Hidayet | ЦРО ДУМК

Среда

22

мая

14
Зуль-къаде
1445 | 2024
Утр.3:11
Вос.4:56
Обед.12:45
Пол.16:45
Веч.20:23
Ноч.22:08
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Hidayet

Ramazan 2022. Hayırlı işler becermek vaqıtı!

Опубликовано:

Qırım musulmanlarınıñ hayriye fondu Qırım Cumhuriyeti ve Sevastopol şeeri musulmanları diniy idaresiniñ (Tavriya Müftiyatı) destegi ile muhtac qorantalarğa erzaq taqımlarını almaq içün para toplanıp başlamasını ilân ete. Sadaqalarnı Qırım musulmanları hayriye fondunıñ aşağıdaki rekvizitleri boyunca yollamaq mümkün. Blagotvoritelnıy Fond Musulman Krıma İNN/KPP9102201739, 910201001 ÖGRN1159102132012 Rasçetnıy sçet 40703810041300000158 BİK 043510607 v RNKB BANK (PAO) Korrespondiruyuşçiy sçet № 30101810335100000607 Poçta adresi: Qırım Cumhuriyeti, Simferopol ş., Klara Tsetkin soq., 34 Telefon nomeri: +79785918688       QMDİ matbuat hızmeti

Шикяетчи олма

Опубликовано:

Инсан къусурсыз барлыкъ дегильдир. Юдже Раббимиз «Меаредж» суресинде нукъсанлыкъларымызны анълатып, тюзетмегенимиз вакъыт бизни умютсизликке ве исьянгъа алып баргъан, инанчымызгъа, ахлякъымызгъа зарар кетирген чизгилеримизни ачыкълай: «Инсан, керчектен, чокъ сабырсыз яратылгъан. Башына бир феналыкъ кельгенде, сызланып тура, амма, бир нимет кельгенде, о, чокъ къытмыр ола» («Меаридж» суреси, 70/19-21). Куньлюк аятымызда, чокъусы вакъыт, бир тек ярамайлыкъларны корип, тилини шикяетке алыштыргъан, этрафындаки гузелликлерни фаркъ этемеген, нетиджеде, эм озюни, эм якъынларыны сыкъынтыгъа аткъан инсанларны коремиз. «Ава пек сыджакъ», «дерслер чокъ къыйын», «иш аяты чокъ сыкыджы», «балалар пек ярамаз», «инсанлар анълайышсыз», «олар саткъын», «яшайыш чокъ яман» киби ибарелер сыкъ агъызлардан чыкъа. Бу сёзлер этрафымызда баягъы эшиткенимиз я да, фаркъына бармадан, даима къулланып, алышкъанлыкъ алына кетиргенимиз бир давранышкъа чевирильсе, ахлякъымызны гузеллештирмек, эм де рух сагълыгъымызны къорчаламакъ ичюн, вакъыт джоймадан, арекетке кечмек энъ догъру олур. Акс алда, эр шейге шикяет этмек ве ярамай меселелернен къаршылашмакъ – къадеримиз олур. Ватанымызда базы инсанларнынъ, базы фыркъаларнынъ башындан берли бутюн ишлери – шикяет этмек ола: «бу ойле дегиль, ойле олса эди…». Амма коремиз ки, йыл-йылдан аллары даа яман ола, чюнки шикяет мусибетлерни чеке! Ичинде разылыкъ олмагъан эр тюрлю сёз, сызланма – шикяеттир. Яни шикяетлеримиз догъру олмакъ керек, догъру заманда, догъру кишиге, догъру шекильде япылса, файдасы олур, меселени чезер, чарелер тапмагъа ярдымджы олур. Алышкъанлыкъ алына кетиргенимиз эр тюрлю мызмызланма исе, бельки, ичимизни бошатса да, амма сыкъынтыларнынъ чокълашмасына ёл ача. Мызмызланмагъа алышкъан адам этрафтаки гузелликлерни де корип оламай, онен разы олмагъанларны, алындан мемнюн олгъанларны душман саймагъа башлай. Эр меселеде къыйынлыкъ корьген, къавгъа эткен, гевезелик эткен бири олмакъ ерине, эр зорлукъта бир къолайлыкъ тапмакъ, меселелерни чезмеге тырышмакъ, озюне ве якъынларына файдалы олмакъ керек. Биз Аллахкъа ве къадерге инангъан инсанлармыз. Шукюр – ниметни, шикяет – мусибетни чеке! Эр шейге шикяет эткен къарт койлюнинъ икяесини билесинъизми? Бу къыскъа икяе элиндеки ниметнинъ фаркъына бармагъан, бир тек ёкъларны анълатып, шикяет эткенлернинъ аяткъа насыл бакъкъаныны косьтере. Бир адам эр заман эр шейге шикяет эте, мызмызлана эди. Оны ич бир шей мемнюн этмей эди. Къомшусы о яз шу адамнынъ багъчасындаки алма тереклерининъ чокъ мейва бергенини корип, оны хайырламакъ ичюн зияретине кельди. Йыллар сонъ да олса, агъызындан ильк кере шикяетини ташлап, шукюр сёзюни эшитирим деп, умют этти. Сухбет девамында, – «Бу йыл энди къуванманъ керек, чюнки алма тереклеринъ чокъ яхшы ве бол мейва бергенини корем», – деди. Къарт, кене мызмызланып, джевап берди: «Фена дегиль, амма бу йыл кечкен йылларда олгъан ве айванларгъа ем оларакъ бергеним чюрюк алмалар ёкъ!» Не языкъ ки, бугунь этрафымызда ойле адамлар чокъ. Аллах о къадар нимет бере, амма адамлар оны корьмей, шукюр этмей. Чюнки аяткъа шикяет пенджересинден бакъмагъа башлагъанымыз вакъытта, бар олгъан гузелликлерни корьмек васфымызны да джоямыз. Заманнен эр шейни яман корьмек алышкъанлыгъымыз пейда ола. Кедерден, хасталыкъ ве шикяеттен бесленген бир табиатымыз бар исе, бу ал эм озюмизге, эм янымыздаки кишилерге сыкъынты олмакътан башкъа бир ишке ярамай. Элимиздеки ниметлерни корьмемекнинъ янында, бар олгъан ниметлернинъ де элимизден чыкъмасына себеп ола. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с.) эр вазиетке хайырнен бакъкъан инсанны «мумин» оларакъ таныды. Девамлы шикяет этмек – барлыкъ макъсадымызнынъ тышында бир арекеттир. Аятымыз ич бир сыкъынты, зорлукъ олмагъаны бир ер дегиль. Къаршылашкъанымыз проблемалар ичинде догъру сайлав япып, нетиджеде къуванчкъа етмеге тырышмакъ – асыл гъаемиздир. Шикяетке дегиль, шукюрге, озюрге дегиль, чезимге япышкъан кишилер кучьлю, озюне ишангъан, джесарети еринде, къоркъуларындан темизленген инсанлардыр. Раббимиз зорлангъанымыз, озюмиз чезим тапамагъанымыз вазиетлерде догъру чыкъышны тевсие этеджек кишилерден ярдым алмамызны истей. Бир-бирине акъны ве сабырны тевсие эткенлернинъ кедерден къуртуладжагъы муждесини бере. Эгер чезими ёкъ исе, не ичюн шикяет этемиз? Шикяетлеримиз ве сызланмамыз бир ишке яраймы? Шимдиге къадар бир ишке ярадымы? Бундан сонъ ярайджакъмы? Девамлы мызмызланма бош иш дегильми? Бу давранышларымыз Аллахнынъ разылыгъына, Пейгъамбер Эфендимизнинъ суннетине уйгунмы? Шикяетлеримизде эдеп олмасы керек. Пейгъамберлернинъ аятлары, ярамайлыкъларнен насыл курешкенлери, незакет иле сыкъынтыларгъа даврангъанлары – бизлер ичюн энъ гузель мисаллердир. Хазрет-и Эюб хасталыгъы агъырлашкъаны энъ къыйын заманда дердини «Аллахым, манъа бир сыкъынты тийди» джумлесинен, эдеп ичинде ифаде эткен («Энбия» суреси, 21/83). Санки шикяет япылгъаны анълашылмасын деп, шу гузель шекильде дуа этти. Хазрет-и Якъуб чокъ севген эвлядыны джойгъанда, шикяетини энъ юдже макъамгъа эткенини огренемиз: «Аллахым, мен дердимден ве кедеримден Санъа шикяет этем!» – деп, дуа этти («Юсуф» суреси, 12/86). Бенъзер бир давранышны Пейгъамберимизнинъ Таиф сеферинден къайткъанда, бети яралы, гонъюли даргъын, къан ичинде олгъан эллерини ачып, япкъан дуасында коремиз: «Аллахым, кучьсюз ве чаресиз къалгъанымны, халкъ назарында хорлангъанымны бир тек Санъа шикяет этем». Проблемаларымыздан чаре берген, бизни бизден яхшы бильген, ич беклемегенимиз ерлерден бизге ярдым эткен, къаранлыкълардан айдынлыкъкъа чыкъаргъан Раббимиздир, эльбет. Онъа ишанайыкъ, Ондан ярдым истейик. Берген бутюн ниметлернинъ фаркъына барып, шукюр эткен къулларындан олайыкъ. Шикяетлер бизни исьянгъа алып бармасын. Озюмизге, къорантамызгъа, ватанымызгъа файда кетирмек ичюн чалышайыкъ. Зарар берген техликели ишлерден ве тюшюнджелерден вазгечейик. Не озюмизнинъ, не де якъынларымызнынъ аятыны къарартмайыкъ. Аллах джумлемизни шукюр эткен къулларындан эйлесин…     Раим ГЪАФАРОВ

