Хидает | ЦРО ДУМК | Страница 19

Вторник

25

июня

19
Зуль-хидждже
1445 | 2024
Утр.2:50
Вос.4:48
Обед.12:51
Пол.16:55
Веч.20:44
Ноч.22:41
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Хидает

АРТУР РЕШИТОВ: «ХАДЖЫЛЫКЪ ЭВДЕН БАШЛАНА

Опубликовано:

Бу сефер субетдешимиз «АВН-Тур» хаджылыкъ-операторынынъ ребери Артур Решитов олды. Субетимиз девамында о, хаджылыкънен багълы базы файдалы малюматлар иле пайлашты. Артур оджа, Къырымда хаджылыкънынъ тешкиль этилювинен «АВН-Тур» хаджылыкъ-операторы огъраша. Сиз исе онынъ ёлбашчысы оласынъыз. Асылында бир мусульман ичюн хаджылыкънынъ эмиети насылдыр? Эмиети пек буюк. Раббимиз шуны буюра ки: «Ким хаджылыкъкъа барса ве хаджылыгъы къабул этильсе, янъыдан догъгъан киби гунахсыз ола. Бу дюньягъа темиз киби келе. Аятында янъы саифе ача». Онынъ ичюн эр бир мусульман о мукъкъадес ерлерге бармагъа тырыша. Мекке - мусульман ичюн муим бир мекяндыр. Кябе - Аллахнынъ энъ биринджи эви, энъ биринджи джамидир. «АВН-Тур» не вакъыт ве насыл этип тешкиль этильди? Ширкет 2015 сенеси тешкиль этильди. Арапчадан «АВН» - «ярдым, хызмет этмек», демектир. Онынъ ичюн биз «АВН» деген ширкетини ачтыкъ ве аджыларымызгъа ярдым косьтермеге ве гузель сервисни тешкиль этмеге тырышамыз. Инсанларымызнынъ ихтияджларыны ерине кетирмек ичюн «АВН-Тур»ны тешкиль этмек гъаеси пейда олды. Якъында Меккеде Хаджылыкъ-2019 топлашувы кечирильди. Къырымны сиз ве Къырым Муфтисининъ муавини Эссадуллах Баиров темсиль эттинъиз. Бу акъта тавсилятлыджа тариф этинъиз. Бизим Идаремиз Русиенинъ Хаджылыкъ Миссиясына 9-нджы аза оларакъ кире. Эр сене анълашма тизиле. Бу, мисаль, квота меселеси, яни, умумен, Русиеден Саудиягъа не къадар инсан кетеджек, анда Минада, Арафатта насыл шараитлер оладжакъ ве трансфер меселесини музакере эттик. Биз Къырымдан кеткен хаджыларнынъ сайысы бинъге якъын олгъаныны истедик. Бу сене даа бир меселе музакере этильди. Саудияда хызметлернинъ фияты тахминнен 20 % котерильди. Хаджылыкъкъа ве Умреге бармагъа истегенлер ичюн насыл шараитлер азырланылды? Турларнынъ фиятлары? Бу сене биз бираз эртедже башладыкъ. Хаджылыкъкъа бармагъа истегенлер арасында эртедже кельгенлер ичюн бир эндирим яптыкъ. 6 пакетимиз бар, базылары уджузджа, дигерлери бираз паалыджа. Меселя, энъ уджуз тур-пакетнинъ фияты 2600 доллар, энъ паалысы исе 8 600 доллардыр.Оларнынъ фаркъы сервисте – мусафирханелерде олгъан шараитлер, ёл меселеси ве иляхре... Бу вакъыткъа къадар Къырымдан хаджылыкъ ве умреге не къадар инсан ёлланылды? 2014 сенесинден башлап бу вакъыткъа къадар хаджылыкъкъа 2 бинъден зияде инсан барды. Мисаль ичюн, кечкен сене Къырымдан 600 адам хаджылыкъ ибадетини ерине кетирди. Инсанлар ёлда, умумен, хаджылыкъта насыл зорлукъларгъа расткеле? Биз асылында зорлукъ олмамасы ичюн эр шейни япамыз. Ве мен эр вакъыт айтам ки, эр бир инсан хаджылыгъыны Ватанындан башлай. Эгер сен хаджылыкъкъа эвинден башлап азыр олмасанъ, мисаль оларакъ, апайынъа, достларынъа, къомшуларынъа нисбетен мунасебетинъни денъиштирмеген олсанъ, зорлукъларгъа огърайджакъсынъ. Чюнки хаджылыкъта ачувынъны, сёзюни тутмакъ пек муимдир. Тасаввур этинъиз ки, анда бир ерде энъ азы 3,5 миллион инсан топлана. Эльбет, зорлукъсыз олмай, мисаль, автобус вакъытында кельмеди, я да ёлуны тапмады ве хаджыларны башкъа бир ерге кетирди. Тамам бу вакъытта сабырлы олмалы, ачувны тутмалы. Сув меселеси де бар, анда инсан куньде 15 литр сув иче, амма о да етмей, чюнки базы инсанлар сувны исраф эте, сыджакътан бу сувны устюне тёке. 2019 сенеси хаджылыкъкъа бармагъа ниетленген Къырым мусульманлары весикъаларыны не вакъыт тапшыра билелер? 2019 сенеси хаджылыкъ фиятлары котерильди, амма биз даа эски фиятларгъа коре чалышамыз. Рамазан айынынъ сонъунадже весикъаларны тапшырмагъа мумкюн оладжакъ. Бизим квотамыз белли - 600 инсан. Артур оджа, мусульманларны хажылыкъкъа ёлламакътан эвель, андаки ибадетлерни ерине догъру суретте кетирмек ичюн, бир де бир бильги бересизми? Эбет, Къырым мусульманлары Диний Идаресинде хаджылыкъкъа бармакътан эвель, бир семинар кечиремиз. Шартларны анълатамыз, маневий тарафтан да бильги беремиз. Озюнъиз акъкъында тариф этинъиз, тасилинъиз насыл? 1998 сенеси Къалай медресесини битирдим ве бундан сонъ Иорданияда арап тили факультетинде окъумакъ ве арап тили боюнджа филолог зенаатыны къазанмакъ къысмет олды. Шимди исе Къырым Муфтилигинде чалышам, миллетиме хызмет этем. Билемиз ки, базы инсанлар маддий имкянлары олмагъаны ичюн хаджылыкъкъа бедава бармагъа истей. Къырымда бойле программалар чалышамы? Эбет, хаджылыкъкъа бедава бармагъа истегенлерге ёкъ демеймиз, эр вакъыт ариза язмагъа чагъырамыз. Чюнки, бельки, къысмет ачылыр ве бир меценат тапылыр, оларны хаджылыкъкъа ёлламагъа имкян олур. «АВН-Тур» адындан да биз кечкен сене Къуран ярышыны кечирдик. Ким Къуран-и Керимни энъ гузель окъуса ве бу ярышта гъалебе къазанса, хаджылыкъкъа бедава бара биле. Кечкен сененинъ гъалиби хаджылыкъкъа бедава барып кельди. Бу сене де биз, иншаАллах, бу ярышны эвельден илян этемиз. Онынъ шартларындан бири - иштиракчи ислям дини оджасы ве имам олмамакъ керек. Саде ватандашымыз Къуранны огренип, ярышта гъалебе къазанабиле. Базылары хаджылыкъкъа бир къач кере бара. Амма мусульманлар ичюн хаджылыкъкъа бир кере бармагъа фарздыр. Имкянлары олгъан башкъа адамнынъ ёлджулыгъына маддий дестек косьтерсе, даа зияде севап къазангъан олмазмы? Табий ки, ола. Не къадар садакъа берсенъ, о къадар севап къазанырсынъ. Амма бизим къырымтатар халкъымыз чокъ къыйын вазиетте яшады, сюргюн этильди ве хаджылыкъкъа бармагъа имкянлары олмады. Онынъ ичюн оларнынъ зенгин олгъан акърабалары бу къачыргъан вакъытларыны ерине кетирмеге истейлер. Меселя, анасы, бабасы вефат эткен олса, баласы бир йыл анасы, экинджи сене исе бабасы ичюн хаджылыкъкъа барабиле. Эльбетте, инсан хаджылыкъкъа бир кере барса, фарзыны ерине кетирген ола. Лякин парасы олгъан инсан кимсени хаджылыкъка ёлласа, онъа да о хаджылыкъкъа баргъаны киби севап олур. Окъуйыджыларымызгъа насыл тилеклеринъиз олур? Аллахтан эр инсангъа о Мукъаддес ерлерге бармагъа тилейим. Адамнынъ аятында янъы саифа ачыла. Табий ки, эр инсан хаталыдыр, гуняхлар япа. Лякин Аллах бизге гунахларны сильмеге имкян бере. Ве шуны да айтмакъ истейим ки, хаджылыкъ эвден башлана. Эвде омюрини денъиштирмесе, анда не къадар барса да, аятыны денъиштирмез!

Ценность времени в Исламе

Опубликовано:

Время... час … минута … секунда... Сколько осталось у нас времени в резерве нашей бренной жизни? Сможем ли мы исполнить то, что задумали сделать завтра?  А через час? На эти и многие другие вопросы мы не в силах ответить. У нас даже нет никакой гарантии, проснёмся ли мы завтра, сможем ли сделать следующий вдох. Это знание принадлежит лишь Аллаху, Создателю всего сущего и времени. Нельзя представить жизнь человека без временных рамок. Эти рамки у всех разные: кто-то имеет в запасе 70 лет, а кто-то всего лишь несколько часов...  Мы рождаемся в определённое время, и с этого чудесного момента начинается наша ценная жизнь. Ценность нашей жизни заключается в том, что только в земной жизни мы имеем возможность достичь довольства Всевышнего, пройдя все испытания, следуя законам Корана и Сунны и остерегаясь запретного. Земная жизнь – это наше поле, что посеем, то и пожнём в будущем, а точнее в Ахирете. Все наши поклонения и обыденные действия привязаны ко времени. Вот, например, у пятикратного намаза есть своё время, если мы прочитаем намаз до или после отпущенных для него временных рамок, этот намаз будет недействителен. В Коране, в 103 аяте суры «Ниса» Аллах сказал: «Воистину, молитва предписана в определённое время» или, например, стояние на горе Арафат на девятый день месяца Зуль-хиджа, если паломник пропустит этот важный этап хаджа, то его хадж будет недействителен. То же самое касается и других поклонений, поэтому мусульманин, принимая все это во внимание, должен уметь правильно распоряжаться своим безвозвратным сокровищем. Ведь как сказано в хадисе Пророка (с.а.в): «Есть два блага, которые люди не ценят (обманываются). Это –  здоровье и свободное время» (Аль-Бухари). Человек должен периодически призывать себя к отчёту и желательно делать это ежедневно. Как провёл день? Что нового узнал? На что потратил своё свободное время? Такие вопросы помогают понять важность времени и использовать его по назначению. Ведь время, которое мы потратили впустую – это самый большой убыток, не подлежащий возмещению. Нужно призвать себя к отчету и раскаянию до того, как нас призовёт Всевышний Аллах. Как странно, что мы очень огорчаемся, когда теряем деньги, однако не замечаем, как потратили множество часов впустую, не принося пользы ни себе, ни окружающим. Парадоксально, да? Деньги могут исчезнуть и появиться, а сможем ли мы вернуть секунду времени? Деньги мы можем заработать, а возможно ли выкупить ушедшее время? Мы не сможем вернуть прошлое, даже если взамен предоставим все свои сбережения или богатство всего мира. Нам остаётся ценить то, что мы имеем сейчас, то время, которое у нас ещё есть, чтобы не сожалеть об этом завтра. «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет такого человека, который умирал бы без сожаления». (Люди) спросили: «А в чём же заключается его сожаление, о, Посланник Аллаха?!». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Если человек был благодетельным, то пожалеет о том, что не сделал ещё больше, а если он был злотворящим, то пожалеет, что не отказался (от своих грехов)» (Тирмизи). В Коране Аллах часто клянётся временем, а точнее, временными отрезками: ночь, день, рассвет, духа, полуденное время и т. д. Клятва – это показатель важности каждого отрезка времени, и всего времени в целом. Это привлечение внимания людей, чтобы они осознали важность и ценность времени. В суре «Аср» Аллах говорит: «Клянусь предвечерним временем. Воистину, каждый человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедовали друг-другу истину и заповедовали друг другу терпение». Если человек не хочет быть в убытке, то он должен следовать подсказкам Аллаха и каждую секунду тратить во благо, чтобы преуспеть в обоих мирах!   Айше ДУРАН  

Хиджаб къырымтатар къадынларына хасмы?

