İkmet Çoqragı | ЦРО ДУМК

Суббота

22

июня

16
Зуль-хидждже
1445 | 2024
Утр.2:49
Вос.4:47
Обед.12:50
Пол.16:55
Веч.20:43
Ноч.22:41
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

İkmet Çoqragı

Пандемия къаршысында тедбирли олмакъ

Опубликовано:

Гипертермия – вуджут сыджакълыгъынынъ артмасы демектир. Гипертермия – беденимизде бир хасталыкъ башлагъаныны, бир де бир шейнинъ вуджудымызгъа кедер эткенини бильдирген симптомлардан биридир. Артыкъ 2020-нджи сененинъ кузюне етип кельдик. Белли олгъаны киби, баарьден берли бизим улькемизде коронавирус пандемиясы олгъаны илян этильди. Яздан сонъ хасталарнынъ сайысы артты. Хаста инсанлар энъ узакъ койлерде биле пейда ола. Берильген статистика боюнджа 80 файызымыз бу хасталыкъны енгиль, 15 % – орта агъырлыкъта, 5 % – зор шекильде кечире. Эгер сизде 4 куньден зияде сыджагъынъыз олса, оксюригинъиз тутса, нефес етмемезлиги олса, мытлакъа докторларгъа мураджат этинъиз. Ишбу макъаледе такъдим эткенимиз малюмат эр ерде илян этиле, эр кеске бильдирильмеге тырышыла. Лякин, бунъа бакъмадан, чокъумыз аджеле алларда догъру къарар берип оламаймыз. Тевсиелерге кечмеден эвель, бир тенбиелевни анъып кечмеге истеймиз: эр бир инсан ве эр бир инсаннынъ вуджуды уникальдир, бунъа коре, эр бир кишининъ тедавийлеви индивидуальдир, ве хусусий шекильде докторнен музакере этильмек керек. Хастаны тедавийлевде чешит усуллар къулланылмасы мумкюн. Буларнынъ биринджиси – физикий шартларнынъ тесири. Яни, этраф муитининъ ава арарети, авананынъ не дереджеде немли олмасы в.с. Илядж къулланылувы нокъта-и назарындан бу шартларнынъ тесири азджадыр эльбет, амма кене де ихмал этильмейджек къадар муим. Ава арарети, меселя, одада 18-20 С дереджеде олмакъ керек, аванынъ немлиги де муим, чюнки 60 % немликтен ашагъы дереджелер хаста инсан ичюн хавфлыдыр. Аман, шу ерде хатагъа алып баргъан янълыш тевсиени де ачыкъламакъ керек, –сыджагъы чыкъкъан инсанны ёргъаннен къапатмакъ олмаз. Чюнки бу – юксек сыджакънынъ даа да артмасына себеп олмасы мумкюн. Хаста олгъан эв ичинде инфекция эксильсин деп, одаларны мытлакъа аваландырып турмакъ керек. Буны одада хаста олмагъанда япмалы. Хаста ичюн тазе аванынъ файдасы буюктир. Физик шартларнынъ къулланылмасы усулы, сыкъ талыкъ ичимлик ичмек ве саире тедбирлер юксек сыджакъны тюшюрмеге ярдым этмесе, иляджларнынъ къулланылмасы керек. Гипертермияны тедавийлеген эки чешит илядж бар: ибупрофен ве парацетамол. Бу иляджлар антипиретик такъымындан олып, сыджагъы юксек олгъанларгъа сыкъ бериле. Олар ап, капсула, шербет, суппозиторий бичимлеринде олмасы мумкюн. Ибупрофен 1 кг беден агъырлыгъына 10 мг, парацетамол исе, 1 кг беден агъырлыгъына 15 мг микъдарларда бериле. Бу иляджларнынъ даа яхшы чалышмасы ичюн чокъ сув ичмек керек. Сайгъылы окъуйыджыларымыз! Хаста олманъыз! Ве автобуста, тюканда, джамиде ве джемаат ичинде маска такъмагъа, месафе тутмагъа ве эллерни ювып, антисептик къулланмагъа унутманъыз. Сагълыгъымыз – эманетимиздир. Этрафтаки инсанларнынъ сагълыгъына мин кетирмек де – къул акъкъы олгъаныны унутмайыкъ. Амет Алиев

Пейгъамбер Эфендимизни севмек

Опубликовано:

Севги... Бу сёзни теляффуз эткенимизде, не къадар терен мана ташыгъаныны базыда эслеп оламаймыз. Севги дуйгъусыны ис этмек, буюк бир нимет! Бу дуйгъу олмаса, омюр не къадар ренксиз олур эди... Севги – инсаннынъ бир кимсеге я да бир шейге нисбетен якъын алякъа ве багълылыкъ косьтермеге ёнельткен ичтеки дуйгъудыр. Белли сынъырлары ёкъ севгининъ, акълымызгъа кельмейджек къадар кениш анъламы бар. Ич шубе ёкъ ки, бу дюнья аятында эм мусбет, эм менфий шейлернен къаршы-къаршыгъа келемиз. Лякин, не олурса-олсун, юреклер эйилик япкъангъа нисбетен севги дуймакъ истей. Эгер бир инсан онъа эйилик япкъан бир инсанны севсе, онъа я бир эдие берер, я да, дерди олса, онъа ярдым этер. Бир киши башкъа бир кишини севгенде, бу шейлерни япмагъа азыр олса, демек, бутюн дюньягъа хидает кетирген, бутюн инсанлыкъкъа рахметнен йиберильген, инсанларгъа Аллахнынъ китабыны, Къуранны огреткен, дюнья ве ахирет бахтлылыгъына къавушмакъ ёлуны косьтерген Пейгъамберимиз Хазрет-и Мухаммедге (с.а.с.) нисбетен мунасебетимиз насыл олмалы? Шубесиз ки, Аллах севгисинден сонъ, севгиге энъ ляйыкъ олгъан киши Хазрет-и Мухаммеддир (с.а.с.)! Мукъаддес китабымызда бойле буюрыла: «(Ресулым!) Айт: «Эгер Аллахны севсенъиз, манъа уйынъыз ки, Аллах да сизни севсин ве гунахларынъызны багъышласын. Аллах сонъ дередже багъышлайыджы ве мерхаметлидир» («Аль-и Имран» суреси, 31 ает). Бу алда, Аллах тарафындан сайлангъан Пейгъамберни насыл севмек керекмиз, ве севгимизни насыл косьтере билемиз? Хазрет-и Пейгъамбер Мухаммед (с.а.с.) севгисининъ аляметлери: 1. Биринджиден, Хазрет-и Пейгъамбернинъ (с.а.с.) суннетине уймакъ. Къуранда: «Ант олсун ки, Ресулюллах, сиз ичюн, Аллахкъа ве ахирет кунюне къавушмакъны умют эткенлер ве Аллахны чокъ зикир эткенлер ичюн, гузель бир нумюнедир», – буюрыла («Ахзаб» суреси, 21 ает). Яни, онынъ аят тарзына озь аятымызны келиштирмек керекмиз. Аллахнынъ ризасы ве севгисини къазанмакънынъ ёлу Пейгъамбернинъ суннетине таби олмакътыр. Пейгъамберимиз бойле буюргъан: «Ким меним суннетиме уйса, мени севген олур. Мени севген де, дженнетте меннен берабер олур» (Тирмизий). Не къадар буюк мужде! 2. Пейгъамберимизге нисбетен севгининъ экинджи алямети – инсанларны Аллахнынъ дини олгъан Ислямгъа давет этмек ве онъа чагъырмакътыр. Инсаниетнинъ акъыл ве юреклерине динимизнинъ догъру ве темиз олгъаныны еткизмектир. Хазрет-и Мухаммед Эфендимиз (с.а.с.) – сонъ пейгъамбердир. Ондан сонъ, къыяметке къадар башкъа пейгъамбер кельмейджек. Шу себептен, Ислям динини къыяметке къадар инсанларгъа ким анълатаджакъ? Ким давет этеджек? Эльбетте, онъа, Пейгъамберге (с.а.с.) иман эткен ве оны керчектен де севген муминлер япаджакъ. Эр кес озь кучюне коре япмагъа тырышаджакъ. «Мен Ислям динини эр кеске насыл анълатырым?» – дегенлер сыкъылмасынъ. Башта озюмизден башлап, динимизни огренмек ве омюрге кечирмек керекмиз. Сонъра исе, къорантамызгъа ёнелип, балаларымызгъа, торунларымызгъа Ислям динимизни ве Пейгъамберимизни (с.а.с.) танытмалы ве севдирмели. Буны биз япмасакъ, джанландырмасакъ, бу вазифени кимге къалдырамыз? 3. Хазрет-и Пейгъамбернинъ (с.а.с.) гузель ахлякъынен ахлякъланмакъ ве ярамай арекетлерден сакъынмакъ. Хазрет-и Мухаммед Эфендимиз бойле буюргъан: «Мен гузель ахлякъны тамамламакъ ичюн йиберильдим» (Тирмизий). Шубесиз ки, омюр ёлджулыгъында арекетлеримизни Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) ахлякъына келиштирмек ичюн, биринджиден, онынъ аят тарзыны огренмек лязимдир. Албуки, бир инсанны танымадан, севмеден, онъа насыл итаат этерсинъ? Ниет темиз олгъан сонъ, Аллах эр даим ёлларны ачар ве къолайлыкъ берер. 4. Дёртюнджи алямет исе, Хазрет-и Пейгъамберге (с.а.с.) саляват кетирмек. «Аллах ве мелеклери Пейгъамберге чокъ саляват кетирелер. Эй, муминлер! Сиз де онъа саляват кетиринъ ве там бир теслимиетнен селям беринъ» («Ахзаб» суреси, 56 ает). Юдже Аллах бу аетте бутюн муминлерге Пейгъамберине (с.а.с.) салят ве селям айтмаларыны эмир эте ве онъа сайгъы косьтермелерини истей. Салят «Аллахумме салли аля Мухаммед» демектир, селям исе, «Эс-селяму алейке эййухе’н-небий» демектир. Саляват-ы шерифлернинъ бир чокъ чешити бар. Куньде беш кере къылынгъан намазларда окъугъанымыз «Эттехиййяту», «Аллахумме салли» ве «Аллахумме барик» дуалары салят ве селямнынъ бирер чешитидир. Севгили Пейгъамберимиз Хазрет-и Мухаммедге (с.а.с.) чокъ-чокъ салят ве селям кетирмек эм савап къазанмагъа, эм де къыяметте шефаатине наиль олмагъа себеп олур, иншаллах. Хазрет-и Пейгъамберимиз (с.а.с.) бу акъта бойле буюргъан: «Къыямет кунюнде инсанларнынъ манъа энъ якъын олгъанлар, манъа энъ чокъ салят ве селям кетиргенлердир» (Тирмизий). Дигер бир хадисте исе, Пейгъамбер Эфендимиз бойле хабер берген: «Ким манъа бир кере саляту селям кетирсе, бу себепнен Аллах Тааля да онъа он дередже мерхамет этер, о кимсенинъ он гунахыны багъышлар ве маневий дереджесини он дередже даа юксельтир» (Несаий). Севгили Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) теэссурат къалдыраджакъ даа бир хадисинен пайлашайыкъ. Эбу Хурейре (р.а.) бойле деген: Расулюллах (с.а.с.) бир мезарлыкъкъа барды ве: − Селям сизге, эй, бу диярнынъ мумин ве мусульман халкъы! Шубесиз, бизлер де, иншаллах, сизге къавушаджакъмыз, − деди. Сонъра Расулюллах (с.а.с.): − Эгер де биз къардашларымызны корьсейдик, − деп, арзу этти. Сахабелер: − Эй, Аллахнынъ Расули! Биз сенинъ къардашларынъ дегильмизми? − деп, сорадылар. Расулюллах (с.а.с.): − Ёкъ, сиз меним асхабымсынъыз. Къардашларымыз исе, даа сонъра келеджек олгъанлардыр. Мен олардан эвель (Кевсер) хавузынынъ башында оладжам, − деди. Сахабелер: − Эй Аллахнынъ Расули! Сенинъ умметинден даа кельмеген олгъанларны насыл таныйджакъсынъ? − деп, сорадылар. Расулюллах (с.а.с.): − Сизден бир де бир кимсенинъ манълайында ве аякъларында беязлыкълары олгъан атлары олса, ве бу атлар, къара атлар арасында къарышса, озь атларынъызны танымазсынъызмы? – деп сорады. Сахабелер: − Эльбетте, танырмыз, эй, Аллахнынъ Расули! − дедилер. Расулюллах (с.а.с.): − Олар къыямет кунюнде абдест алмаларындан себеп, манълайлары, къоллары ве аякълары парылдап келеджеклер», − буюрды (Муслим). Насыл меракълы бир шей, Расулюллах Эфендимиз (с.а.с.) даа дюньягъа кельмеген умметини корьмек истей. Аджеба, биз, мусульман уммети оларакъ, оны не къадар таныймыз, не къадар севемиз ве корьмек истеймиз? Демек, Хазрет-и Пейгъамберни (с.а.с.) севмек, онынъ ахлякъынен ахлякъланмакъ ве онъа таби олмакъ керек. Онъа таби олмакъ ичюн, тек бир чаре бар. Онынъ аятыны ве суннетини огренип, омюримизге кечирмектир. Хазрет-и Мухаммедни (с.а.с.) севмек, онъа урьмет этмек ве онынъ ёлундан кетмек Раббимизнинъ эмиридир. Юдже Аллах Севгили Пейгъамберимизни (с.а.с.) даа гузель танымагъа, онынъ ёлундан кетмеге ве шефаатына наиль олмагъа джумлемизге къысмет этсин! Амин. Сафие Куртдеде

ХАЙЫРЛЫ ИШЛЕР ЯПМАКЪНЫНЪ КЪОЛАЙЛЫГЪЫ

Опубликовано:

Эбедий сеадетке иришмелери ичюн, къулларына кичик-буюк демейип, девамлы хайыр япмаларыны эмир эткен Юдже Аллах, оларгъа хайыр япмакъ ве савап къазанмакъ ёлларыны да сонъ дередже къолайлаштырды. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.в.) бойле буюргъан: «Иман етмиш я да алтмыш къусур болюктен ибареттир. Буларнынъ энъ устюни «Ля иляхе илляллах» демек, энъ ашагъысы да – инсангъа зарар берген шейлерни ёлдан алмакътыр. Утанмакъ да имандан бир парчадыр» (Муслим, «Иман», 58); «Бир адам ёлда кеткенде, ёл устюнде бир тикен далы корьди ве оны кенаргъа алды. Бу себептен Аллах, ондан разы оларакъ, къаршылыгъыны берди ве гунахларыны афу этти» (Бухарий, «Эзан», 32; «Мезалим», 28). Корюльгени киби, энъ буюктен энъ кичигине къадар пек чокъ хайыр чешити бар. Эр бир инсаннынъ япа биледжеги бир эйилик мытлакъа бардыр. Ёл устюнде кечкенлерге зарар берген бир ташны кенаргъа алмакъ киби арекетлер биле, эйилик оларакъ къабул этильмекте ве муминлерге савап къазандырмакъта. Дигер тарафтан, аз я да чокъ, бутюн эйиликлер иманнен алякъалыдыр. Аллахкъа иман ве Онынъ ризасыны къазанмакъ тюшюнджеси олмадан, кереги киби бир эйилик япмакъ мумкюн дегильдир. Бу ниет иле арекет этильсе, инсаннынъ ибадетнен ич алякъасы ёкъ киби корюльген дуйгъулары, сёзлери ве арекетлери биле хайыр ве эйилик олур. Даа бир хадисинде Ресулюллах (с.а.с.) бойле буюргъан: «Эй, мусульман ханымлар! Ич бир ханым къомшусына бир шейлер бермекни кичик корьмесин. Бу – бир къой аягъы олса биле!» (Бухарий, «Хибе», 1; «Эдеб», 30; Муслим, «Зекят», 90). Пейгъамберимиз ич бир эйиликни кичик корьмейип, оны япмагъа гъайрет этмек керек олгъаныны сёйлеген. Мусульманлар уфакъ бир шей биле олса, эйилик япмакътан вазгечмемелери лязим. Бутюн мусульманлар тембелликни, саранлыкъны ве косьтеришни бир тарафкъа быракъып, эллеринден кельгени къадар хайыр ишлеме гъайрет этмелидир. Чюнки Аллах Ресули бойле буюргъан: «Биринъиз япаджагъы энъ уфакъ эйиликни биле асла эмиетсиз саймасын! Япаджагъы ич бир шей тапылмаса, къардашыны кулер юзьнен къаршыласын! Эгер эт сатып алыр да, бир аш пиширсенъ, сувуны бираз зияде къойып, къомшунъа да бираз икрам эт!» (Тирмизий, «Этъиме», 30/1833). Дигер бир хадисинде де Пейгъамберимиз (с.а.с.) бойле буюргъан: «Инсанларнынъ эр бир бугъумы ичюн эр кунь бир садакъа керек. Минеджеги айвангъа минмек истегенге ярдым этерек, оны миндирмек я да юкюни юклемек – садакъадыр. Гузель сёз – садакъадыр. Намаз ичюн месджитке кеткенде атылгъан эр бир адым бирер садакъадыр. Ёл косьтермек де бир садакъадыр» (Бухарий, «Джихад», 72). Башкъа бир риваетте исе, бойле буюрылгъан: «Эр кунь эр бир бугъум ве кемигинъиз ичюн бир садакъа керек. Эр тесбих – садакъадыр, эр хамд – садакъадыр, эр техлиль («Ля иляхе илляллах» демек) – садакъадыр, эр текбир – садакъадыр, эйиликни тевсие этмек – садакъадыр, ярамайлыкътан сакъындырмакъ – садакъадыр. Къулнынъ къушлукъ вакъыты къыладжагъы эки рекят (Духа) намазы бутюн буларны къаршылар» (Муслим, «Мусафирин», 84; «Зекят», 56). Бу хадислерде хайыр япмакънынъ инсан ичюн керекли олгъанына, эр бир ниметнинъ шукюрини эйилик ве хайыр япаракъ одемеси керек олгъанына ишарет этильген. Инсан вуджудындаки эр бир бугъум ве кемикнинъ сагълыгъы ичюн эр кунь Аллахкъа шукюр этмек, буны да садакъа, эйилик ве хайыр иле косьтермеси керектир. Чюнки сагълыкъ эр шейнинъ башыдыр ве буюк бир ниметтир. Бунынъ шукюрини ерине кетирмек исе, ич де къыйын дегильдир. Чюнки Аллах Тааля гузель бир сёз сёйлемекни, тебессюм этмекни, намаз ичюн джамиге баргъанда, атылгъан эр бир адымны, ябанджы бир инсангъа ёл косьтермекни, инсанларгъа эзиет берген шейлерни ёлдан алып кенаргъа къоймакъны эйилик ве садакъа оларакъ къабул эте. Айрыджа, «Субханаллах», «Эльхамду лиллях», «Ля иляхе илляллах» ве «Аллаху экбер», – деп япылгъан эр бир зикирнинъ де садакъа олгъаны хабер берильмекте. Яни, садакъа ве хайыр ичюн мытлакъа бир мал бермек керекмей. Малы олмагъан фукъаре кимселер эллери, тиллери ве тебессюмлеринен пек чокъ хайыр ишлемелери мумкюн. Факъат, малы ве имкяны олгъан кимселер ялынъыз буларнен месулиеттен къуртуламаз. Чюнки, эр кес онъа берильген ниметлер нисбетинде месуль тутуладжакътыр. Бутюн булар эр кеснинъ япа биледжеги къолай ишлердендир. Булар анджакъ самимий бир ниетнен япылгъанда, инсангъа Аллахнынъ ризасыны къазандырыр. Бунынъ янында эйиликни тевсие этмек, ярамайлыкътан сакъындырмакъ да садакъа оларакъ къабул этиле. Инсаннынъ япкъаны фарз ве нафиле ибадетлер, джума намазы, хутбени динълемеси, Рамазан айыны гузель кечирмеси – эп эйилик ве хайыр джумлесиндендир. Бутюн бу эйилик ве хайырлар, эм муминлернинъ дереджелерини арттыра, эм де ишлегенлери кичик гунахларгъа кеффарет ола. Аллах Ресули (с.а.с.) бойле буюргъан: «Бир мусульман бир де бир терек я да осюмлик отуртса, ондан ашалгъан шей онынъ ичюн садакъадыр, ондан чалынгъан шей онынъ ичюн садакъадыр, айванларнынъ ашагъаны шейлер садакъадыр, къушларнынъ ашагъанлары садакъадыр, бир кишининъ ондан алып эксильткени шей де онынъ ичюн садакъадыр» (Муслим, «Мусакъат», 7). Пейгъамберимиз ихляснен япылгъан уфакъ бир хайырнынъ биле не къадар берекетли бир савап къапысы олгъанындан хабер берген. Бир мусульманнынъ сачкъан тереги я эккен осюмлиги, инсанлар ве айванлар тарафындан файдаланылгъаны муддетиндже, о мусульман ичюн айры-айры садакъа сайылмакъта. Демек ки, эйи ниет ве ихляс олса, муминнинъ эр сёзю ве эр арекети садакъа ве хайырдыр. Бу алда, бир мусульман ич бир гунахны кичик корьмегени киби, ич бир эйиликни де уфакъ корьмемели. Мусульман самимий бир ниетнен арекет этерек, бутюн сёз ве давранышларыны эйилик ве хайыргъа чевирмелидир.   Мустафа Аджибекиров

Аллах ич бир шекильде яратылгъанларгъа ошамай!