Действительно ли сектам нужен халифат?

Опубликовано:

Ещё в первые годы существования партии Хизбу’т-тахрир (запрещённая в РФ организация) её адепты были воодушевлены навязчивым призывом, то есть прилагали всевозможные усилия, в том числе экстремистские, для его донесения. Такая активность, конечно, не оставила без внимания руководство различных стран, и практически сразу же во многих из них идеология партии и её деятельность были запрещены на законодательном уровне. Подобный запрет «вдохновил» молодых идейных адептов на «колоссальные подвиги», повлекшие за собой серию арестов. Да и в своей литературе хизбуттахрировцы «жертву за Ислам» соотносят практически к своей политической доктрине, способной, по их мнению, осчастливить мусульман. Но какое может быть счастье в арестах? Одни лишь переживания и скитания родных и близких людей. Подобные притеснения и аресты позволяют адептам хизба предполагать, что Аллах приблизит их халифат, то есть, видя все их мучения и жертвы, их цель с помощью Аллаха должна быть достигнута. Но что они делают для достижения цели? Для этого, с подачи руководства, они формируют некую маргинальную оппозицию в исламской среде, которая будет действовать наперекор авторитетным мнениям и решениям образованных богословов, дабы показать некомпетентность выполняемой ими работы по просвещению мусульман. Критика, оскорбления, клевета, предположения, сплетни – весь этот список составляет принцип их призыва. Таким образом, пытаясь показать себя «знатоками Ислама», они дискредитируют себя в глазах общественности и интеллигенции. Конфликты и долгие дискуссии стали отличительной особенностью «носителей призыва». Ну и не стоит забывать о провокациях, которые выгодны, прежде всего, для привлечения внимания к своей партии, какие бы изменения в её идеи они не вносили. И возникает закономерный вопрос, – имея по факту такую антимусульманскую характеристику своей деятельности, нужен ли Хизбу’т-тахрир халифат вообще? Исторический опыт показывает, что формирование исламского государства происходило на основе тех принципов, которые приемлемы для человеческого устроения, а именно, – вера в Аллаха и благонравие. Это и явилось поводом для получения такого великого блага, как исламское государство. Ведь у Пророка (с.а.с.) первоочередными задачами были спасение человечества через веру в Единого Аллаха и совершение благих поступков во имя Всевышнего, доносимые через просветительскую деятельность и воспитание высоконравственной личности, а не занятия политикой. Тем более, что политиканство Хизбу’т-тахрир заключается лишь в провокациях, разрушающих единство в мусульманском обществе. Здесь кроется противоречие, ведь как бы адепты хизба не декларировали, что они хотят построить свой халифат, чтобы объединить политическим способом всех мусульман, на самом деле они своей деятельностью вносят раскол в умму, что наглядно показывает, что их цель никак не будет достигнута. И это, думается, хорошо понимает руководство партии, но спекуляция чувствами малознающих мусульман и внушение мнимой надежды на спасение позволяет ему создавать некую партийную элиту, которая «никак не может ошибаться». Понявшие эту большую афёру давно покинули ряды партии, какие бы ярлыки не приписывали им действующие её члены. Весь смысл так называемой халифатовской деятельности заключается в популяризации партийных идей. А построение самого государства невыгодно, прежде всего, руководству, иначе потеряется контроль над невежественными рядовыми партийцами, в сознание которых внушён грех отсутствия халифата. Наличие этого греха движет на совершение различных провокаций, что создаёт в обществе ощутимую смуту и раздор. С другой стороны, никто из партийцев не знает, кто будет халифом и где будет ареал халифата. Как бы некоторые радикальные группы, вдохновившись этой идеей, не пытались претворить её в жизнь, все оканчивалось кровопролитной войной, порочащей репутацию мусульманского общества. Спекуляция этой идеей у адептов хизба стала неким индикатором правоверности, то есть, если ты стремишься строить государство и воюешь за это, то ты истинный мусульманин, в противном случае могут быть навешаны ярлыки предательства, лицемерия, неверия и т.д. Зачастую живя в немусульманском обществе, мусульмане научились сосуществовать с представителями других конфессий и национальностей. Ведь именно толерантность в современных условиях позволяет находить компромиссные решения для сохранения мира и благополучия в обществе. А радикализация некоторых исламских понятий и терминов вовлекает малосведущих мусульман в бессмысленные конфронтации, от которых никому пользы нет. Да и ведение провокационной пропаганды для привлечения внимания к своим идеям лишь усугубляет конфликты. Подобные подходы не приведут к построению государства, а лишь будут способствовать лишению даже малой вероятности осуществления их планов. Безнравственность никогда не объединяла общество, даже если носители идеи будут рассказывать о святости и праведности того, чему их научили в их кружках (халакатах). Какой смысл кроется за выдуманным фардом? Выдуманное обязательство среди адептов хизба стало неким политическим достоянием, превратившим их в секту. Именно признаки секты в этом политическом движении позволяют сконцентрировать её последователей на каких-то ограниченных и внушённых идеях, которые будут двигателем для манипуляций сознанием невежественных адептов. Подобные политические спекуляции позволяют создавать рычаги влияния на общество, то есть для актуализации идей могут быть внедрены некоторые домыслы и субъективные трактовки аятов и хадисов, что придаст необоснованную уверенность в своей правоте и надежду на скорейшее достижение цели. К тому же, подобное отношение порой развязывает руки руководства для внедрения других новшеств и трактовок с обещанием услад рая. Одухотворенный политическими наставлениями руководства и запуганный наличием греха за отступление от предложенного пути, рядовой адепт будет прилагать максимум усилий для донесения своего призыва, пусть даже это повлечёт за собой отрешённость от потребностей собственной семьи. Ведь политическая миссия превыше всего. Следствием всей этой одухотворённости являются различные провокации, способствующие открытой смуте, расколу и распространению невежества в понимании основных религиозных принципов. Отдавая предпочтение призыву, адепты хизба не обращают внимания на исходящие от них оскорбления и клевету. Ведь все шаблонно утверждают, – те, кто следует против идей партии, являются предателями и пособниками спецслужб. Хотя секты зачастую создаются именно спецслужбами, которым выгодно внедрение хаоса и раздора в обществе. Одной из этих сект является и «партия освобождения» – Хизбу’т-тахрир. Выдуманное обязательство позволяет практически всем адептам партии вносить свои коррективы в некоторые предписания, то есть, если мусульмане делают одно, адепты хизба могут делать совершенно иначе, создавая конфронтацию и внедряя раскол в мусульманское общество. Это, в принципе, для них является нормой, в своём кругу они это именуют призывом. И не зря они называют себя «носителями призыва», считая, что стремление к халифату даст им некий карт-бланш для собственной идеологической стимуляции. А их идеология – это сплошная политика с использованием некоторых религиозных принципов, реализацию которых они очень хотят видеть в своём мифическом халифате. Это, также, является весомым поводом для руководства партии для внедрения различных манипулятивных действий, которые будут способствовать продвижению их политических идей. Как бы адепты хизба не говорили и не призывали выполнять обязательные предписания, для них самих их выполнение стало некой формальностью без получения какой-либо духовной выгоды. Сегодня можно часто наблюдать, как большая их часть одними из первых покидают мечети после выполнения намаза-фарза. Такое отношение порой позволяет им собираться в своих небольших кружках для обсуждения геополитической ситуации. Также от них можно наблюдать насмешки в отношении некоторых прихожан и имамов по причине несогласия с их политическими воззрениями. Иначе говоря, дискредитация других мусульман с различного рода оскорблениями и обвинениями являются частью их политики. И здесь уже очевидно пренебрежение духовно-нравственной составляющей Ислама. Подстраивать религиозные принципы под свою политику и желание «полного претворения» шариата – вот то, что движет их к попытке построить какую-то госструктуру. Без неё они не видят смысла в выполнении предписанных обязательств, то есть они надеются, что сегодняшний политический формализм преобразуется в нечто духовное в их халифате, где, прежде всего, будут обращать внимание на судебную практику с применением имеющихся наказаний. И это, по их мнению, может стать апогеем их веры, где лишь им будет дозволено вершить собственный шариатский суд, возможно, без соблюдения для каждого предписания его условий. И, что примечательно, каждый будет способен выдвигать какие-то свои мнения, что может привести к спорам и конфликтным ситуациям. Такая практика с их стороны наблюдается более 60 лет, но пока что при отсутствии халифата. Если сегодня они готовы вести споры с несогласными с ними мусульманами, то даже при мизерной вероятности их халифата они будут спорить между собой в правильности того или иного решения. Выдуманное обязательство – это попытка адептов партии доказать, что своим призывом они смогут что-то сделать для мусульман. Но как показывает практика, все их попытки внедрения своих политических идей оканчиваются сеянием смуты и раздора среди мусульман. И это не какое-то предположение, а констатация факта. Любая их субъективная трактовка норм шариата несёт ощутимый урон для развития общества. Понимают это они сами или нет, но разумные люди, в частности, мусульмане, будут с опасением относиться к подобным манипуляциям невежественных дилетантов, для которых важнее удовлетворение чаяний своего руководства, нежели в действительности стремление к довольству Аллаха. Вся их активность в актуализации выдуманного обязательства всего лишь настойчивость лиц, занимающих руководящие посты и дающие указания на различные провокационные действия, подставляя при этом, как своих рядовых адептов, так и других мусульман. И это есть основа для создания хаоса в обществе.   Сервер ЯГЬЯЕВ