Опубликовано:

Февральнинъ 1- де Бутюндюнь халкъара хиджаб куню къайд этиле. Мезкюр аньане 2013 сенеси, бангладешли Назмы Кхан генч ханымнынъ тешеббюси иле кирсетильди. Бу аньане мусульман къадынлары тарафындан эйи къабул этильди ве тез заман ичинде бутюн дюньгъа яйылды. Кунюмизде бир чокъ ватандашларымызны, хиджабнынъ, къырымтатар къадын-къызлары ичюн олгъан эмиети ве онынъ миллий кийим услюбимизге не къадар тесир эткени я да этмегени киби суаллер меракъландыра. Бу мевзуны айдынлатмакъ ниетинен мутехассысаргъа мураджаат эттик. В. И. Вернадский адына Къырым Федераль Университетининъ диний илимлер кафедрасынынъ доценти Зарема Хайрединова бойле тарихий делиллерни кетирди: «Къырым ичюн бу гъает нормаль бир адиседир. Эскиден бу топракъларда мусульман девлети олгъан ве бу себептен, айрыджа, Ханлыкъ девирини алсакъ, къырымтатар къадынлары баш орьтюсиз эвден чыкъмай эдилер. Лякин буны бизге хас бир шекильде япа эдилер, яни фес ве марама иле. 14 яшына къадар къызлар тек фес такъа эди, эвли ханымлар исе башларыны марама иле къапата эдилер».   Аслына бакъаджакъ олсакъ, къырымтатарларны халкъ шеклине кетирген ве оларны бирлештирген эсас дирек - Ислям дини олды. Онынъ ичюн миллий къадын эльбисеси динимизнинъ къанунларына риает этмегени -  акъылымызнынъ уджуна биле кельмемели. Меселя, къадын кийимининъ шалвар киби унсурыны (къысымыны) алсакъ, олар гъает кенъиш шекильде олып, тобукъларны къатапа эдилер. Кольмекнинъ тюбюнден корюнип тургъан шалварларнынъ алт къысымы балакъ киби адландырыла. Къырымтатар  медений-тарихий мирас музейининъ ильмий хадими Зуре Пинка миллий къадын урбамыз акъкъында бойле малюматнен пайлашты: «Къырымтатар къадын урбасынынъ эсас макъсады – боюнны, бутюнлей эллерни къапатмакътыр, антернинъ озю узун, башларында мытлакъа фес, я да феске ошагъан насылдыр къалпакъ ве явлукъ къапала эди. Демек, хиджаб дегенде, явлукъны козьде тутамыз, яни башны къапаткъан шей. Базы рессамлар къалдыргъан ресимлерде коремиз ки, бойле бир сарылгъан, бетлери корюнмеген къадынлар юре, ве базы инсанлар –къырымтатар къадынлары мына бойле юре эдилер деп, буны исбатламагъа тырышалар. Шу ерде айтмакъ керек ки, о девирде Къырым сынъырлары ачыкъ эди, Къырым Ханлыгъы девиринде чешит дин саиплери, миллет саиплери, шу сырада Ислямны дюньягъа даркъаткъан инсанлар Къырымгъа келе эди, эм де аилелери иле келе эдилер. Ве айта билемиз, шу шекильде кийинген ханымлар, оларнынъ апайлары эди. Чюнки Къырымда эсас медениет бир шекильде эди. XX асырнынъ башында япылгъан ве бу куньге къадар сакъланылгъан экспонатларда коре билемиз ки, бизим къадынларымыз фес кие эдилер, устюне де марама ташлай эдилер. Урбалары тамам Ислям талапларына коре, къапалы эди. Айны бойле урбалар бизим къартаналарымызнынъ акъылында къалды ве бизге де олар акъкъында айны бойле шекильде тариф эте эдилер».   Гузель динимиз бизлерни эр анги хайырсызлыкъ ве яманлыкътан къорчаламакъ ичюн, кийинме хусусында биле гъает мантыкълы талапларны огюмизге къоя. Эдждатларымыз да шариат къаиделерине риает этип, марама, феджер, дастар иле баш ве устьлерини орьте эдилер. Иляхиятчы, психолог Зейнеб Баирова баш орьтмек ве беден къапатмакъ киби миллий адетлеримизни шойле анълата: «Эдеп, намус, тербие, утанчлыкъ киби хасусиетлери олгъан бир джемиетте аилелер даа къуветли ола ве аилелер къуветли олгъан бир миллетнинъ келеджеги де даа кучьлю олур. Онынъ ичюн, эр не къадар четтеки бир мевзу, хусусан, садедже бир къыяфет оларакъ корюнген киби бир мевзу, эр бир мусульманны бутюнлей алякъадар эткен, онынъ бутюн сааларына тесир эткен бир намус абидесидир».  Земаневий хаятымызда миллий менлигимизни четте къалдырмайып, Ислям шартлары боюнджа кийинмек истегенлерге мутехассысларымыз бойле тевсиелер бердилер: Зуре Пинка: «Эгер миллийликни сакъламакъ истеселер, ич бир къыйынлыкъ ёкъ, 19 асыргъа аит олгъан моделлерни земаневий кунюмизге келиштирип, бу урбаларны кийселер, бир проблем олмаз. Бизим гузель ханымларымыз анги миллетке менсюп олгъанларны косьтермек истеселер, ве келеджек несиллерге къырымтатарларны миллет оларакъ сакълап къалдырмагъа истеселер, бугунь бунынъ ичюн бир чокъ фырсатлар бар»,  деп къайд этти. Диний илимлер оджасы Зарема Хайретдинова: «Бу меселенинъ чезильмеси мода эвлери ве дизайнерлеримизнинъ фаалиетлеринен багълы. Къырымтатар миллий урба унсурларыны ташыгъан эльбиселерни тиктирмеге къыйын дегиль. Земаневий аятта да,  олсун орьнеги, олсун шекили, нагъышы иле миллий къыяфетимизни яшатмакъ мумкюн», киби фикирини бильдирди. Халкъымыз арасында медениетине первасыз къалмагъан ве онынъ илеримесини истеген истидатлар бу саада чалышылар – кечкен сене тата-къардашлар Эсма Акъмоллаева ве Зейнеб Баирова тарафындан ишлеп чыкъарылгъан «Джевхер» феслер коллекциясыны къайд этмек керектир. Коллекция насыл этип ортагъа чыкъкъаны акъкъында  Зейнеп Баирова бойле изаат берди: «Джевхер» коллекциясынынъ мейдангъа чыкъув себеби  – эр бир феснинъ давет эткени белли бир табиат чизгиси мевджут: намус, сабыр, шукюр ве иляхре». Генч къырымтатар дизайнеримиз Низе Эмиршах, динимизнинъ талапларына риает эткен ве миллий унсурлар иле урба киймеге истегенлерге бойле тевсиеде булунды: «Къырымтатар къадын къыяфетининъ эсас алямети «икс» эндамлыкъ, яни бельдеки къушакъ -  урбамызнынъ айырылмаз парчасыдыр. Эдждатларымыз ренкли урба кийген: ешиль, пемпе, мор, къырмызы. Эльбетте, къырымтатар къадын-къызны фессиз тасавур этмек зордыр. Фесни бираз манълайгъа тюшюрип такъмакъ даа догърудыр». Мукъаддес Къуран-и Керимде «Ахзаб» суресининъ 59 аетинде  Юдже Аллах шойле буюра: «Эй, Пейгъамбер! Эшлерине, къызларына ве бутюн мусульман къадынларына сёйле: бир ихтиядж ичюн тышары чыкъкъан заманында, тыш къыяфетлерини баштан аякъларгъа къадар къапатсынлар. Бу орьтюнме шекли оларнынъ иффетли, озюни къорчалангъан, темиз къадынлар оларакъ танытыр ве раатсыз этильмемелерини темин этер». Ве унутмайыкъ ки, Аллаху Теаля бизлерни къырымтатарлар оларакъ яратты, демек, устюмизге тюшкен даа бир вазифе – эдждатларымыздан бизге мирас олып къалгъан нарин медениетимизни сакъламакъ, яшатмакъ ве келеджек несиллеримизге еткиздирмектир.   Алие Сеферша

Эбедий аяткъа азырлыкъ

Опубликовано:

          Юдже Аллах Къуран-ы Керимде бойле буюра: «Эй, иман эткенлер! Аллахтан къоркъунъыз. Эр кес, ярын ичюн эвельден не ёллагъанына бакъсын. Аллахтан къоркъунъ. Чюнки Аллах, япкъанларынъыздан хабердардыр» («Хашр» суреси,  59/16 ает). Алгъанымыз эр нефес бизни дюньядан бир муддет айыра ве ахирет аятына азырлай. Кечиргенимиз эр кунь аят такъвиминден къопкъан бир япракъ киби олып, омюр сермаесини эксильте. Олюмни ёкъ этмеге инсаннынъ кучю етмез. Къабирнинъ къапусыны къапатмакънынъ чареси ве имкяны ёкъ. Олюм эр джанлы ичюн такъдир этильген. Инсан бу алемде девамлы яшамакъ ичюн кельмеген. Ибадет, дуа, яни, Аллахкъа къуллыкъ этмек ичюн кельгендир. Олюм ёкъ олмакъ дегиль, эбедий аяткъа кочмекнинъ бир вастасыдыр. Эбедий аят, ай, йыл иле сынъырлы олмайып, девамлы бир аяттыр. Эбедий сеадетни къазанмакъ ичюн, аятымызны диний ольчюлерге келишкен шекильде къурып, келеджегимиз ичюн азырланмакъ керекмиз. Бу азырлыкънынъ вакъты ве мекяны бар. Вакъты бу омрюмиздир, мекяны исе – бу дюньядыр. Ахирет алемининъ азыгъы (запасы) оладжакъ хайырлы амеллерни дюнья аятында олгъанда япмакъ керек. Чюнки дюнья – ахиретнинъ тарласыдыр. Бу ерде экиледжек шейлер, ахиретте топланаджакъ. Эбедий алем ичюн япыладжакъ азырлыкънынъ заман ве мекяннен багълы олгъаныны сёйледик. Бунъа бир мисаль берейик: ана къарнындаки баланынъ, докъуз айлыкъ бир вакъыт девамында, бутюн азалары текмиль ола ве кямиль бир беденге саип олып, дюньягъа келе. Ана я да бабада олгъан бир хасталыкъ я да баланынъ келишмесине маниа тешкиль эткен зарарлы бир алышкъанлыкъ олмасы себебинден, азаларындан биринде уфакъ бир эксиклик олып, дюньягъа кельсе, беден бу эксикликни 99 сене яшаса биле, тамамлап оламаз. Бу мантыкънен арекет этеджек олсакъ, айтабилемиз ки, диний вазифелерден докъуз вакъытлыкъ бир намаз борджу я да докъуз куньлюк ораза борджы олып, вефат эткен бир инсан, докъуз асыр къабирде ятса биле, бу эксикликнинъ тамамламасы мумкюн дегиль. Дигер ибадетлер, хайыр ве эйиликлернинъ нукъсанлыкълары да бойле. Демек ки, инсан ольген сонъ, къабирде энди ахирет ичюн бир шей япып оламаз.  Акъылы башында бир мумин, индже тюшюнген ве огюни корген бир мусульман, эбедий аят ичюн азырланмакънынъ зарур олгъаныны биле, фикирлерини тюзельтип, хайырлы амеллер япа. Пейгъамберимиз (с.а.в.) бизлерни бойле тенбиелей: «Акъыллы инсан нефсине аким олгъан ве олюмден сонърасы ичюн азырлангъандыр» (Тирмизи). Хазрети Эбу Бекир (р.а.), ахирет азыгъы (запас) азырламагъан кимсенинъ вазиетини бойле анълата: «Азыкъсыз (запассыз) къабирге кирген, геми олмадан денъиз ёлджулыгъына чыкъкъан киби». Яшагъанымыз бу дюнья аяты, макъсад дегиль, васта олгъан бир аяттыр. Яни биз бу дюньяда, ахирет саадетини къазанмакъ ичюн яшаймыз.          Пейгъамберимиз бойле буюра: «Лезетлерни кескен шейни (Олюмни) чокъ анынъыз». Ибн Умер (р.а.) бойле ривает эте: «Пейгъамбернен берабер эдим. энсардан бир адам кельди. Пейгъамберге селям берди ве бойле деди: «Эй, Аллахнынъ Ресули, муминлернинъ фазилет джиэтинден энъ устюн кимдир?». Пейгъамберимиз: «Ахлякъы энъ гузель олгъаныдыр», – деп, буюрды. О инсан: «Я муминлернинъ энъ акъыллысы кимдир?»,– деди. Пейгъамберимиз бойле джевап берди: «Олюмни энъ чокъ анъгъан ве олюмден сонърасы Ахирет ичюн азырланув да энъ гузель ёлны туткъан, иште, олар акъыллыдырлар». Пейгъамберимиз (с.а.в.), сахабеден Эбу Зерр ве онынъ адынен бизлерни бойле тенбиелей: «Эй, Эбу Зерр, геминъни тазерле, чюнки денъиз терен. Азыгъынъны (запасыны) яхшы азырла, чюнки ёлджулыкъ узун. Юкюнъ енгиль олсун, чюнки ёлунъ пек тик (подъём высокий). Ишинъни ихляснен яп, чюнки ярамай ишни яхшысындан айыргъан Аллах Басирдир». Хадис-и шерифни яхшы анламакъ ичюн, бир бенъзетме япмакъ файдалы олур. Кяинат бир денъизге, инсан да бир гемиге бенъзетиле. Дюньядан ахиретке кеткен бир ёлджу, бу денъизде сагъ-селямет ёлджулыкъ япмакъ ичюн ве гунах дерьясында богъулмамакъ ичюн, эксикликлерини тамамламакъ ве озюни янъыдан шекилендирмек керек. Къабаатлар ве гунахлар  – агъыр бир юктир. Буларнынъ ахиретте месулиети – пек буюк. Бу юкни енгиллештирмек демек, гунахтан узакъ турмакъ, демектир. Дюнья фанийдир. Бир киши козьлерини къапаткъанда, амель дефтери де къапана. Артыкъ дефтерге севап ве гунах язылмаз. Хайырлы амеллер ичинде ойлеси бар ки, о ишлернинъ саиплери вефат эткен олсалар, бойле амель дефтерлерине севап язылмагъа девам эте. Бу мевзуда Пейгъамберимиз (с.а.в.) бойле буюра: «Бир инсан ольген вакъытта амелининъ язылмасы кесиле. Анджакъ учь инсаннынъки къапанмаз: садакъа-и джарие япкъан, файдаланылгъан бир илим ве озюнден сонъ онъа дуа эткен бир бала къалдыргъан олса» (Муслим). Садакъа-и джарие халкънынъ файдаланувы ичюн япылгъан джами, чешме, хастахане, копюр киби файдалы шейлердир. Халкъ булардан файдаланса, бу хайырлы амеллерни япкъан кишининъ амель дефтерине севап язылмагъа девам эте. Эсернинъ саиби ольсе, халкъкъа файдалы олгъан бу шейлер аякъта тургъандже ве инсанлар ондан файдалангъандже, бу шейлерни  япып, халкънынъ файдаланувы ичюн берген кимсенинъ амель дефтерине севап язылмагъа девам эте. Хастаханелер, сувсызларнынъ сувсызлыгъыны кеткизген чешмелер, ёллар ве копюрлер, эписи садакъа-и джарие сыныфына кире. Инсаниетнинъ файдаланаджагъы бир ильми девам эттиреджек талебе етиштирген я да бу ёлда эсер язгъан, джаиллик денъильген къаранлыкътан инсанларны къуртаргъан алимлерининъ де амель дефтери къапанмаз. Окъуткъан талебелери, халкънынъ акъылларыны айдынлата, язгъаны эсери инсанларнынъ проблемаларыны аль эттикче, бу файдалы илимни исанлыкъкъа багъышлагъан инсаннынъ да амель дефтерине девамлы оларакъ севап язылыр. Дюньягъа кельген баланынъ осюп келишмеси, вакътында къальбине иман, элине Къуран ве коксюне виждан ерлештирип, хайырлы бир эвлят етиштирген кишининъ де амель дефтери къапанмайджакъ. Баласы онъа дуа эткендже, ана-бабанынъ амель дефтерине севап языладжакъ. Инсанны файдалы ишлерден токътаткъан базы факторлар бар. Яман аркъадаш, къызгъанчлыкъ ве даима яманлыкъны ишлетмек ичюн, весвесе берген шейтан киби факторлардыр. Бу зарарлы элементлернинъ тесирине тутылгъан кимсе, ибадетлерден сувар ве гунахларгъа якъынлашыр. Козю фаний аяткъа къапанып, эбедий аяткъа ачылгъан вакъытта, туткъан ёлнынъ зарарлы олгъаныны анъласа да, пек кеч къалгъан олур. Юдже Раббимиз, къальбимизге уяныкълыкъ берсин ве гъафлеттен уянувымызны къолайлаштырсын. Дюнья аятынынъ зевкъ ве ренклерине алданып, ахиретни унуттырмасын. Джумлемизге бу дюньяда, эбедий алемде бизни сеадетке къавуштыраджакъ бир аят яшамагъа насип этсин.   Иса ВЕЛИЕВ  

Несколько духовных качеств мусульманина

Опубликовано:

    Как известно, слово «такъва» (богобоязненность) образовано от корня слова «викяе», которое означает «хорошая защита; воздерживаться, остерегаться или беречься от чего-либо». В религиозном же значении слово «такъва» определено как «страстное и ревностное усердие на пути защиты себя от наказания Аллаха, повинуясь Его велениям и избегая того, что Он запретил». И чтобы достигнуть самой совершенной богобоязненности, необходимо всецело избегать всего сомнительного. Таким образом, многие пророческие указания напоминают нам о том, что мы должны избегать «сагъаир», т.е. маленьких грехов и должны быть щепетильны к тому, что в Коране обозначено как «лемем», т.е. «быть близким к греху». С этой точки зрения, совершенной богобоязненности можно достигнуть, лишь остерегаясь маленьких грехов и сомнительных вещей. Однако, в наши дни, когда придерживаться велений и запретов религии стало чрезмерно тяжело и поэтому добиться настоящей богобоязненности стало очень сложно, требование от всех совершенной богобоязненности противоречит принципу «тейсир» (т.е. облегчение), который имеется в самой сути религии. Предлагать простому народу самый высокий уровень богобоязненности, сегодня это означает показывать богобоязненность как тяжелый груз, который народ поднять не сможет. Поэтому сегодня, определяя понятие «такъва» как «исполнять должным образом фарзы и избегать больших грехов», нужно большое значение придавать этим двум её необходимым и обобщающим основам. Таким образом, расширяя круг понятия «такъва», нужно обеспечить, чтобы ни один уверовавший не остался за его пределами, а уж потом дать возможность людям засверкать надеждой достичь ещё более высоких вершин; своим поведением обеспечить такую атмосферу, где каждый человек сам осознанно шаг за шагом приближался к совершенной богобоязненности. Вторым важным качеством мусульманина, после «такъва», является «истигъна». «Истигъна» - это качество «быть далёким от лелеяния в душе любого рода ожидания мирского вознаграждения». Отсюда, «мюстагъни» – это тот, кто ведёт себя скромно, не зарясь на мирские возможности, не ожидая от других какого-то признания или награды; это тот, душа которого благородна из-за того, что он доволен и довольствуется теми благами, которыми наделил его Аллах». Истигъна – это одно из самых ярких качеств пророков. Ведь все пророки дали слово, что они без изъяна выполнят свой пророческий долг и в ответ за это не примут никакого мирского вознаграждения. Коран передаёт нам, как они своим общинам, будто в один голос, сказали: «Я ведь не жду и не прошу от вас вознаграждения! Поистине, моя награда только у Аллаха» (Сура «Юнус», 10/72 аят). Действительно, чтобы никто не обвинил их в том, что свой пророческий священный долг они используют ради мирского, они всю свою жизнь оставались верны этому качеству истигъна и своим «мюстагъни» поведением стали прекрасным примером для тех, кто в будущих поколениях взял на себя обязанность распространять религию Ислам. На самом деле, сегодня некоторые одержимы этой болезнью и из-за них очерняются все мусульмане. Такие люди, пока их намерениями остаются мирские выгоды, не поймут, что они не смогут влиять на сердца людей. Они не могут всецело думать о высоких целях и идеалах из-за того, что в душе они лелеют какие-то ожидания награды. Ибо сила влияния слова зависит не от громкого и зычного голоса, и не от внешней его привлекательности, а зависит от милости Аллаха. А Всевышний Аллах силу влияния слова, в большей степени привязывает к искренности и самоотверженности говорящего; привязывает к тому, что за дело призыва к добру, говорящий не ждёт от людей никакой награды. Зачастую откровенный, искренний и самоотверженный человек, который живёт только ради довольствия Всевышнего, своим немощным и невыразительным голосом может рассказать, казалось бы, и не такие уж блестящие вещи, но на сердце общества он окажет огромное воздействие и оставит там большое впечатление. Потому, что он «мюстагъни» человек, и его цель – только довольствие Аллаха. Такъва и истигъна, это две причины, чтобы Всевышний Аллах возлюбил своего раба. Но есть ещё и третье качество, которое придает глубину вышеуказанным двум благородным качествам и во всю ширь расчищает дорогу «стать любимцем Аллаха». Это качество, которое не менее важно, чем такъва и истигъна, определяется как внутренняя глубина, душевное богатство и духовная широта, а также умение хранить втайне от других эти качества. Да, нужно, чтобы некоторые вещи оставались в тайне, и в первую очередь это внутренняя глубина и личные достоинства человека. Искренний раб Всевышнего должен в глубокой тайне держать те благости, которых он удостоился, и должен избегать при каждой возможности разглашать о них. У муттаки и мустагъни рабов с Творцом существует совсем иная связь. Они время от времени удостаиваются таких лучезарных и благородных времён, а также необыкновенных милостей и сюрпризов, которые они ревнуют даже к собственному нефису. Однако, приближённые к Аллаху всегда стараются скрыть светлые минуты, которыми Он их наградил, скрыть те духовные угощения и кераметы, которыми Он их наградил в просвещённые отрезки времени. Они очень внимательно относятся к тому, чтобы эта особая благосклонность Всевышнего Творца и проявление этой благосклонности в виде различных вдохновений оставались скрытыми и не желают с кем-либо делиться об этом. Они воспринимают эти особые блага, пришедшие от Него, как личные дары и верят в то, что это должно остаться втайне между тем, Кто даёт, и тем, кому даётся. И поэтому, о тех необыкновенных состояниях, которых они удостоились, они стараются никому не рассказывать. Будучи внимательным, чтобы не преступать за черту лжи и не обманывать людей, они в глазах народа стараются выглядеть максимум простыми людьми. В тасаввуфе это стремление скрыть внутреннюю глубину и выглядеть простым человеком из простого народа назвали «тельбис». Для взвешенного тельбис человека основная цель – это придавать себе нулевое значение и во всём видеть проявление воли Всевышнего. Свою внутреннюю глубину и содержание своего душевного богатства он всегда старается не дать почувствовать другим и пытается постоянно аннулировать своё «Я». Поэтому он всегда далёк от громких заявлений и любых его проявлений, избегая те особенности, которых он удостоился, даже обозначать как достоинство. С одной стороны, он никогда не припишет себе те прекрасные качества, которыми он обладает и даже не даст почувствовать, что он обладает тайнами, которыми его удостоили. А с другой стороны, он всегда будет учитывать, что в лице некоторых личностей Ислам потерпел осуждение и насмешки из-за их «отрешённости» от этого мира и не будет даже приоткрывать двери такой же ошибке. Он так мастерски будет выполнять манёвры, что будет и всегда оставаться простым, и не даст повода обидеть ни Ислам, ни мусульман.   РУСЛАН Абдуллаев