Опубликовано:

Коклернинъ ве ерлернинъ яратыджысы, эр шейни ёкътан бар эткен Аллаху Тааля бутюн эксиклик сыфатларындан ве алларындан узакътыр. Заманны ве мекянны яраткъан Одыр. Эр бир топракъ парчасыны, мемлекетлерни, къыталарны, шеэрлерни яраткъан Одыр. Эр бир сув тамчысыны, озенлерни, гольчиклерни, денъиз ве океанларны яраткъан Одыр. Эр шейге къадир, эр алында мукеммель, истеген шейи аман ерине кельген яратыджы Одыр. Энъ гузель исимлер ве сыфатлар Онынъдыр. Екяне яратыджы О, ве екяне ибадет этильмеге ляйыкъ олгъан да Одыр. Аллах Таалянынъ бутюн эксиклик ола биледжек сыфатлардан узакъ/темиз олмасына арап тилинде «тензих» деп айтыла. Биз бу акъикъатны дуаларда, намазларда, ве куньделик аятымызда «Субханаллах» сёзюнен бильдиремиз. Кучьсюзлик, зайыфлыкъ, эксиклик Аллаху Таалягъа ярашмаз. Юдже Раббимиз бойле буюра: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَىْءٍ فِى السَّمٰوَاتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ اِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً «Не коклерде, не де ерде Аллахны аджиз быракъаджакъ бир кучь ёкъ. О, билиджидир, кучьлюдир» («Фатыр» суреси, 35/44 ает). Башкъа бир аетте Аллаху Тааля шойле буюра: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ «Ант олсун, биз коклерни, ерни ве экиси арасында олгъанларны алты куньде яраттыкъ. Бизге болдурувдан ич бир шей токъунмады биле» («Къаф» суреси, 50/38 ает). Юкъламакъ, юкъусырамакъ Аллахкъа ярашмаз: لاَ تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ «Оны не юкъусырав тутар, не де юкъу» («Бакъара» суреси, 2/255 ает). Хата япмакъ ве унутмакъ да Аллах акъкъында ич тюшюнилемейджек шейлердир: لَا يَضِلُّ رَبِّى وَلَا يَنْسَى «Раббим не янъылыр, не де унутыр» («Та. Ха» суреси, 20/52 ает). Аллаху Тааля адалетлидир. Адалет Онъдан келе. Бу дюньяда инсанларгъа адалетли олмакъ керек олгъаныны О бильдирди. Ер юзюнде адалет олсын деп, инсанларгъа Шериатни эндирген Одыр. Эки киши арасында укюм бергенде, ве эр тюрлю махкемелерде адалетли олмакъ бизим вазифемиздир. Эсап кунюнде исе, бутюн инсанларны эсапкъа чекеджек олгъан Аллахтыр. Дюньяда олгъан гузелликлер Онынъ рахметинден келе. Белялар ве мусибетлер адалетинден келе. Эр шейнинъ саиби Аллахтыр. Саип олгъан киши, саип олгъаны шейнен не истесе япар. Бизим саибимиз Аллахтыр. О, бизге нисбетен адалетнен даврана. لَا يُسْاَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْاَلُونَ «О, япкъанларындан соралмаз, амма олар сораладжакълар» («Энбия» суреси, 21/23 ает). О, ич бир шейге, ич бир кимсеге бенъземей, ошамай. Ве ич бир кимсе, ич бир шей Онъа бенъземей, ошамай: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ «Онъа бенъзеген ич бир шей ёкътыр. О, Эшитиджидир, Корюджидир» («Шура» суреси, 42/11 ает). Имам Невевий бу хусуста бойле дей: «Аллаху Таалягъа тенъ олгъан кимсе ёкътыр. Аллахнынъ бедени ёкътыр ве О, бир ерден башкъа ерге кечмей. О, къайсы бир тарафта ич бир ерни ишгъаль этмей. Ве яратылгъан барлыкъларгъа О, ич бир шекильде бенъземей» («Шерху Сахихи Муслим», 3/19). Башкъа бир аетте Аллаху Тааля бойле буюра: اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ اَفَلا تَذَكَّرُونَ «О алда, яраткъан (Аллах) яратмагъан (путлар) киби олурмы? Аля тюшюнмейсинъизми?» («Нахль» суреси, 16/17 ает). Инсанлар бир меселени яхшы анъламакъ кереклер! О да шудыр: Къуран-ы Керимде ве хадислерде айтылып кечкен базы сёзлерни олгъаны киби, догъру манада анъласакъ, бу – Аллах акъкъында эксиклик ола, Оны барлыкъларгъа бензетмек сайыла. Шу сёзлерге нисбетен вазифемиз оларнынъ Аллахтан кельгенине инанмакъ ве Пейгъамбернинъ сёзлерини тасдыкъ этмектир. Меселя шу ает: اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى «Рахман олгъан Аллах, Аршнынъ устюнде истива этти» («Та. Ха» суреси, 20/5 ает). «Истива этти» сёзюни догърудан анъласакъ, Раббимизнинъ Аршнынъ устюнде бир ерге котерильгенини тасавур этмек керекмиз, бу да Аллахнынъ, яратылгъанлар киби, бир мекяннен сынъырлангъаныны тюшюнмек оладжакъ, хаша лиллях, Аллах ойле тюшюнмектен къорчаласын. Эхл-и суннет ве джемаат анълайышына коре, я бойле аетлернинъ асылыны, яни арапчасыны ачыкъламадан, олгъаны киби къабул этеджекмиз, я да оларны ачыкълап, меджазий мананы къабул этмек керекмиз. Биринджисине акъаидде селеф анълайышы дейлер. Экинджиси исе, итикъад мезхеплерининъ буюргъаныдыр. Къайд этмели ки, аетнинъ арапчадан башкъа тильге терджимеси – ачыкълав, яни тевильдир, ве шу аетлерни догъру манада терджиме этмек олмаз. Юкъарыдаки аеттеки «истива этти» сёзю не олгъаныны Аллах биле айтаджакъмыз, я да мында Аллах яраткъан Арштан устюн ве акимиетини там контроль эткенини дейджекмиз. Селеф, яни ильк асырларнынъ алимлери, бойле ифаделернен къаршылашкъанда, оларгъа нисбетен бойле бир ал алмакъ керек олгъанымызны бильдиргенлер: «Къуранда Аллаху Тааля не бильдирген олса, ве Пейгъамбер (салляллаху алейхи ве селлем) не буюргъан олса, джумлесине инандым, ве Аллахнынъ ве пейгъамбернинъ сёзге не мана юклеген олсалар, оны ойле де къабул эттим. Аллах ве пейгъамбери энъ догърусыны билелер». Ает ве хадислерге шу шекильде бакъып, оларгъа инанып, манасыны Аллахкъа ве пейгъамберине къалдырмакъ ёлуна – тефвид я да теслим деп айтыла. Аллаху Тааля шунынъ акъкъында бойле буюра: وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ اٰمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا «Илимде юксек дереджеге иришкенлер исе: «Онъа инандыкъ; эписи Раббимиз тарафындандыр», – дейлер» («Аль-и Имран» суреси, 3/7 ает). Сахабелернинъ чокъусы ве ильк несиллердеки буюк алимлер: Имам Шафиий, Имам Ахмед, Суфьян, Ибн Мубарек ве башкъалары, тефвид усулыны къабул эткенлер. Сахабелернинъ азынлыгъы ве алимлернинъ дигер бир къысмы бу ает ве хадислерде кечкен ифаделерни тевиль этип, ачыкълап, къабул этмек керек олгъаныны бильдиргенлер. Меселя, Пейгъамберимиз (с.а.с.) бир хадисинде, эгер оны догърудан терджиме этсек, Аллахнынъ гедженинъ сонъ къысымында дюнья семасына энгенини бильдирген. Иште, «Аллахнынъ энмеси» ифадесини Хафыз Ибн Абдульберр: «Аллах эмирининъ энмеси» деп анълагъан, яни эсас оларакъ меджазий мананы алгъан (Хафыз Ибн Абдульберр, «Темхид», 144 с.). Имам Шафиий де бойде буюргъан: «Биз, бу ифаделерде кечкен сыфатларны къабул этемиз, амма тешбихни (Аллахнынъ яратыкъларгъа бенъземесини) инкяр этемиз. Чюнки Аллах озю акъкъында бойле буюра: «Аллах киби, ич кимсе оламаз, ве О, Эшитиджидир ве Корюджидир». Кунюмизде бу меселени котерген ве янълыш тарафкъа чекип, инсанларны догъру ёлдан ургъан кишилер бар. Буны Аллах адына япсалар да, олар хата этелер. Ве Аллаху Таалягъа якъышмайджакъ шекильде аетлерни арфиен, догърудан анълап, Аллахкъа эль, бет, аякъ, козь, нефис, рух иснат этелер. Аллах келе, куле, отура, котериле, къыскъана, унута, деп, аетлерни арфиен анълап, Юдже Раббимизге дегиль де, инсанларгъа ве яратыкъларгъа ярашкъан сыфатларны Аллах акъкъында къулланалар. Бунъа бенъзетме я да ошатма деп айталар. Бу – Аллахны ве Онынъ сыфатларыны инсан къатына тюшюрмектир. Бу янълыш анълыйыштыр! Бойле янълышларгъа кирмемек ичюн, Ислям алимлери Имам Матуридий ве Имам Эшарий бу меселелерге ачыкълыкъ кетиргенлер. Аллах олардан разы олсун. Рамазан Асанов

