Хидает | ЦРО ДУМК | Страница 18

Вторник

16

июля

10
Мухаррем
1446 | 2024
Утр.3:14
Вос.5:02
Обед.12:54
Пол.16:56
Веч.20:36
Ноч.22:24
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Хидает

Намазнынъ рукюнлери

Опубликовано:

Ифтитах текбири Намазнынъ рукюнлеринден биринджиси «ифтитах текбири», яни намазгъа «Аллаху Экбер», –  деп башламакътыр. Текбир алгъанда, биринджи сесни (Аааллаху) шеклинде узатмакъ джаиз дегильдир. Буны биле-биле япкъан, намазгъа кирмеген олур. Намаз ичинде япса, намазы бозулыр. Къыям Намазнынъ рукюнлеринден экинджиси – къыям яни аякъта турмакътыр. Къыям, фарз ве ваджип намазларда шарттыр. Аякъта турмагъа чареси олгъаннынъ отурып къылмасы джаиз дегильдир. Сабах намазынынъ суннетинден тыш, суннет ве мустехап намазлары, бунъа бир себеп олмаса да, отургъан ерде къылынабиле. Лякин, энъ гузель олгъаны  – чаремиз олгъан олса, аякъта къылмакътыр. Къыраат Намазнынъ рукюнлеринден учюнджиси – къырааттыр. Бу да намаз къылгъаннынъ озюни эшитеджек дереджеде Къуран-ы Керим аетлеринден бир микъдар окъулывыдыр. Къыраат, витир иле нафилелернинъ ве эки рекятлы фарзларнынъ эр рекятында, дёрт рекятлы фарзларнынъ исе ильк эки рекятында фарздыр. Сонъ эки рекятында окъумакъ исе суннеттир.   Фарз олгъан къыраат микъдары, учь къыскъа ает я да бу микъдарда узун бир аеттир. Рукю Намазнынъ рукюнлеринден дёртюнджиси рукюдир. Рукю, къыямда къырааты битиргенден сонъ, баш иле аркъа дюз оладжакъ шекильде эгильмектир. Бу эснада къадынлар, пармакъларыны тиз къапакълары узерине къоялар. Эркеклер исе, пармакъларынен тиз къапакъларыны къаврап аладжакъ шекильде тутып, узерлерине къоярлар. Отурып намаз къылгъан, рукю ичюн башыны тизлерине догъру эгер. Седжде Намазнынъ рукюнлеринден бешинджиси седждедир. Седжде  – рукюден догърулгъандан сонъ, алныны (манълайны), бурнуны, эки аягъынынъ пармакъ уджларыны, эки эли иле эки дизини яни еди азасыны ерге къоймакътыр. Седждеде козьлер буруннынъ эки янына бакъар. Эллер юзьнинъ эки янында, пармакълар къапалы ве къыблеге догъру тутула. Къаде-и Ахире Намазнынъ рукюнлеринден алтынджысы къаде-и ахиредир ки, «сонъки отурув», – демектир. Къаде-и ахире, намазнынъ сонъундаки отурувында «Эт-техийяту» дувасыны окъуяджакъ къадар отурмакътыр. Къадеде эркеклер, сагъ аякъларынынъ пармакълары къыблеге келеджек шекильде чевирир ве сол аягъыны ятырып эки аягъы устюне отура. Къадынлар исе эки аякъларыны сагъа чыкарып, уйлукълары устюне отура. Къадынларнынъ бу отурма шеклине теверрюк айтыла. Къадеде эллер тизлернинъ устюнде къыблеге догъру сербест шекильде къоюла.   Раим ГЪАФАРОВ

Хурафе. Мевтанен ведалашув

Опубликовано:

«Мевтаны-анда-менда айландырып туралар. Къайсы тарафкъа башыны къоймагъа бильмейлер. Шу мевта устюнде давалашып туралар». Биринджиден, айтайыкъ ки, мевтанынъ янында талашмагъа, давалашмагъа олмай. Якъынымызны джойдыкъ, эр кес тез къызабиле, лякин ачувланмайып сабыр этмеге тырышмакъ керекмиз. Динимиз, Хазрети Пейгъамберимиз (с.а.с.) бу вакъытларда даа зияде сабыр этмемизни тевсие эте. Олюм – бир яшавдан башкъа яшавгъа кечювдир, севгенимиз янымыздан кетти, деп, инсанлыкъ алы: агълаябилемиз, амма къычырмакъ, урба йыртмакъ ве исьян этмек олмаз. Мевтанынъ янында давалашмакъ да олмаз, бири-биримизге мерхаметнен янашмамыз керек ки, Аллах да эм мевтагъа, эм бизге мерхамет этсин. Усаме бин Зейд анълата: «Пейгъамберимизге олюм алында олгъан торуныны кетирдилер. Пейгъамберимизнинъ козьлери яшарды. Буны корьген Саад бин Убаде: - Эй, Аллахнынъ Ресули, бу недир?, – деди. Пейгъамберимиз: - Бу рахметтир. Аллах оны севген къулларынынъ юрегине къойды. Аллах бир тек йымшакъ юрекли къулларына мерхамет этер, – деп, буюрды ве кедерленювнинъ, агъламакънынъ табий бир шей олгъаныны айтты» (Бухарий, Дженаиз, 33; Муслим, Дженаиз, 6). Мевтаны яткъыздырув меселесине кельгенде, динимиз боюнджа инсанынъ аятында да, олюминде де, энъ гузель ятув – сагъ тарафында олып, козьлернинъ Къыблагъа бакъаджакъ шекильдедир. Бу меселени ачыкълагъан хадислерни сыралайыкъ: «Сизден бири Къыблагъа ёнельген вакъытында, Аллахкъа ёнельген олур» (Муснед, III, 24; Эбу Давуд, «Салят», 22). Бера Ибни Азиб р.а шу шекильде деди: «Ресулюллах (салляллаху алейхи ве селлем) яткъанында, узангъанында, сагъ тарафы устюне ята ве шу шекильде дуа эте эди: «Аллахым! Озюмни Санъа теслим эттим. Юзюмни санъа чевирдим. Ишимни Санъа ысмарладым. Ризаны истеп, азабынъдан къоркып, аркъамны Санъа таяндырдым, Санъа сыгъындым. Санъа нисбетен кене Сенден башкъа сыгъынакъ ёкътыр. Эндиргенинъ китапкъа ве ёллагъанынъ пейгъамберлерге инандым» (Бухарий, Даават 5: Бухарий, Вуду 75; Муслим, Зикир 56-58; Эбу Давуд, Эдеб,. 98). Бера Ибни Азиб (р.а.) шу шекильде деди:  «Ресулюллах (саллаллаху алейхи ве селлем) манъа: «Яткъанынъда юкълайджакъ вакъытында, намаз абдести киби абдест ал, сонъ сагъ янынъ устюне ят ве шу дуаны окъу ве бу дуанынъ сёзлерини ятмадан эвель сонъки сёз яп», деп буюрды (Бухарий, Вуду 75; Муслим, Зикир 56). Айше (радиаллаху анха) шойле деди: «Ресулюллах (салляллаху алейхи ве селлем) гедже он бир рекят намаз къыла эди. Саба танъ ери агъаргъанда, кыскъаджа эки рекят намаз къылар, сонъ муэдзин келип, саба эзаныны окъугъанына къадар сагъ яны устюне ясланып узана эди» (Бухарий, Даават 5; Муслим, Мусафирин, 121-122). Бильгенинъиз киби, юкъламакъ, дин боюнджа, кичик олюм сайыла. Онынъ ичюн сагъ тарафкъа ятып, бетимизнинъ Къыблагъа къаршы олмасына эм яшагъанымызда, эм ольгенимизде дикъкъат этмек керекмиз. Хузейфе (р.а.) анълата: «Ресулюллах (салляллаху алейхи ве селлем) гедже маалинде юкъламакъ истегенде, элини янагъынынъ астына къояр, сонъра да: «Аллахым! Сенинъ адынънен олюр, Сенинъ адынънен де тирилирим», дей эди. Юкъламадан уянгъанда: «Бизни ольдюргенден сонъ, тирильткен Аллахкъа хамд олсун. Тирильтмек бир тек Онъа махсустыр», – деп, буюра эди (Бухарий, Даават 7,8,16: Муслим, Зикр 59; Эбу Давуд, Эдеб 98; Тирмизий, Эдеб 28; Ибни Мадже, Дуа 16). Онынъ ичюн эр не къадар Ватанымызда бундан себеп тартышмалар яшанса да, догърусы сагъ янда ятып, бетимизнинъ Къыблагъа бакъмасыдыр. Ляхит, деп адландыргъанымыз къабирдеки ер, къабирнинъ ичинде къыбле тарафынынъ оюлмасынен япыла ве олю, юзю къыбле тарафына келеджек шекильде сагъ тарафы устюне ерлештириле.  Яни мезарда да эр кес бу шекильде яткъыздырыла.  Онынъ ичюн эвде, ляхитте, тенеширде мевтаны бу шекильде яткъыздырмакъ догърудыр. Олюм тёшегинде джан чекишкен кимсени (онъа зорлукъ олмаса) юзю Къыблеге къаршы кельмек узере сагъ тарафкъа чевирмек суннеттир. Башыны бираз юксельтип аркъасы устюне яткъыздырмакъ да джаиздир. Олюм тёшегинде яткъан кимсеге япылмасы керек олгъан биринджи иш – телкъиндир. Телькъин - келиме-и шехадетни оледжек адамнынъ янында, явашча айтылмасыдыр. Яни, «ля иляхе илляллах» демек керек ки, сонъ нефесинде иманыны тазелеп, ахиретке мусульман олып кочьмеге насип олсун. Амма, зорламагъа керекмей. Пейгъамберимиз (алейхисселям), бу меселенен алякъалы бойле буюрдылар: «Олюм (тёшегинде) яткъанларынызгъа Аллахтан башкъа илях олмагъанынынъ телкъинини япынъыз. Бу сёзни олюм анъында айткъан ич бир мусульман ёкътыр ки, бу сёз оны, Джехеннем атешинден къуртармасын» (Муслим, Несаи). Адам, рухыны Юдже Мевлямызгъа теслим эткен сонъ, чаре олса, урбаларыны денъиштирмек керек. Чюнки, оны сонъки кере корьмеге истейджек адамлар келеджек. Эгер урбалары темиз олса, денъиштирмеге керекмей. Мевта оданынъ къайсы еринде яткъызыладжагъы, къонакъбайнынъ одасынынъ япмасына коре денъише. Муими, кельген адамлар бири-бирине эзиет этмейип, мевтанен сонъки кере корюшип, башкъаларына да ёл ачмасыдыр. Мевта къыблагъа бакъаджакъ шекильде яткъызылыр, бойле имкян олмаса, аякълары къыблагъа бакъаджакъ шекильде яткъызыла. Башынынъ астына кичкене ястычыкъ къоюла. Аллах джумлемизге кемал бир иман устюнде сонъ нефеслеримизни бермеге насип эйлесин. Аллах яр ве ярдымджынъыз олсун!   Раим ГЪАФАРОВ  