Пейгъамберимизнинъ балаларгъа севгиси

Опубликовано:

Бизим севимли, яш достларымыз! Сиз, Пейгъамберимиз Мухаммед Мустафа (саляллаху алейхи ве селлем) ким олгъаныны пек яхшы билесинъиз, иншаАллах. О, ер юзюнде дюнья къурулгъанындан берли яшагъан бутюн адамлардан энъ аджайип инсан эди. О, бизим сонъки ве энъ буюк Пейгъамберимиздир. Бу мубарек инсан акъкъында бильги алып, аятынен багълы икяелерни эшитип, Онъа нисбетен севгимиз даа чокъ арта.           Бизим Пейгъамберимиз балачыкъларны не къадар чокъ севгенини билесинъизми? Севимли Пейгъамберимиз Мухаммед (саляллаху алейхи ве селлем) сизлер киби гузель балачыкъларны севген, оларнен эр фырсатта меракълангъан, селямлашкъан, ойнагъан, хаста олгъанларны зиярет эткен ве балачыкъларгъа энъ гузель тербиесини бергендир. Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) озь балалары да бар эди. Олардан учь огълан: Касим, Абдуллах ве Ибрахим, ве дёрт къызчыкъ: Зейнеб, Рукие, Фатиме ве Умму-Кульсум. Фатиме къызындан да 6 торунчыгъы бар эди. Пейгъамберимиз (с.а.с.) оларнен ойнамагъа, вакъыт кечирмеге пек севе эди. Бир кере намаз къылмакъ ичюн джамиге киргенде сахабелер, Пейгъамберимизнинъ омузларына яслангъан балачыкъны корьдилер. Шу балачыкъ Пейгъамбернинъ (саляллаху алейхи ве селлем) Умаме адында торуны эди. Намаз башлагъанда, эр кес балачыкънынъ тюшмесини беклей эди, амма Пейгъамберимиз (с.а.с.) онынъ омузларындан тюшмеге истемеген,  балачыкъны раатсыз этмейип, онынънен берабер намазыны башлады. Ве намазнынъ сонъуна къадар торунчыгъы Умаме озь къартбабасындан айырылмады. Бакъынъыз, достларым! Юреги мерхаметнен толу Пейгъамберимиз балачыкъларгъа биле урьмет косьтерген эди. Ибадет эткенде де, оларнынъ гонъюллерини къырмадан даврана эди. Бундан да гъайры, Пейгъамберимиз (с.а.с.) балачыкъларны сыкъ-сыкъ зиярет этмеге де севе эди. Бойледже, оларгъа буюк инсанларгъа киби урьмет косьтере эди. Балачыкълар яшагъан эвге киргенде, биринджиден: «Кучюк инсан къайда?» - деп, сорай эди. Ве «кучюк инсанчыкълар» севинип, Пейгъамберимизни (саляллаху ве селлем) къаршыламагъа ве Онынънен ойнамагъа чапып келе эдилер. Пейгъамбер Мухаммед Мустафа да балачыкъларнынъ башларыны сийпап, олар ичюн гузель дуалар япа эди.   ГУЛЬСУМ Ширинская

Сихир (Этне)

Опубликовано:

Базы алимлеримизнинъ малюматына коре, сихир: «Аллахтан башкъасыны юджельтмек ве олып кечкен вакъиаларны, къадерни бильгенини косьтереджек сёз ве арекет япмакътыр». Сихир энъ буюк гунахлардан сайылмакъта. Сихирнинъ пек фена ве къоркъунчлы нетиджелери бардыр. Бунынъ ичюн сихир япмакъ ве яптырмакъ динимиздже иртидаттыр (динден чыкъмакътыр). Чюнки Аллахнынъ янында сакълы олгъан бильгиге ве къаза,  къадер мевзуларына къарышмакъ, инсанларгъа зарар кетирмек динден чыкъараджакъ энъ буюк гунахлардан сайылмакътадыр. Сихирни меслек эткен кимселер Шейтаннынъ огюнде озь мертебелерини котермек ичюн, динге келишмеген бир чокъ сёз ве ишлер япалар. Аллахнынъ адыны ярамай, кирли ерлерде къулланып, аякъ тюбюне алалар. Аллахкъа келишмеген сыфатлар къулланып, Онъа ширк къошалар. Къуран аетлерини аселет янълыш окъуп, янълыш язалар. Мелеклерге келишмеген сыфатлар къошуп, ярамай сёзлер айталар. Бу ве башкъа динге келишмеген сёз ве ишлернен динден чыкъалар. Къуран-ы Керим бу меселени  шу шекильде анълата: «Сулейманнынъ укюмдарлыгъы акъкъында олар, шейтанларнынъ айткъанларына уйдылар. Амма Сулейман (сихир япып) кяфир олмады. Шейтанлар исе кяфир олдылар, (чюнки) инсанларгъа сихирни огреттилер…» («Бакъара» суреси, 2/102-нджи ает). Бу аетнинъ тефсиринден де корьгенимиз киби, сихирнинъ бир чокъ къысымлары бар ве атта фалджылыкъ сихирнинъ къысымларындан сайылмакътадыр. Чюнки джинлер Аллах къатында сакълы олгъан бильгилерни къырсызлап, дюньягъа кетирип, фал бакъкъан, сихир эткен кимселерге бу бильгилерни айтып, къулакъларына фысылдайлар. Фалджылар исе алгъан догъру бильгиге озьлеринден докъсан докъуз ялан къошып, бу гунах ишнинъ девам этмесине себеп олалар. Асылында, сихир кунюмизде пейда олгъан бир иш дегильдир. Даа миляттан эвель 721 ве 586 сенелери Бабильде Харут ве Марут адында эки мелекке берильген илимден алынгъан эди. Мелеклер инсанларгъа сынав олып ёлланылгъан эдилер ве ишлери, инсанлар арасыны бозмакъ дегиль, тюзельтмек эди. Албуки, ярамай ниетли инсанлар бу бильгилерни вакъытынен озь менфаатлары ве алчакъ ниетлери ичюн къулландылар. Бу бильгилерни даа сонъ китапларгъа кечирип, асырдан-асыргъа девам эттирип, кунюмизге къадар къадыннен акъайнынъ араларыны бозмакъ, бирисини хаста этмек ве башкъа гунахлар ичюн къулландылар. Бу чиркин ишни Пейгъамберимиз (с.а.в.) бир хадисте шу шекильде тенбиелейлер: «Эляк эткен еди буюк гунахтан къачынъыз. Сахабелер: «Къайсы гунахлар?», – деп сорагъанларында, Пейгъамберимиз (с.а.в.) оларгъа: «Аллахкъа ширк къошмакъ, сихир япмакъ, Аллахнынъ (зарар кетирильмесини) харам япкъан джанны акъсызлыкънен ольдюрмек, фаиз (проценты) алмакъ, оксюз кимсенинъ малыны алмакъ, дженк вакъытында джебеден къачмакъ ве темиз къадынларгъа зина ифтирасыны япмакътыр» [Бухарий]. Башкъа хадисте Пейгъамберимиз (с.а.в.) шойле буюрдылар: «Ким сихир, этне я да фал япкъан кимсеге кетсе ве оларнынъ айткъан сёзлерини къабул этсе, Мухаммедге (с.а.в.) берильген (динни, Китапны) къабул этмегендир» [Шуабу’л-Иман]. Дюньяда файдасыз ич бир илим ёкътыр, амма инсанларнынъ о илимлерни насыл къуллангъанлары пек муимдир. Нитеким зеэрден илядж япылгъаны киби, илядж кимерде янълыш къулланылса, зеэрге чевириле биле. Бундан себеп, мусульман кимсе озюни, къорантасыны, якъынларыны ве башкъа мусульман къардашларыны къорчаламакъ ичюн, эр шейден хабердар олып, амма эр шейни япмамакъ керек. Эгер япса, гунах ве харамгъа кирер. Пейгъамберимиз (с.а.в.) бу меселени шу шекильде хабер эттилер: «Ким (сихир макъсадынен) тююм япса, сонъ онъа уфлесе, сихир япкъан сайылыр. Ким сихир япса, ширкке тюшер. Ким (къорчаланмакъ ичюн) бир шей асса, аскъан шейге ёлланылыр» [Несаи]. Этнеге огърагъан кимсе умютсизликке тюшип, «бу беля ве мусибет не ичюн меним башыма кельди» деп, Аллахкъа къаршы кельмемеси керектир. Биринджиден, бу Аллахнынъ такъдири ве сынавы олгъаныны унутмамалы, экинджиден, бу сынав тек бизлерге дегиль, Севгили Пейгъамберимизге де (с.а.в.) кельген эди. Хазрети Айше анамызнынъ анълаткъанына коре: «Хазрети Пейгъамберге (ехудилер тарафындан) сихир япылды. Пейгъамберимиз (с.а.в.) бу сихир себебинден япмагъан шейлерни япкъан киби тюшюне эди. Бир кунь меним янымда олгъан вакъытта, Аллахкъа дуа этти, сонъ кене дуа этти. Ве шойле айтты: «Эй, Айше, ис этесинъми, сорагъаным хусуста Аллах манъа фетва берди?». «Къайсы хусуста, эй, Аллахнынъ Пейгъамбери?», –  деп айттым. «Эки киши манъа келип, бири баш уджумда, экинджиси де аякъ тарафымда отурды. Бири башкъасына: «Бунынъ раатсызлыгъы недир?», деди. Экинджиси: «Сихирдир!», деди. Биринджиси кене сорады: «Ким сихир япты?». Экинджиси: «Лебид Ибну’л-Асым адында бир ехудий», деп джевап берди. Биринджиси: «Сихирни насыл япты?», деди. Экинджиси: «Таракътаки сачкъа ве бир де хурма томурджыгъынынъ ичине!» джевабыны берди. Биринджиси: «Япкъан шейлери къайда тура?», деп сорады. Экинджиси: «Зерван къуюсында!» джевабыны берди".   Бу мунасебетнен Пейгъамберимиз (с.а.в.) сахабелеринден бир къысым адамларнен берабер къуюгъа кетти, ичине бакъты, къуюнынъ устюнде бир хурма бар эди. Сонъ меним яныма келип: «Эй, Айше! Аллахкъа емин олсун, къуюнынъ суву санки къынанен боялангъан киби кирли ве о сувнен сувлангъан хурма тереклерининъ даллары санки шейтанларнынъ башлары киби!», деди. Мен: «Эй, Аллахнынъ Пейгъамбери! Оны къуюдан чыкъардынъмы?», деп сорадым. «Ёкъ», деди ве шойле айтты: «Аллах манъа шифа берди. Амма инсанларгъа зарар келе биледжегинден къоркътым!». Буны айтып Пейгъамберимиз (с.а.в.) онынъ  (къуюнынъ – ред.) комюльмесини эмир этти ве оны комдилер» [Бухарий, Муслим]. Эр бир мусульман, шейтан ве инсаннынъ шерринден къуртулмакъ ичюн, Юдже Аллахнынъ бизлерге ёллагъан: «Ихляс», «Фелякъ», «Нас», «Аетель-Курси» аетлерини эм озю, эм якъынларына эзберлетмек керек. Чюнки бу аетлер сихир, козь ве башкъа ярамайлыкъларгъа къаршы энъ кучьлю аетлер, энъ буюк илядждыр. Эм де мусульман къардашына бу киби мусибетте ярдым къолуны узаткъан кимсе, иншаллах, Дженнетке эсапсыз киреджектир. Севгили Пейгъамберимизнинъ хабер эткенлери киби, ахиретте эр кес эсапкъа чекильгенде, етмиш бинъ мусульман эсапсыз Дженнетке киреджеклер. Бу меселени сахабелер озь араларында лаф эткен вакъытта, ким бу инсанлар, аджеба, деп, Пейгъамберимиз (с.а.в.) оларгъа шойле буюрдылар: «Олар сихир япмагъан, яптырмагъан, огъурсызлыкъкъа инанмагъан ве Рабблерине сыгъынгъан кимселердир» [Бухарий, Муслим]. Раббим бизлерни шейтанларнынъ, душманларнынъ шерринден, фитнеден, сихирден ве ярамай козьден муафаза буюрсын. Амин!   РИДВАН Максудов

