Источник Мудрости | ЦРО ДУМК | Страница 3

Вторник

16

июля

10
Мухаррем
1446 | 2024
Утр.3:14
Вос.5:02
Обед.12:54
Пол.16:56
Веч.20:36
Ноч.22:24
Времена намазов
Календарь 2024

Намаз

Источник Мудрости

Шуурлы мусульманнынъ хусусиетлери

Опубликовано:

Бир мусульман ичюн эр мевзуда ильк мураджат этеджеги менба олгъан Къурангъа бакъкъанымызда, инсан огълунынъ шуур меселесинде базы эксиклери ола биле. Бир шейнинъ шуурында олмакъ, – оны анъламакъ, фаркъына бармакъ демектир. Инсаннынъ шуурында эксиклик ола биледжегини, меселя, бу аетлерден анълаймыз: «Аллах ёлунда ольдюрильген кишилерге «олюлер», – деп айтманъыз. Аксине, олар тирилер, лякин сиз шуурунда дегильсинъиз» («Бакъара» суреси, 2/154 ает); «(Оларнынъ) эсаплары тек Раббиме аит; кешке анъласанъыз (шуурында олсанъыз)» («Шура» суреси, 42/113 ает); «Сиз фаркъына бармадан (шуурунда олмадан), бирден башынъызгъа азап кельмеден эвель, Раббинъизден сизге эндирильгеннинъ энъ гузелине (Къурангъа) таби олунъ» («Зумер» суреси, 39/55 ает). «Мусульман» иле «шуур» ян-янаша кельгени вакъыт пек табиий бир ибаре ола. Яни мусульман шуурсыз оламаз, шуурлы олгъан инсан да, шуурынынъ кереги оларакъ, мусульман олур. О алда бир инсангъа «мусульмандыр», – деп айткъанымызда, затен онынъ шуурлы олгъаныны ифаде этмектемиз, асылында. Ойле экен, аджеба, не ичюн «шуурлы мусульман» ибаресине ихтиядж бар? «Шуурлы мусульман» сёзю бугунь ичюн пек актуаль ве, атта, къулланылмасы зарур олгъан бир ибаре. Чюнки кунюмизде Ислямнынъ асылындан узакълашувлар пек сыкъ расткеле, ве ненинъ Ислямдан, ненинъ Ислямдан тыш олгъаныны тайин этювде сыкъынты бар. Шу себептен, заманымызда шуур меселеси джиддий бир меселе алына кельди. Эльбетте, мусульман япкъан эр арекетининъ фаркъында олмасы керек. Мисаль оларакъ, акълымызгъа кельгенлерден базыларыны анълатайыкъ. 1. Мусульман, энъ эвеля, дюньягъа келиш макъсадыны бильмек керек. Эгер бунынъ фаркъында олмаса, пек чокъ мевзуда ёлуны джойып, шашмалап къалыр. Кяинатнынъ ве ичиндекилернынъ Яратыджысы олгъан Аллах бизни къуллукъ ичюн яраткъаныны бильдире: «Мен джинлерни ве инсанларны Манъа къуллукъ этсинлер, дие яраттым» («Зарият» суреси, 51/56 ает). Бунынъ музакере ве мунакъаша этиледжек тарафы ёкъ. «Сёзлернинъ энъ гузели» сонъки сёзни сёйледи ве ишни къараргъа багълады. Бундан сонъ, къулларгъа тюшкен – къуртулышны Яратыджыгъа къуллукъта арамакътан башкъа чаре олмайджагъынынъ шууры ичинде бу ишнинъ насыл япыладжагъыны огренип, амельге кечирмектир. 2. «Къуллукъ» шуурына иришкен мусульман дюньяда энъ биринджи ерде Аллах олгъаныны анълай, ве бир ишни япмадан эвель: «Аджеба, О, разы олурмы?» – суалини сорап, онъа коре шу ишни япар, я да япмаз. Бу шуурдаки мусульман ичюн энъ башта Алахнынъ ризасы олур. Дюньяда энъ биринджи ерде не турмакъ кереклигини тайин этип оламагъан инсанлар дюньяда да, ахиретте де зараргъа огърар. Шуур саиби мусульман даима: «Аллахнен арам насыл?» – суалини озюне сорамалы. 3. Шуурлы мусульманнынъ аятында дюнья недир ве дюньялыкъ шейлернен мунасебети насыл оладжакъ? Шу ве шунъа бенъзеген суаллернинъ джеваплары Китап ве Суннетте берильди. Дюньянынъ Яратыджы ичюн ич бир къыймети ёкъ. «Дюнья аяты бир оюн ве эгленджеден ибарет…» («Энам» суреси, 6/32 ает). Дюнья аятынынъ бир тек эмиетли тарафы – эбедий аятнынъ дюньяда къазаныладжакъ олушыдыр. Ахиретни унуттыргъан бир дюнья аяты ве дюньялыкълар лянетленди. Исрафкъа ве люкске берильген паралар иляхий ясакълар ичинде ер ала. Дюньялыкъларгъа баглылыкъ бизни Аллахтан узакълаштыра, гунахларгъа, рушвет ве акъсыз къазанчкъа алып бара. Козюмиз ич бир вакъыт тоймаз, ве гонълюмыз аслы да раатланмаз. Бойле олгъандан сонъ, нефис юкъарыда анъылгъан гунахларгъа ёнелир, омюр дюньялыкъны арттырмакъ ве чокълаштырмакънынъ пешинде чапмакънен кечер, сонъзуз истеклер ерине кельмеден, инсан озюни къабирде булур (Бакъ: «Текясур» суреси,102/1-2 аетлер). 4. Ислям шуурынен нурлангъан гонъюльде дин-дюнья-тиджарет айрылыгъы олмай. Ислям не мевсимлик бир дин, не де шартларгъа коре кийилип чыкъарыладжакъ бир урбадыр. Ислям дини гедже ве куньдюз, эвде ве ёлджулыкъта, эр тюрлю алда, ольгенге къадар, бизнен берабердир. Шу себептен, тиджаретте де, зираатта да, тахсильде де Ислям бир кенаргъа ташланмаз. Шуурлы мусульман эйи биле ки, мусульманлыкъ 24 саат, 365 кунь, – омюр бою яшанса, о акъикъий мусульманлыкътыр. 5. Мусульман кимге ве не ичюн яранмакъ керек олгъанынынъ шуурунда олмалы. Фанийлерге, фаний дюнья аяты ичюн яранмагъа ве гузель корюнмеге тырышмакъ, эр шейден эвель, бош бир истек ве акъылсызлыкъ. Шойле арекеттен эм Аллах разы олмаз, эм де Аллахнынъ къулларыны ахмакъ ерине къойып, оларны алдатаджагъыны тюшюнмек де акъылсызлыкъ олур. 6. Шуурлы мусульман догъру сёзлю оладжакъ, ич бир вакъыт ялан сёйлемейджек. Догъру сёзден яхшылыкъ келеджегине, ялан сёзден яманлыкъ келеджегине инанаджакъ. Бу акъта Къуранда бойле айтыла: «Эй, иман эткенлер! Аллахтан къоркъунъ, догъру сёз айтынъыз, Аллах ишлеринъизни сизге файдалы этсин ве гунахларынъызны багъышласын» («Ахзаб» суреси, 33/70-71 аетлер). 7. Омюрни эйи ве догъру кечирмек де шуур аляметидир. Истесенъиз, адына вакъыт айтынъыз, истесенъиз, омюр айтынъыз, бу ойле бир къыйметли бир варлыкъ ки, эльден кеткен, гъайып этильген эр шейни къайтармагъа чаре бар, амма оны къайтармакънынъ чареси ёкъ. 8. Ниет ве амеллерни тюзетмек де шуурлы олмакънынъ аляметидир. Бутюн амеллеримиз ниетлеримизге коре къыймет къазанаджагъыны акъылымыздан чыкъармамакъ керекмиз. Чокъусы вакъыт, бир ишни башлагъанда, яхшы ниетнен башлагъан сонъ, бир вакъыттан сонъра, не языкъ ки, ниетлеримиз денъише биле. Ниет бозулса, япкъан амель де бозукъ олур, ве бизге не бу дюньяда, не де ахиретте файда бермез. 9. Шуурлы мусульман биле ки, о, эр шейни билип оламайджакъ. Бунынъ ичюн о, ляйыкъ инсанларнен акъыл таныша ве тенкъитлерге къулакъ бере. Чюнки Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.в.) де, сыкъ-сыкъ истишаре япа эди. Бойлеликнен, догъруны тапмакъ даа къолай ола, догъруны тапып оламаса биле, гунахтан къуртула. Эр шейни бильмек Аллахкъа хас, акъыл танышмакъ исе, инсан ичюн керекли бир шейдир. Инсанларнен меслеатлашмакъ, акъыл танышкъан кишини кичик косьтермез. Бундан да башкъа, тенкъитлерге къулакъ берип, оларны мушавере мевзусы япмакъ шуурлы мусульманнынъ хусусиетидир. Тенкъит ве тенкъитчилерден узакъ турмакъ шуур нукъсанлыгъынынъ аляметидир. Шуур саиби инсан тенкъит эткен инсангъа тешеккюр этмели. Эльбетте ки, тенкъитлер де эйи ниетли олмалы. 10. Шуурлы мусульман баласынынъ дипломлы тахсилине, ябанджы тиль огренювине, спорт курсларына кетмесине ве музыка алетини къулланмасына берген эмиети къадар, дин тахсилине де эмиет бермели. Бугунь эм барлыкълы, эм фукъаре эр кес эвлятларынынъ дюньясыны къуртармакънен мешгъуль. Атта, хиджап киби эмиетли бир эмирни дюньялыкъ къасеветинен бир кенаргъа ташлайлар. Ислямий шууры олгъан инсан шу я да бу дюньялыкъ къасеветинен Аллахнынъ эмирине насыл къаршы чыкъа биле? Эвлядынынъ дюнья келеджегини тюшюнген ана-баба, онынъ ахиреттеки келеджегини не ичюн тюшюнмез? Иште, бу ерде биз шуурлы мусульманнен, шуурсыз мусульман арасындаки фаркъны коремиз. 11. «Эмр биль-маруф ве нехий аниль-мункер»-ни (Эйиликке чагъырып, яманлыкътан узакълаштырувны) терк этмек шуурсызлыкъкъа алып бара, аркъасындан да хорлукъ ве ашагъылангъан бир аятны кетире. Иште, бунынъ фаркъында олмакъ да, шуурлы олмакънынъ аляметидир. «Раббим! Хакъны хакъ оларакъ косьтер, онъа таби олайыкъ ве батылны батыл оларакъ косьтер, ондан узакъ турайыкъ». Амин! Иса Велиев

«Ишим битти» дегенлернинъ иши биткендир

Опубликовано:

Ислямда асыл олгъан адамнынъ чалыша бильгени къадар ишинде, меслегинде чалышмагъа девам этмесидир. Бир де Аллах ёлунда япылгъан хызметлерде нафакъагъа чыкъмакъ, я да япылгъан ишни ташлап, бир кенаргъа чекильмек олмай. Чюнки дин ёлунда хызмет Аллах ичюн япылгъан бир ибадет кибидир. Бунынъ ичюн адам, рухуны Аллахкъа теслим этеджеги вакъыткъа къадар, Аллахкъа къуллукънен юкюмли олгъаны киби, Аллах ёлунда хызмет япмакънен де юкюмлидир. Меселя, адам намазны аякъта къыла бильсе, аякъта, отурып къыла бильсе, отурып, ятып къыла бильсе, ятып, амма эр алда бу вазифени ерине кетирмекнен мукеллефтир. Айнен, шу шекильде, бир мусульман, кучю неге етсе, о ольчюде динине хызмет этмеси, динини анълатмасы, дин ичюн япылгъан бир ишнинъ аркъасында турып, о ишке дестек олмасынен юкюмлидир ве бойле юкюмлилик мусульмандан ич бир вакъыт тюшмез. Эр бирмиз, яш я да къарт, эр киши я да къадын олгъанына бакъмадан, озь дини ичюн Аллах ёлунда гъайрет этмек керек. Ве бу гъайрет омюримизнинъ сонъуна къадар девам этмели. Бу мунасебетнен мевзумызнен алякъалы олгъан бир керчекни сизлерге анълатайым. Бир оджа, ятып, къолунда китап тутмагъа кучю еткени къадар, талебелерини окъутты. Амма ойле бир вакъыт кельди ки, китапны къолунда тутамайып, вакъыт-вакъыт тюшюрмеге башлай. Онынъ бу алыны корьген талебелери, оджаларынынъ алыны озюр корип, китапны элинден алмагъа истейлер. Иште, бу эснада оджа эллерини котерип, «Аллахым, мени мазур корь, китапны ташламагъа истемедим, амма булар элимден алдылар», – деп, окюр-окюр агъламагъа башлай. Меселеге бу пенджереден бакъыладжакъ олса, адамнынъ белли бир яшкъа кельген сонъ, Аллах ёлунда ерине кетирмекнен месуль олгъан вазифени ташлап, бир тарафкъа чекильмесининъ кечерли бир озюр олмайджагъы анълашыла. Бунынъ ичюн, кучюмиз еткени къадар, Юдже Аллахнынъ ризасыны къазанмакъ ёлунда тырышмакъ эм вазифемиз, эм де динимизге нисбетен борджумыздыр. Башкъаджа ифаде этеджек олсакъ, насыл ки, олюм къапымызгъа кельген ангъа къадар намаз, зекят, ораза киби ибадетлер месулиетимизден тюшмегени киби, Ислямны юксельтип, рухунынъ дюньянынъ дёрт бир янына яйылмасы ичюн, кучюмиз еткени къадар, гъайретте олмакъ эпимизнинъ устюнде олгъан месулиеттир, ве бу месулиет нефесимизни береджек сонъ анымызгъа къадар девам этер. Бир вакъытлары дин адына бир топлашувдан дигер бир топлашувгъа чапкъан, бир ерде гонъюллерни атешлетип, дигер ерде эеджангъа эеджан къошмакъ ичюн гъайретте олгъан, элинде бир мешъаленен башкъаларнынъ чырагъыны якъып ве, бойлеликнен, дюньяны айдынлатмакъ дертинде олгъан кимселер, къартайгъанлары ичюн, болдурыр ве яш олгъан вакъытлардаки арекетни япамагъанларыны ис этерлер. Оларнынъ бу вазиетлерини корьген кимер яшлар, олар киби чалышамайджакъларыны тюшюнип, оларны озьлеринден ителер я да къартлар озьлерини четке итильген яхут да ёлдан чыкъарылган киби ис этелер. Бойле вазиетте япылмасы керек олгъан шей – бир вакъытлары бутюн кучюнен чапкъалагъан бу адамларгъа, оларнынъ яш ве севиелерине коре, бир вазифе теклиф этмектир. Керек олса, олардан бир меджлис япып, эсап ишлери ве теджрибелеринден истифаде этилир. Бойледже, яшлар да оларнынъ теджрибелеринден файдаланыр. Бильгенимиз киби, Умму Харам анамыз, къарт олса да, о куннинъ шартларында, Къыбрыскъа къадар келип, анда вефат этти. Эбу Эюб Энсарий хазретлери яшына-башына бакъмайып, девенинъ устюне отураракъ, Истанбул къалесине къадар келип, диварлары тюбюнде шеит олды. Оларнынъ биринджи сафларда олгъанларыны корьген яшлар, бу алдан эеджанланып, даа да чокъ гъайрет этип, озь араларында ярышмагъа башлагъан эдилер. Меселеге бу нокъта-и назардан бакъылгъанда, вазифенинъ ве гъайретнинъ ич бир вакъыт битмейджегини коремиз. Амма, вазифе япылгъан вакъытта кимнинъ не япаджагъы ве насыл япаджагъы яхшы билинмек керек. Эльбетте, вазифе дагъытылгъанда, бир тарафтан диннинъ рухундаки къолайлаштырув эсаскъа алынып, эр кеске кучю еткен ольчюде иш берильмеси керек; башкъа тарафтан кимсенинъ юреги агъырмайып, маневиятыны сарсаджакъ иш ве арекетке кирмеюви керек. Къартларнынъ кучю етмеген ерде яшлар огге чыкъып, оларнынъ дуаларыны аларакъ, «мында бу ишни япмакъ месулиети бизлерге тюше…», – демелери керек. Бойлеликнен, эм къартларнынъ фикир ве эеджанларындан истифаде этилир, эм де яшларнынъ битмез арекетлеринден файдаланылыр. Яшларны, теджрибелери олмагъаны ичюн, бир четке алып къоймакъ, алдырмамакъ, вазифеден алмакъ, эллерини иштен чекип, инкишаф ве пишкинлешмелерине мани олмакъ догъру олмагъаны киби, къартайды, деп, бирисини нафакъагъа алып, хакъ ёлунда япа биледжек хызметлеринден де четке чекмек догъру дегиль. Эр кес япа биледжеги къадар хызмет япмасы ве сонъуна къадар бу иш ичюн эль узатмасы керек. Динге хызмет эткен кимселер эр вакъыт озь араларында, чарелерине коре, вазифе дагъытса, ве эр кес озюне тюшкен вазифесини ерине кетирсе, файдалы иш ортагъа чыкъар. Бир хуляса чексек, эр мусульман, вефат эткенде, ишининъ башында вефат этмеси керек. Дерс чалышкъан кимсе дерс чалышкъан вакъытта, элинде къалем туткъан кимсе язгъан вакъытта, китапны муаррирлик япкъан кимсе озь ишини япкъан вакъытта, ёлджулар ёлда, къараманлар исе, хиджрет эснасында вефат этмелери керек. Къыскъасы, эр кес хакъ адына къайсы ёлда чапкъалай олса, о ёлда вефат этмеси ве, бойлеликнен, олюмини дегерли ве къыйметли япмасы керек. Демек ки: Ислямда асыл олгъан – адамнынъ чалыша бильгени къадар ишинде, меслегинде чалышмагъа девам этмесидир. Эм де Аллах ёлунда япылгъан хызметлерде ич бир вакъыт нафакъагъа чыкъылмаз. Чаре еткени къадар, Аллах ризасыны къазанмакъ ёлунда чапып турмакъ эм вазифемиз, эм де динимизге нисбетен борджумыздыр. Вазифе дагъытылмасы япылгъан вакъытта, диннинъ «къолайлыкъ» эсасы козь огюнде тутулып, эр кеске кучю еткени къадар вазифе юкленилир; кимсенинъ шерефи зиянгъа огърамамасы керек. Эмир- Асан Умеров

Воспитание детей

Опубликовано:

Одной из главных ценностей этого мира для всех людей, независимо от их религиозной или иной принадлежности, являются, несомненно, дети. Каждый из мусульман желает, чтобы его любимые чада были счастливы в обоих мирах, – в мире этом, и в мире последующем. И для этого старается привить ему хорошее воспитание и понимание своей религии. Это – самая главная обязанность отцов и матерей, – развив в своих детях заложенное в них доброе начало, воспитать благих потомков. Досточтимый Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Дети вверяются родителям, обладая естественной склонностью к Исламу» (Муслим, «Кадр», 22; Бухари, «Дженаиз», 92). Обязанностью каждого родителя является воспитание детей в направлении, уже заложенном Всевышним Творцом, ведь это – часть испытания этой жизни. В аяте сказано: «Знайте, что ваше имущество и ваши дети – испытание для вас, и что у Аллаха уготовано верующим великое вознаграждение» (Сура «Энфаль, 8/28 аят). Воспитание достойных потомков – необходимость для человечества. Все создания Аллаха растят потомство, подчиняясь родительскому инстинкту, заложенному в них. Но человек – это исключение. Потому что, кроме инстинктов, довлеющим в человеке является его сознание, реализующее право выбора. Для людей является необходимостью воспитывать достойных потомков. Для этого нужно прививать детям стремление к поклонению. Дети – это эманет, вверенный Аллахом родителям. Души детей подобны невозделанной почве. Вырастет ли из них роза или бурьян, дадут ли они сладкие плоды, или горькие – зависит от того, какие семена были нами посеяны. Одним из важных вопросов при воспитании является приучение детей к поклонению Всевышнему, особенно же – к выполнению второго столпа Ислама – совершения намаза. Всевышний Аллах говорит: «Вели членам своей семьи совершать намаз» (Сура «Та. Ха», 20/132 аят). Мусульманин не должен пренебрегать намазом, ведь это божественное предписание, и каждый совершеннолетний мусульманин должен совершать это поклонение. Мы сами должны быть примером в этом своим детям. И мы должны быть терпеливыми и настойчивыми в вопросе приучения наших чад, начиная с 7 лет, к этому поклонению. Для этого в нашей религии поощряется коллективное совершение намаза. Такой намаз дарует нам воодушевление, и не будет утомительным занятием для подрастающих детей. Самое главное наследство, которое могут оставить родители детям – это наследство будущей жизни. Детей нужно научить тому, как в этом бренном мире заслужить счастье в будущей жизни. Ведь будущая жизнь – вечная. Начнётся вечная жизнь, когда мы выйдем из могил, с началом «евму’ль-хулюд» (вечного дня), после которого не последует ночь. День, который будет длиться без конца… Всегда… Великие учёные были очень внимательны к воспитанию детей. Есть бесчисленное множество примеров этому. Например, Имам Малик (да будет с ним милость Аллаха) рассказывает: «Отец поощрял меня заучивать хадисы. Когда я выучивал, давал мне подарки. Я радовался, и учил другой хадис. Так и продолжалось. И я выучил множество хадисов. Даже если отец не давал мне подарок в тот день, воодушевившись его состоянием, я отправлялся к нему и прочитывал хадис». Значит, с малых лет наших детей надо поощрять к благим делам с помощью подарков. Мы должны приучать их к намазу, к мечети, к изучению Корана. Мы должны радовать их, выражать свою любовь. Когда садовник внимателен к посаженным им семенам, то эти семена дают ростки. Следует отметить, что не всегда нужно давать материальное вознаграждение за каждый правильный поступок. Такой подход может сформировать из ребёнка приспособленца, который будет совершать «правильные» поступки только за вознаграждение. Поэтому, иногда можно ребёнка поощрять похвалой и одобрением. Можно давать подарки за определённые успехи, или по итогам определённых периодов времени. Лучшим примером для нас в воспитании детей является наш досточтимый Пророк Мухаммед (с.а.с.). Когда он переселился в Медину, к нему пришла местная женщина и, показав на своего малолетнего сына, сказала: «О, Посланник Аллаха! Пусть он помогает тебе по хозяйству». Несмотря на то, что Пророк (с.а.с.) не нуждался в помощниках, не желая обидеть женщину отказом, он принял мальчика в свой дом, и относился к нему, как к своему сыну. Этого мальчика, которому тогда едва исполнилось 10 лет, звали Энес бин Малик (р.а.). Служа Пророку Мухаммеду (с.а.с.), Энес аккуратно исполнял все его поручения и учился у него религии. Этот известнейший сподвижник, да будет доволен им Всевышний Аллах, рассказывал впоследствии, что Посланник Аллаха так его замечательно воспитывал, что, ни разу не упрекнул его словами: «Почему ты так сделал!», не сказал ему даже «Уф!» и всегда заботился о нём. Энес бин Малик прожил долгую жизнь. Как передают, он дожил до 100 лет. Этот сподвижник говорил: «Не было ни одного сна, в котором я не видел бы Посланника Аллаха». Такой глубокий след в его душе оставил Пророк (с.а.в). Так Пророк Мухаммед (с.а.с.) относился ко всем детям. Сегодняшнее время – период испытаний для мусульман, в том числе и в вопросе воспитания детей. Размываются границы традиционных больших семей, увеличивается число развлечений и искушений для детей, и всё больше времени родителей уходит на решение своих проблем. Дети часто остаются предоставленными самим себе в век информации. Ребёнок заходит на любой телевизионный канал, какой пожелает, развлекает себя, как пожелает. Так же и интернет. Смотришь на самых маленьких детей – и в руках у них маленький гаджет, за которым он проводит очень много времени. Игры, развлечения, поощряющие нефс, различный контент, который удаляет от религиозности и нравственности. А ведь завтра они могут оказаться в трудном положении. И мы не говорим сейчас про здоровье, физическое или психическое. Они окажутся в трудном положении в Судный день. Ведь в этом, земном мире и хорошие дети, и дурные, и их родители живут вместе. А в Судный день они будут разделены. Тем, кто войдёт в Рай, будет сказано: «От имени Милосердного Господа: «Мир!» (Сура «Ясин», 36/58 аят). Их встретят приветствием от самого Всевышнего Аллаха. Но в это же время будет сказано грешникам: «А вы, грешники, стойте в стороне (от праведных)» (Сура «Ясин», 36/59 аят). Там люди познают плоды неправильного воспитания, и понесут ответственность за своих детей. Наш досточтимый Пророк (с.а.с.) говорил: «Все вы пастыри. Все вы ответственны за свою паству. Мужчина – пастырь для своей семьи, он ответственен за свою паству. Женщина является пастырем в доме мужа, и она ответственна за свою паству» (Бухари, «Весая», 9; Муслим, «Имарет», 20). Хороший пастух охраняет свое стадо. Защищает надёжно его от волков. Пасёт на сочных лугах. Не гонит туда, где нет водопоя. Если день слишком жаркий, укрывает стадо в тени. Если одна из овец повредит ногу, несёт её на руках. Не оставляет её на съедение волкам. Если родители пренебрегали своими обязанностями, в Судный день дети предъявят претензии им за то, что они не сберегли их естественную чистоту и не соблюдали их права. Каждый родитель обязан соблюдать права своих детей. Эта обязанность возложена на них нашей религией. Первым правом является наречение родившегося ребёнка красивым именем, с хорошим смыслом. Имя привлекает к его обладателю и оказывает влияние на формирование мировоззрения ребёнка. Поэтому, нарекать детей нужно хорошими именами. Согласно известному хадису Пророка (с.а.с.), лучшим наследством ребёнку является хорошее воспитание, вобравшее в себя знания и нравственность Ислама. Это воспитание начинается задолго до рождения ребёнка. Ведь наилучшим методом воспитания является личный пример, подкреплённый разъяснениями. Особенно велика в этом деле роль матери. Каждое слово, сказанное матерью, как кирпич, заложенный в фундамент личности ребенка. Сердце матери – подобно классу, в котором обучается ребенок. Матери – это вершина милосердия. Детей, лишённых матери, очень трудно воспитывать. Если мы обратимся к истории, то увидим, что люди, высокие духом, в своём большинстве – дети праведных матерей. Если мы хотим, чтобы наш ребёнок был лишён недостатков, то должны сами стараться быть безупречными родителями. Ну и конечно, каждый родитель обязан дать своим детям путь в жизнь, – обучить их, дать профессию, научить ориентироваться в обществе, сделать самостоятельными, женить или выдать замуж, чтобы они, уже в свою очередь, стали отцами и матерями. И ещё один очень важный нюанс, который является правом наших детей и нашей ответственностью. Еда, которой мы кормим наши чада, должна быть дозволенной – халяль. Чтобы обладать хорошим характером и высокими нравственными качествами, как говорят у крымских татар, «элял сют эмген олмалы», – нужно чтобы ребёнок был выкормлен халяльным молоком. И здесь мы говорим не только о свинине, крови, неправильно зарезанных животных и другом нечистом с точки зрения Ислама. Но и о приобретённом на неправедно нажитые деньги. На душевное состояние человека оказывают огромное влияние два фактора. Первый – пища, которой он питается. Второй – друзья, с которыми общается. Мы должны быть внимательными и к первому, и ко второму. Садык Абдуллаев