Дюрбе Уч-Азиз в Эфендикое

Опубликовано:

В селе Эфендикой (Айвовое Бахчисарайского района), расположенном в западной части долины реки Кача, находится малоизвестное и малоизученное сооружение ханской эпохи: старинное дюрбе Уч-Азиз. Приземистая постройка кубовидной формы с шатровой кровлей затерялась среди современных сельских домишек и огородов, оказавшись внутри частного двора. Попросив у хозяев позволения войти во двор и осмотреть дюрбе, мы вступим в тёмное помещение с единственным окошком и полусмытыми, уже нечитаемыми следами больших арабских букв на штукатурке купола. Здесь не найти ни изящных росписей, ни ажурной резьбы по камню, как в других старинных постройках, однако уникальность этого сооружения состоит не в его внешней привлекательности. Историческая ценность мавзолея в Эфендикое заключается, во-первых, в том, что это единственный архитектурный памятник ханских времён, сохранившийся в данном уголке полуострова, а во-вторых, дюрбе Уч-Азиз связано с интересными и давно исчезнувшими аспектами культуры Крымского ханства. Название села, где стоит дюрбе, сменилось несколько раз ещё задолго до того, как в 1948 г. Эфендикой был переименован в Айвовое. В более старых записях это поселение именуется не Эфендикой, а Усеин-Эфенди-Кой, а в самых ранних упоминаниях выступает под именем Качи. Под этим первоначальным названием село было широко известно по всему Крыму, поскольку именно здесь, в селении Качи, находилось одно из самых известных и почитаемых суфийских текие на всём полуострове. Суфийские общины различных направлений были широко распространены в Крымском ханстве: они существовали во всех городах и даже в некоторых крупных сёлах Крыма. Многие из этих общин обладали собственными текие – специальными зданиями для молитвенных собраний (зачастую эти здания одновременно служили мечетями для всего остального населения – как, например, Хан-Джами в Карасубазаре или Текие-Джами в Эски-Юрте). Больших и малых текие в Крыму насчитывались десятки, но главными из них считались лишь четыре: в сёлах Эфендикой, Колеч, Чуюнчи и Ташлы-Шейх-Эли. Эти четыре суфийских центра имели такое влияние, что их называли «четырьмя очагами» и даже «четырьмя столпами государства». Известно, что суфизм играл весьма заметную роль в культурной и общественной жизни Крымского ханства. Верховные шейхи «четырёх очагов» принимали участие в заседаниях ханского Дивана наравне с беями четырёх знатнейших родов и представителями мусульманских судебных структур: муфтием и кадиаскерами. Ханы приглашали качинских мудрецов ко двору в качестве наставников для своих сыновей (как, например, Ибрагим Татар-шейха, чьим воспитанником был знаменитый хан Гази II Герай) и очень серьёзно прислушивались к их советам (и даже к критике!) в государственных вопросах. Столь значительное влияние суфийских кругов в жизни ханства пояснялось отчасти тем, что суфийские общины, помимо религиозно-мистических ритуалов, исполняли множество вполне практических и общественно полезных функций. Суфийские братства занимались благотворительностью, содержали школы, лечебницы для бедняков, приюты для странников. Более того: они во многом выполняли ту роль, которая в наше время принадлежит творческим объединениям (недаром вся светская литература ханских времён отмечена сильным влиянием суфийских традиций), научным обществам (при крупных суфийских текие существовали библиотеки и работали учёные) и даже отраслевым профессиональным союзам (ведь цеха крымских ремесленников и торговцев были организованы именно в форме суфийских братств с собственными шейхами во главе каждого) – одним словом, суфийские структуры обеспечивали многое из того, что сейчас называется «социальной инфраструктурой». Кроме того, насчитывая в своих рядах, по меньшей мере, десятки тысяч приверженцев (среди которых имелись весьма влиятельные лица) и имея тесные связи с зарубежными собратьями, суфийские тарикаты были реальной силой на внутриполитической арене. Дервишей сегодня обычно представляют как странствующих философов или нищих отшельников, и хотя некоторые суфийские течения действительно предписывали добровольную нищету, затворничество и жизнь за счёт подаяний, образ жизни большинства крымских дервишей ничем не отличался от образа жизни остальных граждан – за тем исключением, что время от времени они, помимо намаза в общих мечетях, собирались в текие, чтобы совместно помолиться и послушать наставления своего шейха. Как ещё в 1913 году писали о последних бахчисарайских дервишах, которых тогда в городе насчитывалось около двухсот, они «совсем не похожи на подвижников: в повседневной жизни это обыкновенные жизнерадостные, румяные и толстые торговцы и промышленники». Эфендикойские дервиши принадлежали к тарикату Накшбендие и относились к направлению «молчальников». Их так называли потому, что во время собраний они молились в полной тишине и поодиночке, запершись в отдельных кельях. Это отличалось от практики других тарикатов, где встречи часто сопровождались религиозными песнопениями, молитвенными возгласами, круговой пляской и даже вхождением в транс. «Молчаливых» дервишей в Крыму было немного и они, по отзывам современников, пользовались в народе большим почтением, чем дервиши «танцующие». Дюрбе Уч-Азиз - последняя из построек, сохранившихся от суфийской обители в Эфендикое, но в прежние столетия она была далеко не единственной. Невдалеке от мавзолея в прошлом располагалось ещё несколько зданий, не дошедших до наших дней. Главным из них была текие-джами, в которой и собирались дервиши. Увы, эта мечеть была ликвидирована большевиками в ранний советский период. Здесь же существовало и медресе с прекрасной библиотекой (знатные жители Бахчисарая считали за честь пожертвовать в неё книги) – оно прекратило деятельность в середине 19 века, после Крымской войны. Имелся также дом шейха и помещения, где во время празднеств и собраний размещались многочисленные гости со всего Крыма: всех их, по свидетельству современников, суфии расселяли и кормили бесплатно. А мавзолей стоял на окраине двора, рядом с кладбищем, и внутри него были похоронены трое первых настоятелей Качинского текие: Усеин-эфенди, Мехмед-эфенди и Хызр-Шах-эфенди – дед, отец и сын. В честь этих трёх шейхов мавзолей получил в народе название Уч-Азиз, а имя первого из них, Усеина-эфенди, превратилось в новое наименование для всего села Качи: со временем селение стало называться Усеин-Эфенди-Кой, а затем это название сократили до Эфендикоя. Основателем качинского текие был шейх Якуб Черкез из турецкого города Сивас. Его захоронение располагалось не в здешнем дюрбе, а в Инкермане, на просторном лугу снаружи от крепости, где внутри каменной ограды существовал посвящённый ему азиз. Вплоть до начала 20 века сохранялась традиция, когда люди ежегодно, в сентябре, собирались на молитву возле этого азиза. Должность настоятеля Качинского текие была наследственной: каждый очередной шейх передавал её своему прямому потомку по мужской линии, потому в Эфендикое на протяжении столетий складывались целые династии настоятелей. Помимо имён первых трёх шейхов, в источниках разного времени встречаются имена их более поздних преемников. Из этого числа следует упомянуть шейха по имени Кирам Ак-Сейид Мехмед-эфенди, возглавлявшего текие в середине 19 века. Опасаясь репрессий, развёрнутых после Крымской войны русским правительством против заподозренных в неблагонадёжности крымскотатарских религиозных деятелей, он на всякий случай переправил собственную семью в Турцию. Отправляя детей в путь и зная, что больше никогда не увидит их, он вручил им на память книгу Корана, надписав на ней прощальные слова. Эти щемящие строки заслуживают того, чтобы процитировать их здесь. Они звучат так, словно бы говорят не только о судьбе одного Мехмед-эфенди, но и подводят итог всей истории этого былого очага знаний и традиций на качинском берегу – очага давно угасшего и разорённого, но до сих пор хранящего для нас память о своей ушедшей эпохе: «Я здесь останусь, мои кости и плоть превратятся в землю, на этой земле вырастут цветы, и на запах этих цветов придут мои внуки...» Олекса Гайваронский