Китабымыз Къураннынъ хусусиетлери

Опубликовано:

Аллах яраткъан бутюн къулларыны дюньяда башы бош быракъмады, оларнынъ дюньяда раат ве ахиретте мемнюн оладжагъы эмирлер ве ясакълар эндирди. Инсанларнынъ бахтлы этеджек къаиделерни бир иляхи китап я да саифелер вастасынен бильдирди. Ильк пейгъамбер Хазрети Адемден сонъки Пейгъамбер Хазрети Мухаммедке къадар эр бир пейгъамбер, Аллахтан алгъанлары бу китап ве саифелерде олгъан эмир ве ясакъларны умметлерине бильдирдилер. Бундан да гъайры, озь умметлери эндирильген хукюмлерни яхшы анъласынлар, деп озьлери де умметлерине нумюне олдылар. Аллаху Теаля инсанларгъа ёллагъан сонъки иляхи китап исе Къуран-ы Керимдир. Къуран сёзлюкте «топламакъ, окъумакъ» манасына келе. Ыстыла, яни термин оларакъ исе бойле тариф этиле: «Хазрети Пейгъамберге эндирильген саифелерде язылы, Пейгъамберимизден бизге къадар теватур (сахих) ёлунен кельген, окъулмасы ибадет олгъан, инсанлыкънынъ бунъа бенъзегенини кетирмеге кучю етмегени иляхи келям». Бу тарифте базы хусуслар дикъкъатымызны чеке: «Пейгъамберимизге эндирильген» дегенде, Хазрети Мухаммедге эндирильген, демектир. «Теватур ёлунен кельген» дегенде, эр девирде ялан айтмасы мумкюн олмагъан бир топлум тарафындан накъль этильгени ве несильден-несильге кечкени ичюн, онынъ кесен-кес Аллахкъа аит олгъаныны анълата. «Окъувы ибадет олгъан» дегенде де, Къуран окъумакънынъ ибадет олгъаныны, намаз ибадетинде вахий этильген метиннинъ окъунмакъ  керек олгъаныны косьтере ве Къураннынъ терджимесини намазда окъумакънынъ джаиз ве кечерли олмагъаныны анълата. Къуран-ы Керим ойле бир китап ки, онъа табий олгъанларны хидаетке алып бара ве онда ич бир шубе олмагъан иляхий бир китап. Юдже Аллах Бакъара суресининъ ильки аетлеринде бу мевзуны бойле анълата: «Элиф лям мим. Бу, озюнде шубе олмагъан бир китап. Аллахкъа къаршы кельмектен сакъынгъанлар ичюн ёл косьтериджидир» («Бакъара» суреси, 2/1-2 ает). Башкъа бир аетте исе Раббимиз Къуранны къаранлыкътан айдынлыкъкъа чыкъартмакъ ичюн ёллагъаныны бильдире: «О, сизни къаранлыкътан айдынлыкъкъа чыкъармакъ ичюн къулу Мухаммедге ап-ачыкъ аетлер эндириджи. Шубесиз, Аллах, сизге нисбетен чокъ багъышлайыджы, пек мерхаметли» («Хадид» суреси, 57/9 ает). Бундан да гъайры, Къуран-ы Керим Ислям динининъ ильки менбасыдыр. Эр анги бир мевзуда Ислям дини джеэтинден хукюм берильгенде, ильки мураджаат этиледжек менба - Къурандыр. Къураннынъ эндирилюви бир рахмет ве шевкъаттыр. Аетлерде Аллах бойле айта: «Элиф.Лям.Ра. (Бу Къуран), Рабблерининъ изини иле инсанларны къаранлыкътан айдынлыкъкъа, яни эр шейге гъалип (ве) макътавгъа ляйыкъ олгъан Аллахнынъ ёлуна чыкъарманъ ичюн санъа эндиргенимиз бир китап» («Ибрахим» суреси, 14/1 ает). «Эй, инсанлар! Сизге Раббинъизден бир огют, гонъюллердекине бир шифа, муминлер ичюн бир хидает ве рахмет кельди» («Юнус» суреси, 10/57 ает). «Биз Къурандан, муминлерге шифа ве рахмет олгъан шейлерни эндиремиз. Залимлернинъ исе тек зарарыны арттырыр» («Исра» суреси, 17/82 ает).           «(Ресулим) Санъа бу мубарек китапны, аетлерини тюшюнсинлер ве акъылы башында олгъанлар огют алсынлар, деп эндирдик» («Сад» суреси, 38/29 ает). Севгили Пейгъамберимиз Хазрети Мухаммед (с.а.в.) Эфендимизден бу мевзуда пек чокъ хадислер бар. Насыл ки, Къуран бизни  озюне ёнлендире исе, Эфендимиз де бизни Къурангъа ёнлендире. «Къуран окъунъыз. Чюнки Къуран, къыямет кунюнде оны окъугъанларгъа шефаатчы оларакъ келеджек» (Riyazü’s-Salihin). «Ким Къурандан бир ариф окъуса, онынъ ичюн бир эйилик севабы бар. Эр бир эйиликнинъ къаршылыгъы да он севап. Мен, элиф лям мим бир ариф деп айтмайым; аксине, элиф - бир ариф, лям - бир ариф, мим де бир ариф» (Тирмизи). «Къальбинде Къурандан бир парча бир шей олмагъан инсан -  бозукъ эв кибидир» (Тирмизи). «Тек эки инсанны гузель тарафтан куньлемек мумкюн: бириси - Аллахнынъ бергени Къураннен гедже-куньдюз мешгъуль олгъан инсан, дигери де Аллахнынъ бергени малны гедже-куньдюз Онынъ ёлунда масраф эткен киши» (Бухари). «Бир джемаат Аллахнынъ эвлеринден бир эвде топланса, Аллахнынъ китабыны окъур ве араларында музакере этселер, устьлерине Аллахтан раатлыкъ энер, оларны рахмет сарып алыр ве мелеклер этрафларыны сарып алыр. Аллах да о инсанларны озь янында булунгъанларнынъ арасында анъа» (Муслим). «Сизнинъ энъ хайырлынъыз, Къуранны огренген ве огреткенлердир» (Бухари).  Къуран-ы Керимнинъ пек чокъ хусусиетлеринден базылары булар: - Къуран-ы Керим арапча оларакъ эндирильди ве бу куньге къадар эр анги бир бозгъунлыкъкъа огъратылмайып кельди. Къыямет кунюне къадар да ич бозулмайджакъ. - Дигер иляхи китаплар белли миллетлерге кельди, Къуран исе бутюн дюнья инсанларына кельди. - Дигер иляхи китаплар топтан бир кереден эндирильди, Къуран-ы Керим исе заман иле вакъиаларгъа коре, эндирильди. - Хазрети Мухаммеднинъ (с.а.в.) Пейгъамбер олгъанынынъ энъ буюк алямети ве Онынъ энъ буюк муджизеси. - Къуран, эзберленмеси къолай, эм мана, эм де сёз джеэтинден текрарланмаз бир келям. Къуран-ы Керим -  озюнден сонъра ич бир иляхи китапнынъ кельмейджеги бир китаптыр. Къуран эндирильген кунюнден Къыямет кунюне къадар келеджек бутюн инсанларнынъ ихтияджларына джевап оладжакъ мевзуларны ичине алгъан иляхи бир китап. Бу мевзуларны бойле сая билемиз: Итикъад: Энъ эвеля Аллахкъа имандан сонъ Пейгъамберлерге, мелеклерге, китапларгъа, къаза ве къадерге, ахиретнен багълы муим мевзулар ве инанчнен багълы чешит меселелер, Къураннынъ ичинде олгъан энъ биринджи ве энъ муим мевзулар. Къуран-ы Керим пек чокъ аетлеринде иман мевзуларыны анълата. Бу себептен Юдже Раббимизнинъ бизден истегени ильки шей - иман. Иман исе ширкке булаштырмадан, тевхид инанчыны  менимсеп, Бир Аллахкъа иман этювнен башлай. Пейгъамберге, мелеклерге, китапларгъа, ахиретке, къаза ве къадерге иман дигер иманий мевзулардыр. Юдже Аллах иман мевзуларыны чешит аетлерде бизлерге бильдирди. Ибадетлер: Къуранда мусульманларнынъ боюн-борджу олгъан намаз, ораза, хаджылыкъ, зекят ве дигер ибадетлернен багълы аетлер бар. Муамелят: Къуран бир джемиетнинъ девамыны теминлеген ве джемиет азалары араларындаки мунасебетлерни тертип-низамгъа къойгъан базы хукюмлерни анълата. Укъубат: Джемиет низамыны бозгъан, инсан акъларына риает этмеген инсанлар, джезаны къазанаджакълары ичюн, Къуран буларнен багълы хукюмлерни де ичине ала. Ахлякъ: Къуран, инсанларнынъ эм бу дюньяда, эм де ахиретте бахтлы олмалары ичюн ана-бабагъа урьмет, инсанларнен эйи кечинюв, эйиликни эмир этюв, яманлыкътан сакъындырув, адалет, догърулыкъ, алчакъ гонъюллик, мерхамет, севги… киби ахлякъий хукюмлерни де къаврап ала. Насихат ве тевсиелер: Инсанларгъа эмир ве ясакълар мевзусында дикъкъатлы олмалары, нефислерине эсир тюшмемелерини, ахиретни дюньягъа денъиштирмемелери, дюньяда имтиангъа чекильгенлерини хатырлаткъан, чешит тюрлю телюкелерден къорчалагъан насиат ве тевсиелер де Къураннынъ ичинде олгъан мевзулардан бири. Ваад ве ваид: Аллахнынъ эмирлерине боюн эгип, ясакъларындан узакъ тургъанлар дженнетни къазанаджакъларыны, эмирлерини терк этип, ясакъларыны риает этмегенлер джехеннемге киреджеклеринен багълы Къуранда пек чокъ ает бар. Ильмий керчеклер: Къуран, инсанлыкъкъа керекли олгъан ильмий керчеклернинъ ве табиат къанунларынынъ ильхам менбасы олгъан аетлерни де ичине ала. Къыссалар: Къуран-ы Керим эвельки умметлерни ве пейгъамберлернинъ аятларыны да анълата. Амма буларны бир тарих китабы киби дегиль, инсанларнынъ ибрет аладжакълары бир услюпте тариф эте. Дуалар: Инсан япаджагъы ишлерде даима Аллахнынъ ярдымына мухтадж олгъаны ичюн, Къуранда чешит дуалар да бар. Юкъарыда сайгъанымыз ает ве хадислерден бу нетиджени чыкъармакъ мумкюн: -Къуран - Раббимиз  тарафындан ёлланылгъан энъ сонъки иляхий хабер ве сонъки мукъаддес китап олгъаны акъкъында ич бир шубе олмамакъ керек. -Къуран -  Аллаху Теалянынъ къулларына олгъан мерхаметини косьтере. Пейгъамберимизнинъ энъ буюк муджизеси ве Пейгъамберлигининъ энъ буюк исбатыдыр. -Къураннынъ энмеге башлагъаны куньден эвельки миллетлер акъкъында хабер бере ве такълит этильмез бир китаптыр. -Къуран-ы Керим инсанлар ичюн энъ гузель огютлер бере. Насыл бир иман? Насыл бир ибадет? Насыл бир ахлякъ? Суаллерге къаршы энъ гузель джевапларнынъ булунаджагъы сонъки иляхий мессадж. Бундан да гъайры, Къуран, джемиет ичерисинде инсанларнынъ япмасы керек олгъан базы принциплерни къаврап ала. -Къуран -  табиат къанунларынен багълы берген бильгилер бутюн илим адамларына ёл косьтериджи олды. Тек яратылгъанлар акъкъында дегиль де, Яратыджы акъкъында да энъ догъру бильгилер бере. Къуран инсаннынъ тюшюнмесини истемекте, Юдже Аллахнынъ къудрет ве буюклиги акъкъында фикир этмесини тешвикъат эте. -Къуран, окъугъан инсангъа шифа берген, гонъюллерге раатлыкъ багъышлагъан бир китап. Манасыны бильмеген инсанларны биле текрарланмаз услюби иле тесир эте. Бу себептен окъулгъаны вакъыт сакинлештирген бир хусусиети бар. -Къуран, къолайлыкънен эзберлене. Бу хусусиети ич бир китапкъа насип олмагъан эди. 23 йылда парча-парча эндирильгени алда, бутюнине бакъкъанымызда, текрарланмаз бир тенълик бар. -Къуран-ы Керим, Сахабе девиринден кунюмизге къадар кельген хафызлыкъ муэссисеси бар. Бойлеликнен, Къуран къорчаланувгъа алынды. Текрар-текрар окъунса биле, не окъугъан инсангъа,  не де динълеген кишиге безме дуйгъусыны ис эттирмеген бир китап. -Къуран, эндирильмеге башлагъанындан берли 15 асыр кечти, амма джанлылыгъыны, гузеллигини ве инсанларгъа хидает ребери олмакъны девам эте. Къуран бизге гъайыптан бильгилер бере. -Къуран-ы Керим -  сонъки иляхи китаптыр. Севгили Пейгъамберимизге эндирильген шекилинен кунюмизге къадар къорчаланды. Ич бир аетинде, ич бир нокътасында денъишмелер олмады. Хафызларнынъ эзберлемесинен къорчаланып, тильден-тильге, гонъюльден-гонъюльге кечип, кунюмизге къадар етип кельди. Юдже Раббимиз Къуранны окъуп, онынънен амель этмеге насип эйлесин!   ИСА Велиев    