БЕГ – ЭТО ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Опубликовано:

«Тело, находящиеся в движении, не требует лечения» – утверждал Авиценна. Рассмотрим самый доступный из всех видов занятий физической культуры. Бег – это идеальная физическая нагрузка, которая не требует каких-то специально оборудованных залов или площадок, а также не требует специальной подготовки или навыков. Всё, что требует от вас бег – это близлежащий парк и удобная спортивная обувь. По самым скромным подсчетам, бег в качестве оздоровительного средства используют более 100 млн. людей среднего и пожилого возраста нашей планеты. И почему же вот столько людей выбирают именно этот вид физической культуры? Бег заставляет работать все основные группы мышц тела и расходует накопившиеся в организме запасы питательных веществ, что ведёт к похуданию и стройной фигуре. Бег укрепляет систему кровообращения, что является отлично профилактикой заболеваний сердца. Бег также меняет кислородный и биохимический состав крови, что ведёт к отсутствию кислородного голодания и снижению риска возникновения рака. Бег стимулирует обмен веществ. Бег стимулирует выделение специальных веществ, которые поднимают настроение и улучшают работу нервной системы. Бег положительно влияет и нормализует работу пищеварительной системы. Бег снимает головные боли, избавляет от бессонницы, стойко снижает артериальное давление, замедляет процессы старения в организме, избавляет от частых простудных заболеваний, повышает выносливость и работоспособность... Буквально все органы начинают работать лучше. И даже мозг! У бегунов укрепляется память, внимание, сообразительность. Человек становится спокойнее, жизнерадостнее, увереннее в себе. Утренний бег служит оптимальным вариантом пробуждения всего организма (от скелетной мускулатуры до логического ума). Советуем тем, у кого нет аппетита на завтрак. Вечерний бег – это оптимальный способ избавиться от напряжения трудового дня, расслабиться, подзарядиться энергией. Именно вечерний бег обеспечит вас крепким сном и предостережет от переедания на ночь. Советы начинающим: • Не ешьте минимум в течение одного часа до занятий. • Не бегайте каждый день. Хотя бы один-два раза в неделю давайте мышцам отдых. • После десяти дней тренировок пару раз бегайте и по возвышенностям. • В холодную погоду и после травмы используйте голеностопные и коленные фиксаторы. • Дышать при беге вы должны непременно носом. Если во время бега вы начинаете дышать через рот, то нагрузка является чрезмерной и следует снизить интенсивность занятия. • Перед бегом разогрейте организм. Потянитесь, разомнитесь (поделайте махи, скручивания, выпады), походите в быстром темпе и только потом переходите к бегу в обычном стиле. Оптимальная скорость – 1 км за 7-8 минут. Начать лучше с пробежек по 200-300 метров, даже если вы чувствуете себя способным домчаться до Москвы. Каждый день пробегайте одну и ту же дистанцию, лишь раз в десять дней добавляя к расстоянию 5-10%. • После пробежки обязательно дайте себе остыть – перейдите на шаг, походите еще хотя бы 15 минут. В течение четверти часа после тренировки, чтобы не навредить сердцу и сосудам, нельзя садиться, ложиться, принимать горячий душ, посещать сауну. • Если у вас неожиданно закололо в боку, не останавливайтесь. Слегка замедлите темп, сделайте глубокий вдох и медленный, спокойный выдох. Если колет в правом боку, то при выдохе наступайте на левую ногу, если в левом – наоборот, на правую. Слегка наклонитесь вперед. Причина покалываний – судороги в нетренированной диафрагме, непривыкшей к подобным нагрузкам. При регулярных пробежках, подобные боли очень быстро проходят. • Если у вас плоскостопие, обязательно используйте ортопедические стельки для бега и занятия спортом. Продолжение следует…. Алим Аметов

Эсма бинт Езид (радыяллаху анха)

Опубликовано:

Ханымларнынъ хатиби… Джесюр ве кучьлю табиатлы бир ханым… Пейгъамберимизге ильк беят эткен къадынлардан… Куньлерден бир кунь Эсманынъ эки догъмуш агъасы Муаз бин Джебель мусульман олгъан. Эсма буны эшиткен сонъ, ондан Ислям акъкъында сорагъан. Муаз (р.а.) онъа Къурандан аетлер окъугъан. Ислямнынъ тек Аллаха инанмагъа, гунах ишлемемеге огреткенини анълаткъан. Бундан сонъ, Эсма барып, Пейгъамберимизнинъ (с.а.с) янында мусульман олгъан. Пейгъамберимизге беят этмеге истеген ве элини узаткъан, амма Пейгъамберимиз (с.а.с.): – Мен къадынларнынъ элине тиймейим! – деген, ве беятыны сёзнен алгъан. Эсма (р.а.) сыкъ-сыкъ Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) янына барып, онынъ сухбетини динълей эди. Бир кере эт ве отьмек пиширип, Пейгъамберимизге кетирген. Пейгъамберимиз (с.а.с.) намазыны битирген, джамиде отура эди. Эсма (р.а.) келип, онъа булардан икрам эткен. Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) янында 40 киши бар эди. Эписи тойып ашадылар, этнен отьмек исе, ич тийильмеген киби тура эди. Буны корьген Эсма (р.а.) шашып къалды ве: – Джаным элинде олгъан Аллахкъа ант олсун ки, бу Пейгъамберимизнинъ берекетинден башкъа бир шей дегиль! – деген. Бир кунь Пейгъамберимиз (с.а.с.) оларнынъ эвинде бир сув тулубындан ичкен. Эсма бу тулупны эвинде сакълады, ве бир кимсе хаста олса, шифа ниетинен онъа о сувдан ичире эди. Пейгъамберимиз (с.а.с.) джамиде сухбет эткени вакъыт, янына Эсма (р.а.) келип, меракълы бир суаль сорагъан: – Анам, бабам санъа феда олсун, эй, Аллахнынъ Пейгъамбери! Санъа къадынлар адындан кельдим. Юдже Аллах сени эм эркеклерге, эм къадынларгъа ёллагъан. Биз санъа инандыкъ, санъа итибар эттик. Биз, къадынлар, сизинъ эвлеринъизни бакъамыз, сизни къувандырамыз ве балаларны тербие этемиз. Сиз, эркеклер, эм джемаатнен намаз къыласынъыз, эм дженазеге барасынъыз, эм де, истегенинъиз вакъыт, хаджылыкъкъа барасынъыз. Ве, эльбетте, динни къорчаламакъ ичюн дженкке кетесинъиз. Я биз? Савап тарафтан сизге насыл етейик?! Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с.) бетини эркек сахабелерге чевирип: – Дини акъта бу къадыннынъ сорагъанындан даа гузель суаль эшиттинъизми? Сахабелер: – Ёкъ, эй, Аллахнынъ Пейгъамбери! Онынъ бу къадар диндар олгъаныны тюшюнмей эдик., – дегенлер. Пейгъамберимиз (с.а.с.) Эсмагъа бакъып: – Эсма! Бар, дигер къадынларгъа хабер эт! Сизинъ ходжаларынъызгъа яхшы муамеле этменъиз, оларны разы этменъиз, бу айткъанларынъа тенъдир! – деген. Эсма (р.а.): – Ля иляхе илля ллах! Аллах Буюктир! – деп, къуванып, джамиден чыкъкъан. Апайларнынъ акъайларыны динълеп, элял черчевеси ичинде итаат этмелери не буюк бир савап! Ве, козюмизге не къадар къыйын корюнген бир иш… Бу джесюр къадын, эм Пейгъамберимизнинъ вакъытында, эм ондан сонъра дженклерде иштирак этти. Хазрет-и Умер (р.а.) девиринде Ермук деген бир ерде румларнен дженк олып кечкен. Бу дженкте Хазрет-и Эсма (р.а.) да иштирак эткен. Румлар сонъу корюнмеген ордунен кельгенлер. Мусульманлар оларнынъ дагълар киби чокъ олгъаныны корип, шаштылар. – Румлар не къадар чокъ! Биз не къадар азмыз! – дегенлер. Буны эшиткен Халид бин Велид (р.а.) итираз этти: – Ёкъ! Румлар не къадар аз, мусульманлар не къадар да чокътыр! – деп айт. Аскер гъалебенен билине, сайынен дегиль! Къадынлар да арттаки сафларда турып, эгер акъайлар къачаджакъ олса, оларны къайтара эдилер. О куню Эсма (р.а.) озь элинен 9 румлыны енъди. Аллах ондан разы олсун! Эмине Асанова

Хазрет-и Юсуф (а.с.) (девамы)

Опубликовано:

Хазрет-и Юсуфнынъ ферасети Хазрет-и Юсуф (алейхи’с-селям) фиравун акъикъатны гузельдже анъламагъандже, меселенинъ асылы яхшыджа ашкяр олмадан, ве акъсыз ерге аписке атылгъаны эр кес тарафындан къабул этильмеден эвель зиндандан чыкъмагъа истемеди. Акъылыны къулланып, сабыр ве агъырбашлылыкъ косьтеререк, онъа асет эткен эткенлернинъ ишни даа зияде къарыштырмаларына да мани олды. Онъа иснат этильгенлернинъ эписи ялан ве ифтира олгъаныны исбат этип, къабаатлавлардан бус-бутюн къуртулгъанынен да зиндандан чыкъмакъны къабул этти. Шу себептен, эр бир мусульман Юсуфнынъ (а.с.) шу ферасетли арекетинден ибрет алып, устюнден тёхмет ве къабаатлавны атмакъ ве устюне тёхмет келеджек ерлерден сакъынмакъ хусусында сонъ дередже дикъкъатлы олмакъ ве титиз давранмакъ керек. Тёхмет – кесен-кес делильнен исбат этильмегени алда, бир къабаат ишленгени тюшюнильген, я да бойле бир шубе уяндыргъан бир вазиеттир. Ислям алимлери муминлернинъ тёхмет ерлеринден, яни бир къабаат ишлегенлерине даир шубе пейда оладжагъы ерлерден сакъынмакъ керек олгъаныны айталар. Хазрет-и Умер (р.а.) де: «Ким тёхмет ёлларына кирсе, тёхметке огърар», – деп буюргъан. Хазрет-и Юсуфнынъ къабаатлавлардан къуртулмакъ хусусында косьтерген хассасиетининъ бир бенъзерини Ресулуллах Эфендимизнинъ (с.а.с.) орьнек аятында да коремиз. Муминлернинъ анасы Сафие бинт Хуэй (р.а.) Аллахнынъ Ресулинен яшагъан бир хатырасыны бойле анълаткъан: «Ресулюллах (с.а.с.) итикафкъа кирген эди. Бир гедже оны зиярет этип, онен лаф эттим. Сонъ, эвге къайтмакъ ичюн тургъаным вакъыт, о да мени, эвиме озгъармакъ ичюн турды. Бу сырада энсардан эки кишинен къаршылаштыкъ. Олар, Пейгъамберни (с.а.с.) корьгенинен, ондан аман узакълашмагъа истедилер. Ресулюллах (с.а.с.): – Бираз яваш oлунъыз. Янымдаки – (апайым) Сафие бинт Хуэйдир, – деди. Олар: – Ресулининъ уйгъунсыз бир арекетте булунмасындан Аллахны тензих этемиз, я, Ресулюллах! – дегенлеринде: – Шейтан инсаннынъ вуджудында къан киби дoлаша. Онынъ сизинъ юрегинъизге бир яманлыкъ я да бир шубе атмасындан эндише эттим, – буюрды» (Бухарий, «Итикаф», 11; Муслим, «Селям», 23-25). Тёхметке огърамакътан сакъынмакъ керек олгъаны киби, тёхмет этмектен де сонъ дередже узакъ олмалы. Аллах Тааля, бунен багълы оларакъ, биз, къулларыны, бойле тенбиелей: «Акъкъында бильгинъ олмагъан бир шейнинъ пешине тюшме. Чюнки, къулакъ, козь ве гонъюль – буларнынъ эписи ондан месульдир» («Исра» суреси, 17/36 ает). Озюнинъ бус-бутюн къабаатсыз олгъаныны исбатлап, халкънынъ тёхметинден къуртулгъан Хазрет-и Юсуф кене де нефиснинъ ийлесинден Аллахкъа сыгъынды ве бойле деди: «(Бунен берабер) нефисимни темизге чыкъармайым. Чюнки нефис адден ашыры шекильде феналыкъны эмир эте. Раббим аджып къорчалагъанындан гъайры. Шубесиз, Раббим чокъ багъышлайыджы, пек мерхаметлидир» («Юсуф» суреси, 12/53 ает). Бир башкъа ает-и керимеде Аллах Тааля бойле буюра: «Эгер устюнъизде Аллахнынъ лютуф ве мерхамети олмаса эди, аранъыздан ич бир кимсе асла темизге чыкъалмаз эди. Лякин Аллах истегенини арындыра. Аллах эр шейни эшите ве биле» («Нур» суреси, 24/21). Бу бакъымдан къулгъа тюшкен вазифе – истигъфар этмек, Аллахкъа сыгъынмакъ ве дуагъа сарылмакънен нефиснинъ шерринден къорчаланмакъны ве ахиретке темиз юзьнен бармакъны Раббимизден нияз этмектир. Аллах, истесе, къулны султан этер Ниает, Хазрет-и Юсуфнынъ индже сиясетини, акъылыны ве дигер инсанлардан фаркълы олувыны фаркъ эткен Мысыр Мелики – фиравун, оны юксек бир вазифеге кетирмеге истеди. Бу ал ает-и керимеде бойле ифаде этиле: «Мелик деди: «Оны манъа кетиринъ, оны озюме шахсий месляатчы япайым». Онен къонушкъандан сонъ: «Бугунь (бундан сонъ) сен янымызда юксек макъам саиби ве ишанчлы бирисинъ», – деди» («Юсуф» суреси, 12/54). Юсуф (а.с.) зиндандан чыкъкъанда, къапысына бойле язды: «Бу ер белялар мекяны, тирилернинъ къабири, душманлар зиндангъа тюшкен ракъиплерине къаршы севинип кульгени ве дoстлар имтиан этильген ердир». Артындан гъусуль алып, янъы урбаларыны кийди. Зиндандакилер ичюн де бойле дуа этти: «Аллахым! Салихлернинъ юреклерини оларгъа мейиль эттир ве достларынынъ хаберлерини олардан гизлеме!» Меликнинъ янына киргенде де: «Аллахым! Бундан келеджек хайырдан эвель ве даа зияде Сенден хайыр беклейим. Бунынъ шерринден Сенинъ буюклигине ве къудретине сыгъынам», – деди. Бу укюмдар Юсуфны (а.с.) сатын алгъан азиз дегиль эди. Зулейханынъ акъайы олгъан азиз, риваетке коре, Юсуф (а.с.) зиндандан чыкъмадан эвель ольген эди. Мында анълатылгъан укюмдар Арабистандан келип, дёрт юзь йыл Мысырда укюм сюрген суляледен олгъан фазилетли бир инсан эди. О, чокъ тиль биле эди. Юсуфнынъ (а.с.) ондан даа зияде тиль бильгенини корип, чокъ шашыргъан эди. Сонъра, тюшюнинъ табирини бир де Юсуфнынъ озюнден динълемеге истеди. Хазрет-и Юсуф да онъа даа эвель анълаткъанларыны текрар анълатты. Бу гузель табир къаршысында айретте къалгъан мелик, насыл бир тедбир алынмакъ кереклигини сорады. Юсуф (а.с.) да бойле джевап берди: «Бoллукъ йылларында чокъ экин экилип, махсулатны топлап сакъламакъ керек. Бойледже, къытлыкъ йылларында эм озь кечиминъизни теминлерсинъиз, эм де буларны сатып, хазинеге келир кетирирсинъиз». Бу сефер мелик: «Яхшы да, бу ишни ким япаджакъ?» – деп сoрагъанда, Хазрет-и Юсуф: «Мени улькенинъ хазинелерине тайин эт! Чюнки, мен (оларны) пек яхшы къорчаларым ве бу ишни билем», – деди» («Юсуф» суреси, 12/55 ает). Бу аеттен анъшылгъанына коре, адалетни ве диннинъ укюмлерини юрютмеге беджереджек бир кимсенинъ идареджилик вазифесини истемеси джаиздир. Анджакъ мусульманларнынъ озь араларында бойле истеклернинъ пешинде олмалары джаиз дегильдир. Эбу Муса Эшарий (р.а.) бойле деген эди: «Эмджемнинъ огъулларындан экисинен Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) янына кирген эдим. Олардан бири: – Я, Расулюллах! Идаресини Аллах санъа бергини вазифелерден бирине бизни эмир тайин эт, – деди. Эмджемнинъ экинджи огълу да бунъа ошагъан бир шейлер айтты. Бунъа джевап оларакъ, Пейгъамберимиз (с.а.с.) бойле буюрды: – Валлахи, биз истегенни я да вазифе хырсы олгъан кимсени идареджи япмаймыз» (Бухарий, «Ахкям», 7; Муслим, «Имаре», 15). Бу хадис-и шерифтен де анълашыладжагъына коре, вазифе береджек макъамда олгъан кимселер ишни мутлакъа шу ишни бильген кимсеге бермели. Вазифени истеген инсанларгъа шахсий талап, арзу ве истеклерине коре дегиль, лайыкъ олувларына коре дегер бермек керек. Юсуфнынъ (а.с.) идарий бир вазифени истемесини бильдирген ает-и кериме, айны вакъытта, Аллахнынъ эмирини аким этип, батылны ёкъ этмек ве Аллахнынъ бутюн къудрет ве барлыгъынен ашкяр олмасы ичюн башкъа чаренинъ къалмагъаны заманда идарени кяфирнинъ ве залым султанннынъ элинден алмакънынъ ваджип олгъаныны да косьтере. Анджакъ бу вазифе агъыр эди ве месулиети пек буюк эди. Шу себептен, ляйыкъ олгъанларгъа аиттир. Иште, Юсуф (а.с.) да бу хусустаки бутюн шартларны озюнде юксек дереджеде ташыгъаны ичюн, алемнинъ тюзельтильмеси макъсадынен ве вазиетнинъ меджбуериети себебинен малие незаретини устюне алгъан олды. Юдже Аллах бойле буюра: «Ве, бойледже, Юсуфкъа о ерде истегени киби арекет этмек узьре, ульке ичинде акъ-укъукъ бердик. Биз истеген кимсемизге рахметимизни ириштиремиз. Ве гузель даврангъанларнынъ мукяфатыны зая этмемиз. Иман этип де, (феналыкълардан) сакъынгъанлар ичюн ахирет мукяфаты даа хайырлыдыр» («Юсуф» суреси, 12/56-57). Мелик озь салахиетлерини къулланмасына биле мусааде этип, бутюн Мысырны Юсуфнынъ (а.с.) идаресине берди. Бир пейгъамберге косьтерген бу шан ве ишанч себебинендир ки, мелик Аллахнынъ лютуфынен Юсуфнынъ (а.с.) хузурында иман этти. Янындаки бир чокъ инсан да онен берабер иман этти. Чюнки Юсуф (а.с.) оларгъа пейгъамбер оларакъ ёлланылгъан эди ве оларны бир Аллах инанчына давет эте эди. Билинмели ки, лютуф ве джомертлик эбедий сеадет ичюн бир весиледир. Бу гузелликлер бир кяфирден биле кельсе, мумин кимсе бойле бир анда оны – гонъюлиндеки йымшама ве джумертлик аслетинден истифаде этерек, – имангъа ве тевхитке давет этмектен гъафиль къалмамалы. Чюнки бу себепнен о кяфирнинъ къуртулышкъа иришеджеги умют этиле. Мысырнынъ идареси элине берильген Хазрет-и Юсуф, бу вазифеге башлар-башламаз, аман зирааткъа эмиет берди. Махсулатны арттырды. Ихтиядждан зиядесини топлап сакълады. Къытлыкъ йыллары кельгенде де, бу сакълангъан махсулларны эм озь мемлекетининъ ихтияджлары ичюн къулланды, эм де оларны чет мемлекетлерге сатып, хазинеге келир кетирди. Инсанлар эр тарафтан келип, ондан эрзакъ сатып алмагъа башладылар. Девамы оладжакъ... Лейля Умерова

Если в браке живёте «вместе с родителями»: 4 причины кризиса

Опубликовано:

Статья не даёт оценку, что хорошо, а что плохо, «жить вместе или отдельно»? У каждого свои условия жизни, и личные, подходящие только ему принципы и взгляды на жизнь, мы все их уважаем. Здесь мы попытаемся обозначить самые частые причины конфликтов в молодых семьях, где супруги живут вместе с родителями (Пока только внешние причины). Наша цель – обратить внимание сторон на их присутствие и отражение в жизни семьи. Для благополучия отношений «он и она», прежде всего, важны личностные особенности каждого из супругов. А они, как известно, формируются с рождения, от первой соски до конца жизни. Чем выше уровень психологической зрелости супругов, тем больше шансов на здоровые отношения. Чем «взрослее» человек психологически, тем больше шансов на стабильность. Но есть ещё один фактор – среда. Личность проявляется в отношениях. Разные ситуации могут по-разному действовать на личность. Например, стрессовая ситуация усложняет задачи психики, и чтобы отреагировать на стресс нужно больше личностного ресурса. А он часто и так в дефиците. Совместное проживание – это уже фактор риска, по той самой причине, что в этих отношениях много потенциала стрессовых ситуаций. С этим я думаю, никто не будет спорить. Начнём с самого простого: БЫТОВЫЕ МОМЕНТЫ. Готовить нужно не на двоих, а на большее количество людей, а значит больше убирать, больше бытовых задач. «Я очень хочу приготовить «Дефлопе», но родители мужа такое не поймут!» – тоже из этой серии. Ну, здесь мы немного отвлечёмся, и позволим себе поумничать немного – ничего страшного не произойдёт, если «Дефлопе» таки будет приготовлено! Иногда некоторые девушки опережают события, заранее предугадывая реакции других людей. За этим, естественно, чаще всего стоит СТРАХ быть отвернутой другими, и желание изо всех сил угождать другим. «Я должна быть идеальной, чтобы меня любили», хотя на самом деле идеала может никто и не ждать. А даже если ждут, пытаться ему соответствовать – психологическая трудность, корнями уходящая в зависимые отношения. Когда человек постоянно носит в себе сомнения относительно того, насколько он хорош, страх оказаться плохим может побуждать на крайности. И тогда он чаще будет отказываться от личных потребностей, чтобы угождать другим. Он даже не будет пытаться говорить о своих потребностях, «я люблю такое-то блюдо», «мне нравится такой-то цвет» и т.д. Страх критики, страх того, что «меня с моими личными потребностями не примут» – сами знаете откуда явились. Результат – обида, злость. Можно пробовать хотя бы научиться говорить о них. Дальше может быть по-разному: либо вас услышат, либо нет. И к обоим вариантам нужно быть готовыми. Не падать в яму безысходности, а работать над этим. «Я не чувствую себя хозяйкой в доме. Меня не впускают на кухню, я не участвую в ремонте» – тоже частая проблема невесток. На личной терапии я бы поинтересовалась, почему конкретная женщина, испытывает определённые переживания? Она претендует на власть? Она хочет удовлетворить какую-то из своих потребностей, выступая в роли повара? И вы знаете, много интересных ответов мы слышим. Как женщина, я естественно их понимаю, что хочется «женских» задач. Как-то ощутить роль женщины. Но знаете, часто такую трудность испытывают девушки, которым трудно как-то иначе проявить свою женскую суть. Ну не ложиться пазл «жена», если функция повара отсутствует. И если свекровь не понимает почему невестка хмурая, при том, что всю заботу о еде она взяла на себя, стоит задуматься, может, желая помочь молодой невестке, она не даёт ей проявиться? Девушка в роли жены претендует на право быть взрослой. Ей важно чувствовать себя в доме. И иногда она может это почувствовать, готовя ужин, выбирая обои да зала. Дав ей эти шансы, можно убрать один из факторов кризиса. ПУБЛИЧНЫЕ КОНФЛИКТЫ. Один из важных негативных последствий совместного проживания – свидетели при конфликтах. Когда супруги спорят и выясняют отношения, (а это – естественные процессы) и третьи лица являются свидетелями этого кризиса, вольно-невольно они могут принять одну из сторон. И это опасно. Не каждая мама примет, что её сын или дочь кого-то не устраивает. Она будет стараться вразумить, воспитать и т.д. Поэтому, если живем вместе, отношения выясняем только в спальне, и держим в конфиденциальности. Ничья мама не должна быть в курсе того, что происходит между супругами. ОТЧИТЫВАТЬ СЫНА ПРИ НЕВЕСТКЕ. Пожалуй, одна из самых опасных ситуаций, подрывающая супружеские отношения это воспитывать, отчитывать, критиковать сына в присутствие жены. «Ты балбес!», «У тебя руки растут не из того места!», «Что ты опять затеял? Ничего не выйдет!» – всё это сложно воспринимать женщине, которая выбрала этого человека как достойного мужчину, защитника. Даже если родители в нём видят ничего не стоящего маленького мальчика, (и даже если это так, хотя вряд ли!), для этой женщины, он МУЖ! Она смотрит на него совсем другими глазами. Важно не ущемлять статус мужа перед его женщиной, иначе можно просто «убить» его в её глазах. Про то, как живётся этому «мальчику» мы даже не станем здесь писать. ЗОЛОВКА В ГОСТЯХ. Для девушки отцовский дом навсегда остаётся родительским гнездом. Для многих девушек, подсознательно, дом, где живут мама и папа, это «мой дом». И она в него приезжает, как к себе домой. И ведёт себя в нём, как у себя дома. И вроде ведь всё нормально, даже правильно. Но увы, как только в доме поселяется ещё одна женщина, права на отцовский дом следует пересмотреть. И чем раньше, тем лучше. «Жена брата приезжает, и месяцами живет у нас, мне приходится в пять раз больше убирать, и готовить», «племянники мужа ковыряются в моем шкафу, и прыскают мои «Versace» куда попало». Это проблема. И эта невестка не эгоистка, она действительно не обязана ухаживать за племянниками мужа, испытывать дискомфорт от того, что дома помимо своих двоих плачущих малышей, есть ещё несколько. И какая бы гуманная ни была эта невестка, ей действительно непросто. На этот вопрос ответ неоднозначный. Каждая золовка тоже невестка, и каждая невестка может быть такой же золовкой, гостящей в доме родителей. Вопрос связан напрямую с личными границами каждого. Важен баланс – приезжать в дом родителей как в свой дом, но всегда помнить, что в этом доме уже есть и другие полноправные хозяева, чьи права нарушать нельзя. Такие примеры я могу перечислять до бесконечности. Важно заботиться о родителях, жить вместе или нет решает культура и традиции в которых мы находимся! Наша религия оставляет этот вопрос на наше усмотрение. РАНЬШЕ ВЕДЬ КАК-ТО ЖИЛИ? – Да. Жили, и это не значит, что таких проблем не было. Выживали, как могли. Ненавидели и терпели друг друга, сколько хватало сил. Потому что тогда, чтобы выживать, нужно было действовать коллективно! Когда в 90-х, без денег, электричества, памперсов, стиралок, и прочего стояла задача обустроиться, прокормить, и просто «выжить», некогда было выяснять отношения кто-кому не угодил. О каких личных границах можно было говорить, когда завернувшись в одно одеяло, три поколения спали в землянке? А если и хотелось выяснять что-то, было не до этого. Не выжили бы все поодиночке. Прошло 30 лет. Дома достроены, по пятому кругу отремонтированы, машины куплены, свадьбы стали напоминать соревнования, проще говоря, многие первичные потребности для жизни обеспечены, и мы стали замечать, что есть ещё вещи, которые нас могут раздражать, ущемлять и не устраивать. И девочек стали воспитывать иначе, как и мальчиков в принципе. Поэтому имеем то, что имеем. И это не хорошо, и не плохо. Это жизнь! И не станем здесь писать, что делать, если вы живёте вместе, из рубрики «проявляйте терпение», «постарайтесь принять», «бросьте всех и любите себя». Так же не имеем морального права холоднокровно заявлять, что все проблемы такой жизни надуманные, и не надо раздувать из этого драму. Каждый прекрасно всё это и так знает. Но если все же есть трудности, прислушайтесь к пунктам в статье, если что-то идёт не так, можно начать с этих пунктов. Зейнеб Баирова

Сура 84 «ВСЕВЫШНИЙ» («АЛЯ»)

Опубликовано:

Бухари передал со слов Бера бин Азиба: «Первыми, кто пришёл к нам (в Медину) из сподвижников Пророка (с.а.с.), были Мусаб бин Умер и Ибн Умм Мактум, которые начали обучать нас Корану. Затем пришли Аммар, Билял и Сад. Потом с двадцатью человеками пришёл Умер бин Хаттаб, а после – сам Пророк (с.а.в.). Я не видел, чтобы жители Медины так радовались чему-то, как они обрадовались этому событию. Я даже видел как дети и подростки говорили: «Вот Посланник Аллаха (с.а.в.) пришел!». Он пришел, когда я уже прочитал (или выучил наизусть) суру «Всевышний» и другие подобные суры». Имам Муслим и другие передали от Нумана бин Башира, что Пророк (с.а.в.) по праздникам и в пятницу читал в намазах суры «Всевышний» и суру «Покрывающее». А если праздник выпадал на пятницу, то он читал обе эти суры. Имам Ахмед передал, ссылаясь на мать правоверных Айше, что Посланник Аллаха (с.а.в.) на намазе витр читал суры «Всевышний», суру «Неверующие» и суру «Очищение (веры)». Айше добавила: «И две суры защиты («Рассвет» и «Люди»)». بســـم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى (1) Славь имя Господа твоего Всевышнего, اَلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّى (2) который сотворил (всё сущее) и (всему) придал соразмерность, وَالَّذِى قَدَّرَ فَهَدَى (3) который предопределил судьбу (творений) и указал путь, وَالَّذِى اَخْرَجَ الْمَرْعَى (4) который взрастил пастбища, فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى (5) а потом превратил их в тёмный сор. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6) Мы позволим тебе прочесть (Коран), и ты не забудешь (ничего), اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (7) кроме того, что пожелает Аллах. Он знает явное и то, что сокрыто. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (8) Мы облегчим тебе путь к легчайшему, فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى (9) наставляй же людей, если напоминание принесёт пользу. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى (10) Вспомнит его тот, кто страшится, وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى (11) и уклонится от него самый несчастный, اَلَّذِى يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (12) который войдёт в Огонь величайший. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا (13) Не умрёт он там, и не будет жить. Ибн Аббас сообщил, что Посланник Аллаха (с.а.с.) по прочтении слов аята: ﴾ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴿ «Славь имя Господа твоего Всевышнего», говорил: سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلَى «Слава моему Господу Всевышнему» (Ахмед и Эбу Давуд). ﴾ اَلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّى ﴿ «Который сотворил (всё сущее) и (всему) придал соразмерность», т.е. который, создал все свои творения наилучшим образом. ﴾ وَالَّذِى قَدَّرَ فَهَدَى ﴿ «Который предопределил судьбу (творений) и указал путь», – т.е. который предопределил каждому творению то, что годится ему, и направил его, чтобы научиться как можно пользоваться этим. Муджахид прокомментировал данный аят так: «Указал путь человеку к несчастью и счастью, направил скот к их пастбищам». Этому аяту аналогичен следующий аят: ﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِى اَعْطَى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿ «Он (Пророк Муса) ответил (фараону): «Господь наш – тот, кто придал обличие всякой вещи, а затем указал всему путь» (Сура «Та Ха», 20/50 аят) – т.е. предопределил судьбы людей и указал им верный путь. Об этом также сказано в «Сахихе» Муслима, со ссылкой на Абдуллаха бин Амра, где приводится, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Аллах предопределил судьбы всех созданий за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и земли». ﴾ وَالَّذِى اَخْرَجَ الْمَرْعَى ﴿ «Который взрастил пастбища», т.е. все виды растений, и сельскохозяйственные культуры в частности, которыми кормятся животные. ﴾ فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى ﴿ «А потом превратил их в тёмный сор». Ибн Аббас истолковал этот аят так: «Превратил в сухую чёрную траву». ﴾ سَنُقْرِئُكَ ﴿ «Мы позволим тебе прочесть» – Коран, о, Мухаммед, ﴾ فَلَا تَنْسَى ﴿ «И ты не забудешь» ничего из ниспосланного тебе. В данном аяте говорится об обещании Аллаха своему посланнику обучить его чтению Корана, который он будет знать наизусть и не забудет никогда. ﴾ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ﴿ «Кроме того, что пожелает Аллах». Катада сказал: «Посланник Аллаха (с.а.с.) ничего не забывал, кроме того, что пожелал Аллах». ﴾ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿ «Он (Аллах) знает явное и то, что сокрыто». Аллах знает обо всех явных и скрытых словах и делах своих рабов, и ничто из этого не ускользнёт из его взора. ﴾ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ﴿ «Мы облегчим тебе путь к легчайшему», т.е. Мы сделаем для тебя лёгким совершение добрых дел и установим лёгкий, умеренный, прямой, без отклонений и каких-либо трудностей свод законов (шариат). ﴾ فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ﴿ «Наставляй же людей, если напоминание принесёт пользу», т.е. напоминай, где это будет на пользу. Отсюда следует, что распространение знания не должно растрачиваться впустую для тех, кто этого не достоин. Как сказал Али (да будет доволен им Аллах): «То, о чём вы разговариваете с людьми, и что не в состоянии постичь их умы, только искушение для некоторых из них. Говорите с ними о том, о чём у них есть знание. Вы же не хотите, чтобы они отвергли Аллаха и его Посланника?!» ﴾ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى ﴿ «Вспомнит его (напоминание) тот, кто страшится» в душе стать причиной неудовольствия или гнева Аллаха, и знает, что встреча с Ним неминуема. Такой человек внемлет твоему увещеванию, о, Мухаммед. وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى اَلَّذِى يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا «И уклонится от него самый несчастный, который войдёт в Огонь величайший. Не умрёт он там, и не будет жить». Человек, который попадёт в ад – несчастнейший из людей, отвергший милость Всевышнего. Он не найдёт успокоения в смерти, но и не будет жить в полном понимании этого слова. Всё его существование будет связано с мучениями и страданием. Эбу Саид Худри сообщил, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал следующее: «Что касается людей Огня, которые являются его обитателями, то они и не будут жить, и не умрут. Однако же будет группа людей, которых огонь сожжёт из-за их грехов. Аллах умертвит их, и только после того, как их тела сгорят дотла, будет позволено заступничество за них, и они будут перенесены к рекам Рая, группа за группой, и развеяны там. И будет сказано: «О, люди Рая! Полейте (воду) над ними. И они произрастут, как произрастают семена у влажного берега бегущего ручейка» (Ахмед, Муслим). Аллах также сказал: وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ «Они (неверующие грешники) воззовут: «О, Малик! Пусть твой господь покончит с нами». Он (Малик – Страж Ада) скажет: «Вы останетесь здесь (навечно)» (Сура «Зухруф», 43/77 аят), а также: لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا «С ними (неверующими) не покончат так, чтобы они могли умереть, и их мучения не облегчатся» (Сура «Фатыр», 35/36 аят). Далее, в суре «Всевышний» Аллах сказал: قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) Преуспел тот, кто очистился, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15) и поминал имя Господа своего, и совершал намаз. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) Но нет! Вы отдаете предпочтение мирской жизни, وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَاَبْقَى (17) хотя Последняя жизнь – лучше и дольше. اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُولَى (18) Воистину, это записано в первых свитках, – صُحُفِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (19) свитках Ибрахима и Мусы. Аллах говорит: ﴾ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿ «Преуспел тот, кто очистился», т.е. очистился от пороков и последовал за тем, что ниспослал Аллах Посланнику (с.а.с.). Джабир бин Абдуллах, комментируя этот аят, передаёт, что Пророк (с.а.в.) сказал: «Преуспел тот, кто свидетельствовал, что нет божества, кроме Аллаха, отрёкся от приравнивания к Нему и засвидетельствовал, что я (Мухаммед) – Посланник Аллаха». ﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿ «И поминал имя Господа своего (сердцем и устами), и совершал намаз». Совершал намаз в установленное для него время, покорно и смиренно, желая снискать довольство Аллаха. Здесь подразумевается пять ежедневных намазов и их соблюдение. Умер бин Абдульазиз повелевал людям раздавать милостыню, декламируя эти два аята: «Преуспел тот, кто очистился, и поминал имя Господа своего, и совершал намаз». Этот же аят Катада истолковал так: «Раздавал зекят (очистительную и обязательную милостыню) и сделал всё в угоду своему Создателю». ﴾ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿ «Но нет! Вы отдаете предпочтение мирской жизни» ставя её превыше Последней жизни из-за ваших интересов к выгоде и прибыли. ﴾ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَاَبْقَى ﴿ «Хотя Последняя жизнь – лучше и дольше», т.е. награда Аллаха в загробном мире лучше и дольше, чем любые блага в этом мире. Ведь земная жизнь – преходящая, бренная, а Последняя жизнь – возвышенная вечная. Так как же может обладающий разумом предпочитать преходящее вечному, заботясь о том, что скоро исчезнет, и не заботясь о том, что будет длиться вечность? Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Дунья (этот мир) – это пристанище для того, у кого нет пристанища, имущество того, у кого нет имущества, а копит для неё тот, у кого нет разума» (Ахмед). Эджрафа Сакафи сообщил следующее: «Я попросил Ибн Месуда прочитать суру «Всевышний», и когда он дошёл до слов «Но нет! Вы отдаёте предпочтение мирской жизни», он остановился, и, обратившись к своим товарищам и студентам, сказал: «Мы предпочли мирскую жизнь Последней». Народ замолчал, и он продолжил: «Мы предпочли мирскую жизнь, потому что познали её услады, женщин, еду и питьё. И скрылась от нас Последняя жизнь. Мы выбрали эту скоротечную и оставили долгую, вечную». В хадисе сказано: «Любой, кто любит эту мирскую жизнь, губит (или потеряет) свою будущую жизнь. Так выберете же то, что вечно, а не то, что временно» (Ахмед). اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُولَى صُحُفِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى «Воистину, это записано в первых свитках, – свитках (пророков) Ибрахима и Мусы». Поистине, то, что раскрывается в данной суре, подтверждено в прежних Священных Писаниях, в том числе и в свитках с божественным откровением таких великих пророков, как Ибрахим (Авраам) и Муса (Моисей). Аналогичные аяты содержатся в суре «Звезда»: اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِى صُحُفِ مُوسَى وَاِبْرَاهِيمَ الَّذِى وَفَّى «Разве ему (отвернувшемуся от Ислама) не поведали о том, что было в свитках Мусы и Ибрахима, который выполнил повеления Аллаха полностью?» (Сура «Неджм», аяты 53/36-37). Эбуль-Алия сказал: «Суть этой суры (суры «Всывышний») раскрывается в первых свитках». Ибн Джерир считал, что слова Аллаха: ﴾ اِنَّ هٰذَا ﴿ «Воистину, это» относятся к слову Его в предыдущих аятах: «Преуспел тот, кто очистился, и поминал имя Господа своего, и совершал намаз. Но нет! Вы отдаете предпочтение мирской жизни, хотя Последняя жизнь – лучше и дольше». Подобный комментарий дали также Катада, и Ибн Зейд и др. Илимдар ДЖанбазов