ОЛЮМНИ ТЮШЮНМЕК

Опубликовано:

Мукъаддес Китабымыз Къуран-ы Керимде эр джанлынынъ олюмнинъ дадыны аладжагъы бильдириле («Энбийя» суреси, 35 ает). Эр биримиз кочип кеткен о кервангъа эрте я да кеч къошуладжакъ. Эджель къапымызны чалгъанда, бу аетнинъ мухатаплары олып, онъа буюр айтаджакъмыз. Джумагъа джамиге баргъаным заман, биринджи сырада отургъан къартбабаларнынъ бетлерине бакъкъанымда, араларында бир талай даа тюневин келип тургъан инсанларнынъ энди янымызда олмагъаныны корем. Арамыздан инсанларнынъ бу дюньядан кетмеси бизге олюмни хатырлата. «Раббинъе къайт!» («Феджр» суреси, 28 ает) эмирини эшиткенджеге къадар озюне такъдир этильген заманны яшагъан бизлернинъ эн буюк дерди – сонъ нефес олмакъ керек. Буны унутмагъа тырышмакъ, олюмден къачмакъ, эльбетте, бош ерге болдурмакътыр. Дженаб-ы Аллах «Къаф» суресининъ 19-ынджы аетинде бойле буюра: «Олюм сархошлугу керчектен келир де, – «Эй, инсан! Иште, бу – сенинъ баштан берли къачкъанынъ шейдир», – айтылыр». Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с.) олюмни тюшюнмек дюнья ве ахирет аятымыз ичюн не къадар файдалы олгъаныны бойле ачыкълагъан: «Олюмни чокъча хатырланъыз! Чюнки олюмни хатырламакъ (инсанны) гунахлардан темизлей, дюнья севгисинден къуртара. Эгер зенгин олгъанынъызда олюмни тюшюнсенъиз, бу сизни байлыкънынъ беляларындан къорчалар. Фукъаре олгъанынъызда олюмни тефеккюр этсениз, аятынъыздан мемнун олманъызны теминлер» (Суютий, «Джамиу’с-сагъыр», I, 47). Кене Ресулюмиз (с.а.с.) бойле буюргъан: «Бутюн зевкъларны тамырындан ёкъ эткен олюмни чокъча хатырланъыз!» (Тирмизий, «Къыямет», 26). Дюньягъа бу къадар багълы олгъанымызда, о багъны текаран чезмек, бираз да олса, юзюмизни ахиретке чевирмек, аятымызнынъ манасыны даа теринден анъламакъ, яхшы бир мусульман олмакъ ичюн олюмни тефеккюр этмек, тюшюнмек макъсадынен къабирлерни зиярет этмек мумкюн. Пейгъамбер Эфендимиз бшойле буюргъан: «Къабирлерни зиярет этмегек истеген зиярет этсин. Чюнки къабир зиярети бизге ахиретни хатырлата» (Тирмизий, «Дженаиз», 60; Эбу Давуд, «Дженаиз», 77). Къабристан зияретлери инсан къальбининъ йымшамасына, дюнья севгисинден къуртулмасына весиле ола. Нефистеки арзу ве истеклернинъ не къадар бош олгъаныны, дюньянынъ аркъасындан чапкъалагъанымыз арада сонъумызнынъ насыл оладжагъыны, къыскъаджасы, унуткъанларымызны хатырлата. Бизим де, анда яткъанлар киби ятаджагъымызны, оларнынъ янына кетеджегимизни бизге эслете. Хазрет-и Пейгъамбер (с.а.с.) сахабелерине къабристангъа баргъанлары заман бойле айтмаларыны огрете эди: «Селям сизге, эй, бу диярнынъ мумин ве муслим халкъы! Иншаллах, якъында биз де аранъызга къошуладжакъмыз. Аллахтан бизни де, сизни де багъышламасыны тилейим» (Муслим, «Дженаиз», 104). Керчек шу ки, биз де бизден эвелькилер къайткъанлары киби къайтаджакъмыз. Белли ки, юзь йыл сонъра ич биримиз бу дюньяда энди олмайджакъмыз. Амма къышнынъ келеджегини бильген инсан къыш ичюн азырлана. Комюр ала, одун джыя. Не ичюн инсанлар олюмни унуталар? Не ичюн динимизни огренип, онъа азырланмайлар? Хадис-и шерифте: «Инсан яшагъаны ал узьре оле ве ольгени ал узьре о бир дюньягъа бара», – буюрылгъан (Мунавий, «Фейзу’ль-къадир», V, 663). Бунынъ янында, башкъа хадис-и шерифте бойле буйрулгъан: «Бир кимсе сонъ нефесте (темиз бир къальп иле) келиме-и тевхид айтса, дженнетке кирер» (Хаким, «Мустедрек», I, 503). Сонъ нефес меселесинде пейгъамберлер тышында ич кимсе эмин дегильдир. Атта, Юсуфнынъ (а.с.) Аллаху Таалягъа «(Аллахым!) Джанымны мусульман оларакъ ал, ве мени салихлернен берабер эйле!» шекилинде дуа этмеси бизлер ичюн буюк ибреттир (Бакъ: «Юсуф» суреси, 101 ает). Бундан себеп, мумин хавф ве раджа (къоркъу ве умют) дуйгъулары арасында сонъ нефес имтианына азырланмагъа гъайрет этмек керек. Невбеттеки ает-и керимеде бойле буюрыла: «(Инсанлар!) Сакъын дюнья аяты сизни алдатмасын ве шейтан, Аллахнынъ багъышлавыны ишандырып, сизни къандырмасын» («Лукъман» суреси, 33 ает). Хадис-и шерифте де бойле буюрылгъан: «Бир кимсе узун заман дженнетликлернинъ амелини ишлер, амма сонъ амели джеэннемликлернинъ амелинен нетиджелендирилир. Бир кимсе де узун заман джеэннемликлернинъ амелини ишлер, амма сонъ амели дженнетликлернинъ амелинен нетиджелендирилир» (Муслим, «Къадер», 11). Дженаб-ы Аллах джумлемизге шуларны унутмайып, сонъуны тюшюнген ве сонъ нефесине азырлангъан къулларындан олмагъа насип эйлесин. Сонъ нефеслерини кемал иман узьре берген къулларындан олайыкъ. Раим Гъафаров