Тайна карты Пири реиса

Опубликовано:

Турецкий адмирал, путешественник, картограф, первым изобразивший береговую линию Антарктиды - Пири-реис. Сегодня работа Пири- реиса - старейшее из сохранившихся подробных изображений Америки. Она показывает, что в начале 16 века турецкая навигационная наука опережала своё время. В 1517 году, когда Пири-реис преподнёс свою карту Нового Света османскому султану, турки располагали точным описанием обеих Америк и пути вокруг Африки — задолго до того, как оно появилось у многих европейских правителей. А началось всё с того, что в 1929 году учёные, работавшие в музее турецкого дворца Топкапы, нашли фрагмент карты мира начала 16 века. Он был подписан морским офицером Пири ибн Хаджи Мехмедом, к имени которого принято добавлять звание реис (ред. адмирал). В 1513 году адмирал турецкого флота Пири-реис закончил работу над большой картой мира для своего географического атласа «Бахрийе». Пири-реис родился во второй половине 15 века в Галлиполи и начал карьеру моряка под командой своего знаменитого дяди Кемаль-реиса. В 1487 году в возрасте 17 лет он принял участие в бомбардировке Малаги. Пири- реис принимал участие в морских сражениях Османской империи против испанцев, генуэзцев и венецианцев, включая две битвы при Лепанто в 1499 и в 1500 годах. Работая над картой, обнаруженной позднее исследователями в дворцовом музее, Пири-реис не полагался, как можно было бы ожидать, на личный опыт путешественника или мореплавателя. Он составил ее, сверяясь с 20 региональными картами, арабским изображением Индии, ещё четырьмя португальскими — с Индией и Китаем — и схемой побережий и островов «Западных частей света», начерченной Колумбом. Из них восемь карт относились к временам Птолемея, некоторые принадлежали Александру Македонскому. Несколько листов карты из атласа «Бахрийе» чудом сохранились и в 1811 году были опубликованы в Европе. Но тогда им не придали особого значения. Только в 1956 году, когда турецкий морской офицер преподнес карты в дар американскому морскому гидрографическому управлению, американские военные картографы провели исследование, чтобы подтвердить или опровергнуть, казалось бы, невозможное: на карте была изображена береговая линия Антарктиды — за 300 лет до её открытия! Вскоре был получен отчет: «Утверждение, что нижняя часть карты показывает Берег Принцессы Марты [части] Земли Королевы Мод в Антарктике, а также полуостров Палмер, имеет под собой основания. Мы нашли это объяснение наиболее логичным и, возможно, корректным. Географические подробности, изображаемые в нижней части карты, прекрасно согласуются с данными сейсморазведки, выполненной сквозь толщу ледяной шапки шведско-британской антарктической экспедицией в 1949 году. Это означает, что береговая линия была нанесена на карту до того, как была покрыта льдом. Лёд на этой территории имеет толщину приблизительно 1,5 км. У нас нет догадок, каким образом эти данные могли быть получены при предполагаемом уровне географических знаний 1513 года». Так, карта Пири-реиса начала открывать свои тайны. Вот лишь некоторые из них. На карте точно указана береговая линия Антарктиды Антарктида как континент была открыта в 1818 году, но многие картографы, в том числе Герард Меркатор, и до этого времени верили в существование материка на крайнем юге и наносили на свои карты его предполагаемые очертания. Карта же Пири-реиса, как уже было сказано, с высокой точностью отображает береговую линию Антарктиды — за 300 лет до ее открытия! На карте указаны обе Америки Карта Пири-реиса — одна из первых, на которой указаны обе Америки. Она составлена через 21 год после плавания Колумба и «официального» открытия Америки. И на ней обозначена не только точная береговая линия, но и реки, и даже Анды. И это при том, что сам Колумб Америку не картографировал, доплыв только до Карибских островов! Именно это последнее обстоятельство сделало находку произведения Пири-реиса такой волнующей для историков всего мира. Последняя из карт, на которые он ссылается, была создана Колумбом в ходе его третьей экспедиции в Новый свет. Он послал её в Испанию в 1498, но никаких сведений о ней не было много лет. Теперь мы можем посмотреть на её копию, изготовленную Пири-реисом, и увидеть, что должна представлять собой карта Колумба. Мы мало знаем о самом Пири-реисе. В перерывах между войнами он возвращался в Галлиполи, где обдумывал свою карту 1513 года и писал «Книгу морей» - справочник-лоцию. Это был атлас, содержащий 130 описаний и навигационных схем побережий и портов Средиземного моря. Особое внимание в ней было уделено навигационным знакам, опасным отмелям и рифам, безопасным гаваням для стоянок в штормовую погоду, источникам пресной воды. В 1526 году Пири-реис опубликовал второй расширенный вариант своего атласа, содержащий 210 описаний и карт. В 1528 году он составил вторую карту мира, от которой сохранилась примерно одна шестая часть. Она охватывает северо-западную Атлантику, на ней нашли отражение Новый Свет - от Венесуэлы до Ньюфаундленда и юга Гренландии. За отказ поддержать османского вали (наместника) Басры Кубада-пашу в очередной кампании против португальцев, Пири-рейс был казнён в возрасте 90 лет. Так, карта Пири-реиса начала открывать свои тайны. Вот лишь некоторые из них. На карте точно указана береговая линия Антарктиды Антарктида как континент была открыта в 1818 году, но многие картографы, в том числе Герард Меркатор, и до этого времени верили в существование материка на крайнем юге и наносили на свои карты его предполагаемые очертания. Карта же Пири-реиса, как уже было сказано, с высокой точностью отображает береговую линию Антарктиды — за 300 лет до ее открытия! На карте указаны обе Америки Карта Пири-реиса — одна из первых, на которой указаны обе Америки. Она составлена через 21 год после плавания Колумба и «официального» открытия Америки. И на ней обозначена не только точная береговая линия, но и реки, и даже Анды. И это при том, что сам Колумб Америку не картографировал, доплыв только до Карибских островов! Именно это последнее обстоятельство сделало находку произведения Пири-реиса такой волнующей для историков всего мира. Последняя из карт, на которые он ссылается, была создана Колумбом в ходе его третьей экспедиции в Новый свет. Он послал её в Испанию в 1498, но никаких сведений о ней не было много лет. Теперь мы можем посмотреть на её копию, изготовленную Пири-реисом, и увидеть, что должна представлять собой карта Колумба. Мы мало знаем о самом Пири-реисе.  В перерывах между войнами он возвращался в Галлиполи, где обдумывал свою карту 1513 года и писал «Книгу морей» - справочник-лоцию. Это был атлас, содержащий 130 описаний и навигационных схем побережий и портов Средиземного моря. Особое внимание в ней было уделено навигационным знакам, опасным отмелям и рифам, безопасным гаваням для стоянок в штормовую погоду, источникам пресной воды. В 1526 году Пири-реис опубликовал второй расширенный вариант своего атласа, содержащий 210 описаний и карт.  В 1528 году он составил вторую карту мира, от которой сохранилась примерно одна шестая часть. Она охватывает северо-западную Атлантику, на ней нашли отражение Новый Свет - от  Венесуэлы до Ньюфаундленда и юга Гренландии. За отказ поддержать османского вали (наместника) Басры Кубада-пашу в очередной кампании против португальцев, Пири-рейс был казнён в возрасте 90 лет.   АЙШЕ Дуран