Бурьлюк джамиси – койнинъ айдын кунеши

Опубликовано:

Къырымтатарлар Ватангъа авдет эткенден сонъ къурулгъан джамилерни козь огюне алсакъ, олар аман-аман бир услюпте къуралгъанларыны коремиз. Яни, саде дёрткоше бина, дёрт тарафлы чатыр дамлар. Бунынъ, эльбетте, белли себеплери бар ве бойле саде къалыплы джамилернинъ де бизим ичюн къыймети буюктир. Лякин авдет девринде къурулгъан земаневий джамилер арасында базылары айырылып тура. Бойле джамилерден бири – Бурьлюк джамисидир. Мезкюр джами Къырымда сайысы аз олгъан къуббели джамилер сырасына кире. Багъчасарай районынынъ Алма Тархан коюнде ерлешкен Бурьлюк адынен белли олгъан ишбу джами 2000 сенеси Саудие Арабистанлы хайырсевер адамнынъ парасына Къырым Муфтилигининъ незарети алтында къурулды. Бельки де, айны шу себептен, джами къурулышы даа чокъ арап услюбине якъын келе. Арап услюбинден гъайры, джамининъ ренки де дикъкъат чеке, тыш тарафтан сап-сары диварлары иле джами Алма Тархан коюнинъ энъ айдын ве корюмли бинасы ола. Джамининъ 18 метрлик минареси бар, ондан да гъайры, бинанынъ дёрт тарафында кичик къуллелер де джамини яраштыра. Джамининъ ичинде руханий ве хош муит укюм сюре, диварларында хат услюбинен Къуран-ы Керимден ает ве сурелер язылгъан. Алма Тархан (Бурьлюк) джамиси 500 кишиликтир, онынъ ичюн бу ибадетханеге тек ерли мусульманлар дегиль де, къомшу койлерден де джемаат келе. Затен ерли джемаат гъает активдир ве мабедни гузельдже айбетлей, ихтиядж дуюлгъанынен аман тамир ишлери япыла, бина бакъымлы ве темиз тутула. Азбарда исе, онларнен гуль чалысы, дигер чичеклер ве тюрлю емиш тереклери экильген. Пандемия себебинден сонъки эки сенени эсапкъа алмасакъ, Рамазан айларында джамиде, кене де ерли джемаатнынъ тешеббюси ве дин джемиетлерининъ ярдымы иле юзьлернен инсанлар ифтар софраларына буюра. Бурьлюк джамиси ерли мусульманлар ичюн диний маариф оджагъы да сайыла, чюнки бу ерде эм ханымлар, эм де бейлер ичюн диний дерслер, Къуран дерслери алып барыла. Онларнен бала да шу джамиге динимизни танымакъ, яшатмакъ ичюн келе.

Къадыннынъ омюр аркъадашы огюнде вазифелери

Опубликовано:

Пейгъамберимиз Мухаммед Мустафа, салляллаху алейхи ве селлем, хусусан, къадынларгъа косьтериледжек мунасебет меселесинде хадислерининъ биринде бойле буюргъан эди: «Аранъызда энъ хайырлынъыз аилесине энъ гузель даврангъанынъыздыр. Мен аилеме нисбетен энъ хайырлым» (Ибн Мадже, «Никях», 50). Ислямий эвлиликлер эр киши ве къадын арасында бир анълашма олып, къаршылыкълы вазифелер ве акъларны пейда эте. Келинъиз, къадыннынъ къоджасына нисбетен насыл вазифелери олгъаныны ашагъыдаки шекильде сыраламакъ мумкюн. 1. Къанаат. Къанааткяр олмакъ – юрек раатлыгъынынъ себебидир. Бир къадын арсызлыкъ ве ачкозьлюк япып, акъайыны озюнден ве эвден сувутмакътан сакъынмакъ керек. Къанаат – ляйыкъ бир дереджеде яшамакъ ве къызгъанмамакъ демектир. 2. Къоджагъа итаат. Севгили Пейгъамберимиз (с.а.с.) бойле буюргъан: «Бир къадын къоджасы ондан мемнюн оладжакъ шекильде вефат этсе, дженнетке кирер» (Ибн Мадже, «Никях», 4). 3. Темиз олмакъ. Эм озюнинъ темизлиги, эм де эвнинъ темизлиги шарттыр. Къадын эвде акъайыны эр даим гузель къокъуларнен ве дюльбер урбаларнен къаршыламакъ керек. 4. Ихтияджларнынъ къаршыланмасы. Къоджанынъ аш ашайджакъ вакъытына дикъкъат этмек, юкъу саатларыны къачырмамакъ. Къоджанынъ адети насыл олса, о вакъыт аш ве ятакъ азыр олмакъ керек. 5. Малнынъ къорчаланмасы. Къоджанынъ мал ве эшьяларыны къорчаламакъ, исраф этмеден, еринде къулланмакъ. 6. Акърабаларгъа сайгъы. Къоджанынъ акърабасына ве якъынларына урьмет ве сайгъы косьтермек. 7. Сыр сакъламакъ. Къадын къоджасындан алгъан бир сырны ич кимсенен пайлашмамасы керек. 8. Сайгъы ве урьмет. Къоджанынъ буюрыкъларыны ерине кетирмек. Онъа къаршы чыкъмамакъ. Эр киши эвнинъ тыш ишлерини ве ихтияджларыны къаршыламалы, ханым да ич ишлерини ве хызметлерини бакъмалыдыр. Араларында ярдымлашма эр вакъыт мумкюндир. Эгер къадын бу мадделерге дикъкъат этип, оларны ерине кетирсе, аиле ичюн яшагъан эвлери хузурнен толур ве дженнет багъчаларындан бир багъча олур. Аллахтан тилегим, къоранталарымызда Аллахкъа эр даим ибадет ве зикир алы укюм сюрсин, балачыкъларымыз Ислям рухунен тербие этилип, буюсин. Аллах бу месулиетли ёлумызда яр ве ярдымджымыз олсун. Амин. Мерьем СУЛЕЙМАНОВА