Аджайып боджеклер дюньясы!

Опубликовано:

Эр шейнинъ яратыджысы олгъан Юдже Аллаху Теаля бу дюньяда бир чокъ фаркълы ве меракълы варлыкъларны яратты.  Меселя, боджеклерни. Бу аджайип варлыкъларнынъ чешитлери пек чокътыр. Кучюк ве балабанджа, ренкли ве тюссиз, учкъан ве сюйрекленген, файдалы ве зарарлы сойлары. Корьгенимиз киби, оларнынъ эписи фаркълы, амма эр кеснинъ бу дюньяда озь вазифеси бар. Эм де билесинъизми, севимли балачыкълар, олар да Аллахны зикр этмеге, Онъа хамд кетирмеге билелер. Бизим гузель динимизде базы боджеклернинъ ери гъает устюн ве эмиети буюктир. Мукъаддес Къуран китабымызда да базы сурелер боджеклернинъ адларыны ташый. Ашагъыдаки ресимчиклерде нокъталарыны сыранен бирлештиринъиз ве пейда олгъан суретни келишкен суре адынен багъланъыз: «Анкебут» («Орюмджек»)   «Нахль» («Балкъуртлар»)       «Немль» («Къырмыскъа») Къалемни алып, ашагъыдаки ресимде сакъланылгъан бутюн боджеклерни тапынъыз ве бояланъыз:  

Эрвин Керимов: «Макъсадымыз — Къырымнынъ эр бир кой ве къасабасында озь джамиси олсун»

Опубликовано:

Къырым Муфтилигинде къуруджылыкъ ве топракъ меселелери боюнджа болюк мевджут. Болюк джамилернинъ къанунлаштырылувы, умумен, ибадет эвлерининъ топрагъы ве бинасы меселелеринен огъраша. Бугуньки субетдешимиз – къуруджылыкъ болюгининъ ребери Эрвин Керимов. Эрвин бей, фаалиетинъиз акъкъында тариф этинъиз. Муфтиликнинъ къуруджылыкъ ве топракъ болюги ильк эвеля джамилер ичюн айырылгъан топракъ дамарталарынынъ ресмийлештирилювинен огъраша. Мен бу вазифени 7 йыл эда этем, эсасен укъукъий суаллерни бакъам. Дин джемиетлеримизде темсильджилеримиз де бар, регионларда кадастр муэндислеримиз чалыша. Инсанлар Муфтиликке чешит меселелер иле мураджаат эте. Сизнинъ болюгинъиз ватандашларнынъ къайсы мураджаатларына сеслене? Базы кой ве къасабаларда джами я да ибадетханелер ёкъ олгъаны ичюн, инсанлар имкян олгъаны къадар бизден ярдым сорайлар. Шахсий топракъ дамарталарыны ресмийлештирип оламагъан ватандашларымыз де мураджаат эте. Оларгъа да консультация беремиз, элимизден кельгенини япмагъа тырышамыз. Бутюн керек олгъан весикъаларны топлап, ерли девлет органларына мураджаат этемиз,  къуруджылыкъ ичюн къанунларгъа коре бутюн весикъаларны азырлаймыз. Эгер башкъа мураджаатлар олса, бедава консультациялар кечиремиз, базыда озюмиз девлет органларына аризалар да язамыз. Якъында Къырым мусульманлары ичюн Буюк Джума Джамисининъ къапулары ачыладжакъ, иншАллах. Бу, мусульманлар ичюн чокъ бекленильген тарихий вакъиадыр, лякин бильгенимизге коре, джамининъ къуруджылыгъындан эвель бир чокъ маниалардан кечмек керек олды. Бугуньки куньде джами къуруджылыгъынен багълы энъ кергин меселелерни хатырлап оласынъызмы? «Джума джамимиз тек Къырымда дегиль де, Шаркъий Авропада энъ буюк джами сайыладжакъ» Эбет, бир чокъ зорлукълар олды. Тассавур этинъиз ки, бу топракъ дамартасы 2000 сенелерининъ орталарында берильди, эсас къуруджылыкъ тек 2015 сенесинде башланды. Яни аман-аман 15 йыл девамында топракънынъ ресмийлештирилюви боюнджа махкеме давалары, джами янында яшагъан инсанларнен музакерелер алып барылды, ерли сакинлер джамиден келеджек эзан сесини дуймагъа истемей эди. Эбет, буюк объект къурулгъанда, шикяетлер де ола, лякин буларнынъ эписи чезильген меселелердир. Бугунь исе бизим Джума джамимиз тек Къырымда дегиль де, Шаркъий Авропада энъ буюк джами сайыладжакъ.   Ал-азырда насыл меселе узеринде иш алып барасынъыз? «Къырымда 300-ден зияде джами ве ибадетхане мусульманларнынъ ибадетлери ичюн ачыкътыр. Илериде исе огюмизде бойле макъсад къоямыз - Ватанымызнынъ эр бир кой, шеэр ве къасабасында джами олсун!» Айтып кечкеним киби, Буюк Джума Джамисининъ къуруджылыгъы ве, умумен, Къырым боюнджа 5-6 джамининъ къуруджылыкъ меселелеринен огърашамыз. Топракъ дамарталарынынъ ресмийлештирилювини алсакъ, бугуньки куньде 20-ден зияде топракъ дамарталары ресмийлештириле. Эбет, эр бир объект уникальдир, онынъ ичюн бир ерде техникий проблемлер расткеле, дигер ерлерде исе ичтимаий меселе ола. Буларнынъ эписини чезмеге тырышамыз. Бундан сонъ исе малиевий меселелер пейда ола. Бу маддий ярдым, эльбетте,  джемиеттен,  иш адамларынынъ садакъаларындан келе, пара топлангъан сонъ джами къуруджылыгъы башлана. Эльхамдулиллях, ал-азырда бутюн Къырымда 300-ден зияде джами ве ибадетхане мусульманларнынъ ибадетлери ичюн ачыкъ. Илериде исе огюмизде бойле макъсад къоямыз - Ватанымызнынъ эр бир кой, шеэр ве къасабасында джами олсун!   Озюнъиз акъкъында тариф этинъиз. Мен 1981 сенеси Озьбекистанда Андижан виляетининъ Кургантепа шеэринде догъдым. Къырымгъа 2007 сенеси кочьтим.  Къыргъызстанда юридик академиясыны битирдим, сонъра Украина заманында бу дипломны юрист зенааты боюнджа тасдыкъладым. 2012 сенесинден башлап Муфтиликте чалышам. Бундан эвель инсанларнынъ шахсий ишлеринен, коммерциянен огъраша эдим. Эвлим, 2 къызым бар.   Ал-азырда Къырым боюнджа бир чокъ тарихий биналар, тюкян я да шахсий эвлер сыфатында ишлетиле. Фикиринъизге коре, къырымтатарларнынъ бутюн тарихий-медений ядикярлыкъларымызны къайтармакъ ичюн не япылды ве не япыладжакъ? «Бугуньки кунюмизге къадар сакълангъан тарихий ядикярлыкъларымыз, эсасен, Багъчасарай шеэри ве районында ерлеше. Чёль тарафында сакъланып къалгъан объектлер аман-аман къалмады» Диний идаре олгъанымыз ичюн тарихий ядикярлыкъларымыз, оларнынъ топракълары – бизим эсас ишимиздир. Эбет, оларнынъ бир къысымы къайтарылгъан эди, базы тарихий джамилер реставрация этилип, чалышмакъта. Эгер оларны эки чешитке больсек, девлет мулькиетинде олгъан иншаатлар ве инсанларнынъ къолларында олгъанларыдыр. Девлет органларында олгъан тарихий биналарымыз боюнджа ерли мемуриетлернен музакерелер кечмекте, эбет, бу къолай дегиль. Чюнки бу биналар алтында бир де бир шахсий объектлер бар. Биз исе, биринджиден, къанунларгъа риает этип, тарихий ибадетханелерни Муфтиликнинъ балансына къайтармагъа тырышамыз. Инсанларнынъ элинде олгъан бина я да топракъларны исе саибинен айры анълашып, сатын алмагъа я да онынъ ерине башкъасыны теклиф этмеге керек ола. Бугуньки кунюмизге къадар сакълангъан тарихий ядикярлыкъларымыз, эсасен, Багъчасарай шеэри ве районында ерлеше. Афсус ки, чёль тарафында сакъланып къалгъан объектлер аман-аман къалмады, Керич шеэринде бизим тарихий джамимиз ерлеше,  шимди биз онынъ къайтарылмасынен огърашамыз. Къырымнынъ ялы бою, Эски Къырымда бизим тарихий биналарымыз бар. Базы ерлерде сакъланылгъан биналар бар, базы ерлерде исе виран этильген тарихий ядикярлыкъларымыз тура. Оларны эписини назарымызда тутамыз ве элимизден кельгенини япамыз. Муфтиликке къайтарылгъан сонъки тарихий бина насыл? Бу Сувдагъ районында ерлешкен Морское коюндеки джами. Джами амбар оларакъ къулланыла эди. Аллагъа шукюр, якъында биз оны къайтардыкъ. Бир къач малиевий меселелер чезильген сонъ, бу бинада тамир ишлери кечириледжек. Ве джами озь тарихий вазифесине коре, къулланыладжакъ. Ве бундан да гъайры, мына бу куньлери «Зынджырлы медресе» диний куллиеси де Муфтиликке къайтарылды. Окъуйджыларымызгъа насыл тилеклеринъиз оладжакъ? «Балаларымыз биз Къырымнынъ тамыр халкъы олгъаныны унутмасын, буны исе бугунь бизим тарихий-медений ядикярлыкъларымыз исбатлай» Миллетимизге динимизни, урф-адетлеримизни кутьмек, медениетимизни къыймет этмеге, тарихымызны огренмеге тилейим. Дигер миллетлер арасында озюмизни джоймайыкъ. Кечмишимизни унутмайыкъ. Эльбетте, бугуньки кунюмизде чокъусыны сакълап оламадыкъ, амма энъ азы сакъланылгъан шейлерни келеджек несилимизге огретмек керекмиз.