Дюрбе Уч-Азиз в Эфендикое

Опубликовано:

В селе Эфендикой (Айвовое Бахчисарайского района), расположенном в западной части долины реки Кача, находится малоизвестное и малоизученное сооружение ханской эпохи: старинное дюрбе Уч-Азиз. Приземистая постройка кубовидной формы с шатровой кровлей затерялась среди современных сельских домишек и огородов, оказавшись внутри частного двора. Попросив у хозяев позволения войти во двор и осмотреть дюрбе, мы вступим в тёмное помещение с единственным окошком и полусмытыми, уже нечитаемыми следами больших арабских букв на штукатурке купола. Здесь не найти ни изящных росписей, ни ажурной резьбы по камню, как в других старинных постройках, однако уникальность этого сооружения состоит не в его внешней привлекательности. Историческая ценность мавзолея в Эфендикое заключается, во-первых, в том, что это единственный архитектурный памятник ханских времён, сохранившийся в данном уголке полуострова, а во-вторых, дюрбе Уч-Азиз связано с интересными и давно исчезнувшими аспектами культуры Крымского ханства. Название села, где стоит дюрбе, сменилось несколько раз ещё задолго до того, как в 1948 г. Эфендикой был переименован в Айвовое. В более старых записях это поселение именуется не Эфендикой, а Усеин-Эфенди-Кой, а в самых ранних упоминаниях выступает под именем Качи. Под этим первоначальным названием село было широко известно по всему Крыму, поскольку именно здесь, в селении Качи, находилось одно из самых известных и почитаемых суфийских текие на всём полуострове. Суфийские общины различных направлений были широко распространены в Крымском ханстве: они существовали во всех городах и даже в некоторых крупных сёлах Крыма. Многие из этих общин обладали собственными текие – специальными зданиями для молитвенных собраний (зачастую эти здания одновременно служили мечетями для всего остального населения – как, например, Хан-Джами в Карасубазаре или Текие-Джами в Эски-Юрте). Больших и малых текие в Крыму насчитывались десятки, но главными из них считались лишь четыре: в сёлах Эфендикой, Колеч, Чуюнчи и Ташлы-Шейх-Эли. Эти четыре суфийских центра имели такое влияние, что их называли «четырьмя очагами» и даже «четырьмя столпами государства». Известно, что суфизм играл весьма заметную роль в культурной и общественной жизни Крымского ханства. Верховные шейхи «четырёх очагов» принимали участие в заседаниях ханского Дивана наравне с беями четырёх знатнейших родов и представителями мусульманских судебных структур: муфтием и кадиаскерами. Ханы приглашали качинских мудрецов ко двору в качестве наставников для своих сыновей (как, например, Ибрагим Татар-шейха, чьим воспитанником был знаменитый хан Гази II Герай) и очень серьёзно прислушивались к их советам (и даже к критике!) в государственных вопросах. Столь значительное влияние суфийских кругов в жизни ханства пояснялось отчасти тем, что суфийские общины, помимо религиозно-мистических ритуалов, исполняли множество вполне практических и общественно полезных функций. Суфийские братства занимались благотворительностью, содержали школы, лечебницы для бедняков, приюты для странников. Более того: они во многом выполняли ту роль, которая в наше время принадлежит творческим объединениям (недаром вся светская литература ханских времён отмечена сильным влиянием суфийских традиций), научным обществам (при крупных суфийских текие существовали библиотеки и работали учёные) и даже отраслевым профессиональным союзам (ведь цеха крымских ремесленников и торговцев были организованы именно в форме суфийских братств с собственными шейхами во главе каждого) – одним словом, суфийские структуры обеспечивали многое из того, что сейчас называется «социальной инфраструктурой». Кроме того, насчитывая в своих рядах, по меньшей мере, десятки тысяч приверженцев (среди которых имелись весьма влиятельные лица) и имея тесные связи с зарубежными собратьями, суфийские тарикаты были реальной силой на внутриполитической арене. Дервишей сегодня обычно представляют как странствующих философов или нищих отшельников, и хотя некоторые суфийские течения действительно предписывали добровольную нищету, затворничество и жизнь за счёт подаяний, образ жизни большинства крымских дервишей ничем не отличался от образа жизни остальных граждан – за тем исключением, что время от времени они, помимо намаза в общих мечетях, собирались в текие, чтобы совместно помолиться и послушать наставления своего шейха. Как ещё в 1913 году писали о последних бахчисарайских дервишах, которых тогда в городе насчитывалось около двухсот, они «совсем не похожи на подвижников: в повседневной жизни это обыкновенные жизнерадостные, румяные и толстые торговцы и промышленники». Эфендикойские дервиши принадлежали к тарикату Накшбендие и относились к направлению «молчальников». Их так называли потому, что во время собраний они молились в полной тишине и поодиночке, запершись в отдельных кельях. Это отличалось от практики других тарикатов, где встречи часто сопровождались религиозными песнопениями, молитвенными возгласами, круговой пляской и даже вхождением в транс. «Молчаливых» дервишей в Крыму было немного и они, по отзывам современников, пользовались в народе большим почтением, чем дервиши «танцующие». Дюрбе Уч-Азиз - последняя из построек, сохранившихся от суфийской обители в Эфендикое, но в прежние столетия она была далеко не единственной. Невдалеке от мавзолея в прошлом располагалось ещё несколько зданий, не дошедших до наших дней. Главным из них была текие-джами, в которой и собирались дервиши. Увы, эта мечеть была ликвидирована большевиками в ранний советский период. Здесь же существовало и медресе с прекрасной библиотекой (знатные жители Бахчисарая считали за честь пожертвовать в неё книги) – оно прекратило деятельность в середине 19 века, после Крымской войны. Имелся также дом шейха и помещения, где во время празднеств и собраний размещались многочисленные гости со всего Крыма: всех их, по свидетельству современников, суфии расселяли и кормили бесплатно. А мавзолей стоял на окраине двора, рядом с кладбищем, и внутри него были похоронены трое первых настоятелей Качинского текие: Усеин-эфенди, Мехмед-эфенди и Хызр-Шах-эфенди – дед, отец и сын. В честь этих трёх шейхов мавзолей получил в народе название Уч-Азиз, а имя первого из них, Усеина-эфенди, превратилось в новое наименование для всего села Качи: со временем селение стало называться Усеин-Эфенди-Кой, а затем это название сократили до Эфендикоя. Основателем качинского текие был шейх Якуб Черкез из турецкого города Сивас. Его захоронение располагалось не в здешнем дюрбе, а в Инкермане, на просторном лугу снаружи от крепости, где внутри каменной ограды существовал посвящённый ему азиз. Вплоть до начала 20 века сохранялась традиция, когда люди ежегодно, в сентябре, собирались на молитву возле этого азиза. Должность настоятеля Качинского текие была наследственной: каждый очередной шейх передавал её своему прямому потомку по мужской линии, потому в Эфендикое на протяжении столетий складывались целые династии настоятелей. Помимо имён первых трёх шейхов, в источниках разного времени встречаются имена их более поздних преемников. Из этого числа следует упомянуть шейха по имени Кирам Ак-Сейид Мехмед-эфенди, возглавлявшего текие в середине 19 века. Опасаясь репрессий, развёрнутых после Крымской войны русским правительством против заподозренных в неблагонадёжности крымскотатарских религиозных деятелей, он на всякий случай переправил собственную семью в Турцию. Отправляя детей в путь и зная, что больше никогда не увидит их, он вручил им на память книгу Корана, надписав на ней прощальные слова. Эти щемящие строки заслуживают того, чтобы процитировать их здесь. Они звучат так, словно бы говорят не только о судьбе одного Мехмед-эфенди, но и подводят итог всей истории этого былого очага знаний и традиций на качинском берегу – очага давно угасшего и разорённого, но до сих пор хранящего для нас память о своей ушедшей эпохе: «Я здесь останусь, мои кости и плоть превратятся в землю, на этой земле вырастут цветы, и на запах этих цветов придут мои внуки...» Олекса Гайваронский

«Когда есть достоверный хадис, то это мой мазхаб»

Опубликовано:

Как мы знаем, на сегодняшний день распространено приводить слова: «Когда есть достоверный хадис, то это мой мазхаб» от имени имамов мазхабов, однако правильное понимание этого выражение в большинстве случаев отсутствует. Это распространенный довод «безмазхабников», который они приводят последователям мазхаба. Хотя, на самом деле, эти слова являются доводом против «безмазхабников». Что означает выражение: «Когда есть достоверный хадис, то это мой мазхаб»? Безусловно, эти слова действительно говорили имамы. Например, Ибн Кесир в своем тефсире приводит эти слова от имама Шафии. Это понятные слова, и любой разумный мусульманин, который понимает смысл слов «Ля иляхе илляллах, Мухаммедур Расулюллах» будет говорить также. Ибо мы, мусульмане, следуем религии, принесённой Пророком Мухаммедом (салляллаху алейхи ве селлем), а не имамом Шафии или кем-то другим. Функция имамов заключается в передаче наследия Пророка (с.а.с.). И смысл этих слов очень прост: Имам Шафии имеет в виду, что его личное мнение не имеет значения, а имеет смысл лишь то, что передал Пророк Мухаммед (салляллаху алейхи ве селлем) от Всевышнего Аллаха. Теперь разберём, что же говорили великие имамы по этому вопросу. Некоторые «безмазхабники» приводят слова имамов, в частности, Ибну’ль-Хумама (рахимехуллах) и его шейха Ибн Шахна, который сказал следующее: «Когда некий хадис будет достоверен и он противоречит мазхабу, то нужно следовать этому хадису. И это является его мазхабом. И мукаллид (следующий мазхабу) не выходит за рамки мазхаба, оставляя мнение имама и следуя этому хадису». И передается по достоверной цепочке передатчиков от Эбу Ханифы, что он сказал: «Когда есть достоверный хадис, то это мой мазхаб». Это передает Ибн Абдульбарр от Эбу Ханифы и других имамов. Вопрос теперь в том, кому адресованы эти слова? Кто имеет право рассматривать эти хадисы и отбрасывать мнение мазхабов? Великий ханефитский алим Ибн Абидин, комментируя слова Ибн Шахна говорит следующее: «Необходимо уточнить эти слова. Это касается лишь того, кто достиг степени иджтихада. То есть выходить за рамки мазхаба на основе хукма по какому-то хадису имеет право делать лишь тот, кто достиг степени иджтихада или хотя бы приблизился к нему, ибо иджтихад имамов более силён, чем иджтихад этого конкретного человека. Однозначно очевидно, что имамы знали более сильный делиль (доказателство), чем люди, которые пришли после них, даже если они этот делиль не разъяснили, и не показали нам. Поэтому, важно понять, что данные слова Имама Шафии и других имамов относятся лишь к тем, кто достиг степени иджтихада в каком-то мазхабе или степени иджтихада в одном вопросе. Но это никак не относится ко всем мусульманам подряд. Это не значит, что если мы открываем «Сахих» Бухари и находим там какой-то хадис, и он противоречит, например, ханефитскому мазхабу, которому мы следуем, или шафиитскому, нам надо отбросить мазхаб и следовать этому хадису. Это мнение на самом деле является безумием». С помощью Аллаха попытаемся разобраться, почему же? Также приведём очень полезные слова большого алима, муфессира, мухаддиса шейха Абдульгаффара бин Абдульгани Уюна Хумси Эс-Суда, который жил в 13 веке по хиджре и написал труд под названием «Дафъу’ль-эвхам ан меселети къыраа хальфе’ль-имам». Он пишет по поводу слов Ибн Абидина, которого мы приводили выше: «Это уточнение Ибн Абидина очень веское. Ибо мы видим в наши дни тех, которые претендуют на знания, занимаясь самообманом, думая, что они достигли каких-то высот в науке. Но на самом деле, они находятся в самом начале познания. Эти люди могут открыть «Кутубу Ситте», 6 сборников хадисов, и найти там хадис, противоречащий имаму Эбу Ханифе, и после говорить, мол, отбрось мазхаб Эбу Ханифы, ударь его об стенку, и бери хадис Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ве селлем)». Эти слова мы часто слышим в наши дни в мечетях от многих мусульман. Однако, этот хадис, который они берут из «Кутубу Ситте», опровергая таким образом мазхаб, может быть отменённым, или противоречить хадису с более сильным иснадом, или же этот хадис не практикуют. А этот невежда, который претендует на иджтихад, читая «Кутубу Ситте», он же не знает всего этого. И если мы таким невеждам дадим право следовать за любым достоверным хадисом, тогда они заблудятся в большинстве вопросов сами, и приведут к заблуждению других. Эти невежды, которые претендуют на иджтихад на основе прочтения сборников хадисов без разъяснения учёных, являются напастью для самих себя, ибо они сами себя вводят в заблуждение, и напастью для окружающих, которые будут обманываться их пафосными речами. Когда с пафосом говорят: «Сказал Пророк, сказал Аллах в своей Книге…», естественно, люди будут думать, что это большой ученый. Ибо он говорит сразу со слов Аллаха, со слов Пророка Мухаммеда (с.а.с.)». Также, шейх Мухаммед Аввама в ответ на замечания шейха Хумси приводит историю, которая побудила шейха Хумси написать вышеупомянутую работу. К нему пришёл некий человек из Тараблуса (этот город находится в современном Ливане, ранее эта территория входила в исторический регион под названием Шам). Пришёл он в город Хумс (город на территории современной Сирии) и сказал он шейху следующее: «Тот, кто не читает «Фатиху» в намазе – является кяфиром среди нас». Имам спросил его, почему он так говорит? Этот человек ответил: «Если человек не читает суру «Фатиха» в намазе, то его намаз недействителен. И он подобен тому, кто намаз не совершает, а тот, кто намаз не совершает – тот кяфир». И, соответственно, этот невежда сделал вывод, что тот, кто не читает суру «Фатиха» за имамом является кяфиром. Вот пример иджтихада этих безумцев, которому они нас призывают следовать, оставив иджтихады великих имамов! Так что, кто следует за подобными невеждами, пусть ещё раз подумает, можно ли за ними следовать, и каков у них будет итог?! Некоторые могут спросить, разве может человек, который следует явному смыслу хадиса, быть заблудшим? Как это может быть? Пророк Мухаммед (с.а.с.) в хадисах разъясняет Коран, а хадис – это некое разъяснение. Как же может быть, что человек, следуя хадису, может заблудиться? Безусловно, если человек не обладает необходимым знанием для понимания хадиса, он станет заблудшим и собьётся с истинного пути, следуя за своим невежественным пониманием. Об этом говорили великие имамы из числа селефов. Имам Лейс (рахимехуллах), достигший степени мутлак муджтехида, также как Имам Эбу Ханифа и Имам Шафии, сказал: «эль-хадису мудыллюн илля лиль-улема» – «хадис может ввести в заблуждение всех, кроме учёных». Это важнейшие слова, которые нам нужно понять. Также Имам Эбу Зейд Кайрувани (рахимехуллах) – крупный маликитский алим, достигший степени иджтихада в мазхабе, передает слова Ибн Уейны: «эль-хадису мудыллюн илля лиль-фукъаха» – «хадис может ввести в заблуждение всех, кроме учёных-факихов» Ни Бухари, ни Муслим, ни Тирмизи, ни другие мухаддисы не являлись муджтехидами. Мы не встретим в книгах фикха их мнений, фетв или их иджтихадов. Они были мухаддисами, они собирали хадисы, оценивали передатчиков, проверяли цепочки передатчиков, иснады и т д., но не занимались трактованием хадисов, их толкованием, определением, можно им следовать, или нельзя. Эта функция и есть прерогатива факихов. Ибо, может быть другой хадис, который противоречит этому буквальному смыслу, либо у этого хадиса есть некое скрытое толкование, либо есть скрытое доказательство, либо этот хадис оставлен, либо этот хадис отменён. И всё это может понять лишь человек, который достиг уровня мутабаххир, который владеет огромным количеством знаний, наук, тонкостями арабского языка, а также фикха и хадиса. Знает, какой хадис в какой период был сказан, какой из хадисов отменяющий, а какой отменённый. И это всё невозможно понять, просто открыв Бухари или Ибн Мадже. Такое же понимание слов имама Шафии мы можем найти в книгах его последователей, в частности, у Имама Невеви. Он пишет в своей книге «Эль-Маджмух»: «То, что сказал Имам Шафии нельзя понимать так, что любой, кто увидит достоверный хадис, должен следовать его буквальному смыслу. Человек может делать так лишь тогда, когда достигнет степени иджтихада в мазхабе, это – вторая степень иджтихада. Первая степень – иджтихад мутлак (абсолютный иджтихад) – это когда имам, на основе выработанного им самим же метода, выносит суждение из Корана и Сунны. Такими имамами были: Эбу Ханифа, Малик, Шафии, Ахмед. Есть и другая степень иджтихада – это муджтехид в мазхабе, то есть, это человек, который на основе методов разработанных другим имамом (например Шафии), выносит уже свое суждение. Лишь человек, достигший такой степени может выносить суждение на основе хадиса». Но, например, сам Имам Невеви не достиг этой степени, он не был муджтехидом в мазхабе. А муджтехидами в шафиитском мазхабе были: имамы Газали, Джувейни, Бувейти, Музани и другие великие учёные. Но даже сам великий имам Невеви, или имам Рафии не достигли этой степени иджтихада, они были лишь мураджджихами – могли выбирать между различными мнениями в мазхабе, но не могли самостоятельно выносить решения. Что же говорить о имаме Ибн Хаджере Хейтеми или о имаме Рамли, они даже не были мураджджихами, а были просто муфтиями и давали фетву по мазхабу. Эти люди жили 500-600 лет назад. Что же говорить про наши дни, если в их времена не было муджтехидов в мазхабе. Имам Невеви продолжает: «…и является условием считать, что имам Шафии не знал определённого хадиса, или не знал его достоверности. Но каким образом можно узнать, что имам Шафии не знал данного определённого хадиса, или что хадис до него не дошёл, или он не знал его достоверности? Это можно понять и достичь только после прочтения всех книг имама Шафии и прочтения всех книг его учеников, которые получали знания от него. И это очень сложное условие, и очень мало людей, которые описаны этим качеством и достигли такой степени знания». Так что, мы видим, что эти слова имама Шафи относятся именно к муджтехидам. Потому что, имам Шафи мог знать определённый хадис, но оставить его, так как знал другой хадис или более сильный делиль, или знал отменённость этого хадиса, или, что, может, этот хадис имел некое уточнение, пояснение или толкование. Ибн Салах, великий шафиитский алим, автор книги «Эль-Мукъаддиме», приводит такую историю по науке хадис: «Однажды к Шафии пришёл его ученик Эбу Валид Муса ибн Абиль Джаруд и сказал: «Вот ты говоришь, что твой мазхаб – это достоверный хадис. Но есть такой достоверный хадис Посланника Аллаха (с.а.с.): «Тот, кто делает хиджаму и тот, кому она делается, их пост нарушается». На что имам Шафии сказал: «Я знаю этот хадис. Но, он отменен». Хотя, этот хадис и является достоверным. Так что, значит, даже при имаме Шафии были такие люди, которые считали, что до имама какой-то хадис не дошёл, или он чего-то не знает. Так что, не стоит спешить, опровергая имамов, тем просто читая перевод Бухари, даже не понимая арабского текста. Великий учёный Кевсери приводит условия, которые позволяют нам взять хадис и оставить мазхаб. Каковы эти условия? 1. Должно быть однозначно известно, что имам вынес решение по какому-то вопросу без длительного его исследования, то есть он просто за кем-то последовал. Мы же знаем, что муджтехиду запрещено следовать за другим муджтехидом, кроме тех случаев, когда у него нет времени детально изучить вопрос, но срочно нужно дать фетву. В таких случаях имаму разрешено использовать мнение другого муджтехида, как исключение. И этот случай также должен быть исключением. 2. Однозначно должно быть известно, что есть довод, противоречащий фетве этого имама. И ошибка имама в этом вопросе должна быть очевидной, как восход солнца. Если осуществляются эти условия, то алимам дозволено оставлять мнение имама и брать хадис. Ибо где есть явный насс (священный текст – Коран или хадис) иджтихад не нужен. Иджтихад необходим в неоднозначных или сложных, запутанных вопросах. Если есть хадис с однозначным смыслом, то иджтихада быть не может. Иджтихад возможен либо в новых вопросах, которые не освещены в Коране и Сунне, либо в тех моментах, которые можно толковать двояко. Также имам Кевсари говорит по поводу слов имама Шафии: «Он имел ввиду, что можно следовать хадису, если будет достоверный хадис, который соответствует правилам и критериям достоверности именно этого имама. А не по условиям достоверности других людей или мухаддисов, не только по тем условиям, которые оговаривались выше. Также Ибн Салах и Имам Невеви передают, что даже в их эпоху, когда было множество великих учёных, мало кто достиг этой степени – муджтехид в мазхабе. И это в 7-ом году хиджры, а что же говорить о нашем сегодняшнем положении?» Также, приведём автора книги «Иляу’с-сунан», который разъясняет смысл этих слов: «Эти слова есть разъяснение того, что доводом являются слова Пророка (с.а.с.), а не слова имама Шафии или имама Ахмеда. Чтобы люди не думали, что слова имамов являются независимым абсолютным доводом. Так нужно понимать слова имама Шафии. Амет  Алиев

Аятымызда тевеккюль ве теслимиетнинъ ери

Опубликовано:

Эр бир ибадет мусульманнынъ юрегинде онынъ айры бир маневий тарафыны тербиелей. Ораза дегенимизде, – сабыр, зекят дегенимизде, – ярдымлашма ве мерхамет, хаджылыкъ ибадети анъылгъанда исе, – тевеккюль ве теслимиет акъылымызгъа келе. Не ичюн, аджеба? Тевеккюльнен теслимиет эр даим ян-янаша анъыла. Келинъиз, шимди бу сёзлернинъ даа терен манасыны огренмек ичюн, оларны чешит мисаллер ве Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) аятындан алынгъан орьнеклернен изаатламагъа тырышайыкъ, иншаллах. «Тевеккюль» сёзю – ишанып таянмакъ манасына келе. Бир макъсаткъа етмек ичюн, – дюньялыкъ олсун, я да ахиретлик, – керек олгъан маддий ве маневий себеплерни ерине кетирген сонъ, Аллахкъа ишанмакъ ве ишининъ нетиджесини Раббининъ такъдирине къалдырмакъ демектир тевеккюль. Яни, гонъюли Аллахнен толу олгъан кимсенинъ ялынъыз Онъа ишанмасы ве Онъа сыгъынмасыдыр. Меселя, бир багъчаджыны тасавур этейик. Онынъ балабан бир багъчасы бар. О, тереклерини вакътында сувара, иляджлай, керек олса, тамырына кубре къоя. Бутюн себеплерни ерине кетирген сонъ, берекетини тек Аллахтан беклей. Иште бунъа тевеккюль дейлер. Юдже Аллах бойле буюра: «Эгер муминлер исенъиз, анджакъ Аллахкъа ишанынъ» («Маиде» суреси, 5/23 ает). Башкъа бир аетте: «Тевеккюль эткенлер ялынъыз Аллахкъа тевеккюльде себат этсинлер», – деп буюрыла («Ибрахим» суреси, 14/12 ает). Лякин, ич бир шей япмадан, тырышмадан «Къысметимде не олса, о олур» деп, бир шей япмамакъ – тембелликтир, динимизде олгъан тевеккюль анълайышына терс тюше. Бир адам Пейгъамберимизнинъ (с.а.с.) янына келерек: «Мен девемни йиберип, тевеккюль этейимми, ёкъса, багълапмы?» – деп сорай. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с.) исе: «Девенъни багъла, сонъ тевеккюль эт», – деп, тевеккюль не олгъаныны адий ве гузель бир тарзда инсанларгъа айдынлаткъан (Тирмизий). Демек, бир макъсаткъа етмек ичюн, элинден кельген эр шейни япкъан сонъ, Аллахкъа сыгъынмакъ ве ишанмакъ – тевеккюльдир. Теслимиет исе, боюн эгмек, къабул этмек, башына кельген адиселерге къаршы итираз этмемек демектир. Раббимиз Аллах Къуранда: «Аксине, ким мухсин оларакъ, юзюни Аллахкъа чевирсе (теслим олса), онынъ эджири Рабби къатындадыр. Ойлелери ичюн не бир къоркъу бар, не де гъам чекерлер» («Бакъара» суреси, 2/112 ает). Теслимиет – къадерине разы олмакъ, Аллахнынъ такъдир эткенини къабул этмектир. Айдынъыз, шу багъчаджынынъ мисалине къайтайыкъ. Багъчасынынъ берекетини корьмек ичюн, элинден кельген эр шейни япты. Сонъра тевеккюль этти. Багъчаджы эки шейнен къаршылашмасы мумкюн. Я махсулаты бол-берекетли олур, я да къыт (аз) олур. Муим олгъан, нетидже насыл олса-олсун, такъдирини къабул этмек, яни теслимиет косьтермектир. Чокъусы вакъыт, инсаннынъ аятында эйи ве гузель бир шей олса: «Аллахкъа шукюрлер олсун!» – дей. Лякин, омюринде къыйын бир имтиандан кечкенде, я да бир фелякет ве мусибетнен къаршылашкъанда: «Не ичюн Аллах бу беляны башыма берди!» – деп, шикяет эте. Албуки, эр шей Аллахтан! Эйиликке шукюр, мусибетке сабыр косьтермек яраша. Акъикъий тевеккюль ве теслимиет косьтермек ичюн къавий имангъа саип олмакъ керек. Озь нефисимизни тербие этмек керекмиз. Аллаху Таалягъа къаршы терен итаат ве теслимиети берекетинен Хазрет-и Ибрахим (а.с.) джанынен, малынен ве эвлядынен агъыр имтианлардан кечип олды. Пейгъамбер Эфендимиз (с.а.с.) тариф эткенине коре, Ибрахим (а.с.) Хазрет-и Хаджерни даа сют эмген огълу Исмаилнен берабер Меккеге кетирген эди... Хазрет-и Ибрахим (а.с.) оларнынъ янында азчыкъ хурма ве сув къалдырып кетти. Ибрахим (а.с.) айланып кетеяткъанда, Хаджер: – Ибрахим! Кимсенен корюшип, лаф этмейджегимиз, ашаладжакъ ве ичиледжек бир шей олмагъан вадийде бизни тек башымызгъа къалдырып, къайда кетесинъ? – деп сорады. Бу суальни бир къач кере сораса да, Ибрахим (а.с.) индемей эди. Сонъунда Хаджер анамыз: – Буны бойле япмакъны санъа Аллах эмир эттими? – деп сорады. Бу сефер Ибрахим (а.с.): – Эбет, Аллах эмир этти, – деди. Бу джевапны эшитип тынчлангъан Хаджер анамыз Аллахкъа теслимиетининъ энъ юксек дереджесини косьтерген шу сёзлерини айтты: – Ойле олса, Аллах бизни къорчалар!... Сонъра Хаджер артына къайтты. Ибрахим (а.с.) да озь ёлуна девам этти. Кимсе оны корьмейджеги Сение деген ерге баргъанда, Ибрахим (а.с.) бетини Кябе тарафына айландырып, къолларыны котерип, бойле дуа этти: «Раббимиз! Намазны дос-догъру къылувлары ичюн мен несилимден бир къысымыны Сенинъ Бейт-и Харамынънынъ (Кябенинъ) янында, зираат олмагъан бир вадийде ерлештирдим. Артыкъ Сен де инсанлардан бир къысымынынъ гонъюллерини оларгъа мейль этиджи яп ве мейвалардан буларгъа рызыкъ бер. Бельки де бу ниметлерге шукюр этерлер» («Ибрахим» суреси, 14/37; хадис ичюн бакъ: Бухарий, «Энбия», 9). Шу себептен, хаджылыкъ ибадетинде Хазрет-и Ибрахимнинъ Раббине олгъан тевеккюли ве теслимиети къыяметке къадар девам этеджек энъ гузель тимсаль олып къаладжакътыр. Юдже Аллах иманларымызгъа кучь берсин! Тевеккюль ве теслимиет киби гузель аслетлерни гонъюлимизге ерлештирсин ве джумлемизден разы олсун! Сафие Куртдеде

Ислям дини путкъа табынмакъны ред эте

Опубликовано:

Эвель заманлардан берли инсанлар тек бир Аллахкъа сыгъына эдилер ве тек онъа къуллукъ эте эдилер. Шейтан, инсанны ёлдан урмагъа тырыша, бунынъ ичюн эр тюрлю ёлны къуллана эди. Амма асыл дерди инсанны эбедий оларакъ джеэннемде къалмасыны теминлемек эди. Ильк оларакъ, исьян этмекни фысылдады, сонъ ялан айтмакъны, адам ольдюрмекни. Ве не тюрлю феналыкъ бар исе, оны инсангъа дюльбер ве чекиджи косьтерди. Сонъунда мурадына иришти, инсан куфюр ишледи, Аллахны инкяр этти, яратылгъан шейлерге табынмагъа башлады. Идрис Пейгъамбер (алейхи’с-селям) вакъытында шейтан салих ве Аллахкъа девамлы ибадет эткен кишилернинъ буюклигини косьтермек ичюн суретлерининъ сызылмасыны, артындан, унутылмамалары ичюн диваргъа асылып, сайгъы косьтерильмесини теминледи. Инсанлар пек севген бу инсанларны унутмамакъ ичюн, оларнынъ суретлерини сызып, диварларына асмагъа башладылар. Кель заман, кет заман, девир денъишти, янъы несиль осип чыкъты. Бу ресим ве суретлерде сызылгъан инсанларгъа табынмагъа башладылар. Булар ильк путперестлер эди. Инсанны иляхлаштыргъан ильк кишилер эди. Инсан, Аллахны унутып, эвеля инсангъа табынмагъа башлады, даа сонъра, къыйметли, кучьлю, буюк, файдалы сайгъаны не бар исе, онъа иляхлыкъ васыфыны таныды, ве, бойледже, догъру ёлдан узакълашып кетти. Шимди дюньяда пек чокъ шейге, кишиге, айвангъа табыныла. Табынылгъан бу шейлер илях дегильдир, чюнки озьлери яратылгъан. Эвельден ёкъ экен, сонъдан бар олгъан бу шейлер илях олмагъа ляйыкъ дегиль. Эр шейни бар эткен, онъа шекиль берген бири яратылгъан оламаз. Яратылгъан бири илях оламаз. Илях олмагъа ляйыкъ тек бири бар, о да эр шейнинъ ве эр кеснинъ яратыджысы олгъан Аллахтыр. Путперестлик – батыл бир иман шекилидир. Бунынъ батыл олгъаныны исбат этеджекмиз: Путперестлер табынгъан путлар яратыл-гъан барлыкълардыр. Инсанлар, оларны озь эллеринен япалар. Путны япкъан кишилер путтан эвель бар эди, яшай эди. Яратылгъан бири илях оламаз! Шу себептен Ибрахим (а.с.) халкъына бойле буюрды: قَالَ اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ «(Ибрахим) деди: «Ёнгъан шейлеринъизге ибадет этесинъизми! Албуки, сизни ве япкъанларынъызны Аллах яратты» («Саффат» суреси, 37/95, 96 аетлер). Путлар – иляхнынъ саип олмакъ керек олгъаны Хаят, Илим, Къудрет киби васыфларгъа саип дегиллер. Шу себептен Ибрахим (а.с.) бабасына бойле буюрды: اِذْ قَالَ لِاَبِيهِ يَا اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنْكَ شَيْئاً «Бир заман о, бабасына деди: «Бабачыгъым! Эшитмеген, корьмеген ве санъа ич бир файдасы тиймеген бир шейге не ичюн табынасынъ?» («Мерьем» суреси, 19/42 ает). Аллаху Тааля бир башкъа аетте бойле буюрды: قُلْ اَفَرَاَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ اَوْ اَرَادَنِى بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ «Айт (эй, Мухаммед!): «Айса, бир бакъып айтынъыз, Аллах манъа бир зарар бермек истесе, Аллахны быракъып, табынгъларынъыз Онынъ берген зарарыны кеткизе билирми? Яхут да Аллах манъа мерхаметлик тилесе, олар Онынъ бу мерхаметининъ огюни кесе билирлерми?» («Зумер» суреси, 39/ 38 ает). Путлар – ёкъ олалар. Ибрахим (а.с.) бу акъикъатны халкъына еткизмек ичюн, путханедеки бутюн путларны сындыргъан. Бунынъ киби, Пейгъамберимиз де, Мекке фетх этильген кунь Кябедеки путларны сындыргъан ве оларгъа элинен косьтерип: «Хакъ кельди, батыл ёкъ олды, шубесиз, батыл ёкъ олмагъа махкюмдир», – деди («Исра» суреси, 17/81 ает). Элинен косьтергенде, о ердеки пут ерге тюшип парчалана эди. Сонъунда Кябе ичинде ве этрафында олгъан бутюн путлар ёкъ этильди. Тевхитни исбат эткен бутюн делиллер путларгъа табынмакънынъ батыл олгъаныны бильдире. Бу мевзуда пек чокъ делиль кетирмек мумкюн, амма сёзнинъ къыскъасы будыр: Аллах тек бир иляхтыр. Ве анджакъ О, ибадет этильмеге ляйыкътыр. Ондан башкъа дюньяда бар олгъан эр шей Онынъ яратмасынен бар олды. Ёкъ этмесинен де ёкъ оладжакъ. هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ «О, Эвельдир, Ахырдыр, Захирдир, Батындыр. О, эр шейни билиджидир» («Хадид» суреси, 3 ает). Аллах ильктир, эр шейден эвельдир, башлангъычы ёкътыр, барлыкъларны О яратты. Сонъдыр, варлыкъларнынъ ёкъ олувындан сонъра да, О къаладжакъ. Захирдир, бар олувы бир чокъ делильнен кунеш киби беллидир. Батындыр, затынынъ акъикъаты дуйгъулар ве акъылларнен идрак этилип оламаз. Рамазан Асанов