Бессмысленность действий «носителей призыва»

Опубликовано:

Религиозная практика современных мусульман направлена не только на выполнение своих обязательства перед Всевышним Аллахом и окружающим обществом, но и на создание авторитетных религиозных учреждений, которые смогут наставлять и отвечать на актуальные вопросы. Почти во всём мире существует практика создания духовных управлений, которые, согласно своей компетентности и знаниям, помогают своим единоверцам разрешить различные проблемы, прежде всего те, которые приносят вред единству общества. Стремясь к обретению довольства Аллаха, проводятся различные мероприятия, которые, так или иначе, сплачивают людей. Однако, к сожалению, среди тех же мусульман есть такие, которые хотят ввести на повестку дня своё видение благополучия единоверцев, создавая почву для раскола. Одним из таких направлений является партия Хизбу’т-тахрир, чья деятельность вызывает недовольство немалого числа мусульман. В своём кругу хизбии, как называют адептов партии Хизбу’т-тахрир называют себя «носителями призыва», то есть, по их мнению, лишь они являются истинными защитниками мусульманской уммы, а представляемый ими Ислам является тем самым, который в своё время проповедовал Пророк Мухаммед (с.а.с). Свои взгляды они берут из политических идей Такыюддина Набхани, основателя этой партии, который в своё время уделил много времени рассмотрению «основной проблемы мусульман» – политической раздробленности и отдалению от шариата. Сами хизбии очень трепетно относятся к этому человеку, и как бы негативно не воспринимали его идеи религиозные деятели того времени, хизбии всё равно делают его героем, который доносил призыв, когда многие мусульмане его отвергали. Все свои домыслы Набхани сопоставляет с некоторыми эпизодами из жизни Пророка (с.а.с.), где утверждает, что положение нынешних мусульман схоже с положением в эпоху Пророка. Нужно отметить, что в то время Пророк боролся с противостоящими ему язычниками, и к концу его жизни число мусульман составляло чуть более ста тысяч. Сегодня же это число приближается к двум миллиардам. То есть, за прошедшие 14 веков умма прирастала в количестве, в том числе привлекая в свои ряды новых приверженцев. Хизбии в своей деятельности также видят вокруг себя кяфиров и предателей из числа мусульман, которые не хотят отвечать их призывам. На сегодняшний день число их последователей составляет небольшое количество из общего числа мусульман, но и при таком положении они пытаются навязать свои взгляды практически каждому встречному мусульманину. Говоря о проблемах мусульман, они, прежде всего, говорят о своих собственных проблемах. То есть, внушив себе обязательность построения государства под названием «Халифат», они пытаются доказать, что все проблемы мусульман разрешатся при появлении этого государства. Но когда оно будет, и кто будет его возглавлять, они ответить никак не могут. Ведя различные дискуссии, они пытаются склонить собеседников на свою сторону, затрагивая, при этом, различные религиозные вопросы. И что примечательно, все свои доводы они превращают в политическую полемику, а именно связывают свою судьбу с описанным в их книгах государством. Для себя они называют это даватом (призывом), что и служит присвоением себе такого качества, как «носитель призыва». В некоторых странах деятельность «носителей призыва» запрещена, но они с упорством продолжают доносить свои домыслы, даже несмотря на запрет. Попадание в тюрьму также считается для них неким даватом, где они уже на практике показывают свою униженность, вуалируя это под униженность и угнетения мусульман. Для них это стало реальностью, которую они сами для себя создают. На своих сайтах хизбии показывают фотографии и видеозаписи тех, кто находится в местах лишения свободы, заставляя таким образом «пробуждаться» мусульман. Такое давление на чувства и подсознание мусульман свойственно лишь тем, кто желает внести раскол в единое общество и подвергнуть сомнениям всё то богатство, которое передалось от прошлых поколений мусульман. Донести свой призыв хизбии пытаются посредством таких провокационных действий, и это их инструмент для привлечения в свои ряды малограмотных и несведущих мусульман. Также, практика показывает, что они посещают мечети не только для совершения богослужений, но и для ведения порой бессмысленных споров и создания провокационных ситуаций. Да и никакого результата они не добиваются, но ощутимую долю раскола всё же вносят. В своей деятельности хизбии любят апеллировать выгодными для себя аятами, хадисами и некоторыми историческими фактами. Что примечательно, многие из них не желают слушать какую-либо альтернативу, скорее наоборот, эту альтернативу стараются заглушить, не давая собеседнику представлять разумные аргументы. В свою очередь, они могут задать провокационные вопросы об арестованных и притеснённых мусульманах, подводя к тому, что решение подобных проблем возможно лишь при создании государства «халифат». Такие призывы приводят в отчаяние прежде всего их самих, так как они не знают, когда это государство будет построено и кто будет им править. Порой, во избежание ответа на такие вопросы, они создают провокационные ситуации, пытаясь ввести в тупик региональных религиозных деятелей. Все их мероприятия в виде митингов и собраний (там, где они не запрещены) также не приносят каких-либо результатов из-за незнания ареала своего государства и личности, которая его возглавит. Стоит отметить, что среди хизбиев находятся и более разумные представители, которые, видя ущербность их идей и не наблюдая ничего, кроме провокационных ситуаций, со временем, осознав своё заблуждение, стараются отдалиться от этой партии, как бы остальные её приверженцы ни причисляли их к числу грешников и невежд. «Носители призыва», кроме создания провокационных ситуаций, больше ничем не примечательны. Пытаясь привлечь к себе внимание, они, в большинстве случаев, становятся зачинщиками бессмысленных споров, некоторые из которых они специально снимают на видео или же ведут аудиозапись, а затем выкладывают в информационном пространстве для всеобщего просмотра. Одна из целей их «призыва» – подставить других мусульман, которые не имеют к партии никакого отношения. Именно такими представлены эти «носители призыва», то есть, не знающими, когда будет построено их государство и кто будет им править, стремящимися опорочить тех мусульман, которые не следуют за ними, подставляющими под искусственно созданные собственные проблемы других единоверцев и провоцирующими бессмысленные споры с религиозными деятелями, которые каждую ситуацию стараются оценить разумно. Таковыми сегодня показывают себя «носители призыва» из партии Хизбу’т-тахрир, которые, кроме своего политического фанатизма, ничего больше не приемлют. Такие, в поисках своего «я», будут скитаться долго, пока не поймут, что вся их политика приносит ущерб в первую очередь им самим, а затем и другим мусульманам. Спасёт таких «носителей призыва» лишь благоразумие и умение представлять свою личность при любом испытании, каким бы порой тяжелым оно не было.   Сервер Ягьяев