ЭНВЕР ЭМИРАДЖИЕВ: «Джума джамининъ къуруджылыгъы меним буюк арзум ве энъ муим иншаатым!»

Опубликовано:

Бу сефер къараманымыз «Индустрия развития» къуруджылыкъ ширкетининъ мудири, муэндис, иш адамы, Къырым Джумхуриети янындаки къырымтатар халкъы Миллий  Шурасынынъ азасы Энвер Эмираджиев.   «Индустрия развития» ширкети Акъмесджиттеки Буюк Джума джамини иншаатында иштирак эткен ширкетлерден биридир. Шимдики вакъытта джами къуруджылыгъы не севиеде? Бугуньки куньде биринджи невбеттеки эсас ишлерни япы битирдик.  Биналарда муэндислик агълары, яни сув агъы, канализация, интернет, электроагъ ве къыздырув теминаты боюнджа ишлер екюнленди. Шимди исе биз финиш безетюв ишлерине кечтик. Бунынънен берабер фасад ишлери алып барыла, джами азбарында да абаданлаштырув ишлери япыла. Эльбетте, базы инджеликлер бар, бу,эсасен, ич ишлеринен багълы. Чюнки ичтеки интерьер боюнджа къарарлар тек якъында тасдикъланды. Ве шимди бу тасдикъланылгъан къарарларгъа коре, джами ве мемурий биналарда ич ишлери япылмакъта. Къырым баш джамисининъ къапылары мусульманлар ичюн не вакъыт ачыладжакъ? Бу пек къыйын суаль. Не ичюн десенъиз, чюнки эр шей пара айырылувынен багълы. Эгер сымарышчы йылнынъ сонъуна къадар къуруджылыкъны битирмек киби шарт къойса ве керекли маддий дестек айырса, демек, джамининъ къапылары йылнынъ сонъуна къадар ачыладжакъ. Мен исе эминим ки, Джума джамининъ къуруджылыгъы, энъ чокъу, бир йыл ичинде екюнленмек керек. Балалыгъынъыз акъкъында икяе этинъиз… Не ерде ве насыл олып кечти, тасилинъиз насыл? Мен 1957 сенеси Озьбекистанда догъдым. Бизим ана-бабаларымыз Ватандан сюргюн этильгени ичюн, эвимизде даима Къырым акъкъында айтыла эди. Эльбетте, балалыкъта ана-топракъ акъкъында сёзлер ойле терен къабул этильмей эди, буны мен сонъ анъладым. Лякин ана-бабамыз бизим бала джанларымызны къырмамакъ ичюн, бизге пек чокъ шейлерни айтмай эди. Онынъ ичюн балалыгъымыз пек бахтлы кечти. Мектепни битирген сонъ, мен Томск къуруджылыкъ техникумына окъумагъа кирдим ве муэндис-къуруджы зенаатыны къазангъан сонъ, анда чалышмагъа девам эттим. Умумен, о ерлерде 20 йыл яшадым, сонъки 8 йыл девамында буюк къуруджылыкъ ширкетининъ баш муэндиси вазифесинде чалыша эдим.  Къырымгъа аилемнен берабер 1997 сенеси кочип кельдик. Башта эр бир къырымтатар къорантасында олгъаны киби, къыйынлыкълар олды. Буюк теджрибем олгъанына бакъмадан, мени бир ерде зенаат боюнджа ишке алмай эдилер. Биринджи йыллары биз Къырымнынъ ялы боюнда чалыша эдик. Лякин бу манъа келишмей эди. 2002 сенеси меним намзетим Алушта шеэр башынынъ муавини вазифесине чыкъарылгъан эди. Лякин базы себеплерге коре, бу вазифеде мен чокъ чалышмадым. Бир шейге бакъмадан, мен девлет структураларында чалышмагъа девам эттим ве эки йыл девамында Къырым Назирлер Шурасы башынынъ биринджи муавинининъ ярдымджысы вазифесини эда эттим. Яваш-яваш 2007 сенесининъ сонъунда «Индустрия Крым» ширкетини тесис эттим. Иш башлангъанда, 7 инсан чалыша эди, шимди исе ширкетимизде 300-ден зияде адам чалыша. Эминим ки, Сизинъ реберлигинъизде Къырымда ве Къырымдан тыш бир чокъ объектлер къурулгъандыр. Олар арасында бирисини айыра билесинъизми? Фаалиетимиз девамында озюмизни уникаль объектлерни къургъан ширкет оларакъ косьтердик. Бу, эсасен, ялы боюнда къурулгъан иншаатлардыр. Мисаль ичюн, Ливадиядаки «Атлантида» аквапаркы, Гурзуфта «Ривьера» комплекси, Ялтадаки «Зазеркалье» комплекси. Бутюн бу иншаатларгъа озь къыйын конструктив схемалар мевджут.  Шимди биз Партенитте «Аюв-дагъ» комплексини къурамыз. Бу къалпакъ шекилиндеки 22 къатлы бина оладжакъ. Къырымтатар халкъы Шурасынынъ азасы оласынъыз. Сиз насыл саа иле мешгъульсинъиз?  Фаалиетимизни 1 йыл эвель башладыкъ. Ильк эвеля, фаркълы регионларгъа бардыкъ ве андаки меселелерни огренип, чезмеге тырыштыкъ.  Биз эр бир ёнъелиш боюнджа иш такъымларына болюндик. Мен иш ве халкъара мунасебетлер ёнъелишинде чалышам. Чокъ ишлер энди япылды, мисаль оларакъ, декабрь айында къырымтатар халкъынынъ Шурасы «Хайтарма» ансамбли, Къырымтатар санаат музейи, Гаспринский адына китапханеси ве Гаспринский адына медиамеркезининъ Тюркиеге бармасынынъ тешкилятчысы олды. Тюркие джемааты ве къырымтатар диаспорасы бизни гузель къаршылады. «Къызылташ» футбол такъымы иле сизнинъ насыл алякъанъыз бар? Якъында такъым Тюркиеде оюн кечирди. О насыл олып  кечти? Мен бу такъымнынъ баш спонсоры олам. Бу оюн ярдымынен биз бир сыра ясакъларны ёкъ этип, халкъара севиеге кечип олдыкъ, оюн гузель кечти. «Къызылташ» 3:1 эсабынен енъди. Машалла бизим футболджыларымызгъа, олар яхшы азырландылар, буны эм Тюркие идманджылары, эм де футболджылар айырыджа къайд этти. Биз исе озь тарафымыздан оларны Къырымгъа невбеттеки оюнгъа давет эттик. Ве шимди энди азырлыкъ корьмектемиз. Эльбетте, биз бу нокътада токътамаймыз ве даа бир къач девлетлернен музакерелер кечирип, невбеттеки оюнгъа чыкъаджакъ оламыз. Насыл иншаатны къурмагъа арз этесинъиз? Джами - эр бир мусульман ичюн гъает муимдир. Ве бизим Джума джамимизнинъ къуруджылыгъы - тарихий вакъиадыр. Онынъ ичюн Джума джамининъ къуруджылыгъы меним буюк арзум ве энъ муим иншаатымдыр. Шимди эсас вазифем  – оны къурып битирмектир. Шимди зенаатны сечкен яшларгъа насыл тевсиелеринъиз олур? Афсус ки, чокъусы генчлерни азырлагъан сонъ, олар Къырымдан тыш чыкъа ве анда озь ишини девам этелер. Бунъа бакъмадан, базы яшлар къала ве бизнен берабер инкишаф эте. Онынъ ичюн генч мутехассысларгъа, биринджиден, сабыр тилемеге истейим. Бирден гузель къуруджы олмагъа ве яхшы айлыкъ да алмагъа къолай дегиль. Бунынъ ичюн чокъ чалышмакъ ве теджрибени арттырмакъ керек.   Миллетимизнинъ инкишафы ичюн не япмалымыз? Мендже, бугуньки куньде къырымтатар халкъынынъ инкишафы ичюн бутюн шараитлер бар. Эр шей бизим къолумызда. Эгер яшларымызнынъ ана-тилимизни огренмеге фырсатлары олса, бу фырсатны къачырмамакъ керек. Бизим яшлыгъымызда бизге буны ясакъ эте эдилер, окъумагъа, бакъып-динълемеге бир шей ёкъ эди. Ве ойле бир шараитлер къурулгъан эди ки, биз атта тышта озь тилимизде лаф этмеге утана эдик, бизге душманларгъа киби бакъа эдилер. Шимди исе ана тилимизде лаф этмек атта мот олды. Онынъ ичюн шимди генчлеримиз, биринджиден, тилимизни, медениетимизни, тарихымызны огренмек кереклер.   Эвелина ЗАИТОВА