Зульхидждже айы ве Арефе куню

Опубликовано:

Рамазан айынынъ келип кечкенини дуймайып къалдыкъ. Энди шу рахмет, магъфирет ве гунахлардан багъышланув айы битти, бир ерине бинъ берильген геджелер кечип кетти. Шевваль айында тутулгъан алты куньлюк ораза бир талай вакъыткъа даа бизлерге Рамазанны хатырлатты ве юреклеримизни раатлатты. Санки Рамазаннынъ кичик бир девамы олгъан эди. Къурбан байрамындан эвельки Зульхидждже айынынъ ильк он куню исе, Рамазандаки чокъ саваплы ве пек фейизли ибадетлерге асрет къалгъан гонъюллеримизге санки экинджи бир эдие киби. «Кешке Рамазан бираз узун олсайды?» – я да: «Ах, Рамазанны кереги киби кечирсе эдим», – деп янгъан гонъюллер ичюн бу он гедже буюк бир фырсаттыр. Аллаху Тааля Зульхидждженинъ ильки он кунюнен емин этти: «Феджрге (танъгъа) емин олсун! Ве он геджеге (емин олсун)! Эм чифтке ве текке (емин олсун)! Ве кечип кеткен, геджеге (емин олсун)! (Бу) анъылгъан шейлерде акъыл саиби инсанлар ичюн емин этильмеге ляйыкъ шейлер бар, ойле дегильми? («Феджр» суреси, 89/1-5 аетлер). Зульхидждженинъ башындаки бу куньлер Юдже Аллах къатында къыйметли куньлерден сайыла. Хаджылыкътан эвельки шу он кунь муминлер ичюн мужделер ташыгъан мубарек бир вакъыт тилимидир. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с.) Зульхидждженинъ ильк он кунюнде япылгъан амеллернинъ дигер айларда япылгъан амеллерден даа къыйметли олгъаныны бильдирген сонъ, сахабелер: «Я, Расулюллах, бу айнынъ ильк куньлеринде япылгъан амеллер Аллах ёлунда джихаттан даа къыйметлими?» – деп сорагъанлар. Пейгъамберимиз исе: «Эбет, джихаттан да къыйметли, амма джаныны, малыны аджымайып, дженклешерек шеит олгъаннынъ джихады даа да къыйметлидир», – буюргъан (Бухарий). Эбу Хурейра Пейгъамберимизнинъ бойле айткъаныны ривает эткен: «Зильхидждженинъ ильки он кунюнде япылгъан ибадет Аллах къатында дигер куньлерде япылгъан ибадеттен даа да гузельдир. Чюнки бунынъ эр бир кунюнде тутулгъан ораза бир сене ораза тутмакъ кибидир, ве эр бир геджесини ибадетнен кечирмек де, Къадир геджесини ибадетнен кечирмек кибидир» (Тирмизий). Зильхидждже айынынъ секизинджи кунюне «тервие куню», докъузынджы кунюне «Арефе куню» дейлер. Арефе куню инсангъа берильген энъ къыйметли вакъытлардан биридир. Арефе – Къурбан байрамындан бир эвельки кунь, хиджрий такъвимге коре, Зильхидждже айынынъ 9-ынджы кунюдир. Бу куньде хаджылыкъкъа баргъанлар Арафат вадийсинде дуа ичюн топлангъанлары себебинен бу куньге «Арефе» деп айтылгъан. Арафатта турмакъ къабирден къыямет сабасына турмакъны ве джемаат-джемаат махшер мейданында топланмакъны хатырлата. Анда бутюн къуллар Аллахнынъ хузурында кучьсюз ве мухтадж алда, умютнен афу этильмекни беклейлер. Гонъюллер ве козьлер тёвбе яшларынен яшлана, Аллахкъа самимий дуалар япыла. Аят дефтеринде тер-темиз саифе ачыла, ве Аллахкъа, омюрнинъ бундан сонъраки къысымында итаат узьре яшанаджагъына сёзлер бериле. Башкъа тарафтан, Арафат бизлерни эски хатыраларгъа алып кете. Билингени киби, Хазрет-и Адем иле Хавва анамыз ясакъ мейвагъа якъынлашкъанлары ичюн дженнеттен чыкъарылып, дюньяда бир-биринден узакъ айры-айры ерлерге ёлланылгъанлар, бойлеликнен, бир-бирине асрет къалгъанлар. Адем (а.с.) Хазрет-и Мухаммеднинъ (с.а.с.) урьметине Аллаху Таалядан афу сорагъан сонъ, Юдже Раббимиз оны афу эткен, ве онъа Мекке тарафына ёлны костерсин деп, бир мелекни вазифелендирген. Бу дуанынъ берекетинен Джиддеде яшагъан Хавва анамыз да дигер мелекнинъ рехберлигинде Адемге тараф ёлгъа чыкъты. Олар Арефе куню, экинди вакъыты Арафат вадийсинде булушып, агълашкъанлар ве текрар истигъфар эткенлер. Пек мерхаметли олгъан Аллах эм оларнынъ дуаларыны къабул эткен, эм де къыяметке къадар оларнынъ несилинден эр сене Арафатта афу сорап, тёвбе эткенлерни багъышлайджагъына сёз берген. Иште, хаджыларнынъ Арефе куню Арафаткъа чыкъып, истигъфар этмелерининъ икмети ве себеби будыр. Пейгъамберимизден Арефе куню тутулгъан оразанынъ фазилети акъкъында сорагъанлар. О да: «Кечмиш бир йылнынъ ве келеджек бир йылнынъ гунахларына кеффарет олур», – буюргъан (Муслим). Тыпкъы Рамазан айында олгъаны киби, Зульхидждже айынынъ ильки 10 куню де, куньдюзлерини ораза, намаз, зикр, дуа, инфакъ ве хайырлы ишлернен, геджелерини исе, ибадет, Къуран ве тефеккюрнен кечире бильгенимиз фурсат куньлеридир. Мумкюн олса, ильк 8 кунюнде ораза тутмакъ, чаре олмаса, ич олмадымы, Тервие ве Арефе куньлерини оразанен кечирмек суннеттир ве буюк саваптыр. Зульхидждже айынынъ бу ильки 10 кунюнде миллионларнен хаджылар мубарек топракъларда, барып оламагъанлар исе, эвлеринде, иш ерлеринде: «Буюр, Аллахым, буюр! Буюр, Сенинъ шерикинъ ёкътыр, буюр! Шубесиз, хамд да, нимет де, мульк де Сенинъдир. Сенинъ ортагъынъ ёкъ» манагъа кельген тельбиелер кетирелер. Бу куньлер – намаз, ораза, зекят, хадж, инфакъ киби бутюн эмир ве ясакъларнынъ, «Буюр, Аллахым» айтыларакъ къылынгъаны, итаат япылгъан къуллукънынъ энъ юксекте олгъаны куньлердир. Арафатнынъ ве Арефе кунюнинъ буюклигини бильдирмек ичюн Пейгъамберимиз (с.а.с.): «Хадж – Арафаттыр», – дие буюргъан (Тирмизий). Яни Арафатта бир муддет къалып, дуа этмек – хаджылыкънынъ рукюнидир, ким Арафатта олмаса, хаджылыкъны къачыргъан олур. Бу куньде «Субханаллахи вель-хамду лилляхи ве ля иляхе илляллаху валлаху экбер» киби зикирлер тиллерде айтылып, юреклерни раатлата. Пейгъамбер Эфендимизнинъ сёзюне коре, бу зикирни айтмакъ онынъ ичюн кунешнинъ догъып баткъаны эр шейден даа да къыйметлидир (Муслим). Бу кунь Аллах Таалягъа тёвбе этип, гунахлардан арынув, ширктен узакълашув ве харамлардан хиджрет этюв куньлеридир. Хазрет-и Айше анамыз анълаткъанына коре, Пейгъамберимиз (с.а.с.) бойле айткъан эди: «Аллах Арефе куню къулларыны азат эткени къадар башкъа куньлерде азат этмез. Аллах махлюкъаткъа рахметинен якъынлаша ве оларны мелеклерге макътап : «Коресинъизми, къулларым нелер сорай», – дер» (Муслим). Юдже Раббимиз бу мубарек куньлерде джумлемизнинъ дуаларыны Арафатта къабул этильген дуалар киби къабул эйлесин! Иса Велиев