Коккозь джамиси

Опубликовано:

Ислям дини Къырымгъа кельгенден берли ярымадамызнынъ фаркълы кошелеринде джамилер къурула. Меракълысы шу ки, джамилер тек мусульманлар я да тек Къырымда яшагъан сакинлер дегиль де, башкъа дин менсюплери тарафындан да къурула эди. Бойле джамилерден бири – Багъчасарай районынынъ Коккозь коюнде ерлеше. Князь Феликс Феликсович Юсупов Коккозь эалиси ичюн джамини эдие оларакъ къурды. Князь тамырлары ногъайлардан келип чыкъкъан Юсуповлар сюлялесиненден олып, Русие императорлыгъынынъ генерал-лейтенант рутбесинде бир задекяны эди. Сюляленинъ эдждатлары, ногъай мырзалары, даа XVI асырда христиан динине кечтилер. Юсуповлар энди чокътан мусульман олмагъанына бакъмадан, эм Коккозьде джами, эм де янында чешме къурып, ерли сакинлер ичюн эйилик япмагъа истедилер. Айрыджа, шу койде Юсуповларнынъ сарайы ерлеше эди. Эм сарайынынъ, эм де Коккозь джамисининъ мимары Николай Краснов олды. Югославия тамырлы мимар олгъан Краснов Къырымда гъает белли биналарнынъ муэллифидир. Оларнынъ арасында Ливадия чар сарайы, бу куньгедже сакъ-ланып къалмагъан Гъурзуф джамиси, Кореиздеки Юсуповлар ве Дюльбер сарайлары ве дигерлери. Мимарий абиде оларакъ белли олгъан Коккозь джамиси 1910 сенеси койнинъ меркезинде, Коккозь озенининъ сол тарафында къурулгъан. О, XX асырнынъ башында койдеки беш джамиден бири эди. Джами Юсуповлар сарайына якъын къурулды ве ёлнынъ къаршы тарафында айны девирде чешме де къурулгъан эди. Джами Къырым мусульман мимарджылыгъынынъ энъ гузель аньанелери узьре къурулгъан. Бинанынъ узунлыгъы – 15 метр, кенълиги – 12 метрни тешкиль эте. Минареси джами бинасындан айры тура. Еди метрлик диварларында арап языларыны корьмек мумкюн. Базы малюматларгъа бинаэн, дивардаки языларны 1881 сенеси Коккозьде догъгъан белли шаиримиз, оджа ве мутефеккир Усеин Шамиль Тохтаргъазы язгъан. Джамининъ ренкли джамлардан япылгъан пенджерелери бинаны хош ве гонъюльге сыджакъ ярыкънен толдура. Таванда секизкошели балабан авизе де бу муитни тамамландыра. Совет укюмети девиринде джами клуб оларакъ къулланылгъан, минарени исе, бутюн джамилердеки киби, алып ташламагъа арекет эттилер, лякин, шаатларнынъ сёзлерине эсасен, трактор минарени тюшюрип оламады. Шимдики куньде исе, джами озь асыл вазифесини эда эте. Эм балалар, эм де уйкенлер ичюн дин дерслери, семинарлар кечириле, ве бир асырдан эвель князь Юсупов япкъан эйиликнинъ хайырыны коккозьлюлер аля даа коре. Алие Сеферша

Эвлилик акъкъында хадислер

Опубликовано:

«Эвлилик – меним ёлумдыр, ондан юзь чевиргенлер, менден юзь чевирген киби олур» (Бухарий, Муслим); «Дёрт шей бу дюньяда ве келеджек дюньяда берильген энъ гузель ниметтир: 1) миннетдарлыкъ дуйгъан юрек, 2) Аллахны анъгъан тиль, 3) беляларгъа даянгъан вуджут, 4) омюр аркъадашына бедени ве малы джеэтинден хаинлик этмеген къадын» (Бухарий, Муслим); «Юдже Раббимиз намуслы къадынны берген инсангъа иманнынъ да ярысыны берди. Экинджи ярысы джеэтинден де иманлы олсун» (Хаким); «Бу дёрт шей Аллах Пейгъамберининъ суннетиндендир: алчакъгонъюллилик, гузель къокъунынъ къулланылувы, эвлилик ве тишлерни темизлемек» (Тирмизий); «Къорантада олгъан джынсий мунасебетлернинъ гизли тутулмасы – акъайнынъ апай огюндеки борджу, ве, аксине, мунасебетлернинъ белли этильмеси – буюк гунахлардан биридир» (Муслим); «Шубесиз, къадын къабургъагъа бенъзей! Оны тюзельтмеге истесенъ, къырарсынъ, олгъаны киби къалдырсанъ, онынъ къыйышлыгъыны козь огюне алып, къоранта аяты бахтлылыгъынынъ дадыны алырсынъ» (Бухарий, Муслим); «Бу дюньяны терк эткен ве акъайы разы олгъан эр бир къадын дженнетке кирер» (Тирмизий); «Фукъареликтен къоркъып эвленмегенлер бизден дегильдир» (Эбу Мансур).

Мусафирлик адабы

Опубликовано:

Ислям динимизде ве бизим къырымтатар адетлеримизде мусафирлерге буюк урьмет косьтериле. Келинъиз, бу макъалемизде биз Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с.) мусафирлернинъ икрамында къайсы хусусларгъа дикъкъат эткенине бир назар ташлайыкъ. Мусафирге икрам этмек, оны сыйламакъ – динимизнинъ эмиридир. Ресулюллах (с.а.с.) бойле буюргъан эди: «Аллахкъа ве Ахирет кунюне инангъан кимсе мусафирлерине икрам этсин» (Бухарий). Пейгъамберимиз (с.а.с.) мусафирлерини шахсен озю икрам эте эди. Бир кунь Пейгъамберимиз (с.а.с.) сахабелерине бойле буюргъан: «Аллахкъа ве Ахирет кунюне иман эткен кимсе мусафирлерине акъкъыны берсин!». Сахабелер: «Я, Расулюллах! Мусафирнинъ акъкъы недир?», – деп сорагъанлар. Пейгъамберимиз (с.а.с.) деген: «Оны бир кунь ве бир гедже къаршыламакътыр. Мусафирлик 3 куньдир. Мусафирни 3 куньден зияде къаршыламакъ исе, садакъадыр» (Бухарий). Бундан эвельки макъалелеримизде ашамакъ ве ичмек адабында исрафтан къачынмакънынъ муимлигини ачыкълагъан эдик. Амма мусафир икрамында ве мусафир ашагъан ашта исраф ёкъ. Бу икрамнынъ ниети – Аллахнынъ ризасыны къазанмакътыр! Динимизде мусафирлерине икрамда булунмакънынъ буюк бир эмиети бар. Бунынъ айдын нумюнесини сахабелернинъ икрам мисалинде коремиз. Меккели мусульманлар – мухаджирлер, – Мединеге хиджрет эткен сонъ, чокъусы чаресиз, эвсиз ве парасыз эди. Ве мединелилер – энсар, – тарихта энъ буюк мусафирперверликни косьтердилер. Оларгъа эвлерини ачтылар, озь хурма багъчаларынен пайлаштылар. Атта, мусафирлерини къаршыламакъта бир-биринен ярыштылар (Бухарий). Шимди де, Къуран-ы Керимде кечкен мусафирнинъ вазифелерини огренейик. «Нур» суресининъ 27-28 аетлеринде бойле буюрыла: «Эй, иман эткенлер! Озь эвинъизден башкъа эвлерге кельгенинъизни бильдирип (изин алып), эв халкъына селям бермегендже, кирменъиз. Бу сизлер ичюн даа хайырлыдыр. Эр алда, буны тюшюнип анъларсыныз. Анда ич кимсени тапмасанъыз, сизге изин берильмегендже, кирменъиз. Эгер сизге «Арткъа къайтынъ!» – айтсалар, аман къайтынъ». Мында, корьгенимиз киби, Аллаху Тааля эв саиплерининъ акъларыны къорчалай. Эбет, мусафир чокъ урьметлидир, онъа буюк сайгъы косьтериле. Амма, мусафир да базы къаиделерге риает этмели. Ильк эвеля, кельмеден эвель, хабер бермек, эвге киргенде, инсанлар ким олгъаныны бильсин деп, такъырдамакъ ве адыны айтмакъ. Бойледже, бир онъайтсыз вазиетке тюшмемектир. Бир кимсенинъ эвине изинсиз кирмек – харамдыр, гунахтыр. Ислямгъа коре, ана-бабалар я да мукеллеф яшына еткен балаларнынъ одасына кирмеден эвель де такъырдатмакъ керек. Ислям – адалет динидир. Динимиз эм мусафирлерни, эм де оларны къабул эткен саиплернинъ акъларыны къорчалай. Айше Дуран