Бурдж

Опубликовано:

Бурч – кок юзюндеки хусусий йылдыз джыйынларынынъ эр бирине берильген исимдир ве бильгенимиз киби, он эки бурч бардыр. Буларнынъ, кок юзюндеки ерлеринен багълы. Мисаль оларакъ, Кунеш киби дюньянен бири-бирлерине чешит чешит тесири олабиле. Лякин олардан келеджекнен ве гъайыпнен багълы олгъан бильгилернинъ алынмасы мумкюн дегиль. Чюнки «гъайыпны ялынъыз Аллах билир» («Энам суреси, 6/59 ает). Кунюмизде пек яйгъын олгъан газета ве меджмуаларда басылгъан бурчларгъа эсаслангъан, келеджекнен багълы хаберлерге инанмакъ, динимизге коре, янълыш ве гунахтыр. Бурчларгъа бакъып базы мана ве укюмлер чыкъармакъ хурафедир, янълыштыр. Ресулюллах Эфендимизнинъ суннетинде бойле бир шей ёкъ. Бу хусустаки базы расткельмелерге алданмамакъ керек. Чюнки Дженаб-ы Хакъ, къулларыны имтиан ичюн мунеджджимлернинъ (звездочёт) ве фалджыларнынъ базы сёзлерини догъру чыкъарабилир. Биз буларгъа ишанып иш япсакъ, гунахкъа кирермиз.          Аллах Ресули, Худейбиеде экен, гедже ягъгъан ягъмурдан сонъ, сабах намазыны къылдырды. Намазны битирип, джемааткъа айланып: «Раббинъизнинъ не буюргъаныны билесизми?», деп сорады. Асхабнынъ, «Аллах ве Ресули даа эйи билир!», джевапларына: «Буюрди ки: къулларымдан бир къысмы мумин, башкъа бир къысмы исе кяфир олып сабахлады. «Аллахнынъ рахмет ве берекети иле бизге ягъмур ягъды», деген – манъа инангъан йылдызны инкяр эткен олур. «Фалан ве фалан йылдыз фалан бурчкъа кирген я да ондан чыкъканы ичюн ягъмур ягъды», деген де – мени инкяр эткен, йылдызгъа инангъан олур», буюрып, гонъюллерде пейда олмасы мухтемель ширк тюшюнджелерини токътатмакъ истегендир (Бухарий, Эзан, 156).         Йылдызларнынъ вазиет ве арекетлеринден укюмлер чыкъармакъ, башкъа миллетлерден къалгъан янълыш бир адеттир.          Фал исе, Къуран-ы Керимнинъ ифадеси иле «шейтаннынъ ишлеринден бир писликтир» («Маиде» суреси, 5/90 ает). Бу ёлнен де гъайып сайылгъан бильгилер эльде этилемез. Дикъкъат этильсе, "Бурч" ве "Йылдыз фалы" киби шейтанлыкъларнен инсанларны мешгуль эткенлернинъ озьлери бир йылдан сонъ дегиль, бир саниеден биле сонъ не оладжагъыны бильмейлер. Биз исе оларгъа инангъанымызда насыл гъарип бир алда олгъанымызны тюшюнинъиз. Аллах джумлемизни догъру ёлдан ве имандан айырмасын.   РАИМ Гафаров

Эсадуллах ве Зейнеп Баировлар: аилемиз, ишимиз — бизим аят тарзымыздыр

Опубликовано:

Къорантанъызнынъ фаалиети акъкъында чокъусы окъуйыджыларымыз яхшы биледир. Амма фырсаттан файдаланып, окъуйыджыларымызны сизнен даа якъын таныш этмеге истеймиз. Эсадуллах оджа, Сиз насыл къорантада догъдынъыз? Тасильни не ерде алдынъыз?  Мен Къазахистанда Алма-Ата шеэрининъ Каскелен больгесинде 1980 сенеси догъдым. Бабам илим адамы эди, анам исе институтта месулиетли кятип вазифесинде чалышты. Мен 9 яшында олгъанда Къырымгъа кочьтик, Сары-баш коюнде ерлештик. О заман Къурманда тюрк лицейи бар эди. 10-11 сыныфларны анда битирдим, сонъра исе Къалай медресесинде де бир йыл окъуп, Тюркиеде Анкара университетининъ теология факультетинде тасилимни девам этим.Динге севгини сизге ким ашлады?  Эсадуллах оджа: Ислямгъа севги аиледен кельди. Къартбабам молла олып, арапча яза, окъуй эди. Иште, онынъ орьнегинде биринджи кере динге севги кельди. Зейнеб оджа, сизинъ балалыгъынъыз насыл кечти? Къайда окъудынъыз?  Мен Озьбекистанда 1987 сенеси догъдым. Бабам муэндис, анам спорт устасы оларакъ зенаат алды. Къырымгъа биз 1989 сенеси Къалай коюне авдет олдыкъ. Мектеп чагъындан башлап бизде дин курслары ачылды ве 7 яшында олгъанда Къуран окъув курсларына къатнамагъа башладым. Къалайда къыз медресеси ачылгъанда, мен энди 13 яшкъа кельген эдим ве оджаларымыз медресе даа ачылмаздан эвель мени ве татамны якъын койлерге оджалыкъ япмагъа ёллагъан эдилер. Тамам шу йыллары медресе ачылды ве биз къомшу койлерде эм оджалыкъ япа эдик, эм де медресеге окъумагъа кирдик. 15 яшкъа кельгенде мен энди медресени битирдим ве айны о ерде мени башта бир тербиеджи, сонъра исе оджа оларакъ чалышмагъа давет эттилер. [caption id="attachment_22885" align="alignnone" width="199"] Эсадуллах Баиров[/caption] Айны оджалыкъ фаалиетине башламагъа насыл къарар алдынъыз?  Эсадуллах Баиров: Бизим Ислям динимизде бойледир: «Бир элиф бильсенъ биле, оны башкъасына огретмек керек. Аллах акъкъында бир малюматынъ олса, оны башкъаларнен пайлашмакъ керек». Онынъ ичюн белли бир бильгилерни алгъан сонъ, оджалыкъ да онынъ артындан кельген бир нетиджедир. Чюнки огренген сонъ огретмек ваджиптир, бу мусульманнынъ борджудыр. Биз де энди бу борджны ерине кетирмеге тырышамыз. Зейнеб Баирова: Эльбетте, эр бир инсаннынъ арзусы ола. Ве шахсен мен озюмни артист оларакъ коре эдим. Амма мен озь санамны таптым. 12 яшында олгъанда биринджи кере дерске оджа оларакъ кирдим. Оджалыкъ фаалиетинъизде зорлукълар олдымы?  Зейнеб Баирова: Эбет, ишке башлагъанда базы зорлукъларгъа расткелесинъ. Амма медресе меним инсан оларакъ шекилленгенимде, аятымда динге хызмет эткенимде буюк бир роль алды. Чюнки медресе инсангъа тек илим дегиль де, бир яшайыш тарызыны огрете. Эсадуллах Баиров: Медресеге 2003 сенеси оджалыкъ япмагъа кирдим. О вакъытлары медреседе дерсликлер, программа ве дигер агъырлыкълар олгъанына бакъмадан, энъ муими - балачыкъларымыз медресеге Ислям дининден бир хабери олмайып келелер. Медреседе учь йыл девамында дин илимини огренип, коюне къайтып, энди имамлыкъ япаджакъ севиеге етишмеси - бизге буюк кучь, рух бере. Чюнки япкъан хызметлеринъ бир фидандан теречик олып, осип, мейва бермеге башлагъаныны коресинъ. Оджа ичюн энъ муими будыр. Бугунь-де-бугунь гъурурлангъан талебелер, мезунларынъыз бармы? Зейнеб оджа: Аллахкъа шукюрлер олсун, чалышкъаным энди 17 йыл олды. Бу вакъыт ичинде пек гузель бир нетиджелерге ириштик. Шимди бизим талебелеримиз дерсликлерни азырлай, терджимелер япа ве олар бизим умумий бир гъурурымыздыр. Бугунь Къырым боюнджа 80-ге якъын дин оджасы олса, оларнынъ аман-аман 99 файызы Къалай къыз медресесининъ талебелеридир. Эсадуллах оджа: Ракъамларны бельгилесек, огъланлардан 120-ге якъын имамларымыз - медресени битирген инсанлардыр. Яни Къырымда не ерге бакъсанъ, медресе битирген ве бу иште хызмет эткен имам я да къадын оджасы олмагъан бир кой ёкътыр. Аиленъизни не вакъыт къурдынъыз?  Эсадуллах оджа: Аллах ойле япты ки, яречигим янымда олгъан экен, арамызда олды-оладжакъ 50 метр бар экен. Айры бир корпусларда чалыша экенмиз. Иште, сагъ олсунлар аркъадашларымыз бираз козюмизни ачтылар. Зейнеб оджаны корьдим ве бундан сонъ бири-биримиз ичюн яратылгъанымызны анъладыкъ. Таныш-билишмемиз узун сюрьмеди, къышта таныш олсакъ, язда тоюмыз олды. 2008 сенеси биз Къалайдан Акъмесджитке къатнап башладыкъ. Муфтилик эркянында генчлернен чалышмагъа башладыкъ. Иште, 2008-2011 сенелери арасы бизим бир аягъымыз Муфтиликте, бир аягъымыз Къалайда эди. 2011 сенеси Акъмесджитке кочьтик. О заман мен басма ишлери иле мешгъуль олдым. 2013 сенеси исе Муфти бейнинъ тайининен Муфти ярдымджысы олдым. Медреседен тыш къызлар ичюн фаалиет ёкъ эди. Амма бириси буны башламакъ керек эди. Иште, Зейнеб оджаны да медреседен чыкъаргъанымызнынъ себеби бу эди. Сизинъдже, бахтлы къорантанынъ сыры недир?  Зейнеб Баирова: Аллахкъа шукюрлер олсун, 13 йыл берабермиз, Аллах назардан сакъласын. Севги дуйгъусыны Аллах Тааля инсангъа насыл берсе, оны къорчаламакъ, сакълап къалмакъ керектир. Ве бу ерде эм къадын, эм эркекнинъ пайы пек буюк. Къорантада умумий дегерликлерге дикъкъат этмек керек. Эсадуллах Баиров: Къоранта зор бир меселе, джемиетнинъ темелидир. Билемиз ки, шейтан бу мевзуда энъ буюк душман - эм апай, эм акъайгъа аягъыны тайдырмагъа чалыша. Онынъ ичюн бири-биринъизге бойле багъланмакъ керек ки, шейтанынъ аранъызгъа киреджек, сокъуладжакъ бир ери олмасын. Пейгъамберимиз айта ки, «Къадынынъызнынъ бегенмеген бир тарафлары олса, оларгъа чокъ дикъкъат этмемек керек. Гузель, кучьлю, севиледжек тарафларына бакъмакъ керек». Къач баланъыз бар?  Эсадуллах Баиров: 4 балачыгъымыз бар. Биринджи къызымыз Сурея 2006 йылнынъ баласы, мектепке 6-джы сыныфкъа къатнай. Сонъ Али 2009 сенеси догъды, шимди 3 сыныфта окъуй. Ве даа Мелике ве Айбике къызчыкъларымыз бар. Олар 2011 ве 2013 йылларнынъ балалары. [caption id="attachment_22883" align="alignnone" width="300"] Эсадуллах ве Зейнеп оджаларнынъ балалары: Сурея, Али, Мелеке, Айбике[/caption] Ишке чокъ вакъыт сарф этмек керек. Я аиленъизге, балачыкъларынъызгъа вакъыт къаламы?  Зейнеб Баирова: «Бунынъ эписи Аллахнынъ иши. Ве бизим аилемиз, ишимиз, балаларымыз бир бутюнлик киби олып къалды. Аллахкъа шукюрлер олсун, мен буны Аллахнынъ рахмети, ярдымы оларакъ корем. Къоджа ве къадынгъа бир ерде чалышмагъа агъырмы я да ёкъ? Зейнеб Баирова: Эгер бу иш аят тарзы олса, ич проблем ёкъ. Бизим аилемиз ве ишимиз исе – бу бизим аят тарзымыздыр. Балаларынъызнынъ тербиесинде энъ чокъ неге дикъкъат этесинъиз?  Зейнеб Баирова: Меним ичюн биринджиси бу оларнынъ Аллахкъа олгъан багълылыгъыдыр. Биз балаларымызгъа ябанджы тиль огрете билирмиз, чешит фенлер огрете билирмиз. Амма онынъ Аллахкъа багъы бутюнлей къорантасына багълы. Эсадуллах Баиров: Бунынънен берабер балагъа динни радикаль олмагъан шекильде огретмек керек. Балачыкъ балалыгъыны яшамакъ керек. Бирде-бир хоббинъиз бармы?  Эсадуллах Баиров: Бош вакъытта аилемизнен хобби оларакъ, Къырымнынъ гузель ерлерини кезмеге къарар алдыкъ. Зейнеб Баирова: Сонъки кере Багъчасарайгъа баргъан эдик, Коккозьге. Коккозьнинъ джамилерини кездик, койнинъ табиатыны, къобаларыны, учансувларыны кезип чыкътыкъ. Келеджекке планларынъыз, арзуларынъыз акъкъында тариф этинъиз? Эсадуллах Баиров: Планлар кене де бизим хызметимизнен багълы. Халкъымызнынъ гъайып олгъан диний, миллий къыйметлеримизни тиклемек, сакълангъанларыны исе кучьлетмек ве келеджек несильге бермектир. Эминмиз ки, илериде халкъымызны пек гузель, парлакъ келеджек беклей. Ве биз де бу ёлнынъ ёлджумыздыр. Халкъымыз тарихта къаладжакъ девирде яшай. Фикиринъиздже, шимди миллетимиз неге даа чокъ дикъкъат этмели? Неге ынтылмакъ керекмиз?  Эсадуллах оджа: Асылында, кечиджи ве эбедий къыйметликлер бар. Кечиджи къыйметликлерге де сарылмакъ керек, яни пара къазанмакъ, араба алмакъ, эв къурмакъ керек. Бу догърудыр. Амма эбедий къыйметликлер де бар, оларнынъ этрафында тюшюнмек керек, оларнынъ этрафында ишни, кучьни бирлештирмек керектир. Эльбетте, девлеттен истеген шейлеримиз чокъ, амма биз халкъ оларакъ, озь-озюмизге не япа билемиз? Мисаль ичюн, къырымтатар мектеплеримиз, сыныфларымыз бар, лякин бу къырымтатар сыныфына къатнайджакъ талебе тапылмай. Мына бу бизим дердимиздир. Зейнеб Баирова: Инсан дюньяны къуртарырым дей, лякин кенди къорантасыны къуртарып оламай. Яни биз халкънынъ умумий келеджеги акъкъында тюшюнемиз, амма янымызда олгъан озь эвлядымыз насыл бир несиль оладжагъындан хаберимиз ёкъ. Аллах биле, ярын о бириси кунь девлетимиз де ола билир. Амма бу осеяткъан несиль не къадар къырымтатар олып къаладжакъ. Шимди бизни меракъландыргъан асыл меселе будыр. Яни эр бир ана-баба, къартана ве къартбаба озь якъын чевресинде, дамла-дамла буюк бир дерьягъа акъкъан озь фаалиетини ве бу миллетке иссесини къошаджакъ озь аилесинден башлап бакъ-макъ керек.