ДИНИМИЗНИ ТЕМИЗ ТУТМАКЪ

Опубликовано:

Расулюллах Эфендимиз (с.а.с.) бойле буюргъан: «Элял олгъан шейлер белли, харам олгъан шейлер беллидир. Бу экиси арасында бир чокъ кимсенинъ бильмегени шубели шейлер бар. Ким шубели шейлерден сакъынса, динини ве намусыны къорчалагъан олур. Ким де шубелилерни ишлесе, харамгъа тюшер. Тыпкъы сюрюсини башкъасына аит бир тарланынъ этрафында отлаткъан чобан киби, онынъ бу тарлагъа кирме телюкеси бар. Дикъкъат этинъиз! Эр султаннынъ кирильмеси ясакъ бир тарласы бар. Унутманъыз ки, Аллахнынъ ясакъ тарласы да харам къылгъаны шейлердир. Шуны яхшы билинъиз ки, инсан вуджудында кичик бир эт парчасы бар. Эгер о сагълам олса, бутюн вуджуд сагълам олур. Эгер о бозулса, бутюн вуджуд бозулыр. Иште, бу эт парчасы къальптир» (Бухарий, «Иман», 39; Муслим, «Мусакъат», 107, 108). Шубели шейлерден узакъ турмакъ иманны кемалгъа ириштирген ве тамамлагъан хусуслардан биридир. Бу мевзуларда энъ дикъкъатлы олгъанлардан бири Хазрет-и Эбу Бекир эди. Хазрет-и Айше бойле анълата: «Эбу Бекир Сыддыкънынъ бир къулу бар эди. Бу къул къазанчынынъ белли бир къысымыны Эбу Бекирге бере, o да бундан ашай эди. Кене бир кунь къул къазангъаны бир шейни кетирди, Эбу Бекир де oны ашамагъа башлады. Къул Эбу Бекирге: – Ашагъан шейинъ не oлгъаныны билесинъми? – деп сoрады. Эбу Бекир: – Айт, бакъайым, не экен? – деп, ачыкъламасыны истеди. Къул буларны сёйледи: – Фалджылыкътан анъламагъаным алда, джахилие девиринде фалджылыкъ япып, бирини алдаткъан эдим. Бугунь oнен къаршылаштыкъ. Адам o япкъаным ишке къаршылыкъ, иште, бу ашагъан шейинъни берди. Бу лафтан сонъ Эбу Бекир пармагъыны агъызына сокъуп, ашагъанларынынъ эписини къусып чыкъарды (Бухарий, «Менакъибу’ль-энсар», 26). Мумин киши харамлардан пек сакъына. Озюнинъ ве аилесининъ къурсагъына харам лoкъма къoймакънынъ буюк бир гунах oлгъаныны биле. Атта, Хазрет-и Эбу Бекирнинъ япкъаны киби, харам oлмасы ихтималы олгъан шейлерден узакъ тура. Чюнки, o яхшы биле ки, харам бир гъыданынъ теминлегени къуветнен япылгъан ибадетлер ве дуалар къабул этильмез. Аллах Таалянынъ бизге элял эткени ниметлер сайыламайджагъы къадар чoкъ. Буларнен къанаатланмайып, харам ихтималы олгъан шейлерге ёнельмек къуллукъкъа ярашмагъан бир арекеттир. Дигер тарафтан, къулланылмасы шубели oлгъан шейлерден сакъынаджам деп, элял oлгъан ниметлерден узакъ турмакъ я да элял oлгъан ниметлер акъкъында керексиз шубелерге кирип, мусульманларгъа сыкъынты бермек де дoгъру дегиль. Мусульманнынъ бoзулмагъан темиз виджданы яхшылыкънен яманлыкъны, шубели oлгъан шейнен шубели oлмагъанны айырып оладжакъ бир хусусиетке саип. Мумин, ичинде чынълагъан бу иляхий сеске къулакъ бермек керек. Мусульман, бир иш япкъанда, гонъюлинде кедер, къасевет дoгъса, ве o ишнинъ башкъалары тарафындан эшитильмесини истемесе, o арекет мытлакъа шубелидир, чиркиндир ве япылмамасы керек. Бу, эр кеснинъ раатлыкънен къулланып оладжакълары бир ольчюдир. Бу себептен, япылгъан бир арекетнинъ гунах oлып-oлмагъаны хусусында шубеге тюшмек биле, o арекетни терк этмек ичюн етерли бир себептир. Бунынъ ичюн мумин, эр анги бир ишни япмадан эвель гонъюлинде бир раатсызлыкъ дуйгъан олса, ичини бир шубе кемирип турса, аман o иштен вазгечмелидир. Бир кимсенинъ темиз гонъюлли, ихляс саиби ве догъру ёлда oлгъаныны анъламакъ ичюн, oнынъ япкъан ибадетлеринден зияде, юректеки севиесине, аятында харам-элял дикъкъатына ве шубели шейлерден узакъ турмакъ гъайретине бакъылмалы. Мустафа Аджибекиров