Эсма бинт Эбу Бекир (радыяллаху анха)

Опубликовано:

Сахабе ханымлар арасында чокъ буюк шахысларнен таныш оламыз. Олар Ислям ичюн эр тюрлю къыйынлыкъларгъа сабыр этип, динимизни огренип, онен омюрлерини шекиллендирмеге гъайрет эттилер. Эбу Бекирнинъ къызы Эсма да олардан бири эди. Эсма (р.а.) – биринджи мусульман олгъан 18 кишиден биридир. Хазрет-и Эбу Бекирнинъ буюк къызыдыр. Эсманынъ (р.а.) бабасы Эбу Бекирден корьгени иман севгиси ве Ислям тербиеси, омюр бою онъа рехбер олды ве ахлякъыны гузеллештирди. О, акъыллы, чебер ве истидатлы эди. Эсманынъ (р.а.), хиджрет этильгенде, япкъан федакярлыгъыны анъмакъ керек. Мусульманлар яваш-яваш Мединеге коче эдилер. Пейгъамберимиз (с.а.с.) досту Эбу Бекирнен берабер, аман-аман бутюн мусульманлар хиджрет эткенден сонъ, Меккеден айырылды. Эсма (р.а.) бабасынынъ Пейгъамберимизге ёлдаш оладжагъына пек севинди. Ёлда керек оладжакъ емеклер ве ичиледжек шейлерни азырлады. Лякин, торбаларыны багъламакъ ичюн йип тапамады. Хазрет-и Эсма аман белиндеки пек севген къушагъыны чыкъарып, ортадан экиге больди. Бир парчасынен аш торбасыны, дигеринен де сув торбасыны багълады. Пейгъамберимиз (с.а.с.) Эсманынъ бу юректен ве самимий арекетини пек бегенди ве: «Эй, Эсма! Санъа бунынъ ерине дженнетте эки къушакъ бериледжек!», – деди. Ве бу сёзлерден сонъра, Эсма (р.а.) «Зату’н-нитакайн» («эки къушакъ саиби») оларакъ анъылмагъа ве чагъырылмагъа башлады. Мушриклер Пейгъамберимизни тутып ольдюргенге буюк мукяфат береджеклерини илян эттилер. Пек чокъ изджи оларнынъ пешине тюшти. Пейгъамберимизнен Эбу Бекир махсус Медине ёлундан аксий олгъан бир тарафтаки къобада сакъланып, учь кунни анда кечирдилер. Геджелери оларгъа аш ве сувны Эсма (р.а.) кетире, агъасы Абдуллах исе, куньдюз къойларыны отлатмагъа келип, Меккеден хаберлерни кетире эди. Пейгъамберимиз (с.а.с.) Эсманынъ бу федакярлыгъыны такъдир этти ве оны илериде пек севгени сахабе Зубейр бин Аввамнен таныштырып, оларны эвлендирди. Эсма (р.а.) Пейгъамберимизнинъ сухбетинде иштирак эткен ве ондан маневий фейиз алгъан бахтияр къадынлардан биридир. Эм де къардашы Айше (р.а.) Пейгъамберимизнинъ ханымы олгъан сонъ, бу оны Пейгъамберимизге даа да якъынлаштыргъан эди. Бир кере Эсма (р.а.) шеффаф бир антер кийип, татасына мусафирликке кельген. Пейгъамберимиз эништеси олгъаны ичюн, янында бойле урбада корюнмекнинъ мумкюн олгъаныны тюшюнген. Амма Пейгъамберимиз (с.а.с.) оны бойле корьгенинен, бетини чевирип: «Эсма! Бир къадын мукеллеф олгъан сонъ, (эль ве юзюне ишарет этип) бу ве бундан башкъа ерининъ корюнмеси догъру дегильдир», – деп, оны тенбиеледи. Эсма (р.а.) янълышыны анълап, бундан сонъра эп догъру шекильде кийинди. Эсма (р.а.) пек утанчакъ эди. Пейгъамберимиз (с.а.с.) Зубейр иле Эсманынъ янъы къурулгъан юваларына маддий ярдым косьтермек ичюн, оларгъа хурма багъчасыны багъышлады. Бир кунь, Эсма (р.а.) хурма джыйгъан сонъ, сепетни башы устюне къойып, эвге къайта эди. Ёлдан Пейгъамберимиз (с.а.с.) сахабелеринен берабер кече эди. Эсманы бу алда корьген Пейгъамберимиз, девени токътатып, отурмасыны теклиф этти. Утангъанындан, Эсма къалмагъа истемегенини айтты ве озь ёлуна девам этти. Эсма (р.а.) эли ачыкъ, юреги зенгин, джумерт бири эди. Пейгъамберимиз (с.а.с.): «Эсма! Элинъни багълама (къызгъанма), ёкъса, Аллах да санъа озь рахметини ёлламаз», – айткъан сонъ, джумертлигинен даа да белли олды. Ихтияджындан зияде олгъаныны фукъарелерге берип, адий бир аятны бегене эди. Къысметине разы олып, шукюр эте, зенгинлик пешинде дегиль эди. Икътисат этмеге алышкъан, исрафны бегенмей эди. Акъайы ичюн гузель омюр аркъадашы олгъаны къадар, балаларына да гузель бир ана эди. Зубейрнен (р.а.) берабер бахтлы-частлы бир омюр кечирдилер. Секиз баласы олды: учь къыз, беш огълан. Тербие бермек меселесинде пек дикъкъатлы эди. Адлары белли олгъан сахабелерден Абдуллах бин Зубейр ве табиинден Урве бин Зубейр киби, гузель огъуллар тербие этти. Хазрет-и Эсма 100 яшыны кечип, огълу Абдуллахнынъ шеит олмасындан бир къач кунь сонъра вефат этти. Пейгъамберимизден 85 хадис ривает этти. Аллах ондан разы олсун! Эмине Асанова

Олюмни тюшюнмек

Опубликовано:

Мукъаддес Китабымыз Къуран-ы Керимде эр джанлынынъ олюмнинъ дадыны аладжагъы бильдириле («Энбийя» суреси, 35 ает). Эр биримиз кочип кеткен о кервангъа эрте я да кеч къошуладжакъ. Эджель къапымызны чалгъанда, бу аетнинъ мухатаплары олып, онъа буюр айтаджакъмыз. Джумагъа джамиге баргъаным заман, биринджи сырада отургъан къартбабаларнынъ бетлерине бакъкъанымда, араларында бир талай даа тюневин келип тургъан инсанларнынъ энди янымызда олмагъаныны корем. Арамыздан инсанларнынъ бу дюньядан кетмеси бизге олюмни хатырлата. «Раббинъе къайт!» («Феджр» суреси, 28 ает) эмирини эшиткенджеге къадар озюне такъдир этильген заманны яшагъан бизлернинъ эн буюк дерди – сонъ нефес олмакъ керек. Буны унутмагъа тырышмакъ, олюмден къачмакъ, эльбетте, бош ерге болдурмакътыр. Дженаб-ы Аллах «Къаф» суресининъ 19-ынджы аетинде бойле буюра: «Олюм сархошлугу керчектен келир де, – «Эй, инсан! Иште, бу – сенинъ баштан берли къачкъанынъ шейдир», – айтылыр». Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с.) олюмни тюшюнмек дюнья ве ахирет аятымыз ичюн не къадар файдалы олгъаныны бойле ачыкълагъан: «Олюмни чокъча хатырланъыз! Чюнки олюмни хатырламакъ (инсанны) гунахлардан темизлей, дюнья севгисинден къуртара. Эгер зенгин олгъанынъызда олюмни тюшюнсенъиз, бу сизни байлыкънынъ беляларындан къорчалар. Фукъаре олгъанынъызда олюмни тефеккюр этсениз, аятынъыздан мемнун олманъызны теминлер» (Суютий, «Джамиу’с-сагъыр», I, 47). Кене Ресулюмиз (с.а.с.) бойле буюргъан: «Бутюн зевкъларны тамырындан ёкъ эткен олюмни чокъча хатырланъыз!» (Тирмизий, «Къыямет», 26). Дюньягъа бу къадар багълы олгъанымызда, о багъны текаран чезмек, бираз да олса, юзюмизни ахиретке чевирмек, аятымызнынъ манасыны даа теринден анъламакъ, яхшы бир мусульман олмакъ ичюн олюмни тефеккюр этмек, тюшюнмек макъсадынен къабирлерни зиярет этмек мумкюн. Пейгъамбер Эфендимиз бшойле буюргъан: «Къабирлерни зиярет этмегек истеген зиярет этсин. Чюнки къабир зиярети бизге ахиретни хатырлата» (Тирмизий, «Дженаиз», 60; Эбу Давуд, «Дженаиз», 77). Къабристан зияретлери инсан къальбининъ йымшамасына, дюнья севгисинден къуртулмасына весиле ола. Нефистеки арзу ве истеклернинъ не къадар бош олгъаныны, дюньянынъ аркъасындан чапкъалагъанымыз арада сонъумызнынъ насыл оладжагъыны, къыскъаджасы, унуткъанларымызны хатырлата. Бизим де, анда яткъанлар киби ятаджагъымызны, оларнынъ янына кетеджегимизни бизге эслете. Хазрет-и Пейгъамбер (с.а.с.) сахабелерине къабристангъа баргъанлары заман бойле айтмаларыны огрете эди: «Селям сизге, эй, бу диярнынъ мумин ве муслим халкъы! Иншаллах, якъында биз де аранъызга къошуладжакъмыз. Аллахтан бизни де, сизни де багъышламасыны тилейим» (Муслим, «Дженаиз», 104). Керчек шу ки, биз де бизден эвелькилер къайткъанлары киби къайтаджакъмыз. Белли ки, юзь йыл сонъра ич биримиз бу дюньяда энди олмайджакъмыз. Амма къышнынъ келеджегини бильген инсан къыш ичюн азырлана. Комюр ала, одун джыя. Не ичюн инсанлар олюмни унуталар? Не ичюн динимизни огренип, онъа азырланмайлар? Хадис-и шерифте: «Инсан яшагъаны ал узьре оле ве ольгени ал узьре о бир дюньягъа бара», – буюрылгъан (Мунавий, «Фейзу’ль-къадир», V, 663). Бунынъ янында, башкъа хадис-и шерифте бойле буйрулгъан: «Бир кимсе сонъ нефесте (темиз бир къальп иле) келиме-и тевхид айтса, дженнетке кирер» (Хаким, «Мустедрек», I, 503). Сонъ нефес меселесинде пейгъамберлер тышында ич кимсе эмин дегильдир. Атта, Юсуфнынъ (а.с.) Аллаху Таалягъа «(Аллахым!) Джанымны мусульман оларакъ ал, ве мени салихлернен берабер эйле!» шекилинде дуа этмеси бизлер ичюн буюк ибреттир (Бакъ: «Юсуф» суреси, 101 ает). Бундан себеп, мумин хавф ве раджа (къоркъу ве умют) дуйгъулары арасында сонъ нефес имтианына азырланмагъа гъайрет этмек керек. Невбеттеки ает-и керимеде бойле буюрыла: «(Инсанлар!) Сакъын дюнья аяты сизни алдатмасын ве шейтан, Аллахнынъ багъышлавыны ишандырып, сизни къандырмасын» («Лукъман» суреси, 33 ает). Хадис-и шерифте де бойле буюрылгъан: «Бир кимсе узун заман дженнетликлернинъ амелини ишлер, амма сонъ амели джеэннемликлернинъ амелинен нетиджелендирилир. Бир кимсе де узун заман джеэннемликлернинъ амелини ишлер, амма сонъ амели дженнетликлернинъ амелинен нетиджелендирилир» (Муслим, «Къадер», 11). Дженаб-ы Аллах джумлемизге шуларны унутмайып, сонъуны тюшюнген ве сонъ нефесине азырлангъан къулларындан олмагъа насип эйлесин. Сонъ нефеслерини кемал иман узьре берген къулларындан олайыкъ. Раим Гафаров

Ислям – къолайлыкъ динидир

Опубликовано:

Девамы. Башлангъычы эвельки санда. Юдже Аллах бизим ичюн сайлап бегенген дининде зорлукъ, эксиклик ве къусур олур мы? «Аллах ич кимсеге кучю етмейджек шейни юклемез». Иляхий эмирлернинъ ве ясакъларнынъ эписи инсаннынъ кучюне, такъатына коре эмир этильген, кучюмизнинъ устюнде дегиль. Чюнки Аллах бизден япалмайджагъымыз шейлерни истемез. Бизим ичюн къолай олгъан шейни истер, бизлерге къыйынлыкъ тилемез («Бакъара» суреси, 2/185 ает). Пейгъамберимиз, ким олса-олсун, апайы да олса, кучю етмейджек къадар ибадет этювни ясакъ этти. Хазрет-и Айше анамыз ривает эткенине коре, Пейгъамберимиз бойле айтты: «Биринъиз намаз къылгъанда, юкъусы пек кельсе, юкъусы кечкенине къадар ятсын юкъласын. Чюнки бири юкъусырап, намаз къылса, ойле олмакъ мумкюн ки, багъышлав сорамакъ ерине, бильмейип, озюни сёгер» (Бухарий). Сахабелерден Эбу Абдуллах ривает эткенине коре, о, бойле айткъан эди: «Намазларны, Пейгъамберимизнен берабер къыла эдим. Онынъ намазы да, хутбеси де орта къарарлы эди» (Муслим). Мевзунынъ даа яхшы анълашылмасы ичюн, Пейгъамберимиз вакъытында Мединеде эки мубарек сахабе арасында кечкен бир адисени анълатайыкъ. Пейгъамбер Эфендимиз Мединеге хиджрет эткен сонъ, энсар ве мухаджирлер арасында къардашлыкъ илян этти ве мухаджирлерден Сельман Фарисийнен энсардан Эбу Дерданы бир-бирине агъа-къардаш этти. Эбу Дерда мусульман олгъан сонъ, ибадеттен четлештире деп, тиджаретнен огърашмакъны биле быракъып, озюни ибадетке берген эди. Бир кунь Сельман къардашы Эбу Дерданы зиярет этти ве онынъ апайыны устю-башы дагъыныкъ, йыртыкъ-пыртыкъ урбаларнен корип шашты ве: «Бу недир?» – деп, вазиетни сорады. Апайы, къоджасы онъа бакъмагъаныны ве оны ихмал эткенини анълатмакъ ичюн: «Къардашынъ Эбу Дерданынъ дюньягъа (ве омюр аркъадашына) ихтияджы къалмады ки?» – джевабыны берди. Бу арада Эбу Дерда келип, Сельмангъа аш икрам этти. Сельман Эбу Дерданынъ де онен берабер аш ашамасыны истегенде, Эбу Дерда: «Мен оразалым», – деди. Анджакъ, Сельман: «Сен ашамасанъ, мен де ашамайджам!», – деген сонъ, Эбу Дерда нафиле туткъан оразасыны бозып, онен берабер аш ашамагъа башлады. Сельман о гедже Эбу Дерданынъ мусафири олды. Эбу Дерда гедженинъ ярысында намаз къылмакъ ичюн турды. Бу вазиетни фаркъ эткен Сельман, Эбу Дерданынъ ятып юкъламасыны истеди. Бир вакъыттан сонъ, Эбу Дерда кене намаз къылмакъ ичюн тургъанда, Сельман кене онынъ ятып юкъламасыны истеди. Гедженинъ сонъуна якъын Сельман Эбу Дерданы: «Айды, шимди тур», – деп, уяндырды, ве экиси берабер намаз къылдылар. Намаздан сонъ, Сельман Эбу Дерданы къаршысына алып, онъа къардашлыкъ акъкъы олгъан мына бу самимий насиатны берди: «Раббинънинъ сенинъ устюнде акъкъы бар. Нефисинънинъ сенинъ устюнде акъкъы бар. Къорантанънынъ сенинъ устюнде акъкъы бар. Бойле алда эр акъ саибине акъкъыны бер». Бу вакъиадан сонъ Эбу Дерда Пейгъамберимизге келип, Сельман иле арасында олып кечкен бу адисени анълатты. Вазиетни динълеген Пейгъамберимиз «Сельман догъру айткъан», – деп буюргъан, Сельманнынъ къардашына япкъан бу насиат ве тевсиелерни пек бегенген эди (Бухарий). Сёзде, арекетлерде ве ибадетлерде ашыры кетип, дюнья ишлерини ихмал этмек динимизде ёкътыр. Пейгъамберимиз: «Сёз ве арекетлерде ашыры кеткенлер эляк олды», – буюргъан, ве бу сёзни учь кере текрар эткен эди (Муслим). Башкъа бир хадисте де «Ашыры кетменъиз, орта ёлны тутунъыз да, макъсаткъа ириширсинъиз», – деген (Бухарий). Бу мевзуда Аллах Къуранда бойле буюра: «Аллах къойгъан сынъырларны кечменъиз. Чюнки Аллах сынъырларны кечкенлерни севмей» («Маиде» суреси, 5/87 ает). Бу аетнинъ энишине себеп олгъан вакъиалардан бир данеси будыр: «Бир кереси учь яш сахабе Пейгъамберимизнинъ апайларына келип, Пейгъамберимизнинъ ибадети акъкъында бильги алмакъ истедилер. Оларгъа анълатылгъан сонъ, олар япкъан ибадетлерини аз корип: «Биз ким, Аллах Эльчиси ким! Аллах онынъ кельген ве кечкен гунахларыны багъышлады», – дедилер. Сонъра озь араларында анълашып, бири гедже боюнджа девамлы намаз къылмагъа, экинджиси – куньдюзлери даима ораза тутмагъа, учюнджиси де къадынлардан узакъ турып, эвленмемеге къарар бердилер. Шу арада янларына келип, сёйлегенлерини эшиткен Пейгъамберимиз о учь яшкъа: «Бойле-бойле деген сизлерсизми?» – деген сонъ, оларгъа бойле буюргъан: «Буны яхшы билинъиз ки, валлахи, аранъызда Аллахтан энъ чокъ къоркъкъан Меним. Бунен берабер мен базы вакъытларда ораза тутам, базы вакъытта тутмайым. Эм намаз къылам, эм де юкълайым. Къадынларнен де эвленем. Ким меним суннетимден юзь чевирсе, менден дегильдир» (Бухарий). Абдуллах бин Амр Пейгъамберимиз иле арасында кечкен бир къонушманы бойле анълаткъан: «Бир кунь Пейгъамберимиз манъа: «Эй, Абдуллах! Эшиткениме коре, куньдюзлери ораза тутасынъ, геджелери де ибадетнен мешгъуль оласынъ, керчектен де, ойле япасынъмы?» – деп сорады. Мен: «Эльбет, эй, Аллахнынъ Ресули!», – деп джевап бердим. Пейгъамберимиз: «Бойле япма! Ораза тут, тутмагъан вакъытларынъ да олсун; гедже намаз да къыл, юкъла да! Чюнки беденнинъ акъкъы бар, ханымынънынъ сенде акъкъы бар, мусафирнинъ сенде акъкъы бар. Эр ай учь кунь ораза тутмакъ етерлидир. Чюнки эр эйилик ичюн он къат савап бар. Бу да йылнынъ эписини оразалы кечирмек манасына келе», – деп буюрды. Анджакъ мен айткъанымдан къайтмайып: «Эй, Аллахнынъ Ресули! Меним кучюм ве къуветим еринде, мен даа чокъуны япа билем», – дедим. Бундан сонъ Пейгъамберимиз: «Айса, Аллахнынъ пейгъамбери, Давуднынъ оразасыны тут. Бундан даа чокъуны япма!», – деди. Мен: «Давуднынъ оразасы насыл эди?», – деп сорадым. Пейгъамберимиз: «Бир кунь ораза тут, бир кунь тутма. Бойлеликнен, йылнынъ ярысыны оразалы кечирерсинъ», – деп джевап берди (Бухарий). Бу ерде муим бир меселе даа бар. Динимизде «къолайлаштырмакъ» не демектир? Къолайлаштырынъ дегенде, сизге къыйын олгъан ибадетлерни япманъыз, оларны истегенинъиз киби денъиштиринъиз демек дегильдир. Меселя, динни къолайлаштырайым деп, «сархош олмайджакъ къадар ичмек мумкюн» демек гунахтыр. Чюнки ичкининъ, сархош этмесе де, дамласы биле харам. Меселя, бир инсан, фукъарени тоюрмакънен, ифтар бермекнен, ярдымлар япмакънен намаз къылгъан сайылмаз. Аллах Тааля замангъа, ерге ве инсанларнынъ вазиетине коре, базы рухсатлар берди. Динимиз не ерде насыл къолайлыкъ олгъаныны косьтерди. Бунъа бир къач мисаль берейик: Сув олмаса я да оны къулланмакъ зарарлы олса (хасталыкъ я да сувукъ себебинден), тееммум этиле. Мусульман хаста ве кучьсюз олып, отурып оламаса, намазны ятып, има иле къыла. Рамазан айында, мусульманларгъа ораза тутмакъ фарздыр. Амма, эгер бир инсан хаста олса, я да 90 километрден узакъ ёлджулыкъкъа чыкъса, о инсаннынъ устюнден ораза тутмакъ фарзы вакъытынджа кете. Даа сонъра, мумкюн олгъан вакъытта, тутамагъан оразаларыны къаза этер. Бир инсан 90 км ве ондан узакъ ерге ёлджулыкъкъа чыкъса, дёрт рекятлы фарз намазларыны эки рекят оларакъ къыла, в.с. Аллаху Таалянынъ къулларына берген эмирлери ве ихсанлары эр кеске бир дереджеде дегиль. Меселя, Раббимиз базы муминлерге зенгинлик бере, ве онъа хаджылыкъ япмасыны эмир эте. Базыларына да фукъарелик бере, онъа хаджылыкъ япмасыны эмир этмей. Зенгинге зекятны эмир этти, амма фукъареге эмир этмеди. Кучю, къувети, сагълыгъы еринде олгъан адамгъа ораза тутмасыны эмир этти, амма сагълыгъы еринде олмагъан адамгъа оразасыны даа сонърагъа (сагълыгъы оладжакъ вакъыткъа къадар) кечирмесине рухсет берди. Мевлямыз эр шахыскъа шу шахыснынъ кучю еткени къадар эмир бере. Бир хадисте Пейгъамберимиз бойле буюргъан: «Аллаху Тааля ич кимсеге кучюнден чокъ шей эмир этмей» (Несаий). Инсан кучюне коре ибадет этмели, ери кельгенде де, рухсатларнен файдаланып, зорлукъ чыкъартмамакъ, ич кимсени динден сувутмамакъ керек.   Иса Велиев