Некоторые особенности Рая

Опубликовано:

Земная жизнь давно закончилась, и все этапы Конца Света, Воскрешения и Судного Дня остались позади, даже мост «Сырат» уже успешно пройден, и только что огромные толпы верующих прошли через восемь дверей, через которые их призывали войти в Рай. И вот, наконец, все они вступили в мир бесконечности, в котором только спокойствие и непрекращающееся счастье… Они счастливые вступили в Рай, оглядываясь и плача от благодарности к Всевышнему Творцу. Как же выглядит Рай? Что встретят за этими восьмью дверьми те, которые уверовали и совершали благие дела? Какие блага их будут окружать на протяжении теперь уже Вечной жизни? Какими будут биологические и социальные особенности райской жизни? Подобные вопросы всегда окрыляли верующих, даря им необыкновенное воодушевление и возвышенную мечту. Слово «Дженнет» встречается в Коране 147 раз и в переводе с арабского языка означает «Рай». В словарном значении слово «дженнет» имеет такой смысл как «Сад, покрытый зеленью и деревьями». В религиозном же значении Рай – это название места, оснащённого неописуемыми благами, в котором уверовавшие будут находиться вечно. Описывая Рай, понятным для простого человека способом, Пророк Мухаммед (саллаллаху алейхи ве сселлем) сказал: «Рай – это место, где вечно будет сверкать свет, [вечно будет] раздаваться [удивительно приятный] запах, [вечно будут] находиться прекрасно построенные дворцы, [вечно будут] протекать [обильные и прохладные] реки, [вечно будут] в наличии спелые плоды, зелень, радость, прохлада и свежесть» (Ибн, Мадже, Дженнет, 39). Рай – это обещание Творца вселенной Своему самому главному творению – человеку. И, демонстрируя, Своё Всесилие созданием этой Вселенной с атомной точностью и с безошибочной хронологичностью, Аллах показывает человеку, что Ему создать Рай так же легко, как Он создал и эту Вселенную. Это касается видимого мира, а что касается невидимого мира, Аллах вложил в сердце человека желание жить вечно. И именно это желание очень часто приводит человека к Господу, и именно это желание человека будет реализовано после его земной смерти. Ибо – это обещание Самого Всевышнего. Одними из главных качеств Рая, которые, я думаю, будут интересны читателю, являются следующие: 1) Жизнь в Раю будет продолжаться вечно и никоим образом не будет надоедать человеку. Потому что (говорит Аллах) «Для праведных рабов Своих Я приготовил в Раю то, что они никогда не видели и никогда не слышали, и даже в мыслях [своих] не могли [себе этого] представить» (Муслим, Дженнет, 1). Другими словами, в Раю постоянными будут заинтересованность, изумление, восхищение, радость, счастье, увлечённость, заинтригованность, восторг, очарование и многое другое. 2) В Раю человек не будет испытывать никаких страданий. Болезни, бедствия, муки, усталости, боли, печали, потери, скорбь, терзания, душевные стенания – ничего этого в Раю не будет. Описывая реакцию праведников в Раю, Аллах говорит в Коране: «И [когда они войдут в Рай], они скажут: «Хвала Аллаху, Который избавил нас от печали… Который по Своей Щедрости поселил нас в Вечной Обители. [Отныне] там не коснётся нас усталость, и там не коснётся нас утомление» (Сура «Фатыр», 35/34-35 аяты). А Пророк Мухаммед (а.с.) говорил: «[В Раю] вы всегда будете полностью [и абсолютно] здоровыми, там вы никогда не будете болеть. Там вы всегда будете среди благ и не будете встречаться с трудностями» (Муслим, Дженнет, 22). Другими словами, вошедший в Рай найдёт там полное спокойствие и безопасность. И, кстати, в одном из аятов, Аллах даёт Раю название «Мир»: «Для верных, поминающих Аллаха, уготована мирная обитель безопасности и благополучия – Рай у Аллаха (дар ас-Селям). Он – их Покровитель и Помощник за те добрые деяния, которые они совершали в земной жизни!» (Сура «Энам», 6/127 аят). 3) В Раю не будет смерти, а значит не будет и процесса старения. Поэтому «если кто-то умрёт и будет обрадован Раем, то каким бы ни был его возраст [при смерти], он войдёт в Рай в тридцатилетнем [или тридцатитрёхлетнем] возрасте и отныне этот возраст никогда не изменится. Также будет и с теми, кто попадёт в Ад» (Тирмизи, Дженнет, 23). Однажды пожилая женщина подошла к Пророку (а.с.) и попросила его: «О, Посланник! Прошу тебя, упомяни меня в своей молитве к Аллаху и попроси Его поместить меня в Раю». На эту просьбу Пророк Мухаммед (с.а.в.) ответил: «О, мама такого-то! Не сомневайся, ни одна пожилая женщина не войдет в Рай». Услышав такой ответ, пожилая женщина не смогла сдержать своих слёз от расстройства и убежала. И тогда Пророк Мухаммед (а.с.) попросил рядом стоящих людей догнать её и сказать ей, что «она не войдет в Рай в этом своём пожилом возрасте, [напротив, Аллах вернёт ей её молодость, красоту и здоровье, избавит её от всех земных изъянов и так пригласит в Рай]» (Бухари, Эдеб, 81). 4) Те, которые удостоятся войти в Рай, будут очищены от таких «негативных» чувств как злость, гнев и страх. Эти чувства, которые с божественной мудростью были заложены в человеческую природу при земной жизни, исчерпают своё предназначение и поэтому будут удалены из сердец обитателей Рая: «И Мы изъяли из их сердец злобу, [и теперь] под ними текут [прозрачные] реки» (Сура «Араф», 7/43 аят). Именно поэтому, очень важно научиться использовать такие чувства не ради себя, а ради Аллаха. Если злость, то злость к себе из-за своей слабости перед соблазнами; если гнев, то гнев к себе из-за совершённых ранее грехов; если страх, то страх перед Тем, Кто всегда видит твои помыслы и деяния. Если же использовать всё это ради «себя любимого», чтобы обогащаться в земной жизни, то велик риск того, что Аллах оставит такого человека с этими чувствами, оставив его в Аду без Своей помощи и милости. 5) Физические и биологические процессы Рая будут отличаться от привычных нам земных процессов. Например, в Раю не будет такого явления как ночь, равно как и не будет сна. Ведь сон Аллах подарил нам для восстановления наших внутренних сил (как на моральном уровне, так и на гормональном). К тому же, согласно хадису, «сон является роднёй смерти». А в Раю смерти не будет, напротив, обитатели Рая: «Будут лежать на разукрашенных] ложах. Не коснётся их там ни солнечной [зной], ни [зимний] холод» (Сура «Инсан», 73/13 аят). Также, в Раю не будет таких неприятных явлений как выделение телом неприятных запахов или переработанных продуктов питания. Вот в такой Рай Аллах приглашает каждого человека. Именно там будут реализованы самые глубинные желания человека: желание жить всегда, желание всегда быть здоровым и желание всегда быть счастливым. Желаем Вам успехов на пути сосредоточенных поклонений и благих дел, которые, иншАллах, примутся Всевышним Аллахом.   Руслан АБДУЛЛАЕВ