къорчала!» (Эбу Давуд, «Витр», 26). Гедже исе, дуасы бойле эди: «Я, Рабби! Бу геджеде олгъанларнынъ ве сонъра оладжакъларнынъ хайырыны сенден тилейим. Бу геджеде олгъанларнынъ ве сонъра оладжакъларнынъ шерринден де Санъа сыгъынам» (Муслим, «Зикир», 75). Ятаджакъта, бойле дуа эте эди: «Сыгъынаджакъ ери ве ихтияджыны кореджек кимсеси олмагъан ниджелери бар экен, бизни ашаткъан, ичирген, ихтияджларымызны къаршылагъан ве бизни барындыргъан Аллахкъа хамд олсун» (Тирмизий, «Даават», 16.) Азиз муминлер! Дуа дертлерге дева тапмакъ, эр тюрлю ярамайлыкътан къорчаланмакъ, корюнир-корюнмез мусибетлерден узакъ олмакъ ичюн къулнынъ Раббине сыгъынмасыдыр. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с.) Раббине бойле сыгъына эди: «Аллахым! Аджизликтен, тембелликтен, саранлыкътан, къоркъакълыкътан, буналткъан къартлыкътан ве къабир азабындан Санъа сыгъынам. Аллахым! Нефисиме такъваны насип эт ве онъы арындыр, оны энъ эйи арындыраджакъ Сенсинъ. Онынъ досту ве велиси Сенсинъ. Аллахым! Хушу дуймагъан къальптен, тоймагъан нефистен, файда бермеген илимден ве къабул олунмагъан дуадан Санъа сыгъынам» (Муслим, «Зикир», 73; Несаий, «Истиазе», 13). Мухтерем мусульманлар! Бир муми дуалары къабул олмагъаны тюшюнджесинде асыл да олмамакъ керек. Чюнки Пейгъамберимиз (с.а.с.) бир хадисинде бойле буюрды: «Сизден биринъиз: «Дуа эттим де, дуам къаршылыкъ корьмеди», – деп ашыкъмагъандже, дуасы къаршылыкъ корер» (Эбу Давуд, «Витр», 23). Юдже Раббимиз, дуаларымыз саесинде, устюмиздеки мусибетлерни ёкъ эте, гунахларымызны афу эте, базан да, истегенимизден даа хайырлысыны ихсан эте. Айса, озюмиз ичюн, аилемиз, якъынларымыз, джемиетимиз ве Ватанымыз ичюн дуа этмеге унутмайыкъ. Ана-бабамызнынъ, хасталарнынъ, къартларнынъ ве мухтаджларнынъ дуасыны алмагъа гъайрет этейик.   [embed]http://www.youtube.com/watch?v=G6ea9-8JCAo[/embed]