Ана-бабалар ичюн дуа

Опубликовано:

Юдже Раббимиз Къуранда бойле дей: «Манъы ялварынъыз ки, сизге джевап берейим… » («Гъафир» суреси, 40/60 ает). Балаларны ана-бабалары ичюн дуа окъумагъа огретмеге унутмамакъ керек. Ана-бабаларнынъ оразалары енгиллешсин, эйи ишлери къабул этильсин, гунахлары афу этильсин, деп дуа этмелимиз. Къуранда ана-бабалар ичюн берильген эсас дуалар: 1. رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرً «Рабби-рхамhума кема раббаяни съагъиран». Манасы: «Аллахым! Мен кучюк олгъанда мени багъышлагъанлары ве тербие эткенлери киби, оларны да багъышла»  («Исра» суреси  17/24 ает) 2. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ «Раббана-гъфир ли валивалидаййе валиль- муъминина явма екъуму-ль-хисаб». Манасы: «Аллахым! Мени, ана-бабамны ве иман эткенлернb эсап этиледжек кунь афу эйле!» («Ибрахим» суреси 14/41 ает).   Всевышний в Коране говорит: «Вы просите Меня, и я отвечу Вашим мольбам» (сура "Гафир", аят 60). Не стоит забывать и детей учить делать дуа за - родителей. Научите детей, чтобы они просили Аллаха облегчить родителям пост , принять их благие дела , простить ваши грехи, исправиться , стать лучше. Объясните, что взрослые люди , не смотря на то , что они взрослые , часто ошибаются и допускают много погрешностей. А вот основные дуа за родителей , которые приводятся в Коране . 1. رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرً «Рабби-рхамhума кема раббаяни съагъиран». . Смысл: «Господи!Помилуй их, как они миловали и воспитывали меня, когда я был маленьким» (24 аят суры «аль-Исра’») 2. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ . «Раббана-гъфир ли валивалидаййе валиль- муъминина явма екъуму-ль-хисаб». Смысл: «Господь наш! Прости мне и моим родителям, и верующим грехи в День Страшного Суда, когда свершится Суд, а за ним последует воздаяние!» (41 аят суры «Ибрахим»). 3. رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا . «Рабби-гъфир ли валивалидаййе валиман дахаля байтия муъминав-валиль-муъминина валь-муъминати валя тазиди-з-залимина илля табаран». . Смысл: «Господи! Прости меня и моих родителей, которые (по Твоей воле) дали мне жизнь, и тех, кто вошёл в мой дом верующим, и всех верующих мужчин и верующих женщин, и не приумножь неверным ничего, кроме гибели!» (28 аят суры «Нух»).  

Образование

Опубликовано:

Всевышний Аллах поставил небеса и землю на службу человеку. И не оставил человека безответственным за это творение и за самого себя. То есть, Аллах установил Свои божественные законы для Вселенной и человека. Таким образом, человеку была предоставлена возможность жизни-экзамена в сладостном равновесии свободы и ответственности. В священном аяте эта истина отражена так: «Он водрузил высокий свод небес и (Волею Своей) Весы установил (для замерения добра и зла), чтоб вы не преступали должного баланса» (Сура «Рахман», 55/7-8 аяты). Это означает, что человек должен быть в гармонии с законом равновесия во Вселенной. Также как в этой необъятной Вселенной нет ни малейшего нарушения баланса, так и в покорности человека Аллаху и приверженности Его пути не должно быть ни малейшего заблуждения. Арифы – это те люди, которые смогли достичь в своей жизни такого равновесия. Они – счастливые рабы в обоих мирах. Но тот, кто живет, нарушая это равновесие, предается мимолетным наслаждениям и преходящей любви, не познал тайны сути прихода и ухода из этого мира. Они не смогли достичь гармонии с божественным порядком и замыслом творения Всевышнего Аллаха во Вселенной, не смогли осознать эту великую соразмерность. Увы, их земная жизнь проходит в пучине глубокого незнания и заблуждения, а их вечная жизнь будет для них великой потерей. Ответ на этот вопрос сокрыт в самой сущности человека. Так как человек предстает для экзамена, он создан таким образом, что способен на добро и на зло. Ведь экзамен предполагает истину и заблуждение. Поэтому жизнь человека проходит в борьбе между добром и злом, внешним и внутренним. Ведь добро и зло в равной мере хотят властвовать над человеком. То есть, насколько в нас есть влияние добра, настолько же сильно влияние и зла (нефса, не прошедшего воспитание). Для того чтобы в этой борьбе победило добро, одних наших способностей, таких как ум, познание, понимание и воля, недостаточно. Ведь если бы этого было достаточно, то Аллах на первого человека – досточтимого Адама - алейхисселям - не возложил бы пророческой миссии. Не стал бы открывать перед ним божественные истины, ведущие к счастью в обоих мирах. Но Всевышний Аллах во все времена направлял сынов человеческих через божественное откровение и своих пророков к Истине. Ниспослал священные книги, очищающие разум и душу, провел своих рабов через божественное духовное воспитание. Потому что разум, подобно остро заточенному ножу, может быть использован человеком как для террора, так и для добрых дел. Человек достигает степени «эхсени тэквим» (наилучшего творения), то есть высочайшей степени, на которую способен раб Аллаха, посредством разума. Но и в состояние ниже животного, с точки зрения мышления, в большинстве случаев человек попадает опять-таки из-за своего разума. В таком случае, разум необходимо подчинять дисциплине. И эта дисциплинированность достигается воспитанием божественным откровением, наставничеством пророков. Если разум находится под контролем божественного откровения, он ведет человека к миру и благу. А в противном случае может привести к горькому исходу. Истории известно множество тиранов, которые были очень умны. Но совершив множество злодеяний и убийств, не почувствовали и укола совести. Потому что, по их пониманию, несправедливость, которую они вершили, представлялась им весьма разумной. Например, Хулагу, захвативший Багдад, утопил в реке Тигр четыреста тысяч человек и не испытал по этому поводу никакого раскаяния. Или в Мекке в доисламские времена отцы живьем хоронили своих новорожденных дочерей под беззвучные рыдания матерей, исходящих из их разрывающихся от горя сердец. Эти люди, также как и мы, были наделены разумом и чувствами. Но были сходны с циркулярной пилой пилорамы, пущенной в обратном направлении. Давали результат, противоположный ожидаемому. Все это показывает, что сын человеческий со всеми своими положительными и отрицательными качествами и желаниями, заложенными в его творении, является существом, нуждающимся в наставлении, образовании и цели. И эта цель должна соответствовать природе его творения. Это, в свою очередь, достигается воспитанием божественным откровением, то есть наставничеством пророков. В противном случае, мы устремимся к цели, не соответствующей природе нашего творения, что явится причиной зла. Если какое-либо качество доминирует в человеке, оно будет подавлять и уничтожать качество себе противоположное. Если в человеке преобладает добро, оно лишает зло силы влияния. Если преобладает зло, оно старается задушить доброе начало в человеке. Таким образом, внутренняя борьба в человеке продолжается на протяжении всей его жизни. Вот поэтому Всевышний Господь проявил особую милость, послав пророков и эвлия75 как наставников для воспитания людей и направления их на истинный путь. И только люди, прошедшие через их искусные, благословенные и добрые руки, смогли развить прекрасные качества, заложенные в их творении. Как замерзший от зимней стужи сад отогревается дыханием весны и расцветает. Ведь полудикие люди, которые были способны хоронить заживо своих дочерей, благодаря наставничеству Господина Пророка стали самыми выдающимися личностями человечества. Это означает, что люди получают одобрение Аллаха и заслуживают похвалы, если только они избирают себе наставниками пророков. Иначе, не выдержавшие божественного испытания противостоянием нефса и духа, опускаются на уровень низших из низших. Собственно, и жизнь в этом мире дается для того, чтобы определить, какую из двух возможностей осуществит сын человеческий. Человек, используя свою волю, направляет свои положительные и отрицательные стремления к одному из двух полюсов. И это направление определяется исходом борьбы между нефсом и духом. Но при этом человек испытывает множество различных воздействий извне. Если человек находится в цветнике, его окутывает цветочный аромат. Если же его окружает смрадный воздух, он пропитывается дурными запахами. Окружающая среда, без сомнения, отражается на человеке. Поэтому творениями, наиболее нуждающимися в наставлении, воспитании и очищении, являются люди. Падение человека, использующего не по назначению свою бренную жизнь, обусловлено явными и скрытыми противоречиями в его жизни, вырваться из которых очень трудно. Природа этих противоречий заключается в том, что одновременно в человеке соседствуют и благие качества, приближающие его к Аллаху, и низменные страсти, отдаляющие от цели его творения. Поэтому внутренний мир человека, не прошедшего воспитания, и дух которого не обрел умиротворения, подобен лесу, в котором обитает множество зверей. В зависимости от темперамента, в каждом человеке кроются свойства натуры какого-либо животного. Кто-то хитер, как лиса; кто-то кровожаден, как гиена; кто-то трудолюбивый строитель, как муравей; а кто-то ядовит, как змея. Один норовит укусить во время дружеских объятий; другой сосет кровь, как пиявка; третий улыбается в глаза, а за спиной роет для тебя яму. Все эти характерные качества можно встретить у разных животных. Тот, кто не защитил себя от власти нефса духовным воспитанием, то есть, тот, кто не смог сформировать в себе здоровый характер, приобретает низменное. В ком-то проявляется характер одного животного, а в ком-то – нескольких. А из-за того, что нрав отражается на внешнем облике человека, окружающим нетрудно распознать этот характер. Да и поведение их, являющееся отражением внутреннего мира, сходно с никогда не обманывающим зеркалом. Вот поэтому воспитание божественным откровением является необходимым условием. Поскольку люди, лишенные такого воспитания, может быть, сегодня и не проявляют такой дикости и кровожадности и даже совершают хорошие поступки, но несут в себе скрытую способность на любую низость и зло. Потому что все прекрасные качества, за исключением тех, что сформировались в результате воспитания божественным откровением, имеют нестабильный характер. Особенно в трудные минуты и под давлением желаний нефса в людях, лишенных высокого воспитания, их низменные наклонности и отрицательные качества выходят наружу. Ведь нефс, не прошедший воспитания, подобен коту, которого при виде мыши охватывает охотничий азарт. Когда этот кот в момент, когда вкушает предложенную ему прекрасную пищу, видит мышь, он тут же оставит благородное угощение и погонится за ней. Так и у человека, если он не воспитан по божественным критериям: даже если его душа обладает бесчисленными прекрасными качествами, кот-нефс заставляет его душу гоняться за каждой пробегающей мышкой и таким образом губит человека. Если взглянуть на жизнь Фараона и Намрута, можно увидеть, что они обрекли на смерть стольких людей ради своих ничтожных сиюминутных страстей, канувших в лету, как прошмыгнувшая маленькая мышка. А божественное воспитание запрещает не то, что бесправное убийство, но даже от опасения нарушить права самого маленького создания божьего повелевает трепетать, как пламя свечи. Досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ве селлем) остерегался срезать даже зеленую ветку. Направляясь в поход для завоевания Мекки, он заметил собаку, кормящую щенка, и перешел вместе со своим войском на другую сторону дороги, чтобы не напугать ее. А увидев однажды разрушенный муравейник, рассердился: «Кто мог разрушить этот муравейник!». Все это говорит о том, насколько человек воспитан или не воспитан. Пьющий кровь, проливающий кровь и орошающий кровью подобного себе землю – человек; и сдающий кровь для нуждающегося – тоже человек. Удивительно, но в этом мире рядом живут люди, обладающие противоположными – хорошими и дурными, характерами. Если представить это на примере, то это похоже на страдания безобидной газели, закрытой в одном загоне с грубыми и жестокими животными. Иногда скупой живет по соседству с щедрым, невежа – с ученым, милосердный – с жестоким. Скупой немилосерден, труслив и ленив. В противоположность ему, щедрый – сострадателен, скромен, трудолюбив. Невежа не понимает ученого, жестокий считает себя правым и всегда применяет насилие в отношении окружающих. То есть, ангельские души и гиены соседствуют между собой в этом мире. В то время как один находится на пути познания Господа и служения Ему, другой почитает за счастье вести образ жизни, достойный животных, распространяя свои интересы лишь на насыщение желудка, удовлетворение половых желаний, стремление к власти и подобное этому. Поистине, жить в этом мире, давшем приют людям со столь противоположными характерами, – очень трудный экзамен. Но сын человеческий вынужден пройти это испытание. Ведь истинная цель жизни человека – это выдержать экзамен в этой жизни и достичь встречи с Господом. И для этого ему необходимо избавиться от отрицательных качеств и обрести одобряемые черты, соответствующие чести и достоинству человека. Человек, являющийся небесным творением по духу своему, имеет тело, созданное из глины. Поэтому, когда дух возвратится к Аллаху, тело вернется к земле. В строении тела человека присутствуют характерные признаки других земных созданий. Необходимо, чтобы человек установил контроль над своим нефсом через духовное воспитание и очищение и, питая свой дух, укрепил его. В противном случае, он не сможет избежать внешнего поражения от Иблиса и внутреннего – от своего нефса. Сила духа ослабеет. В Священном Коране повелевается: «Клянусь душой [человеческой] и Тем, кто ее сотворил и придал ей соразмерность, кто внушил ей и ее грехи, и ее благочестие. Преуспел тот, кто очистился душой. Понес урон тот, кто сокрыл [злое] в душе» (Сура «Шемс», 91/7-10 аят). Нефс, не прошедший воспитания, похож на дерево с гнилыми корнями. Признаки загнивания корней видны на ветвях, листьях и плодах. Также, если в сердце есть какая-то болезнь, ее признаки и вред отражаются на деятельности тела. Это свойства нефса, которые нуждаются в лечении: ненависть, зависть, высокомерие. Средством лечения этих отрицательных качеств, в первую очередь, является движение по пути, указанному и желаемому для нас Аллахом.

Макъам-ы Ибрахим

Опубликовано:

           Макъам-ы Ибрахим – Меккеде Кябенинъ  ичинде олгъан ве ХАРЕМИ ШЕРИФ дегенимиз аланда олгъан Ибрахим алейхисселямнынъ, Кябены къургъан вакъытта я да инсанларны хаджгъа чагыргъан вакъытта, устюне чыкъкъан ташнынъ олгъаны еридир. Шимдики вакъытта да Кябенинъ къапусы олгъан тарафта кичкене бир куббе шеклинде тура. Бу куббенинъ ичинде Ибрахимнинъ (алейхисселям) аякъ излери бар. Ибрахим (алейхисселям) огълу Исмаилнен берабер Кябены къургъан вакъытта, о, дуварларны къура, огълу да таш кетире эди. Дивар узанамаяджакълары къадар юксельгенде, аякъ астына бир таш къойдылар. Чыплакъ аягъынен о ташкъа басып къурмагъа девам этти. О таш устюнде аякъ излери пейда олды. Башта Кябе дуварынынъ янында олгъан бу макъам, Эмиру-ль Мумининъ Умер бин Хаттаб заманында бираз ондан узакълаштырылгъандыр. Мевджут макъам, куб шекилинде айтылабиледжек бир эсердир. Чокъ ачыкъ сары ве къырмызы къарышымы беязгъа якъын бир тюсю олгъан ташнынъ къалынлыгъы 20 см олып, четлернинъ узунлыкъларындан бири 38, башкъасы 36 шар сантиметрдир. Устюнде Ибрахимнинъ аякъ излери олып къабул этильген, 1 см. аранен эки чукъурлыкъ бар. Булардан бири 10, экинджиси исе 9 см теренликте олып,  табанда 22 см,  узунлыкъта 11 см, кенъликте экен юкъарыгъа догъру кенълешип 27 см, узунлыкъкъа ве 14 см кенълигине бара. Зияретчилернинъ бир заманлар эль тиймек ве опьмек киби себеплерден заман иле аякъ изи иримеге башлагъандыр. Топукъ изи пек аз корюне. Макъам-ы Ибрахим табири Къуранда эки ерде кече. Буларнынъ биринде, Аллахкъа къуллукъ макъсадынен япылгъан энъ биринджи ибадет ернинъ Кябе олгъаны бильдирильдиктен сонъ, анда ап-ачыкъ ишаретлер ве Ибрахимнинъ (алейхисселям) макъамы олгъаны белиртиле («Али Имран» суреси, 3/97 ает). Башкъасында исе макъам-ы Ибрахимнинъ намаз къылынгъан  ер олмасы истенир («Бакара» суреси, 12/125 ает). Риваетке коре, Хазрети  Умер макъам-ы Ибрахимнинъ, хусусан, намаз къылынаджакъ бир ер олмасыны тилеген, бунынъ узерине экинджи ает ёллангъандыр (Бухарий). Ер юзюнде Дженнетке аит барлыкълардан бир тек Хаджеру-ль Эсвед (Дженнеттен кетирильген, Кябенинъ диварына къоюлгъан къыйметли къара таш) иле Макъам-ы Ибрахим бар. Эгер буларгъа мушриклернинъ (Аллахкъа ортакъ къошкъанларнынъ) эллери тиймесе эди, оларгъа тийген дерт сахиплерине мытлакъа Дженаб-ы Аллах шифа берер эди. (Ибни Аббас). Хаджнынъ фарзларындан учюнджиси, Кябени таваф этмектир. Таваф, Месджид-и Харам ичинде, Кябенинъ айлянмакъ демектир. Дёрдю фарз, учю ваджиб олмакъ узере еди кере айляныла. (Ибн-и Абидин). Ресулюллах саляллаху алейхи ве селлем Эфендимиз таваф эткен сонъ, Макъам-ы Ибрахимнинъ артына кечип эки рекят намаз къылмакъны ве намазларда биринджи рекятта Кяфирун, экинджи рекятта да «Ихляс» суресини окумакъны бизге Суннет ташлагъандыр. Джумлемизге Аллаху Теаля о мубарек ерлерни корюп, Хаджымызны ве бу суннетни ерине кетирмеге насип эйлесинъ.   Раим Гъафаров

Время высаживать саженцы

Опубликовано:

В этом году три священных месяца начинаются 8-ого марта, а месяц Рамазан начинается 6-ого мая. С приближением этого отрезка времени, заполненного особой божественной благодатью, нефс каждого из мусульман сжимается, понимая, что придётся приложить немного усилий для успешного прохождения испытаний; а душа каждого из нас радуется тому, что скоро мы будем иметь возможность особым способом приблизиться к довольствию Создателя, к благоволению Аллаха. И свою особую любовь к этому благословенному времени наш Пророк Мухаммед (саллаллаху алейхи ве сселем) выражал молитвой, говоря: «О, мой Аллах! Даруй нам «берекет» (благодать) в [месяцы] Реджеб и Шабан. И даруй нам возможность достичь [месяца] Рамазан» (Рамузуль-Эхадис, 532). Устрашая нас Адом за греховные поступки, и поощряя нас Раем за благие дела, Аллах дарит нам возможность взять под контроль свой нефс (эго) и воспитать его самым достойным образом. И тогда мы начинаем взбираться на первую и вторую ступеньки своих духовных и волевых усилий, которые можно обозначить как: 1) Совершение поклонения ради Аллаха, желая избежать Преисподней; 2) Совершение поклонения ради Аллаха, желая получить награды Рая. Когда же мусульманин полностью изучил природу своего нефса и настроил свою волю на всестороннюю борьбу с ним, нефс из дикой лошади превращается в покорного скакуна и теперь ежесекундные страх перед адом и надежда на рай становятся генетической природой верующего человека. После этого, для такого уверовавшего человека даже мимолётные мысли в сторону бахвальства, тщеславия, гордыни, алчности, зависти и ненависти становятся причиной самоунижения и оскорбления личного достоинства. Именно в этот момент полноценно начинает работать вторая половина человека – душа. Только представьте себе, что ваш нефс укрощён страхом перед Адом и окрылён надеждой получить Рай. Вот тогда-то человек на все сто процентов раскрывает в себе потенциал духовного развития и совершения благого. Этим самым он взбирается на третью ступеньку своего духовного развития – совершение поклонения ради Аллаха, не с целью не попасть в Ад или попасть в Рай, а только с целью заслужить довольствие Аллаха. О таких людях Аллах говорит в Коране: «Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом» (Сура «Маиде», 5/119 аят), ведь «[они совершали свои поклонения] только из стремления к Лику [и довольствию] своего Всевышнего Господа» (Сура «Лейл», 92/20 аят). И если Аллах примет наши покаяния и поклонения, проявит к нам такие Свои Имена как Тевваб (Принимающий покаяния), Рахим (Милостивый), Афувв (Прощающий так, что полностью стирает грехи с книги деяний), Гъафур (Прощающий даже большие грехи и Скрывающий недостатки), Гъаффар (многократно Прощающий и Прикрывающий грехи), и при этом если Он не пожелает поступить с нами как-то иначе, то каждый из нас надеется, что, иншаллах, он попадёт в Рай. И коль ступеньки духовного развития при земной жизни разные, то и степени Рая, что обещает Аллах праведникам, тоже разные. Ведь «для них у их Господа [есть различные] степени» (Сура «Энфаль», 8/4 аят). Итак, какими же способами Аллах называет и описывает Рай в Коране? Какие знания о степенях Рая мы встречаем в Коране? Давайте рассмотрим самые известные 5 названий Рая из 12-ти названий. 1) Дженнет. В арабском языке слово «рай» читается как «дженнет»: оно образовано от глагола «джанна» («покрывать, скрывать») и означает «скрытое место или сад, имеющий финиковые деревья и виноградники». А в мусульманской терминологии слово «Дженнет» (Рай) означает «последующая вечная обитель, оснащённая несказанными благами, в которой верующие будут находиться вечно»; в Коране это слово встречается 147 раз. Главные качества Рая: а) Отсутствие смерти и старения: «В Судный день смерть приведут в виде барана, который будет черно-белого цвета и его принесут в жертву [умертвив его] между раем и адом, затем будет сказано: «О, обитатели рая, с этого дня [для вас начинается] вечность и [для вас уже] никогда не будет смерти, и о, обитатели огня, с этого дня [для вас начинается] вечность и [для вас уже] никогда не будет смерти» (Бухари, 6548); б) Отсутствие болезней и страданий; в) Вечное спокойствие и отсутствие какого-либо страха; г) Вечное духовное удовлетворение и отсутствие пресыщения от окружаемых благ. Каждый уровень Рая будет обладать такими качествами, но наряду с этим, на каждом уровне будет нечто своё необыкновенное. 2) Дженнетун-Наим. Это словосочетание встречается в Коране 13 раз. Слово «Наим» с арабского языка переводится как «благополучие, спокойствие, счастливая жизнь». Таким образом, «Дженнетун-Наим» можно перевести как «Рай/Сад блаженства, наполненный благами, которые дают человеку материальное и духовное счастье». 3) Дженнетуль-Адн. Это название Рая встречается в Коране 11 раз. Слово «Адн» означает «постоянно размещаться или проживать где-либо». Поэтому «Дженнетуль-Адн» можно перевести как «Сады, в которых будут проживать вечно». Примечательно, что упоминая слово «Дженнетуль-Адн», Аллах в Коране делает ударение на такое качество верующих как «обладающие разумом» (Сура «Рад», 13/19-24 аяты). 4) Фирдевс. Это персидское слово, обозначающее «сад или роща, в которой содержатся украшения, красоты и блага». Интересно то, что «Ферадис» имеет значение «сады», и уже это слово заимствовали европейские языки, обозначив рай словом «Paradise». В Коране же слово «Фирдевс» встречается 2 раза и обозначает «Сад, имеющий виноградники». Особенность этой степени рая Пророк Мухаммед (а.с.) обозначил так: «Воистину, Рай имеет сто уровней. Каждый из этих уровней, как место между небом и землёй. Несомненно, наивысший уровень Рая – это Фирдевс. А над Фирдевсом находится Арш. Реки выходят и разливаются по Раю из Фирдевс. Поэтому, когда вы просите у Аллаха, то просите Фирдевс, ибо это самое срединное и высокое место Рая» (Ибни Мадже, 4331; Бухари, Джихад 4). Примечательно, что рядом со словом «Фирдевс» Аллах в Коране упоминает такое качество как «Вера». 5) Дарус-Селям. Это название Рая встречается 2 раза в Коране и обозначает «Обитель, жители которой защищены от материальных и душевных страданий, а также от всех неприятных вещей»: «Аллах зовёт к обители [вечного] мира и ведёт прямым путем тех, кого пожелает» (Сура «Юнус», 10/25 аят). Вот такими разнообразными способами Аллах приглашает Своё главное создание – Человека – в обитель, в которой будет реализовано его самое главное желание – жить вечно; жить вечно без страданий и старения; жить вечно, наслаждаясь достигнутым счастьем. И чтобы иметь больше шансов попасть в эту обитель под названием Рай, Аллах дарует нам особый отрезок времени, когда высаженные саженцы приносят особенную благодать – это три священных месяца. Так что, добро пожаловать!   Руслан Абдулаев

Шейма бинт Харис

Опубликовано:

Пейгъамберимизнинъ сют къардашыдыр. Пегъамберимизнинъ сют анасы олгъан Хазрети Халименинъ къызы. Мухаммедни (сас) кичкене олгъанда, анасынен берабер оны бакъкъан бахтияр бир къыз. Пейгъамберимиз (с.а.с) Мекке шеэрини дженксиз къайтаргъан сонъ, этрафтаки Хевазин ве Сакиф къабилелери[1] къоркъты. Аман дженк азырлыкъларыны башлады. Атта дженк мейданына аилелерини ве малларыны да кетирдилер. Пейгъамберимиз (с.а.с) оларнынъ бу арекетлерини огренгенинен, Меккеден 12 бинъ аскернен оларгъа догъру ёлгъа чыкъты. Хунейн деген ерде эки орду корюшеджек эди. Амма Хунейнге барып чыкъмакъ ичюн, пек тар къаялар арасындан кечмек керек эди. Хевазинлилер бу фырсатны къулланып, бу тар ерге окъчулерни[2] ерлештирдилер, ве мусульманларнынъ устюне апансыздан уджум эттилер. Мусульманларнынъ сафлары дагъылмагъа башлады. Амма Пейгъамберимиз (сас) мубарек сёзлеринен ве джесаретли турушунен сахабелерни тез-тез топарлады ве Аллахнынъ ярдымынен бу къыйын дженкте мусульманлар гъалебе къазанды. Пейгъамберимиз (сас) душманны такъип этмеге, сонъра да эсир алып, гъанимет[3] топламагъа эмир этти. Девелер, къойлар ве эсирлер алынды. Эсирлер арасында Пейгъамберимизнинъ сют къардашы Шейма бинт Харис де бар эди. Сахабелерге: – Мен Пейгъамберимизнинъ къыз къардашы олам, – деди, оны аман Пейгъамберимизнинъ янына алып бардылар. – Эй, Мухаммед! Мен Халименинъ къызы Шейма. Даа къардашларым Абдуллах ве Энисе бар эди. Сен бизде олгъанда, берабер къойларны бакъа эдик. – Сёзлерини исбат этеджек бир ишаретинъ бар мы? – деп сорады Пейгъамберимиз (сас). Шейма: – Аркъамда бир яра изи бар. Сирер деген ерде къойларны отлаткъанда, яралангъан эдим. О вакъыт меним бабам сенинъ де бабанъ эди. Меним анам, сенинъ де ананъ эди. Хатырладынъ мы, я Ресулюллах?, деп джевап берди: Бу сезлерден сонъ, Пейгъамберимиз ридасыны[4] чыкъарды, ерге яйып, Шейманы отуртты. О куньлерни хатырлап, козьлери яшарды. Сют анасы ве бабасы акъкъында сорады. Шейма оларнынъ вефат эткенлерини бильдирди. Сонъра исе Пейгъамберимиз (сас): – Эгер эвине къайтмакъ истесенъ, сени йиберем. Истесенъ, итибар саиби бири олып мында къал, – деп теклиф этти. – Чокъ сагъ ол, амма эвиме, аилеме къайтмагъа истер эдим, – деп джевап берди Хазрети Шейма. О кунь эсирлернинъ чокъусы, мусульманларнынъ эдеп ве тербиесини корип, мусульман олдылар. Хазрети Шейма да мусульман олып, эвине къайтты. Пейгъамберимиз онъа чокъ сайыда къой, ве ёлда ярдым этеджек учь  ыргъат ве бир джарие де берди. Хазрети Шейма, севингенинден, балалыкъта йырлагъаны бир тюркюни хатырлады: Эй, Раббим! Мухаммед къардашым бизде къалсын! Онынъ йигит олгъаныны корейим! Келеджекте юдже инсан олгъаныны корейим! Онъа душман олгъанларнынъ сонъуны корейим! Онъа эбедий шереф ве иззет бергенини истейим!   Аллах ондан разы олсун!   Эмине АСАНОВА

Любабе бинт Харис (радыяллаху анха)

Опубликовано:

Пейгъамбер эмджеси Аббаснынъ (р.а.) апайы. Алты баланынъ анасы. Тарихта  мусульман олгъан  экинджи ханым. Буюк огълу Фазл олгъаны ичюн, лагъабы «Умму Фазл» адынен мешур олды. Ислямны Хазрети Хатиджеден эшитип, аман мусульман олды. Акъайы Аббас бу хаберни эшиткенде: «Пек ашыкътынъ, эй, Любабе!» – деди. Любабе исе: «Мен ашыкъмадым, севгили акъайым. Аксине, мен вакътында къарар берюв устюнлигине саибим. Тюшюнсе, мен, бутюн Мекке ичинде мусульман олгъан экинджи бахтлы ханым олдым! Айрыджа, Пейгъамберге Али бин Эбу Талиб, Зейд бин Харисе ве Абдуллах бин Кухафе де иман эткенлерини эшиттим. Пейгъамбер онынъ адыны Эбу Бекирге денъиштирди». Йыллар кече, Ислям нуры буюк сурьатнен даркъала эди. Ниает, мусульманлар Мединеге кочьтилер. Амма Меккели мушриклер оларны раат къалдырмайып, дженк илян эттилер. Бу дженкке эр кеснинъ иштирак этмесини де эмир эттилер. Мусульман олып, Меккеде яшагъан Пейгъамбернинъ эмджеси Аббас да бу дженкке кетмеге меджбур эди. Амма мушриклернинъ тарафында Бедир къуюлары янында олып кечкен бу дженкте, мусульманлар гъалебе къазанып, чокъ эсир алдылар. Эсирлер арасында Аббас да бар эди. Пейгъамберимиз (салляллаху алейхи ве селлем) онынъ мусульман олгъаныны биле эди, амма мушриклер тарафында олгъаны ичюн, тек фидье берип сербест олмакъ мумкюн эди. Элинде ич парасы екъ эди. Пейгъамберимиз (салляллаху алейхи ве селлем) онъа: «Я, Любабеге балаларны бакъмакъ ичюн къалдыргъанынъ о паралар ёкъмы?». Буны эшиткен Аббас (р.а.): «Шимди сенинъ керчектен Аллахнынъ Пейгъамбери олгъаныны тасдикъ этем! Чюнки бу лаф тек мен ве Любабе арасында олгъан эди!». Бойледже, Аббас (р.а.) пара берип, сербест олды. Амма Пейгъамберимизнинъ вазифесинен, мусульманлыгъыны гизлеп, Меккеге къайтты. Бир кунь, Любабе бир тюш корьди. Санки эвинде Пейгъамберимизнинъ сойлары топланып отуралар. Руянынъ манасыны Пейгъамберимизден сорады. Пейгъамберимиз: «Бу хайырлы бир тюштир. Фатма къызым бир огълан догъаджакъ. Сен де оны эмиздирип, сют анасы оладжакъсынъ». Ойле де олды. Пейгъамберимизнинъ къызы Фатма Хусейнни догъурды, ве онынъ сют анасы Любабе олды. Любабе базарэртеси ве джумаакъшамы куньлери даима ораза тута эди. Пейгъамберимиз сыкъ-сыкъ оны зиярет эте ве бойле деген эди: «Бу дёрт къыз къардаш мусульмандыр! Меймуне, Любабе, Сельма ве Эсма». Бир кунь Аббас (р.а.) пек хаста олып, олюм тёшегинде эди. Пейгъамберимиз (салляллаху алейхи ве селлем) оны корьмек ичюн кельди. Аббас исе ольмек ичюн дуа эте эди. Буны эшиткен Пейгъамберимиз (салляллаху алейхи ве селлем): «Эй, эмджем! Олюмни истеме! Эгер яхшылыкъ япкъан олсанъ, севап къазанмагъа девам этерсинъ ве бу сенинъ ичюн хайыр олур. Эгер де яманлыкъ япкъан олсанъ, тёвбе япмагъа вакъытынъ олур, бу да сенинъ ичюн хайырдыр». Бир кунь, Любабенинъ огълу Фазл эвге севинчли алда кирди. Анасы Любабе: «Не олды санъа, огълум?», – деп сорады. Огълу: «Аначыгъым! Бугунь аджайип бир хадис эшиттим! Энес бин Малик манъа Пейгъамберимизден эшиткен сёзни анълатты. Деди ки: «Аллах Тааля манъа Тевратнынъ ерине еди суре берди. Ве менден эвель ич бир пейгъамбернинъ окъумагъаны «Ха Мимлернен» мени устюн япты». Анасы Любабе: «Мен исе Айшеден буны эшиттим: «Сизге буюклюги кокнен ернинъ арасыны толдургъан, окъулгъанда бир джумадан башкъа джумагъадже япылгъан гунахларны сильген сурени хабер этейимми? Бу «Кехф» суресидир!» – деди. Аллах олардан разы олсун!   Эмине АСАНОВА  

Сафие Эминова: «Экспонатларымызнынъ чокъусы халкъымызнынъ бахшышларыдыр»

Опубликовано:

Музей – эски ве тек базы медениет севдаларынынъ зиярет эткен ери киби къабул этиле. Амма эр бир миллетнинъ тамырлары, онынъ индже медениетини огренмек ичюн айны музей къапыларыны ачмакъ керек. Къырымтатар миллий нагъыш, эски эшьялар, весикъалар, къадимий паралар… бунынъ эписини миллий музейде тапмакъ мумкюн. Биз къырымтатар медений-тарихий асабалыкъ мирас музейининъ мудири Сафие Эминова иле субетлештик.   Сафие ханым, не вакъыттан берли сиз музейнинъ мудири оласынъыз? Бу саагъа меракъ насыл пейда олды?  Бу сене музейде мудир оларакъ чалышкъаныма 25 йыл толды. Тарих факультетини битирген сонъ, музейге ёлланылгъан эдим. О вакъыт рахметли Алие ханым Рамазанова улькешынаслыкъ музейинде чалыша эди, бу музейде этнография болюги ве айры къырымтатар секторы бар эди. Мени анда давет эттилер. Кельдим, озюмни сынап бакътым, бегендим ве къалдым.   Музейнинъ ачылув тарихы акъкъында тариф этинъиз. Биринджи экспонатлар насыл эди? 1992 сенеси къырымтатар рессамлары бирлиги топлангъан эди ве бу рессамлар къырымтатар миллий тасвирий галереясыны ачмагъа теклиф эттилер. Бундан эвель 1990 сенесининъ март айында исе Къырымда ильк кере къырымтатар рессамларынынъ сергиси ачылгъан эди. Ве 2 йылдан сонъ айры галереяны ачмакъ теклиф этильген эди. Галерея ачылды, лякин айры бир бина ёкъ эди, бутюн тешкилятларымыз Самокиш сокъагъындаки 8-джи эвде, шимди Гаспринский адына кутюпханесинде топлу ерлешкен эди. Ве бу галерея да анда чалыша эди. 1999 сенеси исе айры бир къарар чыкъты ве Къырымтатар Джумхуриет санаат музейи тешкиль этильди. Къысмет олса, келеджек сене ресмий оларакъ музей 20 йыл толдураджакъ. Бизим биринджи ишлеримиз - топлама экспонатлар, рессамларымызнынъ ишлери, сонъра исе амелий-сюслю санаатымыз ве асыл да этнографиягъа багълы пек гузель, меракълы коллекциялар кельди. Биринджи оларакъ Аблямит Умеров ве Хатидже Добранынъ коллекциялары нумайыш этильди.  Оларны бизим рессамларымыз Зарема Трасинова ве Алим Усеинов Ташкенттен кетирген эдилер. Сонъра Зоре Поченированынъ коллекциясы кельди ве башкъа-башкъа экспонатлар топланып башланды. Шимди музей фондуны не къадар экспонат тешкиль эте? Олар арасында энъ къыйметлисини айыра билесинъизми? Эгер  башында 200-ден зияде экспонат олгъан олса, шимди энди 10 бинъден зиядедир. Биз ичюн эр бир экспонат къыйметли, весикъа олсун, фоторесим я да къушакъ олсун, эписи къыйметли, эр бирисининъ озь тарихы бар ве эр бир экспонат пек меракълы малюмат беребиле. Онынъ ичюн бирисини айырмакъ пек къыйын. Амма, эльбетте, олар арасында эр кесни меракъландыргъан, козьге корюнген къуюмджылыкъ коллекциясы, рессамларымызнынъ эсерлери, нагъышлар, токъмаджылыкъ, 19 асырнынъ сонъу-20 асырнынъ башына аит Къырымны тасвирлеген открыткалар, диний китаплар, Алтын орду, Къырым ханлыгъына аит паралар, къырымтатарларнынъ Экинджи Джиан Дженкине аит весикъалары, орден, медаллер, фоторесимлер, архив малюматлары, миллий театримизнен багълы айры фондумыз бар. Бунынънен берабер къырымтатар усталарымызгъа аит айры фондларны ачамыз ве оларны топламагъа ве огренмеге чагъырамыз.  Къырымтатар къоранталарында аилевий дегерликлер бар, миллетимиз оларны музейге кетиреми? Эбет, кетирелер. Асылында музейимизни миллий аилевий дегерликлер музейи оларакъ адландырмакъ мумкюн. Чюнки олар фондумызнынъ эксериетини тешкиль эте. Эльбетте, базылары музей параларына сатын алынды. Амма чокъусы аилелерде сакъланып къалгъан дегерликлердир. Ве къырымтатар халкъы чокъ сагъ олсун ки, чюнки инсанлар тарихны бутюн миллетинен пайлаша ве, эльбетте, оларнынъ адлары музей тарихына алтын тюс иле язылгъан. Къырымтатар халкъы Шурасынынъ азасы оласынъыз, вазифенъиз неден ибарет? Нелер узеринде иш алып барасынъыз?  Эльбетте, дикъкъатны къырымтатар медениетимизге джельп этмеге истеймиз. Чюнки чокъ проблемлер бар, музейимизни алсакъ, пек меракълы коллекциямыз бар, амма керекли дереджеде косьтерип оламаймыз, чюнки еримиз пек тар. Китапханемизнинъ де проблемлери чокъ, оларнынъ да фондлары артты, озь бинасында сыгъмайлар, айры фондлар ичюн бина керек. Бизим тарихий абиделеримизнинъ бугуньки вазиетини, не ерде ерлешкенини, оларны сакъламакъ ичюн не япмакъ керек олгъаныны тюшюнемиз. Чюнки бу бизим тарихымыз, менлигимиз ве бизим бу ерге багълы олгъанымызнынъ паспорты, демек мумкюн. Шимди бизим вазифемиз - Эски Къырым абиделерине айры дикъкъат айырмакъ ве анда музейнинъ болюгини ачмакъ.   Музей фонду зенгинлешеми? Бу асылында ильмий хадимлеримизнинъ даимий иши. Меселя, кечкен сене назирликтен пара айырылгъан эди ве бир къач шейлерни сатын алмакъ имкян олды. Бу параларгъа 19 асырнынъ сонъу 20 асырнынъ башына аит къырымтатар нагъышы, керамика, музыка алетлери алынды. Бу ишни девам этемиз. Интернет заманында инсанларны меракъландырмакъ къолай дегиль. Музей, яшларны джельп этмек ичюн интерактив, технологияларны къулланамы? Зияретчилеринъизнинъ сайысы артамы? Эбет, элимизден кельгенини япмагъа тырышамыз. Башкъа музейлерде олмагъан мастер-классларны кечирмек истеймиз. Чамурдан япылгъан оюнджакълар, пано, миллий орьнеклеримизге багъышлангъан открыткалар. Буларнен балалар меракъланалар. Эльбет, интернетте пек чокъ малюмат тапмагъа мумкюн, амма музейде бу шейлерни джанлы шекильде корьмек имкян бар. Ве буны, керчектен, къыйметини анълагъан инсан анълар. Зияретчилеримиз чокъ. Бир кереден бир къач группаны къабул этмек къолай дегиль, лякин бунынъ узеринде девамлы чалышамыз. Четэль музейлерде къыйметли къырымтатар экспонатлары бар. Оларны къайтармакъ имкян бармы? Буны япмакъ ичюн насыл ишлер алып барыла? Къайтармакъ сёзю мында догъру кельмей. Чюнки биз меслекдеш оларакъ тек оларны аламыз. Экспонат музейге кельген сонъ, беш тюрлю китапкъа языла, онынъ айры номерасы бар. О, бу музейге багълана ве земаневий вакъытта бир музейден алып, башкъа музейге кочюрмеге – къыйын бир иштир. Сергилер япмакъ – айры бир меселе…. Реституция черчивесинде дженк вакъытында къанунсыз шекильде Багъчасарай музейинден алынгъан ве Вена музейине кетирильген шейлер къайтарылды. Сонъра Львов шеэринде Багъчасарайдан алынгъан къыйметли китапларнынъ бир парчасы къайтарылгъан эди. Башкъа музейлерге дигер китапханелерден алып кетирильген шейлер бар, базылары къайтара, базылары исе ёкъ. Меселя, Авропа архивлеринде Ханлыкъ девирине аит мектюп весикъалары бар, амма олар оны оцифровка япып, интернетке къоялар. Санкт-Петербург миллий китапханесинде бизим Къадиаскер дефтерлеримизнинъ ярысы сакъланып тура. Ишбирлик япмагъа истеймиз ве ич олмаса, оларнынъ копияларыны япмагъа ниетимиз бар. Амма бу тарафтан эр даим чалышмакъ, сергилер япмакъ, каталоглар чыкъармакъ ве, чаре олса, къанунсыз алынгъан шейлер къайтарылса, яхшы оладжакъ. Бунынъ ичюн биз шимди ильмий араштырмалар кечиремиз. Тезден Эски Къырымда къырымтатар музейи ачыладжакъ. Бу миллетимиз ичюн буюк къуванчтыр. Бу акъта малюматны ачыкъласанъыз?   Эски Къырым – халкъымызнынъ девлетчилиги ве ислям динимизнинъ бешиги, демек мумкюн. Анда пек меракълы экспозициялар ачыладжакъ, къазма ишлери девам этеджек ве анда тапылгъан эшьяларнынъ эписи о музейде такъдим этиледжек. Бу ишни энди башлаймыз.   Келеджекке планларынъыз насыл? Келеджекте къырымтатар медений-тарихий мирас музейи Къырым музейлери арасында озь мунасип ерини алмакъ керек.  Къырым дегенде, къырымтатар санааты дегенде, чокъ окъумакъ мумкюн, амма корьгенде там башкъа дуйгъулар пейда ола. Ве Къырымгъа кельген эр бир мусафир, мында яшагъан эр бир ватандашымыз озь тарихыны огренмек ичюн бу музейге келип, эр вакъыт истеген малюматны алмагъа имкян олмакъ ичюн, элимизден кельгенини япмагъа истеймиз. Бунынъ ичюн керекли шараитлер яратмагъа керек. Серги салоны, фондлар, китапхане, айры лекция ве конференция салонлары, реставрация устаханелери лязимдир.